Algemene voorwaarden

Etihad Airways PJSC, P.O. Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates (“wij”, “ons” of “onze”) verstrekt de Etihad Meet & Greet diensten aan Klanten (“u” of “uw”) hetzij zelf, hetzij via haar leveranciers,

1. Definities

In de onderhavige Contractsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

(a) Reserveringsformulier: het online Etihad Meet & Greet Boekingsformulier dat beschikbaar is op de Website om door de Klanten te worden gebruikt.

(b) Klant(en): de Etihad Airways passagier(s) die Etihad Meet & Greet boeken en/of die onder deze boeking valt/vallen.

(c) Etihad Meet & Greet: alle of één van de Meet and Greet diensten die wij op de Internationale Luchthaven van Abu Dhabi van tijd tot tijd op de Website verstrekken.

(d) No Show: de niet-nakoming van enige Klant waarvoor een Etihad Meet & Greet werd geboekt om gebruik te maken van deze Etihad Meet & Greet dienst.

(e)Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die wij van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

(f)Website: de Website van Etihad Meet & Greet die beschikbaar is op het volgende adres: www.etihad.com/meetandgreet.

2. Reservering Etihad Meet & Greet
2.1 Wij zullen de Etihad Meet & Greet diensten verstrekken aan u en aan elke andere persoon die onder uw reservering valt, en die aankomt op de Internationale Luchthaven van Abu Dhabi, ongeacht de reisklasse.

2.2 Reserveringen kunnen gemaakt worden middels het gebruik van het Online Reserveringsformulier op de Website. Reserveringen waarbij de Klantgegevens, de vluchtgegevens of de naam van de gast onjuist zijn kunnen door ons als ongeldig worden beschouwd.

2.3 Wij moeten de reserveringen minstens 48 uur voor de geplande aankomst ontvangen. Online reserveringen die minder dan 48 uur voor de geplande aankomsttijd werden gemaakt, zullen niet worden aanvaard.

2.4 Als de reisroute wordt gewijzigd of geannuleerd, moet u ons minstens 8 uur voorafgaand aan de oorspronkelijk geplande aankomsttijd een e-mail verzenden naar ( meetme@etihad.ae ). Bij gebreke hieraan zullen alle kosten voor Etihad Meet & Greet bij u in rekening worden gebracht.

2.5 Kosten voor de Etihad Meet & Greet dienst zullen volledig betaalbaar zijn wanneer een reservering wordt gemaakt. De annuleringen en wijzigingen worden onderworpen aan de bepalingen van het voormelde punt 2.4. Ingeval van No Shows zullen er geen terugbetalingen worden uitgevoerd.

2.6 Wij hebben het recht om het geheel of een deel van de Etihad Meet & Greet dienst te annuleren, te wijzigen of achterwege te laten, zonder enige voorafgaande kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken. Vertragingen en annuleringen kunnen in het bijzonder voortvloeien uit factoren die buiten onze wil plaatsvinden zoals de weersomstandigheden, ongevallen, overheidsbeperkingen en andere gevallen van overmacht. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het opnieuw verstrekken van de Etihad Meet & Greet dienst. In uitzonderlijke omstandigheden kan, op onze discretie, een gehele of gedeeltelijke terugbetaling worden verstrekt maar dit wordt niet gewaarborgd.

3. Producten en diensten verstrekt door derde partijen
3.1 Ingeval wij enige producten of diensten aanbieden die door derde partijen worden verstrekt en indien wij een bon uitgeven met betrekking tot dergelijke producten en diensten, handelen wij louter als tussenpersoon voor de betrokken derde partij. De voorwaarden van de derde partij zullen van toepassing zijn.

3.2 Wij zijn ten opzichte van u niet aansprakelijk voor de schade die de producten en diensten verstrekt door een derde partij hebben aangericht, tenzij deze schade uitsluitend werd veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Op de meest ruime wijze die is toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies, ongevallen, ziekte, verwondingen of dood die u of elke andere persoon zou kunnen lijden of oplopen ten gevolge van het gebruik van de Etihad Meet & Greet dienst. U bent te allen tijde op eigen risico verantwoordelijk voor al uw persoonlijke bezittingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor en u doet afstand van het recht op het instellen van een vordering die u eventueel tegen ons zou kunnen hebben wegens het eventuele ongemak, verlies, schade en dergelijke die voortvloeien uit het feit dat wij niet in de mogelijkheid zijn om u het geheel of een deel van de Etihad Meet & Greet dienst te verstrekken wanneer wij door de luchthavenautoriteiten, overheidsinstellingen of hun vertegenwoordigers verplicht worden om de Etihad Meet & Greet dienst te weigeren.

4.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele vertraging of voor enig verlies, kosten of uitgaven die u heeft geleden ten gevolge van de handelingen van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Douane- of Immigratiediensten op de Internationale Luchthaven van Abu Dhabi. U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle overheidsvoorschriften bij het binnenkomen van de Internationale Luchthaven van Abu Dhabi en u verzekert dat alle vereiste documenten in orde zijn en dat alle voorwaarden waaraan dergelijke documenten zijn onderworpen worden nageleefd.

4.3 U stemt ermee in ons schadeloos te stellen met betrekking tot alle vorderingen, schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische uitgaven) die tegen ons werden uitgesproken of die door ons werden opgelopen als een rechtstreeks gevolg van uw handelingen of nalatigheden of van de handelingen of nalatigheden van enige persoon die onder uw reservering valt tijdens het verloop en gebruik van de Etihad Meet & Greet dienst.

4.4 In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk jegens u voor contractuele schade, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of voor enige gevolgschade, voorbeeldschade, bijzondere schade, indirecte schade, bijkomende schade of voor als schadevergoeding opgelegde boetes.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.
De onderhavige voorwaarden en bepalingen van Etihad Meet & Greet zullen worden beheerst door de wetten van Abu Dhabi en de wetten van de VAE zoals van toepassing in het Emiraat Abu Dhabi, en elk geschil met betrekking tot of in verband met de Etihad Meet & Greet dienst zal worden beslecht door de rechtbanken van Abu Dhabi.