ชั้นประหยัด

ประเภทค่าโดยสาร Deal Saver Classic Flex ที่นั่งผู้โดยสาร
ชั้นการจอง T, E U, V L, Q, M, K H, B, Y N
ค่าโดยสารพื้นฐาน YB YS YV YF GY
ไมล์สะสมที่ได้รับ ไมล์สะสม 25% สำหรับ Etihad Guest Miles ไมล์สะสม 50% สำหรับ Etihad Guest Miles ไมล์สะสม 75% สำหรับ Etihad Guest Miles ไมล์สะสม 100% สำหรับ Etihad Guest Miles 0%****
กระเป๋าถือ กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง* กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง** สำหรับค่าธรรมเนียม สำหรับค่าธรรมเนียม สำหรับค่าธรรมเนียม ฟรี สำหรับค่าธรรมเนียม*****
การคืนเงิน** ไม่ ไม่ สำหรับค่าธรรมเนียม ฟรี มากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: ใช้อัตราค่าธรรมเนียม 10% ของค่าโดยสารรวมทั้งหมดในหน่วยไมล์
ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: ไม่มีการคืนเงิน
สิทธิพิเศษในการอัปเกรด ไม่มี มี มี มี ไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน*** ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี ขึ้นอยู่กับชั้นของสถานะ

ชั้นธุรกิจ

ประเภทค่าโดยสาร Saver Classic Flex Guest Seat
ชั้นการจอง Z W D,C,J I
ค่าโดยสารพื้นฐาน JB JS JF GJ
ไมล์สะสมที่ได้รับ ไมล์สะสม 115% สำหรับ Etihad Guest Miles ไมล์สะสม 130% สำหรับ Etihad Guest Miles ไมล์สะสม 175% สำหรับ Etihad Guest Miles 0%****
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง* กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง** สำหรับค่าธรรมเนียม สำหรับค่าธรรมเนียม ฟรี สำหรับค่าธรรมเนียม*****
การคืนเงิน** ไม่มี สำหรับค่าธรรมเนียม ฟรี มากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: ใช้อัตราค่าธรรมเนียม 10% ของค่าโดยสารรวมทั้งหมดในหน่วยไมล์
ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: ไม่มีการคืนเงิน
สิทธิพิเศษในการอัปเกรด ไม่มี มี มี ไม่มี
สิทธิการเช็คอินก่อน มี มี มี มี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร มี มี มี มี
คนขับรถ ไม่มี มี มี มี

ชั้นหนึ่ง

ประเภทค่าโดยสาร First Guest Seat
ชั้นการจอง R, A, F O
ค่าโดยสารพื้นฐาน FI GF
ไมล์สะสมที่ได้รับ ไมล์สะสม 250% สำหรับ Etihad Guest Miles 0%****
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง* กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
การเปลี่ยนวันเดินทาง ฟรี สำหรับค่าธรรมเนียม*****
การคืนเงิน ฟรี มากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: ใช้อัตราค่าธรรมเนียม 10% ของค่าโดยสารรวมทั้งหมดในหน่วยไมล์
ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: ไม่มีการคืนเงิน
สิทธิการเช็คอินก่อน มี มี
สิทธิการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร มี มี
คนขับรถ มี มี

หมายเหตุ