บทนำ

เว็บไซต์ www.etihad.com, , m.etihad.com www.etihadholidays.com , www.etihadguest.com และ เว็บไซต์ www.etihadcargo.com , เอทิฮัดโมบิลแอป (ต่อไปนี้จะเรียกแยกต่างหากและรวมกันว่า "เว็บไซต์ของเอทิฮัด") ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัด P.J.S.C. ("เอทิฮัด") เป็นบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาและเป็นส่วนหนึ่งของเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด

ด้วยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ("ข้อตกลง") โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อจำกัดใดๆ คุณได้แสดงและรับรองว่าคุณมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าสู่สัญญานี้และใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้

เอทิฮัดพยายามที่จะทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเกิดขึ้นได้ เอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์ของเอทิฮัด

เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเอทิฮัดหรือบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นจัดทำขึ้นโดยเจตนาสุจริต โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงและยอมรับว่าเอทิฮัดอาจมีการปรับข้อมูล เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการดูแลลูกค้า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในเว็บไซต์ของเอทิฮัด และจะไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อกำหนดสัญญาเดิมที่กระทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้นการที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวด้วย  

แม้ว่าเอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้เว็บไซต์ของเอทิฮัดและบริการต่างๆ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แต่เอทิฮัดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆ นั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการรบกวน

เอทิฮัดไม่ขอรับรองและรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือเนื้อหาต่างๆ และขอสละการรับรองและการรับประกันทุกประการอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาต

การเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์และสิ่งอื่นๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นจะถือเป็นการใช้งานด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เอทิฮัดไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ เสถียรภาพ และการปลอดไวรัสของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายพิเศษ การถูกลงโทษ การถูกตักเตือน หรือความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิดในทุกๆ กรณี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินฝากหรือรายได้ หรือการสูญเสียหรือการเสียหายของข้อมูล) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา การละเมิด การละเลย ภาระผูกพันของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ซึ่งรวมถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้รับผ่านทางหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเอทิฮัด แต่ไม่รวมการเดินทางทางอากาศโดยเอทิฮัดที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารที่ได้มาโดยการใช้ระบบการจองในเว็บไซต์ของเอทิฮัด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขการบริการและกฎนานาชาติที่บังคับใช้

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณยอมรับว่า:

 • จะใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อตรวจสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการของเอทิฮัดและเพื่อการจองหรือการทำธุรกรรมกับเราเท่านั้น คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์
 • จะใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อทำการจองบริการที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 • จะไม่ทำการจองที่ไม่ถูกต้องหรือการจองโดยยังไม่แน่ใจว่าจะเดินทางหรือไม่ เอทิฮัดอาจจะยกเลิกการยืนยันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อกับการจองหลายๆ รายการไปยังที่หมายหนึ่งหรือที่หมายหลายๆ แห่งในวันหรือช่วงวันเดียวกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้
 • จะไม่แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือรบกวนรูปแบบ "รูปลักษณ์ และความรู้สึกที่สัมผัสได้" ของเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือรหัสซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 • จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้เกิดการโหลดข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติต่อเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 • จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการชำระเงินอย่างเต็มจำนวนและตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ได้ของค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม เงินพิเศษ เงินเก็บเพิ่ม ภาษี และอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงฝ่ายเดียว
 • จะไม่ทำสิ่งใดที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย รบกวน ขัดขวางการเข้าถึง และทำให้ระบบหรือบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ และจะไม่อัปโหลดข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
 • ไม่ประกาศ แจกจ่าย หรืออัปโหลดข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท กล่าวร้าย รุกล้ำ ละเมิด อนาจาร หยาบคาย มุ่งร้าย ข่มขู่ คุกคาม หลอกลวง เหยียดเชื้อชาติ หรือเหยียดเผ่าพันธุ์ รวมถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือส่งจดหมายเวียน จดหมายขยะ สแปม หรือการสื่อสารแบบเป็นกลุ่มรูปแบบอื่นๆ
 • จะไม่ข่มขู่ คุกคาม รุกล้ำ ข่มเหง รบกวน หรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย
 • จะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ต้องห้ามของเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในเว็บไซต์ของเอทิฮัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ปลอมเป็นผู้อื่นหรืออ้างว่าเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • จะไม่กระทำการใดๆ หรือเป็นสาเหตุ หรืออนุญาตให้ทำการใดๆ ที่อาจจะทำร้าย ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาของเอทิฮัด หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทบุคคลที่สามด้วย และไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเอทิฮัด
 • การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อบังคับตามกฎหมายในรูปแบบต่างๆ


