สิ่งที่คุณต้องทราบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณ

Video has no narration, no audio description

เราเข้าใจดีกว่า ในบางกรณีการมีเหตุฉุกเฉิน หรือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นได้ เราต้องการที่จะมอบความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับการจองของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
การจอง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกทั้งหมดนั้น อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายการดูแลลูกค้า เงื่อนไขทั่วไป ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่งและภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ระเบียบเกี่ยวกับค่าโดยสารในส่วนที่เป็นบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมบริการลูกค้าด้วย)

เดินทางไปกับเที่ยวบินพันธมิตรของเรา

ถ้าเที่ยวบินหรือการเดินทางส่วนหนึ่งของคุณเป็นการดำเนินงานโดย หนึ่งในสายการบินพันธมิตรของเรา กรุณาติดต่อสายการบินดังกล่าวโดยตรงสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการร้องขอพิเศษใดก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงิน

การยกเลิกการจอง สามารถดำเนินการผ่าน ศูนย์ติดต่อส่วนกลาง หรือสำนักงานในพื้นที่ของเราได้ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการสากล

 • สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ เราจะใช้กฎอัตราค่าโดยสารจากส่วนที่เปลี่ยนแปลง
 • สำหรับการขอคืนเงินบัตรโดยสารที่มีการแก้ไข เราจะใช้กฎอัตราค่าบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิม
 • สำหรับการเปลี่ยนแปลง/การคืนเงินที่ได้ดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง/การคืนเงิน 10%
 • สำหรับการขอคืนเงินทั้งหมด เราจะใช้ทางเลือกอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด

การจองพร้อมด้วยบริการพิเศษและความช่วยเหลือพิเศษ

โปรดติดต่อ ศูนย์ติดต่อทั่วโลกและสำนักงานท้องถิ่นของเราหลังจากการแก้ไขเที่ยวบินเพื่อยืนยันบริการที่คุณขอ

 • รถเข็น เปลเด็ก และอาหารพิเศษ
 • พื้นที่เพิ่มสำหรับพักเท้า และกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน
 • บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 • ความต้องการทางการแพทย์
 • ความช่วยเหลือภาคพื้นดินหรือบนเครื่องบิน

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

ถ้าการจองของคุณมีประกันการเดินทางอยู่ด้วย คุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ ศูนย์ติดต่อส่วนกลาง หรือสำนักงานของเอทิฮัดในพื้นที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการสากล

หลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณแล้ว โปรดติดต่อ ที่ สำนักงานคุ้มครองการเดินทางในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการประกัน

การจองสำหรับผู้โดยสารในสหรัฐอเมริกา

ถ้าคุณจองการเดินทางอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทาง คุณอาจจะขอยกเลิกการจอง และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนได้ หากคุณขอยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการจอง

สำหรับการขอเงินคืนนั้น โปรดติดต่อ ศูนย์ติดต่อส่วนกลางของเรา หรือเข้าไปที่สำนักงานที่อยู่ในพื้นที่ของเรา

การแก้ไขชื่อในการจอง

เราเข้าใจดีว่าในบางกรณี คุณอาจต้องการแก้ไขชื่อและการจองของคุณ ในกรณีที่คุณพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางประการ เราจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้คุณเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 100 ดอลาร์สหรัฐ (หรือ 150 เหรียญออสเตรเลีย ถ้าคุณซื้อบัตรโดยสารในออสเตรเลีย) โปรดติดต่อ ศูนย์ติดต่อส่วนกลาง ของเรา เพื่อแก้ไขชื่อในการจองของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • การขอการแก้ไขชื่อสามารถดำเนินการในเวลาใดก็ได้ก่อนเวลาเดินทางของการเดินทางขาออกส่วนแรก
 • อนุญาตการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น
 • ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารเท่านั้นที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้
 • จะมีการเรียกเก็บค่าปรับการเปลี่ยนแปลงวันที่ตามกฎอัตราค่าบัตรโดยสาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่
 • มีผลใช้บังคับกับบัตรโดยสารที่ซื้อและเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น (เช่น EY011) ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ขอแก้ไขชื่อได้สำหรับบัตรโดยสารของสายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย (VA) และแอร์เบอร์ลิน (AB) ทั้งเที่ยวบินหลักและเที่ยวบินร่วมที่ซื้อจากสายการบินเอทิฮัด จะอนุญาตการร้องขอที่ดำเนินการภายในเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่มีส่วนที่ให้บริการโดย VA/AB เท่านั้น
 • จะต้องยื่นส่งสำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารที่จำเป็นอื่นใดในขั้นตอนการขออนุมัติ
 • จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันที่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของเที่ยวบินเท่านั้น
 • จะเรียกค่าธรรมเนียมการแก้ไข/การเปลี่ยนแปลงสำหรับการจองแบบกลุ่ม 100 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน
 • สำหรับการจองผ่านบริษัทตัวแทนการเดินทาง/บุคคลที่สาม กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนการเดินทาง/บุคคลที่สามของคุณหรือติดต่อเรา เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการแก้ไขชื่อ

