Privacybeleid

Etihad Airways P.J.S.C. ("Etihad", “wij”, “ons”, “onze”) ) is een beursgenoteerde vennootschap die werd opgericht bij Decreet van de Emir en die gevestigd is in het Emiraat Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Etihad is actief via verschillende filialen, afdelingen en bedrijfsonderdelen zoals Etihad Airways, Etihad Holidays en Etihad Crystal Cargo.

Het onderhavige beleid omschrijft op welke manier Etihad uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en openbaar maakt. Dit beleid heeft betrekking op gevallen waarbij u met ons contact opneemt, gebruikmaakt van onze diensten of onze websites zoals etihad.com, etihadairways.com, etihadholidays.com of etihadcargo.com (hierna samen genoemd: "de Etihad Websites").

Het gebruik van de Etihad Websites wordt onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden en alle geleverde producten en diensten worden onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden, het Klantenzorgbeleid en de Algemene Vervoersvoorwaarden.

Informatie die wij verzamelen en gebruiken

Vlucht- en Boekingsinformatie

Wanneer u de Etihad-websites gebruikt om een vlucht te boeken of een reservering te maken, zullen wij die informatie over u verzamelen en gebruiken die nodig is om de boeking te beheren. Dit kan persoonlijke informatie betreffen zoals naam, geslacht, geboortedatum en paspoortgegevens, maaltijdvoorkeuren of referenties met betrekking tot het Frequent Flyer-lidmaatschap (in voorkomend geval) evenals betalingsgegevens en contactinformatie (zoals het telefoonnummer en e-mailadres) van de hoofdpassagier.

Ingeval u of een meereizende passagier bijzondere gezondheids- voedings- of toegangsvereisten heeft waarvan u of de meereizende passagier wenst dat wij ervan op de hoogte zijn, kunnen wij de verstrekte informatie over deze kwesties verzamelen.

Ingeval u een boeking maakt namens andere reizende passagiers bent u aansprakelijk om deze passagier te vertegenwoordigen in het boekingsproces en hem uit te leggen hoe zijn persoonsgegevens zullen worden gebruikt overeenkomstig het onderhavige Privacybeleid. U moet beschikken over hun toestemming om de boeking te maken en hun gegevens met ons te delen zoals wordt verwacht overeenkomstig de bepalingen van het onderhavige Privacybeleid. Wij veronderstellen dat u dit heeft gedaan.

Op voorhand af te geven passagiersgegevens

Voor sommige routes zijn wij verplicht om de gegevens van het reisschema en van de boeking, opgeslagen in ons systeem voor persoonsgegevens van passagiers, over te dragen aan ambtenaren belast met de grensbewaking, douaneambtenaren en ordehandhavers in de havens van binnenkomst of vertrek van uw reisschema. Dit omvat momenteel alle vluchten via een luchthaven gesitueerd in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Wij zullen deze informatie verstrekken aan de betrokken autoriteiten zoals vereist en toegestaan door de lokaal geldende wetten. Voor verdere informatie over deze vereisten, gelieve hier te klikken.

Etihad Guest Frequent Flyer-programma

Klantendienst en online diensten

Als u contact met ons opneemt met een vraag of een opmerking over een van onze diensten, of indien u wenst dat wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen bij Etihad, zullen wij informatie over u (met inbegrip van uw contactgegevens) moeten verzamelen zodat wij uw vraag of opmerking kunnen beantwoorden. Dit kunnen wij doen ingeval u onze klantendienst opbelt of contact met ons opneemt via onze online hulpmiddelen.

Wij kunnen eveneens een register bijhouden van alle communicatie die wij met u hebben gevoerd (met inbegrip van een register van alle telefoonoproepen die u heeft uitgevoerd). Wij doen dit in overeenstemming met de toepasselijke wetten om bij te dragen aan de controle en de verbetering van de kwaliteit van onze klantenservice. Indien u heeft verzocht om een informatie-update van ons te ontvangen, bent u vrij om uw voorkeuren te wijzigen (voor meer informatie, zie het onderstaande artikel "Bijwerking van uw persoonlijk profiel en voorkeuren").