หากเอทิฮัดพิจารณาว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือได้ดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการ:

 • แจ้งเตือนว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และขอให้คุณหยุดการดำเนินการดังกล่าว
 • ลบข้อมูลใดๆ ที่คุณประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 • ดำเนินมาตรการต่างๆ (รวมถึงการยกเลิก การระงับ หรือการห้ามเข้าใช้) และการไม่อนุญาตให้คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัด
 • ยกเลิกการจองของคุณกับเอทิฮัดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 • รายงานกิจกรรมของคุณกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลและไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ จัดแสดง แสดง ทำซ้ำ ประกาศ มอบสิทธิ์ สร้างอนุพันธ์ โอนถ่าย หรือจำหน่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ของเอทิฮัด

เอทิฮัด เอทิฮัดฮอลิเดย์ คริสตัลคาร์โก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือชื่อทางการค้าของเอทิฮัดที่อ้างอิงในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และชื่อบริษัทที่แสดง ณ ที่นี้ อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริง

คุณสามารถจองเที่ยวบินทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดให้ผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 9 ท่าน ซึ่งจะหมายความว่าคุณสามารถจองบัตรโดยสารให้กลุ่มผู้โดยสารทั้งผู้ใหญ่และเด็ก (2-11 ปี) เป็นจำนวน 9 ท่าน ไม่สามารถทำการจองบัตรโดยสารสำหรับทารกทางออนไลน์ได้ และการจองบัตรโดยสารสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวต้องทำการจองผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา

คุณสามารถจองบัตรโดยสารได้จนถึง 5 วันก่อนการเดินทาง

คุณสามารถจองบัตรโดยสารในชั้นโดยสารที่คุณเลือก - ชั้นหนึ่งไดมอนด์ ชั้นธุรกิจเพิร์ล หรือชั้นประหยัดโครอลได้ การจองของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอัตราค่าโดยสารที่บังคับใช้และจำนวนที่นั่งที่มีในกลุ่มอัตราค่าโดยสารดังกล่าว คุณจะต้องชำระเงินทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต

คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองทางออนไลน์ได้ก่อนการยืนยันการจองเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงหลังจากการยืนยันการจองนั้นจะต้องกระทำที่สำนักงานของเอทิฮัดใกล้ๆ คุณเท่านั้น การจองทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขและการยกเลิกนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายการดูแลลูกค้าและการบริการทั่วๆ ไป

1. เรายืนดีรับบัตรเครดิตชั้นนำทุกชนิด บัตรเครดิตจะต้องเป็นชื่อของหนึ่งในผู้โดยสารที่เดินทางและต้องนำบัตรดังกล่าวติดตัวในวันเดินทางเพื่อแสดงร่วมกับเอกสารแสดงตนที่ใช้ในระหว่างการจองเพื่อตรวจสอบเมื่อเช็คอินด้วย หรือหากผู้โดยสารที่เดินทางนั้นไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต หรือมีเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถแสดงบัตรเครดิตเมื่อเช็คอินได้ เอทิฮัดอาจจะขอให้แสดงสำเนาทั้งสองหน้าของบัตรเครดิตที่ใช้ทำการจอง และมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรที่อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตซื้อบัตรโดยสาร เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะขอให้คุณปิดรหัสเพื่อตรวจสอบบัตร (CVV) ของบัตรเครดิตในสำเนาบัตรด้วย

2. ยินดีรับบัตรเครดิตที่ออกในประเทศต้นทางและในบางประเทศที่ระบุไว้ในขั้นตอนการจอง หากคุณต้องการให้ส่งบัตรโดยสารหรือรับบัตรโดยสารในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางของคุณ คุณจะต้องติดต่อสำนักงานของเราในประเทศของคุณเพื่อทำการจองและชำระค่าบัตรโดยสาร