คุณซื้อบัตรโดยสารจากที่ไหน

Etihad.com ศูนย์การติดต่อทั่วโลก และสำนักงานของเอทิฮัดในพื้นที่

กฎค่าโดยสารของคุณ
เมื่อจองผ่านทาง Etihad.com คุณจะเห็น "ดูกฎค่าโดยสาร" ที่ด้านล่างขวา (ด้านล่างของสรุปราคา) ของหน้า "เลือกเที่ยวบินของคุณ" กฎค่าโดยสารจะแจ้งข้อจำกัดกี่ยวกับค่าโดยสารเมื่อคุณจอง

วิธีการแก้ไขการจอง

1. จัดการการจองของฉัน
คุณสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์:

 • เปลี่ยนวันเดินทาง – ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนออกเวลาออกเดินทาง
 • แก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • แก้ไขวันเกิดและ รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • เพิ่มหมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • การขออาหารพิเศษ
 • เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ชำระค่าสัมภาระเกินล่วงหน้า
 • ซื้อพื้นที่วางขาพิเศษ
 • อัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด

  บริการจัดการการจองของฉันเป็นบริการสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเอทิฮัดและไม่สามารถใช้งานได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา บริการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

2. โทรหรือไปที่ศูนย์การติดต่อทั่วโลกและสำนักงานในพื้นที่ของคุณ
เรายินดีให้บริการคุณเกี่ยวกับคำขอต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงเส้นทางและการจองการหยุดพักค้างคืน
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณในบัตรโดยสาร
 • เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่มีบริการคนขับรถของเอทิฮัด
 • เปลี่ยนแปลงการจองพร้อมด้วยคำขอและบริการพิเศษ
 • การยกเลิกและการขอคืนเงิน - สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจอง สำหรับการขอคืนเงิน จะใช้กฎอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด

  บริการนี้มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

เว็บไซต์ของตัวแทนการเดินทางและบุคคลที่สาม

วิธีการแก้ไขการจอง:

1. เว็บไซต์ของตัวแทนการท่องเที่ยวและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ โปรดติดต่อตัวแทนการเดินทางและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อแก้ไขเที่ยวบินของคุณ

2. ศูนย์การติดต่อทั่วโลกและสำนักงานในพื้นที่
สำหรับบัตรโดยสารที่ใช้เพียงบางส่วน โปรดโทรหรือมาที่สำนักงานของเราเพื่อแก้ไขเที่ยวบินของคุณ บริการนี้มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

3. จัดการการจองของฉัน
คุณสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้และบัตรโดยสารที่ใช้เพียงบางส่วนที่ใช้ได้ทางออนไลน์:

 • แก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • แก้ไขวันเกิดและ รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • เพิ่มหมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • การขออาหารพิเศษ
 • เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ชำระค่าสัมภาระเกินล่วงหน้า
 • ซื้อพื้นที่วางขาพิเศษ
 • อัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด

  บริการจัดการการจองของฉันเป็นบริการสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเอทิฮัดและไม่สามารถใช้งานได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา บริการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

รายการใดบ้างในการจองของฉันที่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบออนไลน์ได้

การจัดการการจองของฉัน ช่วยให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง การจองที่คุณจองไว้ จนถึงไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของคุณ ค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลกจะมีเรียกเก็บค่าบริการผ่านบริการนี้