Online profiel

Als u een persoonlijk profiel heeft opgeslagen op één van de Etihad-websites, kunnen wij u verzoeken om bijkomende informatie te verstrekken over uw levensstijl, interesses en gezinssituatie. Met deze informatie kunnen wij u een meer gepersonaliseerde dienst aanbieden.

Evenementen en promoties

Wij organiseren van tijd tot tijd evenementen en speciale promoties om Etihad aan nieuwe klanten te introduceren. Als u naar één van deze evenementen komt of deelneemt aan een promotie, kunnen wij uw persoonlijke gegevens opvragen om ons te helpen om de promotie uit te voeren en met u contact te blijven houden over de diensten en bijzondere aanbiedingen waarvan wij denken dat deze u interesseren. Alle informatie die u verstrekt zal worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van het onderhavige privacybeleid en u kunt zich op elk gewenst ogenblik uitschrijven van onze verdere mededelingen (voor meer informatie, zie het onderstaande artikel "Bijwerking van uw persoonlijk profiel en voorkeuren").

Verplichte gegevensverzameling

Als u bij ons een vlucht boekt, zullen wij de Vlucht- en Boekingsinformatie en de hierboven omschreven passagiersgegevens (Advanced Passenger Information, API) verwerken. Als u weigert om ons deze informatie te verstrekken, of ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, zullen wij niet in de mogelijkheid zijn om uw aangevraagde reservering(en) te voltooien.

Het Etihad Guest Frequent Flyer-programma, de Klantendienst en de Online Diensten, het Online Profiel en Evenementen en Promotieszijn optionele onderdelen van onze dienstverlening en wij zullen louter informatie over u met betrekking tot deze diensten verwerken als u actief deelneemt aan deze aangeboden onderdelen. Hoewel u vrij bent om de persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot deze diensten te beperken, moet u zich ervan bewust zijn dat bepaalde functies kunnen worden beperkt of uitgeschakeld wanneer de volledige informatie niet werd verstrekt.

Privacybeleid

Hoe wij de persoonsgegevens zullen gebruiken

Wij zullen de persoonsgegevens (die zowel elektronisch als niet-elektronisch worden verwerkt) op de volgende manieren bewaren, opslaan en gebruiken:

 • om elke overeenkomst die wij met u hebben afgesloten te kunnen naleven, met inbegrip van het verwerken van uw vlucht, het verzenden van uw reisschema of om contact met u op te nemen ingeval er zich een probleem voordoet met uw reservering;
 • om u in staat te stellen om u te registreren op de Etihad-websites en om online diensten waarom u heeft verzocht te kunnen beheren en personaliseren;
 • om u (met uw toestemming) te informeren over onze producten en diensten en die van onze partners wanneer wij menen dat u hiervoor interesse heeft;
 • om het u mogelijk te maken om deel te nemen aan eender welke wedstrijd of andere promotionele aanbiedingen waarvoor u heeft verzocht om eraan deel te nemen;
 • om na te gaan hoe onze gebruikers toegang krijgen tot onze diensten en hoe de Etihad-websites worden gebruikt;
 • om feedback te krijgen van onze klanten over de kwaliteit van onze diensten - wij kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of vragenlijsten;
 • om bij te dragen aan het opsporen en voorkomen van criminele activiteiten; en
 • voor enig ander doel dat ter sprake komt op de betrokken Etihad-website.

Hoe wij informatie delen met derden

Wij werken nauw samen met een aantal betrouwbare partners met wie wij persoonsgegevens delen om ons te helpen om onze diensten te verstrekken. Hieronder vallen:

 • onze groepsbedrijven over de hele wereld, met inbegrip van andere Etihad-merken zoals Etihad Cargo, Etihad Holidays en Etihad Guest;
 • onze partnermaatschappijen als u reist met een codeshare-boeking;
 • Frequent Flyer- en andere beloningsprogramma's waarvoor u ons heeft verzocht om uw gegevens te delen;
 • banken en betalingsverstrekkers, om betalingen te autoriseren en te voltooien;
 • dienstverleners die met ons samenwerken om te helpen om onze diensten te verstrekken, met inbegrip van lokale agenten die helpen bij het beheren van behoeften van klanten op luchthavens of bij het verstrekken van onze limousinedienst, evenals aannemers die ons helpen om onze kantooractiviteiten uit te voeren;
 • vennootschappen waaraan wij onze rechten en plichten overdragen of kunnen overdragen, op grond van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten;
 • douane- en/of immigratiedepartementen of andere regelgevende instanties;
 • andere agentschappen, wetshandhavings- of overheidsorganisaties indien wij daartoe door enige toepasselijke wet verplicht zijn; of
 • onze aannemers en andere derde agenten buiten de Etihad Airways-groep voor eender welke van de hierboven vermelde instanties of om u marketinginformatie te verzenden in onze naam.

Als u meer wenst te weten over de instanties aan wie wij uw persoonsgegevens delen, gelieve hier te klikken of een brief te richten naar het kantoor Ethics and Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij investeren aanzienlijke middelen in het beschermen van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 • Wij bieden het gebruik aan van beveiligde software voor de communicatieoverdracht, (bekend als "Secure Sockets Layer" of "SSL") die alle informatie codeert die u op onze website invoert alvorens het naar ons wordt verzonden. SSL is een standaard versleutelingsprotocol dat verzekert dat de informatie redelijkerwijs wordt beschermd tegen het ongeoorloofd onderscheppen ervan.
 • Verder volgen wij strikte beveiligingsprocedures bij het opslaan en openbaar maken van de informatie die u ons heeft verstrekt, om zo de ongeoorloofde toegang tot deze informatie te voorkomen.
 • Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen maar wij kunnen de veiligheid van enige gegevens die u online aan ons of via e-mail aan ons bekend maakt, niet garanderen.

Meer informatie over directe marketing

Wij streven ernaar om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten en dit in lijn met uw persoonlijke voorkeuren. Wij zullen altijd uw toestemming vragen alvorens u marketingmateriaal te verzenden over onze diensten of deze van onze partners.

Meestal zullen wij dit per e-mail doen maar wij kunnen ervoor kiezen om op andere manieren contact met u op te nemen, bijvoorbeeld per telefoon, post of sms ingeval dit meer geschikt is. U kunt ons op elk ogenblik verzoeken om te stoppen met het verzenden van marketingmateriaal door met ons contact op te nemen of door uw marketingvoorkeuren via uw persoonlijk profiel aan te passen (zie hieronder).

Uw persoonlijk profiel bijwerken en voorkeuren

U kunt op elk ogenblik uw persoonlijk profiel bijwerken of verbeteren, of uw voorkeuren aanpassen in verband met de manier waarop u wenst dat wij met u communiceren - met inbegrip van hoe u updates van ons ontvangt, of details over onze laatste aanbiedingen.

Als u over een online account beschikt, kunt u dit het gemakkelijkst doen door in te loggen op uw account en uw persoonsgegevens aan te passen. U kunt eveneens klikken op de link "uitschrijven" die wordt vermeld op onze online nieuwsbrieven die u ontvangt, of contact opnemen door een e-mail te verzenden naar onze klantendienst (klik hier).

Toegang tot uw persoonsgegevens

In sommige landen heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien of er toegang tot te krijgen. Wij kunnen een kleine vergoeding aanrekenen voor het verwerken van dit verzoek (zoals wettelijk toegestaan). Om een kopie te ontvangen van deze gegevens, gelieve een brief te verzenden naar het kantoor Ethics and Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates of klik hier om uw verzoek online in te dienen.

Als u vreest dat enige informatie die wij over u bewaren onjuist is, vervallen is of onbehoorlijk wordt gebruikt, klik hier of schrijf een brief naar het hierboven vermelde adres om uw bezorgdheden te signaleren en wij zullen de nodige stappen ondernemen om onze registers aan te passen. Deze regelingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u in uw land heeft om van ons te vereisen dat wij de gegevens verbeteren, de verwerking van de gegevens staken en/of bepaalde registers verwijderen of privacy-rechten afdwingen voor de lokale toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van gegevens.

