สัมผัสกับบริการและการต้อนรับที่ได้รับการกล่าวขานถึงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Video has no narration, no audio description

ใช้ประโยชน์จากบริการวีซ่าของเราเพื่อเดินทางสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เรามีบริการ TT จากพันธมิตรเพื่อให้บริการด้านวีซ่าที่สะดวกแก่คุณ


การขอวีซ่าเมื่อมาถึง
ประชากรของประเทศ/ภูมิภาคที่มีสิทธิ์นั้นได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนมาถึง หากถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุภายในเวลาหกเดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสามารถออกวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งมีอายุ 30 วันเมื่อมาถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองได้

ปลายทางอื่นๆ
เราขอให้คุณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการชอวีซ่าของประเทศภูมิภาคที่คุณต้องการเดินทางไปอย่างละเอียด โปรดตรวจสอบข้อมูลกับตัวแทนการเดินทางของคุณหรือเข้าเว็บไซต์ของสถานทูตของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไป