ยืดแข้งยืดขาเพื่อความสะดวกสบาย

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

เพิ่มความสะดวกสบายและจองที่นั่งที่พื้นที่วางขาพิเศษด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษนั้นอยู่ในแถวทางออกของชั้นประหยัดซึ่งจะมีพื้นที่กว้างเพื่อให้คุณสามารถยืดแข้งยืดขาได้ ที่นั่งดังกล่าวมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการบินและไม่มีให้บริการเที่ยวบินที่สายการบินพันธมิตรของเราเป็นผู้ดำเนินการบิน

วิธีการจอง

วิธีการจอง

หากคุณมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สามารถจองที่นั่งแถวทางออกได้ เราขอแนะนำให้จองที่นั่งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากที่นั่งดังกล่าวให้บริการในแบบจองก่อนได้ก่อน

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง เงื่อนไขและข้อกำหนด และความจำเป็นอื่นๆ

ขณะทำการรายการจองใหม่

 • ขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารทางเว็บ etihad.com คลิกปุ่มเลือกบนหน้าจอที่นั่งเพื่อสำรองที่นั่งแบบมีที่วางขาพิเศษก่อน หากคุณเป็นผู้มีสิทธิที่จะทำการเลือกที่นั่ง ดำเนินการต่อไปเพื่อเลือกที่นั่งที่คุณต้องการจากแผนที่ที่นั่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บทั้งหมดจะแสดงขึ้นมา และจะนำไปรวมเข้ากับสรุปการจองของคุณ
 • คุณยังสามารถเลือกที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษได้ในขณะที่ทำการจองครั้งใหม่ผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าของเรา

หลังจากที่รายการจองของคุณเรียบร้อยแล้ว

 • เพียงไปที่ จัดการการจองของฉัน แล้วเพิ่มพื้นที่วางขาพิเศษ
 • คุณยังสามารถโทรหาศูนย์การติดต่อของเราและขอที่นั่งที่มีที่วางขาพิเศษเพิ่มไปยังการจองปัจจุบันของคุณได้

การขอคืนเงินและข้อกำหนด

ไม่สามารถขอคืนเงินได้

โปรดดูข้อกำหนดทุกข้อก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ค่าธรรมเนียมการจองจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ซึ่่งรวมไปถึงกรณีที่คุณได้รับการอัพเกรดสู่ชั้นธุรกิจ ผ่าน การอัพเกรดใดๆ ของเราด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับพื้นที่วางขาพิเศษ

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษไม่มีให้บริการในเที่ยวบินร่วมที่ทำการตลาดโดยสายการบินเอทิฮัด

ราคาของที่นั่งเป็นราคาต่อคนต่อต่อเส้นทางบิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่องบิน เอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่นั่งเช่นเดียวกันให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเต็ม เอทิฮัดจะคืนเงินที่ชำระไว้แล้วต่อคนต่อเส้นทางการบินที่ไม่สามารถจัดหาที่นั่งให้ได้

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะจัดให้ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบพิเศษนี้ และค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น การชำระเงินสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะไม่นับรวมเข้ากับโปรแกรมไมล์สะสมของเอทิฮัด

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถขอคืนเงินได้ เราจะคืนการชำระเงินที่คุณได้ชำระเพื่อเลือกที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยเรา หรือ
 • กรณีที่ไม่มีที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเนื่องจากประเภทของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงไป

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยสำหรับที่นั่งแบบที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
เพื่อที่จะได้รับที่นั่งในแถวที่มีที่นั่งที่มีที่วางขวากว้างเป็นพิเศษนั้น ผู้โดยสารจะต้อง

 • มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่จะไปถึง ระบุตำแหน่ง และใช้ประตูหรือหน้าต่างทางออกฉุกเฉิน และสามารถผ่านทางออกฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถเข้าใจ และรับทราบคำแนะนำต่างๆ จากลูกเรือ ถึงสิ่งที่คุณจะถูกคาดหวังให้ทำ เมื่อต้องมีการอพยพแบบฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถอ่านการ์ดความปลอดภัยที่ได้รับจากลูกเรือสำหรับการดำเนินการตามนั้นได้
 • สามารถและเต็มใจช่วยเหลือลูกเรือ และผู้โดยสารคนอื่นๆ ในการอพยพออกจากเครื่องบิน
 • สามารถตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่องบิน และตอบสนองต่อคำร้องของลูกเรือก่อนเปิดประตูทางออก
 • ไม่อยู่ในสภาวะตั้งครรภ์
 • ต้องไม่อยู่ในสภาวะใดๆ (ที่เป็นผลมาจากอายุ ความอ่อนแอ การบาดเจ็บ สภาพทางร่างกายหรือทางจิตใจบกพร่อง การเคลื่อนไหว การมองเห็น หรือการได้ยินบกพร่อง เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรืออื่นๆ) ที่อาจจะขัดขวางไม่ให้คุณปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ด้านบนได้
 • มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า
 • ต้องไม่เดินทางร่วมกับเด็กหรือทารก
 • ต้องไม่เดินทางร่วมกับผู้ดูแล สุนัขนำทาง หรือสัตว์ให้ความช่วยเหลือ

เงื่อนไข

 • บัตรโดยสารสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ จะออกให้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานดูแลผู้โดยสารของเอทิฮัด ว่าคุณสมบัติของคุณครบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วของเรา
 • หากพนักงานดูแลผู้โดยสารยืนยันว่า ผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ เราจะทำการเลือกที่นั่งปกติในชั้นประหยัดให้คุณก่อนหรือขณะเดินทาง โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้
 • ข้อกำหนดความปลอดภัยเหล่านี้ หมายความว่าคุณจะต้องสามารถใช้การเช็คอินผ่านทางเว็บหรือจุดให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างโดยสารเครื่องบิน คุณจะต้องย้ายที่นั่งหากว่าคุณไม่เข้าคุณสมบัติที่จะนั่่งในที่นั่งแถวทางออกได้