Doorsturen van uw persoonsgegevens

Opdat wij onze bedrijvigheid efficiënt kunnen uitvoeren, moeten wij de persoonsgegevens waarvan sprake is in het onderhavige Privacybeleid overmaken aan de vennootschappen die deel uitmaken van de Etihad-groep. Wij laten eveneens derde dienstverleners toe om de persoonsgegevens te verwerken wanneer dit nodig is in verband met een dienst die zij aan ons verstrekken. Deze regelingen kunnen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens zich in verschillende landen over de hele wereld bevinden. De landen aan wie wij gewoonlijk de persoonsgegevens onthullen, omvatten de Verenigde Arabische Emiraten waar onze kantoren zijn gevestigd, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de landen waarvandaan en waarheen u vliegt. Sommige van deze landen beschikken mogelijk niet over wetten m.b.t. de gegevensbescherming die een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden als de wetten van het land waarin u uw verblijfplaats heeft.

Wanneer u zich in deze landen bevindt, kunnen uw persoonsgegevens onthuld worden indien dit wettelijk wordt toegestaan en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dit kan het verlenen van toegang tot de persoonsgegevens aan vreemde rechtbanken of overheidsinstellingen omvatten, maar wij zullen de persoonsgegevens louter onthullen ingeval wij hiertoe wettelijk worden verplicht en toegelaten.

Wij zullen er altijd naar streven om de hoogste normen aan te nemen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ongeacht waar uw persoonsgegevens zich bevinden en wij zullen passende maatregelen nemen (in overeenstemming met de lokaal geldende privacywetgeving) of een adequaat niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekeren.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren registers zo lang dit nodig is om de boekingen te beheren en andere relevante diensten vermeld in dit Privacybeleid te verstrekken. Wanneer uw informatie niet langer wordt vereist, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een veilige manier wordt verwijderd.

Bijwerkingen

Het onderhavige Privacybeleid wordt regelmatig herzien en wij plaatsen van tijd tot tijd bijwerkingen op de Etihad Websites. Gelieve het onderhavige Privacybeleid periodiek na te lezen om op de hoogte te blijven van de aanpassingen ervan. Uw voortgezet gebruik van onze website of onze diensten eens u in kennis werd gesteld van het herziene Privacybeleid houdt uw aanvaarding van deze aanpassingen in.

Ons beleid aangaande “cookies”

Een cookie is een data-element dat door een website naar uw webbrowser wordt gestuurd en dan op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen persoonsgegevens over u verzamelen. Cookies geven ons inzicht wie welke pagina's en advertenties heeft bekeken, hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht, en wat de meest populaire onderdelen van onze website zijn. Cookies stellen ons tevens in staat de websites van Etihad nog gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door de website te vertonen in de taal die u bij uw laatste bezoek heeft gekozen zodat wij u bij uw terugkeer naar onze website een betere ervaring kunnen bieden.

Er zal een cookie op uw apparaat worden ingesteld wanneer u de Etihad Websites bezoekt, tenzij u aangeeft dat u niet wenst dat dit gebeurt of indien u deze functie heeft uitgeschakeld in uw webbrowser-instellingen.

Voor meer informatie over de werking van onze cookies en over hoe u de cookie-instellingen moet beheren, gelieve ons Cookiebeleid te lezen.

Andere websites

De Etihad Websites kunnen u doorsturen naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop websites van derden handelen of voor de manier waarop zij enige persoonsgegevens die u hen verstrekt kunnen verwerken. Het is belangrijk dat u dit begrijpt en hun respectievelijke Privacybeleidsdocumenten en gebruiksvoorwaarden naleest.

Betreffende de persoonlijke levenssfeer

Klik hier of schrijf een brief naar het kantoor Ethics and Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates wanneer u zich zorgen maakt over onze naleving van de toepasselijke wetten over de persoonlijke levenssfeer of over het onderhavige Privacybeleid. Wij zullen trachten om uw bezorgdheden zo snel mogelijk te beantwoorden en wij kunnen verdere informatie van u verzoeken om een volledig antwoord te kunnen verschaffen. In bepaalde landen beschikt u over het recht om de kwestie voor te leggen aan de betrokken autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens of aan een ombudsman.

Opmerkingen en vragen

Indien u opmerkingen of vragen heeft over ons privacybeleid, klik hier.