แบบฟอร์มในการเคลม

ในกรณีที่ต้องมีการเคลมการประกันภัย คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการเคลมจาก 'ตารางแบบฟอร์มในการเคลม' และส่งมาที่สำนักงานเคลมที่ระบุสำหรับประเทศที่คุณออกเดินทางใน 'ตารางสำนักงานเคลม'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก 'เอกสารที่ต้องใช้' ด้านล่าง

คุณอาจจะดาวน์โหลดสำเนาของแบบฟอร์มในการเคลมได้ดังต่อไปนี้:แบบฟอร์มในการเคลมสำหรับประเทศที่กำหนดแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยี่ยมและสวิสเซอร์แลนด์แบบฟอร์มในการเคลมสำหรับ ประเทศอื่นๆ ทั้งหมดการยกเลิกการเดินทางการลดการเดินทาง (ตัดการเดินทางจองคุณให้สั้นลง)ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องการเดินทางล่าช้าและการพลาดการเดินทางสัมภาระล่าช้าสัมภาระและสิ่งของส่วนตัวหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอุบัติเหตุส่วนบุคคลความรับผิดสาธารณะส่วนบุคคลใบรับรองแพทย์**** ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารพิเศษที่ต้องใช้ หากแบบฟอร์มในการเคลมระบุว่าต้องใช้กรุณาส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดไปยังสำนักงานเคลมที่กล่าวไว้

สำนักงานเคลม

สำหรับรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเคลม คลิกที่ชื่อประเทศที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อดูรายละเอียดสำหรับติดต่อ

ทุกประเทศยกเว้นสหรัฐฯ เบลเยี่ยม อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้
Travel Guard
ตู้ ปณ. 60108 ลอนดอน SW20 8US
สหราชอาณาจักร
หมายเลขโทรศัพท์: +44 1273 558 486
หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับกาตาร์) : +974 496 7584
อีเมล์: Etihad.claims@travelguard.com
เวลาทำการ : 9.00 น. ถึง 17.00 น. GMT
 

ผู้โดยสารที่ใช้ภาษาเยอรมัน

ตู้ ปณ. 60108 ลอนดอน SW20 8US
สหราชอาณาจักร
หมายเลขโทรศัพท์: +49 69 517 09516
อีเมล์ Schadenservice.de@travelguard.com
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 9.00 น. ถึง 17.00 น. GMT
 

สหรัฐอเมริกา

Travel Guard
2727 Allen Parkway ชั้น 2
ฮุสตัน
เท็กซัส 77019
สหรัฐฯ
หมายเลขโทรศัพท์: +1 866 475 7507 (ไม่เสียค่าบริการ) หรือ +1 817 826 7037 (สายตรง)
อีเมล: aigtaclaims@aig.com 
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 9.00 น. ถึง 17.00 น.
 

ฝรั่งเศส

Chartis ยุโรป SA
Department Indemnisation Assurance de Personnes
92079 ปารีส
La Defense 2 Cedex
ฝรั่งเศส
หมายเลขโทรศัพท์: +33 149 02 42 22
อีเมล: travelassist.fr@travelguard.com 
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 9.00 น. ถึง 17.00 น.
 

บริษัท Chartis แอฟริกาใต้ จำกัด

แผนกเคลมการเดินทาง
ตู้ ปณ. 31983
Braamfontein
2017
แอฟริกาใต้
หมายเลขโทรศัพท์ : +27 11 551 8533
อีเมล: SATravelClaims@chartisinsurance.com
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 8.00 ถึง 16.30 น.
 

เบลเยี่ยม

Chartis เบลเยี่ยม
หมายเลขโทรศัพท์:+32 2 739 96 20
อีเมล: contact.be@chartisinsurance.com
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 9.00 น. ถึง 17.00 น.
 

อิตาลี

Travel Guard 
C/o CHARTIS ยุโรป SA
Rappresentanza Gen. per l’Italia
Via della Chiusa 2 
20123 มิลาน
อิตาลี 
หมายเลขโทรศัพท์: +39 02 91 483 100
อีเมล: travelassist.it@travelguard.com
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 9.00 น. ถึง 17.00 น.
 

