เหยียดขาให้สบายในชั้นประหยัด

ที่นั่งพร้อมที่วางขากว้างพิเศษเพื่อความสะดวกสบายในการเหยียดขาของคุณ เพิ่มความสะดวกสบายและจองที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างพิเศษ ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย

บินกับสายการบินพันธมิตร
ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างพิเศษมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการบินเท่านั้น และไม่มีให้บริการเที่ยวบินที่สายการบินพันธมิตรของเราเป็นผู้ดำเนินการบิน

วิธีการจอง

ในระหว่างที่ทำการจองครั้งใหม่ผ่าน etihad.com คุณสามารถเลือกที่นั่งแบบที่วางขากว้างได้จากแผนผังที่นั่ง

คุณสามารถเพิ่มที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษไปยังการจองที่มีอยู่ของคุณได้ผ่านจัดการของฉัน

จองที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ►

เลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษเมื่อคุณเช็คอินออนไลน์

เช็คอินออนไลน์

คุณยังสามารถ ติดต่อเรา เพื่อขอที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษในขณะที่ทำการจองครั้งใหม่ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง เงื่อนไขและข้อกำหนด และความจำเป็นอื่นๆ โปรดตรวจสอบเสียก่อนว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะจองที่นั่งของคุณ

หากคุณมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สามารถจองที่นั่งแถวทางออกได้ เราขอแนะนำให้จองที่นั่งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากที่นั่งดังกล่าวให้บริการในแบบจองก่อนได้ก่อน

ราคาของที่นั่งเป็นราคาต่อคนต่อต่อเส้นทางบิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่องบิน เอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่นั่งเช่นเดียวกันให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเต็ม เอทิฮัดจะคืนเงินที่ชำระไว้แล้วต่อคนต่อเส้นทางการบินที่ไม่สามารถจัดหาที่นั่งให้ได้

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะจัดให้ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบพิเศษนี้ และค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น การชำระเงินสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะไม่นับรวมเข้ากับโปรแกรมไมล์สะสมของเอทิฮัด

เดินทางไปกับเที่ยวบินพันธมิตรของเรา

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการบิน และไม่มีให้บริการเที่ยวบินที่ สายการบินพันธมิตรของเราเป็นผู้ดำเนินการบิน

ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถขอคืนเงินได้

ไม่สามารถโอนที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถขอคืนเงินได้

เราจะคืนเงินที่คุณได้ชำระเพื่อเลือกที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • หากเรายกเลิกเที่ยวบิน
 • กรณีที่ไม่มีที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเนื่องจากประเภทของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงไป
 • หากคุณซื้อแบบอัพเกรด

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

สำหรับการที่จะนั่งในแถวทางออกด้วยที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ผู้โดยสารต้อง:
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่จะไปถึง ระบุตำแหน่ง และใช้ประตูหรือหน้าต่างทางออกฉุกเฉิน และสามารถผ่านทางออกฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถเข้าใจ และรับทราบคำแนะนำต่างๆ จากลูกเรือ ถึงสิ่งที่คุณจะถูกคาดหวังให้ทำ เมื่อต้องมีการอพยพแบบฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถอ่านการ์ดความปลอดภัยที่ได้รับจากลูกเรือ เพื่อดำเนินการตามนั้นได้
 • มีความสามารถและเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกเรือ และผู้โดยสารคนอื่นๆ ในการอพยพออกจากเครื่องบิน
 • สามารถตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่องบิน และตอบสนองต่อคำร้องของลูกเรือก่อนเปิดประตูทางออก
 • ไม่อยู่ในภาวะการตั้งครรภ์
 • ต้องไม่อยู่ในสภาพใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากอายุ ความอ่อนแอ การบาดเจ็บ สภาพทางร่างกายหรือทางจิตใจบกพร่อง การเคลื่อนไหว การมองเห็น หรือการได้ยินบกพร่อง เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจจะขัดขวางไม่ให้คุณปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ด้านบนได้
 • ต้องไม่เดินทางร่วมกับเด็กหรือทารก
 • ต้องไม่เดินทางร่วมกับผู้ดูแล สุนัขนำทาง หรือสัตว์ให้ความช่วยเหลือ

เงื่อนไข

 • บัตรโดยสารสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ จะออกให้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานดูแลผู้โดยสารของเอทิฮัด ว่าคุณสมบัติของคุณครบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วของเรา
 • หากพนักงานดูแลผู้โดยสารยืนยันว่า ผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ เราจะทำการเลือกที่นั่งปกติในชั้นประหยัดให้คุณก่อนหรือขณะเดินทาง โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้
 • ข้อกำหนดความปลอดภัยเหล่านี้ หมายความว่าคุณจะต้องสามารถใช้การเช็คอินผ่านทางเว็บ หรือจุดให้บริการนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างโดยสารเครื่องบิน คุณจะต้องย้ายที่นั่งหากว่าคุณไม่เข้าคุณสมบัติที่จะนั่่งในที่นั่งแถวทางออกได้