มีบริการที่อบอุ่นรอคอยคุณอยู่

พบปะและทักทาย

บริการพบปะและทักทายของเอทิฮัดช่วยมอบประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผู้โดยสารของเอทิฮัด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

คุณสามารถจองบริการดังกล่าวให้แก่แขกพิเศษของคุณ เช่น ครอบครัว เพื่อนๆ และลูกค้าธุรกิจ สมาชิกของทีมต้อนรับผู้เปี่ยมประสบการณ์จะนำคุณผ่านกระบวนการของท่าอากาศยานเพื่อให้แน่ใจว่าการมาถึง การเปลี่ยนเครื่อง หรือการออกเดินทางของคุณจะสะดวกสบายเช่นเดียวกับในเที่ยวบิน

แพ็กเกจหลากหลาย

บริการมีทแอนด์กรีทขาเข้า - บริการระดับทอง
(AED 200, US$55 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน หรือผู้โดยสารหนึ่งคู่ที่เดินทางด้วยกัน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอให้บริการที่ห้องรับรองประตูขาเข้าหรือจุดลงรถ
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองด้วยช่องทางด่วน
 • บริการยกกระเป๋าฟรีจากสายพานสัมภาระไปยังขอบทางเท้า

บริการมีทแอนด์กรีทขาเข้า - บริการระดับเงิน
(AED 100, US$27 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาิติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสาร 5 ท่าน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอให้บริการที่ห้องรับรองประตูขาเข้าหรือจุดลงรถ
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองด้วยช่องทางด่วน

บริการมีทแอนด์กรีทเปลี่ยนเครื่อง - บริการระดับทอง
(AED 325, US$89 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาิติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน หรือผู้โดยสารหนึ่งคู่ที่เดินทางด้วยกัน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอให้บริการที่ห้องรับรองประตูขาเข้าหรือจุดลงรถ
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการขาเข้า รวมถึงการต้อนรับที่ประตูขาเข้าไปส่งที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมสายการบินเอทิฮัดอาคาร 1 และรับจากห้องรับรองพรีเมี่ยมสายการบินเอทิฮัดอาคาร 1 ไปส่งยังประตูขาออก
 • มีบริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี 5 ชั่วโมง

บริการมีทแอนด์กรีทขาออก- บริการระดับทอง
(AED 250, $68 / ต่อคน)

 • บริการต้อนรับเป็นรายบุคคลที่ท่าอากาศยานนานาชาิติอาบูดาบี (พนักงาน 1 คนต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน หรือผู้โดยสารหนึ่งคู่ที่เดินทางด้วยกัน)
 • เจ้าหน้าที่จะรอต้อนรับคุณที่จุดเช็คอินพรีเมียมในอาคาร 3 ที่ท่าอากาศยาน
 • บริการให้ความช่วยเหลือตลอดกระบวนการตรวจสอบสำหรับขาออก รวมถึงการนำทางผู้โดยสารจากจุดเช็คอินพรีเมียมของท่าอากาศยานที่อาคาร 3 ไปยังห้องรับรองชั้นพรีเมียมของสายการบินเอทิฮัดที่อาคาร 1

วิธีการจอง

จองอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการมาถึง เราจะไม่รับการจองภายในเวลาที่น้อยกว่านี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

จองออนไลน์ โดยการใช้บัตรเครดิต

การจอง Meet and Greet ทางออนไลน์

Etihad Airways PJSCP.O. Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates (“เรา”, “แด่เรา” หรือ “ของเรา”) จัดเตรียม Etihad Meet & Greet ให้กับลูกค้า (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ไม่ว่าจะด้วยตัวบริษัทเอง หรือจะโดยผ่านผู้จัดหาให้อีกทีหนึ่งก็ตาม

1.  คำจำกัดความ
                
ในเงื่อนไขของสัญญา:

(a)  แบบฟอร์มการจอง: หมายถึงแบบฟอร์มการจอง Etihad Meet & Greet ทางออนไลน์ ซึ่งจะมีให้ใช้ได้ในเว็บไซต์ที่จะใช้โดยลูกค้า

(b)  ลูกค้า: หมายถึงผู้โดยสารของ Etihad Airways ที่จองบริการ Etihad Meet & Greet และ/หรือที่ได้รับการครอบคลุมโดยการจองดังกล่าว

(c)  Etihad Meet & Greet: หมายถึงบริการ Meet and Greet ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่จัดเตรียมโดยเรา ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบิ

(d)  การไม่มาแสดงตัว: หมายถึงการผิดนัดของลูกค้าที่จอง Etihad Meet & Greet เพื่อใช้บริการดังกล่าว

(e)  ข้อกำหนดและเงื่อนไข: หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามที่เราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในบางโอกาส

(f)  เว็บไซต์: หมายถึงเว็บไซต์ของ Etihad Meet & Greet ที่ www.etihad.com/meetandgreet

2.  การจอง Etihad Meet & Greet
2.1          เราจะจัดเตรียม Etihad Meet & Greet ให้คุณ และบุคคลอื่นภายใต้การจองของคุณที่มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสารที่เดินทาง

2.2          การจองจะต้องทำโดยการใช้แบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่อยู่ในเว็บไซต์ การจองที่มีรายละเอียดของลูกค้า รายละเอียดเที่ยวบิน หรือชื่อผู้โดยสายไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการพิจารณาจากเราให้เป็นโมฆะ

2.3          เราต้องได้รับการจอง ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดตารางเวลามาถึงของคุณ เราจะไม่รับการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดตารางเวลามาถึงของคุณ

2.4          คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยอีเมลมาที่ meetme@etihad.ae ถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ หรือการยกเลิกเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทาง อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดตามตารางเวลาเที่ยวบินเดิม มิฉะนั้นแล้วจะมีการคิดเงิน Etihad Meet & Greet ในราคาเต็มจำนวน