หมายเหตุ:
สำหรับ เที่ยวบินอุมเราะห์โดยเฉพาะของเอทิฮัด โปรดไปที่เที่ยวบินที่ดำเนินการและจำหน่ายโดยเอทิฮัด

เที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ดำเนินการและจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น: EY123)

บัตรโดยสารของท่านที่มีรหัสสายการบิน EY และหมายเลขเที่ยวบินไม่เกิน 3 หลัก

ประเภทบัตรโดยสาร

การเรียกข้อมูล
และการดูข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของผู้โดยสาร*

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

การอัปเกรด
โดยใช้ไมล์สะสม

การจองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การจองที่นั่งพร้อมด้วยสัมภาระเกินกำหนด

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

การจองที่ชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินอื่นที่ไม่ใช่ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

มี

มี

มี

มี

มี

มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร

มี

มี

มี

มี

มี

มี

การจองการเดินทางหลายเมืองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี

มี

ไม่มี

การจองสำหรับพลเมืองในประเทศ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*รายละเอียดของผู้โดยสารที่สามารถแก้ไขทางออนไลน์:

 • การใส่ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด
 • การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • การใส่หมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการแก้ไขชื่อ

เที่ยวบินที่เอทิฮัดเป็นผู้ดำเนินการและจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น: EY1234)

บัตรโดยสารของท่านที่มีรหัสสายการบิน EY และหมายเลขเที่ยวบิน 4 หลัก

ประเภทบัตรโดยสาร

การเรียกข้อมูล
และการดูข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของผู้โดยสาร*

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

การอัพเกรด
โดยใช้ไมล์สะสม

การจองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองที่นั่งพร้อมด้วยสัมภาระเกินกำหนด

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่ชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

มี

มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองการเดินทางหลายเมืองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองสำหรับพลเมืองในประเทศ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*รายละเอียดของผู้โดยสารที่สามารถแก้ไขทางออนไลน์:

 • การใส่ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด
 • การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • การใส่หมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการแก้ไขชื่อ

**ไม่สามารถทำการแก้ไขส่วนที่เป็นของสายการบินพันธมิตรได้

เที่ยวบินที่สายการบินอื่นเป็นผู้ดำเนินการและจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น: EY1234 หรือ ZZ1234)

รหัสสายการบินใน หมายเลขเที่ยวบิน ของท่าน ไม่ใช่ EY

ประเภทบัตรโดยสาร

การเรียกข้อมูล
และการดูข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของผู้โดยสาร*

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

การอัพเกรด
โดยใช้ไมล์สะสม

การจองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองที่นั่งพร้อมด้วยสัมภาระเกินกำหนด

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองพร้อมด้วยประกันการเดินทาง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่ชำระเงินโดย PayPal

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองที่ชำระเงินโดย Poli Pay

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองที่ชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินอื่นที่ไม่ใช่ด้วย PayPal, Poli Pay และบัตรเครดิต/เดบิต

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจองการเดินทางหลายเมืองโดยไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ

มี

ไม่มี

มี

มี**

มี**

ไม่มี

การจองสำหรับพลเมืองในประเทศ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

*รายละเอียดของผู้โดยสารที่สามารถแก้ไขทางออนไลน์:

 • การใส่ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด
 • การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ
 • การใส่หมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการแก้ไขชื่อ

**ไม่สามารถทำการแก้ไขส่วนที่เป็นของสายการบินพันธมิตรได้

ค่าธรรมเนียมบริการสากล

สายด่วนบริการทางโทรศัพท์

ค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์การติดต่อของเราและสำนักงานในพื้นที่สำหรับการจองใหม่ การเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ออกโดยบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผ่านทาง Etihad.com หรือการขอเงินคืนบัตรโดยสาร เงื่อนไขสำหรับค่าธรรมเนียมบริการสากลจะขึ้นอยู่กับ Fare Choice ตามที่ระบุไว้ รวมถึงประเทศต้นทางและปลายทาง

ในปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียมบริการสากลสำหรับการจองใหม่คือ 25 – 100 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเปลี่ยนบัตรโดยสารคือ 20 – 60 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าธรรมเนียมบริการการจัดการเพื่อขอเงินคืนคือ 20 -35 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมบริการสากลคืนได้

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดของอัตราค่าธรรมเนียมบริการสากลของเรา