สวิสเซอร์แลนด์

Chartis Europe S.A., Courbevoie, 
แผนกเคลม
Postfach 8027 ซูริค
หมายเลขโทรศัพท์00
แฟกซ์ 43 333 37 99
อีเมลclaimsCh@chartisinsurance.com
เวลาทำการ: เวลาท้องถิ่น: 9.00 o. ถึง 17.00 น.
 

ผู้โดยสารที่พูดภาษาอาหรับ
หมายเลขโทรศัพท์: +971 4 6014455
หรือส่งอีเมลมาที่: Etihad.assistance@chartisinsurance.com
เวลาทำการ : เวลาท้องถิ่น: 9.00 น. ถึง 17.00 น. บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี

โปรดทราบ: การส่งเรื่องเคลมสามารถทำได้ระหว่างเวลาทำการท้องถิ่นของสำนักงานที่คุณต้องการส่งเรื่องเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อื่นๆ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รวมถึงการจ่ายเงินสดในโรงพยาบาลด้วย)

1.  ตาราง/ใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัย/ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการทัวร์ที่แสดงการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยของคุณ
2.  หลักฐานเกี่ยวกับการเดินทางที่สำคัญตัวตริง เช่น ใบแจ้งหนี้การจอง รายละเอียดของการเดินทาง บัตรโดยสาร เอกสาร/ใบรับรองประกันภัย
3.  บัตรโดยสาร รายละเอียดการเดินทางทั้งที่ใช้แล้ว ยังที่ไม่ได้ใช้ ฯลฯ
4.  จดหมายยืนยันการคืนเงินไม่ว่าจะถึงกำหนดแล้วหรือไม่
5.  หากการเดินทางต้องสั้นลงเนื่องจากเงื่อนไขทางการแพทย์ รวมทั้งการเสียชีวิต ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อใช้ในการเคลมด้วย
6.  หากการเดินทางต้องสั้นลงเนื่องจากอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบรับรองการประกันภัยและได้เดินทางในวันหยุด ให้ส่งจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของแพทย์ผู้ที่ให้การรักษาแก่บุคคลนั้น ที่แสดงว่าการลดการเดินทางให้สั้นลงเป็นสิ่งที่จำเป็น
7.  หากการยกเลิกหรือการลดการเดินทางมีเหตุเนื่องมาจากการเสียชีวิตให้ส่งสำเนาใบมรณบัตรที่รับรองความถูกต้องมาด้วย นอกจากนี้ หากผู้เสียชีวิตได้รับการประกันภายใต้กรมธรรม์ที่มีการเคลม ให้ส่งสำเนาหนังสือให้ความยิมยอมเกี่ยวกับพินัยกรรม/หนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเป็นผู้ออกให้ในเรื่องของทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตมาด้วย
8.  หากการเคลมมีผลมาจากการบาดเจ็บ ให้ส่งรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยละเอียด หากมีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง  ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ 3 นั้น และผู้รับประกันของพวกเขามาด้วย ถ้ามี
9.  หากการยกเลิก หรือการลดวันเดินทางเนื่องมากจากเหตุผลอื่นๆ ให้ส่งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเหตุการณ์ หรือพฤติการณ์แวดล้อมที่ทำให้ต้องมีการเคลมเกิดขึ้น
10.  ใบแสดงการยกเลิกวันหยุดฉบับจริง หากการจองเป็นการจองเที่ยวบินเท่านั้น อาจจะไม่ต้องได้รับเอกสารนี้ หากเป็นกรณีนี้ให้ยื่นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากตัวแทนการท่องเที่ยว
11.  หากการยกเลิกมีสาเหตุมาจากการถูกปลดออกจากงาน ต้องแสดงจดหมายจากนายจ้างเดิมของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณถูกปลดออกจากงาน และคาดว่าจะได้รับการจ่ายเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลิกจ้าง ตำแหน่งงานของคุณ และระยะเวลาในการทำงานของคุณ
12.  หากการยกเลิกมีสาเหตุมากจากพื้นฐานทางการแพทย์ รวมทั้งการเสียชีวิต ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อส่งมาใช้ในการเคลมด้วย
13.  หากการยกเลิกมีสาเหตุมาจากการที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ลูกขุน ให้ส่งหมายเรียกให้ทำหน้าที่ลูกขุนมาด้วย
14.  สำหรับการลดการเดินทางให้สั้นลง ต้องมีจดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับการเดินทางกลับหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

