มีบริการที่อบอุ่นรอคอยคุณอยู่

พบปะและทักทาย

บริการพบปะและทักทายของเอทิฮัดช่วยมอบประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผู้โดยสารของเอทิฮัด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

คุณสามารถจองบริการดังกล่าวให้แก่แขกพิเศษของคุณ เช่น ครอบครัว เพื่อนๆ และลูกค้าธุรกิจ สมาชิกของทีมต้อนรับผู้เปี่ยมประสบการณ์จะนำคุณผ่านกระบวนการของท่าอากาศยานเพื่อให้แน่ใจว่าการมาถึง การเปลี่ยนเครื่อง หรือการออกเดินทางของคุณจะสะดวกสบายเช่นเดียวกับในเที่ยวบิน

แพ็กเกจหลากหลาย

บริการมีทแอนด์กรีทขาเข้า - บริการระดับทอง
(AED 200, US$55 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน หรือผู้โดยสารหนึ่งคู่ที่เดินทางด้วยกัน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอให้บริการที่ห้องรับรองประตูขาเข้าหรือจุดลงรถ
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองด้วยช่องทางด่วน
 • บริการยกกระเป๋าฟรีจากสายพานสัมภาระไปยังขอบทางเท้า

บริการมีทแอนด์กรีทขาเข้า - บริการระดับเงิน
(AED 100, US$27 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาิติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสาร 5 ท่าน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอให้บริการที่ห้องรับรองประตูขาเข้าหรือจุดลงรถ
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองด้วยช่องทางด่วน

บริการมีทแอนด์กรีทเปลี่ยนเครื่อง - บริการระดับทอง
(AED 325, US$89 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาิติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน หรือผู้โดยสารหนึ่งคู่ที่เดินทางด้วยกัน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอให้บริการที่ห้องรับรองประตูขาเข้าหรือจุดลงรถ
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการขาเข้า รวมถึงการต้อนรับที่ประตูขาเข้าไปส่งที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมสายการบินเอทิฮัดอาคาร 1 และรับจากห้องรับรองพรีเมี่ยมสายการบินเอทิฮัดอาคาร 1 ไปส่งยังประตูขาออก
 • มีบริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี 5 ชั่วโมง

บริการมีทแอนด์กรีทขาออก- บริการระดับทอง
(AED 250, $68 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาิติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน หรือผู้โดยสารหนึ่งคู่ที่เดินทางด้วยกัน)
 • เจ้าหน้าที่จะรออยู่ที่โต๊ะเช็คอินชั้นธุรกิจอาคาร 1 ของท่าอากาศยาน
 • บริการช่วยเหลือผ่านกระบวนการขาออก รวมถึงการนำทางจากโต๊ะเช็คอินชั้นธุรกิจอาคาร 1 ไปยังห้องรับรองชั้นพรีเมียมท่าอากาศยานเอทิฮัดอาคาร 1

วิธีการจอง

จองอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการมาถึง เราจะไม่รับการจองภายในเวลาที่น้อยกว่านี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

จองออนไลน์ โดยการใช้บัตรเครดิต

การจอง Meet and Greet ทางออนไลน์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Etihad Airways PJSCP.O. Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates (“เรา”, “แด่เรา” หรือ “ของเรา”) จัดเตรียม Etihad Meet & Greet ให้กับลูกค้า (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ไม่ว่าจะด้วยตัวบริษัทเอง หรือจะโดยผ่านผู้จัดหาให้อีกทีหนึ่งก็ตาม

1.  คำจำกัดความ
                
ในเงื่อนไขของสัญญา:

(a)  แบบฟอร์มการจอง: หมายถึงแบบฟอร์มการจอง Etihad Meet & Greet ทางออนไลน์ ซึ่งจะมีให้ใช้ได้ในเว็บไซต์ที่จะใช้โดยลูกค้า

(b)  ลูกค้า: หมายถึงผู้โดยสารของ Etihad Airways ที่จองบริการ Etihad Meet & Greet และ/หรือที่ได้รับการครอบคลุมโดยการจองดังกล่าว

(c)  Etihad Meet & Greet: หมายถึงบริการ Meet and Greet ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่จัดเตรียมโดยเรา ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบิ

(d)  การไม่มาแสดงตัว: หมายถึงการผิดนัดของลูกค้าที่จอง Etihad Meet & Greet เพื่อใช้บริการดังกล่าว

(e)  ข้อกำหนดและเงื่อนไข: หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามที่เราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในบางโอกาส

(f)  เว็บไซต์: หมายถึงเว็บไซต์ของ Etihad Meet & Greet ที่ www.etihad.com/meetandgreet

2.  การจอง Etihad Meet & Greet
2.1          เราจะจัดเตรียม Etihad Meet & Greet ให้คุณ และบุคคลอื่นภายใต้การจองของคุณที่มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสารที่เดินทาง

2.2          การจองจะต้องทำโดยการใช้แบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่อยู่ในเว็บไซต์ การจองที่มีรายละเอียดของลูกค้า รายละเอียดเที่ยวบิน หรือชื่อผู้โดยสายไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการพิจารณาจากเราให้เป็นโมฆะ

2.3          เราต้องได้รับการจอง ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดตารางเวลามาถึงของคุณ เราจะไม่รับการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดตารางเวลามาถึงของคุณ

2.4          คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยอีเมลมาที่ meetme@etihad.ae ถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ หรือการยกเลิกเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทาง อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดตามตารางเวลาเที่ยวบินเดิม มิฉะนั้นแล้วจะมีการคิดเงิน Etihad Meet & Greet ในราคาเต็มจำนวน