3. บัตรเครดิตของคุณจะถูกบันทึกยอดเมื่อคุณคลิกปุ่มยืนยัน

4. หากคุณไม่มีบัตรเครดิต คุณจะสามารถชำระด้วยเงินสดที่สำนักงานของเราได้ทุกแห่ง

5. เราจะส่งบัตรโดยสารให้คุณตามวิธีการที่คุณเลือก หลังจากตรวจสอบการชำระเงินและตัวตนของคุณแล้ว

6. คำประกาศสละความรับผิดชอบ: สายการบินเอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิด และจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ต่อความเสียหาย การสูญหาย การใช้งานผิดประเภท และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นกับข้อมูลบัตรเครดิต สายการบินเอทิฮัดไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการดำเนินการหรือการตัดสินใจของคุณในการให้ข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ แม้ว่าสายการบินเอทิฮัดจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นก็ตาม

7. หากการจองการเดินทางที่เกิดขึ้นในบางประเทศ ซึ่งใช้บัตรเครดิตนี้ในการชำระเงินสำหรับการจอง จะต้องตรวจสอบบัตรเครดิตดังกล่าวในขณะที่เช็คอิน หากไม่สามารถตรวจสอบเช่นว่านั้นได้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินโดยใช้การจองนี้

8. โปรดทราบว่า สายการบินเอทิฮัดนั้น ตั้งอยู่ที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จึงเป็นไปได้ว่า ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมโดยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

9. สายการบินเอทิฮัดจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณในสกุลเงินที่แสดงไว้ในใบยืนยันการจอง หากคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตของประเทศที่ออกเดินทาง ธนาคารผู้ออกบัตรอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ และยังอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเพื่่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้บังคับ

10.      สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด คุณอาจจะดำเนินการเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยพิเศษเพิ่มขึ้นในหน้า “Verified by Visa” หรือ “MasterCard Secure” ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร หน้าต่างที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่มีตราสัญลักษณ์ธนาคารของคุณจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้ยืนยันการชำระเงินการเดินทาง ซึ่งคุณต้องใส่รหัสผ่าน ‘Verified by Visa’ หรือ ‘MasterCard Secure’ ของคุณ รหัสผ่านนี้ไม่ใช่รหัส PIN ที่ใช้สำหรับ ATM/ การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM หากคุณต้องใส่รหัสผ่าน และคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อลงทะเบียน หากคุณต้องใส่รหัสผ่านนี้ และคุณเลือกที่จะดำเนินการต่อโดยไม่ใส่รหัสผ่าน หรือใส่รหัสผ่านผิด การจองคุณอาจไม่สำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

11.      หากบัตรเครดิตของคุณออกในประเทศอินเดีย เรายินดีรับบัตรเครดิตแบบระหว่างประเทศ

12. เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับบัตรเครดิต

เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการเก็บรักษาความลับเพื่อความปลอดภัยของการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของรายละเอียดบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ด้วย ข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบริการของสายการบิน สำหรับกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินของเรา โปรดดูที่ เงื่อนไขการบริการทั่วไป อ่าน 

เงื่อนไขการบริการสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อในเยอรมนี

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับสนธิสัญญาวอร์ซอ 1929 หรือสนธิสัญญามอนทรีออล 1999 และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ซึ่งอาจจะกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้สายการบินต้องกระทำการต่างๆ ในบางกรณี

คุณอาจจะต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางไปในบางเส้นทาง และอาจจะต้องใช้วีซ่าเมื่อคุณต้องเดินทางผ่านบางเส้นทางที่คุณได้จองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณมีหน้าที่ต้องขอวีซ่าที่ต้องใช้เพื่อเดินทาง คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุในช่วงที่เดินทาง และทุกประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าจะต้องยอมรับวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณ คุณสามารถขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่าได้ที่สถานทูตของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไป และที่สำนักงานของเอทิฮัดใกล้ๆ คุณ

อัตราค่าโดยสารที่ประกาศนั้นยังไม่รวมเงินเพิ่มส่วนบุคคล เช่น ภาษีเดินทางขาออก ค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร ภาษีสนามบินที่ท่าอากาศยานหรือหน่วยงานที่ควบคุมการเดินทางทางอากาศของประเทศที่คุณเดินทางไปเยือนเป็นผู้จัดเก็บ คุณอาจจะถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ แก่หน่วยงานที่เป็นผู้เก็บเงินเพิ่มดังกล่าวโดยตรง

เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณว่าจำเป็นจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเข้า เดินทางผ่าน หรือหยุดพักค้างคืนในประเทศที่คุณจะเดินทางไปหรือไม่ บางประเทศจะกำหนดให้คุณต้องทำประกันภัยการเดินทาง เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องศึกษาและดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

Please click here to view our Cookie Policy.

ตามเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงที่จะปกป้องเราจากความรับผิด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เอทิฮัดของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเรียกร้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเอทิฮัดอาจจะมีลิงค์ และตัวนำสู่เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของบุคคลภายนอก เอทิฮัดไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในไซต์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ลิงค์และตัวนำสู่เว็บไซต์ภายนอกนั้นปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงการรับรองใดๆ ของเรา คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานลิงค์และตัวนำสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณไม่พอใจบริการด้านใดด้านหนึ่งของเว็บไซต์ของเอทิฮัด หรือคุณมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับบริการใดๆ ของเอทิฮัด โปรดติดต่อเรา

การใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอทิฮัดนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคุณตกลงยอมรับอำนาจของศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปในเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการนำคดีความไปฟ้องร้องที่ศาลในประเทศของคุณ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โปรด คลิกที่นี่ เพื่อส่งอีเมลข้อสงสัยของคุณถึงเรา

Information to passengers departing from an airport in the European Union regarding our policies and their rights in the event of denied boarding, flight delay or flight cancellation

This notice contains important information about your rights established by European Regulation (EC) No. 261/2004 (‘the Regulation’) and applies to you if: 

 • You have a confirmed reservation on a flight departing from an airport in the European Union which is operated by Etihad Airways, purchased at a fare available directly or indirectly to the general public; and 
 • (except in the case where your flight has been cancelled) you have presented yourself for check-in before the Check-In Deadline as specified by us in our General Conditions of Carriage  or related regulations; and 
 • you have been denied boarding involuntarily and the reason for such denial has not been a matter set out in our General Conditions of Carriage or related regulations; and 
 • or your flight is delayed by more than four hours beyond its scheduled departure time (for flights departing from Larnaca or Athens, this qualifying delay needs to be more than three hours beyond its scheduled departure time); or
 • the flight is cancelled by Etihad Airways. 

DENIED BOARDING

In the event that a seat is not available for a passenger with a confirmed reservation, we will seek volunteers to surrender their seats in exchange for benefits that we and the volunteer may agree upon before involuntarily denying boarding to other passengers. If there are insufficient volunteers and we deny you boarding involuntarily, you are entitled to the rights set out below. 

FLIGHT DELAY

If we reasonably expect your flight to be delayed for four hours or more beyond its scheduled time of departure (but three hours in the case of flights departing from Larnaca or Athens), you are entitled to the rights set out below. 

FLIGHT CANCELLATION

If your flight is cancelled, you are entitled to the rights set out below except when:

 • you are informed of the cancellation at least two weeks before the scheduled time of departure; or
 • you are informed of the cancellation between two weeks and seven days before the scheduled time of departure and are offered re-routing, allowing you to depart no more than two hours before the scheduled time of departure and  reach your final destination less than four hours after the scheduled time of arrival; or 
 • you are informed of the cancellation less than seven days before the scheduled time of departure and are offered re-routing, allowing you to depart no more than one hour before the scheduled time of departure and to reach your final destination less than two hours after the scheduled time of arrival; or 
 • (in respect of any ‘Right to Compensation’) we can prove that the cancellation is caused by extraordinary circumstances which could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken by Etihad Airways, including but not limited to political instability, safety and security reasons, weather disruption, labour disputes or failure or delay of air traffic control facilities.
1. RIGHT TO COMPENSATION

If you are involuntarily denied boarding or your flight is cancelled (provided an exception as specified above does not apply), you are entitled to receive the following amount from us: 

 • €uro 400 in respect of all flights of 3,500km or less; or 
 • €uro 600 in respect of all flights of more than 3,500km. 

The compensation set out above will be reduced by 50% if we are able to offer you re-routing on an alternative flight(s) and the arrival time of such re-routed flight(s) does not exceed the scheduled arrival time of the flight booked: 

 • by three hours, in respect of all flights of  3,500km or less; or 
 • by four hours, in respect of all flights of more than 3,500km. 

The distances are measured by the great circle route method. 