การยกเลิกหรือการลดการเดินทางของคุณให้สั้นลง

1.  ตาราง/ใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัย/ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการทัวร์ที่แสดงการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยของคุณ
2.   หลักฐานเกี่ยวกับการเดินทางที่สำคัญตัวจริง เช่น ใบแจ้งหนี้การจอง รายละเอียดของการเดินทาง บัตรโดยสาร เอกสาร/ใบรับรองประกันภัย
3.  รายงานของตำรวจ ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย/ถูกขโมย ซึ่งไม่ใช่ขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ
4.  ในกรณีที่เป็นการเคลมสำหรับทรัพย์สินสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ในขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ ให้ส่งสำเนารายงานของตัวแทนที่ยืนยันว่ายังไม่มีการจ่ายเงินให้แก่คุณ และบัตรโคยสารที่ใช้เดินทางทั้งหมด พร้อมป้ายติดสัมภาระ
5.  สำหรับการเคลมทรัพย์สินส่วนตัว ให้ส่งเอกสารหลักฐานของทรัพย์สินที่สูญหายในรูปแบบของใบเสร็จ หรือรายงานการเงินจากธนาคาร/วีซ่าที่แสดงรายการที่ซื้อสินค้าที่ทำการเคลม ให้ส่งคู่มือ และเอกสารรับประกันสำหรับนาฬิกา กล้องถ่ายรูป หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการเคลม
6.  สำหรับการเคลมความเสียหายเท่านั้น– ให้ประมาณการสำหรับการซ่อมแซมหรือรายการที่ได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อม โดยต้องได้รับการยืนยันจากผู้ขายที่เกี่ยวข้อง เก็บสิ่งของที่เสียหายไว้ก่อน เราอาจจะขอให้คุณส่งสิ่งของเหล่านั้นมายังสำนักงานของ
 การเคลมสัมภาระล่าช้าเท่านั้น– สำเนาป้ายติดสัมภาระ
8.  การเคลมสัมภาระเท่านั้น– จดหมายยืนยันวันที่อย่างเป็นทางการจากสายการบินว่าสัมภาระนั้นสูญหาย หรือล่าช้า (ระยะเวลาในการล่าช้า)
9.  การเคลมสัมภาระเท่านั้น– ใบเสร็จสำหรับการซื้อเสื้อผ้า และเครื่องอาบน้ำที่จำเป็น และการยืนยันจากผู้ให้บริการถึงเหตุการณ์วันที่และเวลาที่กระเป๋าของคุณมาถึง
10.  หนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้น– รายงานของสถานกงสุล
11.  หนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้น– ใบเสร็จสำหรับการเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารที่เกิดจากการเปลี่ยนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทาง

สิ่งของส่วนบุคคล สัมภาระ หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง

1.  ตาราง/ใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัย/ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการทัวร์ที่แสดงการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยของคุณ
2.  สำเนาบัตรโดยสารแสดงรายละเอียดการเดินทางเดิม
3.  สำเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องของการเดินทางที่วางแผนไว้
4.  วันที่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากสายการบินระบุุถึงเหตุผลของความล่าช้าและระยะเวลาของความล่าช้า