2.5          การคิดเงินสำหรับ Etihad Meet & Greet จะเป็นการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อมีการทำการจอง การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 2.4 ข้างต้น จะไม่มีการคืนเงินให้แต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาเมื่อถึงเวลา

2.6          เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือละเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งของ Etihad Meet & Greet ที่คุณได้ทำการจอง โดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่าช้าและการยกเลิกอันเป็นผลมาจากปัจจัยที่เหนือการควบคุมของเรา เช่น สภาพอากาศ อุบัติเหตุ ข้อห้ามของรัฐ หรือเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นเรื่องสุดวิสัย ในกรณีเช่นนั้น ความรับผิดชอบของเราจะจำกัดอยู่ที่การพิสูจน์ถึงเหตุของการยกเลิก Etihad Meet & Greet เท่านั้น ในสถานการณ์พิเศษหรือที่เป็นข้อยกเว้นบางประการ อาจมีการคืนเงินเต็มจำนวนหรือคืนบางส่วนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการรับประกันเงื่อนไขข้อนี้แต่อย่างใด

3.  ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหามาโดยบริษัทฝ่ายที่สาม 
3.1          ที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่จัดเตรียมโดยบริษัทฝ่ายที่สาม และออกให้คุณด้วยคูปองที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ เราขอดำเนินการเพียงในนามของตัวแทนของบริษัทฝ่ายที่สามดังกล่าวเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฝ่ายที่สามเป็นหลัก

3.2          เราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่จัดเตรียมหรือหามาโดยบริษัทฝ่ายที่สาม นอกเสียจากว่าจะเป็นผลมาจากการละเลย หรือการกระทำผิดโดยเจตนาเท่านั้น

4.  ความรับผิด
4.1          เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิ์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย การสูญเสีย อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่บุคคลใดอาจจะต้องประสบ หรือเป็นผลอันมาจากบริการ Etihad Meet & Greet ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลใดก็ตาม ถือเป็นความเสี่ยงต่อบุคคลนั้นในทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น เราจะไม่ขอรับผิดชอบ และคุณยินดีจะสละซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดในการร้องทุกข์ที่คุณมีกับเรา อันเนื่องมาจากความไม่สะดวก การสูญเสีย ความเสียหาย หรือสิ่งอื่นใด อันมีสาเหตุมาจากการที่เราไม่สามารถจัดเตรียมบริการ Etihad Meet & Greet ให้ทุกได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน กรณีที่เราแจ้งการปฏิเสธการจัดเตรียมบริการ Etihad Meet & Greet ให้กับคุณ โดยเจ้าหน้าที่ของสนามบิน หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือตัวแทนของเรา

4.2          เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่จะตามมาของความล่าช้า ความสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่คุณสร้างขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฝ่ายที่สาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ภาษีศุลกากร หรือการดำเนินการด้านการตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบิด้วย คุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบของรัฐทั้งหมด เมื่อเข้าสู่สนามบินนานาชาติอาบูดาบิ และเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดอยู่ในความเรียบร้อยดี และเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามด้วยดี

4.3          คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา ต่อการร้องทุกข์ ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าใช้ทางด้านกฎหมาย) ที่จะมอบให้เรา หรือก่อให้เกิดขึ้นโดยเรา อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของคุณ หรือการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำโดยบุคคลใดๆ ที่ได้รับการครอบคลุมโดยการจองของคุณ ในส่วนของการจองและ/หรือการใช้บริการ Etihad Meet & Greet

4.4          ไม่ว่าจะด้วยมูลเหตุอันใด เราจะไม่ขอรับผิดต่อคุณในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว การชดเชยเกินจริง ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดขึ้นในทันที ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้จ่ายตามโอกาส หรือค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

5.  กฎหมายปกครองและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งการจัดเตรียมบริการ Etihad Meet & Greet จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอาบูดาบิ และกฎหมายของ UAE ตามที่มีการใช้กันใน Emirate of Abu Dhabi และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Etihad Meet & Greet นั้น ถือว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาบู ดาบิ

คำถามที่พบบ่อย

มีบริการเอทิฮัดพบปะและทักทายที่ใดบ้าง

บริการขาเข้า ขาออก และเปลี่ยนเครื่องเป็นบริการสำหรับผู้โดยสารของสารการบินเอทิฮัดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีเท่านั้น

ฉันจะจองบริการได้อย่างไร

สามารถจองบริการนี้ทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต

ฉันสามารถจองบริการนี้ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

ได้ บริการนี้เป็บริการสำหรับตัวคุณเองและแขกพิเศษของคุณ เช่น ครอบครัว เพื่อนๆ หรือลูกค้าทางธุรกิจที่เดินทางกับสายการบินเอทิฮัด

เมื่อใดที่สามารถจองบริการได้

ต้องทำการจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง

ทารกต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่ ทารกที่เดินทางกับผู้ใหญ่ที่จ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้

อะไรจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเที่ยวบิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการเดินทางเที่ยวบินหรือยกเลิก โปรดส่งอีเมลหาเราที่(meetme@etihad.ae) อย่างน้อย 48 ชั่วโมก่อนเวลาถึงของเที่ยวบินเดิมที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น คุณจะต้องเสียค่าบริการพบปะและทักทายของเอทิฮัดเต็มจำนวน

ฉันมีคำถามพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อย ฉันควรติดต่อใคร

โปรดส่งอีเมลมาที่ meetme@etihad.ae

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดไปติดต่อที่โต๊ะบริการโอนถ่ายของสายการบินเอทิฮัดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีหรือโต๊ะเช็คอินชั้นธุรกิจที่อาคาร 1 ก่อนการเดินทาง