2.5          การคิดเงินสำหรับ Etihad Meet & Greet จะเป็นการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อมีการทำการจอง การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 2.4 ข้างต้น จะไม่มีการคืนเงินให้แต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาเมื่อถึงเวลา

2.6          เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือละเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งของ Etihad Meet & Greet ที่คุณได้ทำการจอง โดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่าช้าและการยกเลิกอันเป็นผลมาจากปัจจัยที่เหนือการควบคุมของเรา เช่น สภาพอากาศ อุบัติเหตุ ข้อห้ามของรัฐ หรือเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นเรื่องสุดวิสัย ในกรณีเช่นนั้น ความรับผิดชอบของเราจะจำกัดอยู่ที่การพิสูจน์ถึงเหตุของการยกเลิก Etihad Meet & Greet เท่านั้น ในสถานการณ์พิเศษหรือที่เป็นข้อยกเว้นบางประการ อาจมีการคืนเงินเต็มจำนวนหรือคืนบางส่วนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการรับประกันเงื่อนไขข้อนี้แต่อย่างใด

3.  ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหามาโดยบริษัทฝ่ายที่สาม 
3.1          ที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่จัดเตรียมโดยบริษัทฝ่ายที่สาม และออกให้คุณด้วยคูปองที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ เราขอดำเนินการเพียงในนามของตัวแทนของบริษัทฝ่ายที่สามดังกล่าวเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฝ่ายที่สามเป็นหลัก

3.2          เราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่จัดเตรียมหรือหามาโดยบริษัทฝ่ายที่สาม นอกเสียจากว่าจะเป็นผลมาจากการละเลย หรือการกระทำผิดโดยเจตนาเท่านั้น

4.  ความรับผิด
4.1          เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิ์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย การสูญเสีย อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่บุคคลใดอาจจะต้องประสบ หรือเป็นผลอันมาจากบริการ Etihad Meet & Greet ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลใดก็ตาม ถือเป็นความเสี่ยงต่อบุคคลนั้นในทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น เราจะไม่ขอรับผิดชอบ และคุณยินดีจะสละซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดในการร้องทุกข์ที่คุณมีกับเรา อันเนื่องมาจากความไม่สะดวก การสูญเสีย ความเสียหาย หรือสิ่งอื่นใด อันมีสาเหตุมาจากการที่เราไม่สามารถจัดเตรียมบริการ Etihad Meet & Greet ให้ทุกได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน กรณีที่เราแจ้งการปฏิเสธการจัดเตรียมบริการ Etihad Meet & Greet ให้กับคุณ โดยเจ้าหน้าที่ของสนามบิน หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือตัวแทนของเรา

4.2          เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่จะตามมาของความล่าช้า ความสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่คุณสร้างขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฝ่ายที่สาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ภาษีศุลกากร หรือการดำเนินการด้านการตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบิด้วย คุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบของรัฐทั้งหมด เมื่อเข้าสู่สนามบินนานาชาติอาบูดาบิ และเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดอยู่ในความเรียบร้อยดี และเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามด้วยดี

4.3          คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา ต่อการร้องทุกข์ ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าใช้ทางด้านกฎหมาย) ที่จะมอบให้เรา หรือก่อให้เกิดขึ้นโดยเรา อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของคุณ หรือการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำโดยบุคคลใดๆ ที่ได้รับการครอบคลุมโดยการจองของคุณ ในส่วนของการจองและ/หรือการใช้บริการ Etihad Meet & Greet

4.4          ไม่ว่าจะด้วยมูลเหตุอันใด เราจะไม่ขอรับผิดต่อคุณในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว การชดเชยเกินจริง ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดขึ้นในทันที ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้จ่ายตามโอกาส หรือค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

5.  กฎหมายปกครองและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งการจัดเตรียมบริการ Etihad Meet & Greet จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอาบูดาบิ และกฎหมายของ UAE ตามที่มีการใช้กันใน Emirate of Abu Dhabi และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Etihad Meet & Greet นั้น ถือว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาบู ดาบิ

คำถามที่พบบ่อย

มีบริการเอทิฮัดพบปะและทักทายที่ใดบ้าง

บริการขาเข้า ขาออก และเปลี่ยนเครื่องเป็นบริการสำหรับผู้โดยสารของสารการบินเอทิฮัดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีเท่านั้น

ฉันจะจองบริการได้อย่างไร

สามารถจองบริการนี้ทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต

ฉันสามารถจองบริการนี้ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

ได้ บริการนี้เป็บริการสำหรับตัวคุณเองและแขกพิเศษของคุณ เช่น ครอบครัว เพื่อนๆ หรือลูกค้าทางธุรกิจที่เดินทางกับสายการบินเอทิฮัด

เมื่อใดที่สามารถจองบริการได้

ต้องทำการจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง

ทารกต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่ ทารกที่เดินทางกับผู้ใหญ่ที่จ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้

อะไรจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเที่ยวบิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการเดินทางเที่ยวบินหรือยกเลิก โปรดส่งอีเมลหาเราที่(meetme@etihad.ae) อย่างน้อย 48 ชั่วโมก่อนเวลาถึงของเที่ยวบินเดิมที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น คุณจะต้องเสียค่าบริการพบปะและทักทายของเอทิฮัดเต็มจำนวน

ฉันมีคำถามพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อย ฉันควรติดต่อใคร

โปรดส่งอีเมลมาที่ meetme@etihad.ae

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดไปติดต่อที่โต๊ะบริการโอนถ่ายของสายการบินเอทิฮัดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีหรือโต๊ะเช็คอินชั้นธุรกิจที่อาคาร 1 ก่อนการเดินทาง