การเดินทางล่าช้า

1.  ตาราง/ใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัย/ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการทัวร์ที่แสดงการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยของคุณ
2.  หลักฐานเกี่ยวกับการเดินทางที่สำคัญตัวจริง เช่น ใบแจ้งหนี้การจอง รายละเอียดของการเดินทาง บัตรโดยสาร เอกสาร/ใบรับรองประกันภัย
3.  สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงวันที่เดินทางออกและเดินทางเข้าประเทศ
4.  ใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดฉบับจริง
5.  คุณต้องให้แพทย์เขียนใบรับรองแพทย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
6.  จดหมายอย่างเป็นทางการของแพทย์ที่ให้การรักษาเพื่อใช้ยืนยันค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็น
7.  รายงานและ/หรือข้อมูลทางการแพทย์ใดๆ ที่มีขึ้นในสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
8.  หากทำการเคลมทรัพย์สินในนามของผู้เสียชีวิตที่ได้ทำประกันไว้ ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร และสำเนาหนังสือให้ความยิมยอมเกี่ยวกับพินัยกรรม/หนังสือที่หน่วยงานทางปกครอง ในกรณีที่ผู้ประกันเสียชีวิตเนื่องจากอาการเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บ ต้องมีใบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ทำการรักษาผู้นั้น
9.  หากการเคลมมีผลมาจากการบาดเจ็บ ให้ส่งรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยละเอียด หากมีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ 3 นั้น และผู้รับประกันของพวกเขามาด้วย ถ้ามี
10.  สำหรับการจ่ายเงินสดในโรงพยาบาล หลักฐานการเข้าโรงพยาบาล และวันเวลาที่ออกจากโรงพยาบาล

พลาดการเดินทาง

1.  สำเนาบัตรโดยสารแสดงรายละเอียดการเดินทางเดิม 2.  การยืนยันเหตุผลของความล่าช้าและระยะเวลาของความล่าช้าจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความรับผิดส่วนบุคคลความรับผิดสาธารณะส่วนบุคคล

1.  ตาราง/ใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัย/ใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการทัวร์ที่แสดงการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยของคุณ 2.  คำอธิบายโดยละเอียดของพฤติการณ์ที่นำไปสู่อุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บที่ยังคงอยู่ รวมทั้งรายละเอียดของพยาน หรือบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว 3.  ใบเรียกเก็บเงินที่แสดงการจองช่วงวันหยุดฉบับจริง 4.  รายละเอียดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้เชี่ยวชาญที่คุณได้เข้ารับการรักษา และหนังสือยันยันของคุณ ซึ่งเราจะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

1.  หลักฐานอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต 2. หลักฐานของค่าใช้จ่ายในทางกฎหมายที่เกิดขึ้น 3.ใบเสร็จสำหรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายฉบับจริง

การวางประกันล่วงหน้าสำหรับอุบัติเหตุทางรถยนต์

1.  รายงานอุบัติเหตุทางท้องถนนของตำรวจ 2.  คำขอให้มีการวางประกัน

ใช้ได้กับทุกประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

หากไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรับสิทธิประโยชน์กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจะมีผลให้การเรียกร้องของคุณเป็นโมฆะ

ความล้มเหลวในการเคลม

หากไม่สามารถแจ้งการเคลมภายในเวลาที่เหมาะสมจากวันที่สิ่งของสูญหายจะทำให้การเรียกร้องของคุณเป็นโมฆะ

การรักษาในต่างประเทศ

หากคุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะต้องเข้ารับการรักษาแบบคนไข้ในมากกว่า 24 ชั่วโมง หรือในกรณีที่เป็นคนไข้นอกซึ่งมีค่ารักษามากกว่า $500 ต้องติดต่อบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินของคุณทันที หากไม่ทำเช่นนั้น เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรืออาจจะจ่ายยให้ไม่เต็มจำนวนที่จ่ายค่ารักษาไป

สิ่งที่ต้องทำเมื่อต้องเคลมประกันภัย

  • แบบฟอร์มในการเคลม

    คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากรายการ PDF ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง และส่งมาที่สำนักงานเคลม
  • เอกสารที่ต้องใช้

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก 'เอกสารที่ต้องใช้' ด้านล่าง
  • ที่อยู่สำนักงานและชื่อผู้ติดต่อ

    คุณมีเรื่องเคลมที่ต้องการเคลหรือไม่ ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/ชื่อผู้ตืดต่อของสำนักงานอยู่ข้างล่างแบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้