2. RIGHT TO REIMBURSEMENT OR RE-ROUTING

If you are denied boarding (whether voluntarily or involuntarily) or your flight is cancelled, you are additionally entitled to choose between: 

(a) reimbursement of the cost of the ticket at the price at which it was bought, for the part or parts of the journey not made; or 

(b) re-routing, under comparable transport conditions, to your final destination at the earliest opportunity; or

(c) re-routing, under comparable transport conditions, to your final destination at a later date at your convenience, subject to availability of seats. 

If your flight is delayed by at least five hours and you elect not to travel, you are entitled to receive reimbursement as set out in point (a) above. 

3. RIGHT TO CARE

If you are involuntarily denied boarding or if your flight is cancelled or delayed by more than 4 hours, (in the case of flights departing from Larnaca or Athens, the qualifying delay is 3 hours or more) we will offer you, free of charge: 

 1. meals and refreshment vouchers in reasonable relation to the waiting time, as long as it will not further delay the departure of the aircraft; 
 2. two telephone calls, telex or fax messages or e-mails; 
 3. hotel accommodation in cases where a stay of one or more nights becomes necessary, or where a stay additional to that intended by you becomes necessary; 
 4. transport between the airport and place of accommodation (hotel or other). 

If your flight is delayed as specified under ‘Flight Delays’ above or cancelled without notice being given to you prior to your arrival at the airport of departure Etihad Airways will offer you items (a) and (b) above. 

If, as a result of the delay or your being re-routed following a cancellation, your new time of departure is reasonably expected  to be at least the day after the original day of departure, we will also offer you items (c) and (d) above.

Where it is not feasible for Etihad Airways to arrange the care set out above, we will reimburse you for your reasonable receipted expenses upon application to: Feedback@etihad.ae Guest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Click here for contact details of the various National Enforcement Bodies established by each Member State of the European Union.

ที่ใช้บังคับกับท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ภายในสหรัฐฯ

สายการบินเอมิฮัดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก ในบางกรณีที่เที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดอาจเกิดความล่าช้าในขณะจอด ณ ท่าอากาศยานภายในสหรัฐอเมริกา   เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป้าหมายของเรา คือ การทำให้สิ่งที่รบกวนเที่ยวบินนั้นเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และทำให้การเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเอทิฮัดดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

แผนฉุกเฉินของเอทิฮัดในกรณีที่เกิดความล่าช้าโดยเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์ที่ยาวนาน คือ เอทิฮัดจะจัดการความล่าช้าที่ยาวนานนั้นตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (DOT)   ซึ่งแผนฉุกเฉินดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา โดยเข้าไปดูได้ที่www.etihad.com

ความล่าช้ากรณีเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์คืออะไร
เมื่อเกิดความล่าช้าในขณะที่เครื่องบินของเอทิฮัดจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานในสหรัฐฯ ตั้งแต่สี่ชั่วโมงขึ้นไปในระหว่าง: 
- การนำเครื่องขึ้น – ตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินออกตัวจากประตูทางออกจนกระทั่งขึ้นสู่ท้องฟ้า;
- การนำเครื่องลงจอด – ตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินลงสู่พื้นดินจนกระทั่งจอดที่ประตูทางออก; หรือ
- การเบี่ยงเบน – การหยุดที่ท่าอากาศยานในสหรัฐฯ โดยนอกเหนือจากตารางที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพอากาศ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาเหตุอื่นๆ 

นโบายเกี่ยวกับความล่าช้าของเอทิฮัดในกรณีที่เครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์
ศูนย์เครือข่ายการดำเนินการของสายการบินเอทิฮัด (NOC) พนักงาน พนักงานภาคพื้นดินที่ดูแลโดยบุคคลภายนอก ทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานของเอทิฮัด ลูกเรือ ผู้ประสานการควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานของผู้ให้บริการท่าอากาศยานจะทำงานร่วมกันเพื่อ:

1. ให้จัดหาอาหารและน้ำให้อย่างเหมาะสมในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตู (ในกรณีของขาออก) หรือเมื่อเครื่องบินแตะพื้น (ในกรณีของขาเข้า) ในกรณีที่เครื่องบินยังคงอยู่บนลานบิน เว้นแต่นักบินผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีเกี่ยวกับข้องกับความปลอดภัยก็ให้งดการดำเนินการดังกล่าวได้

2. ให้ความมั่นใจว่า เครื่องบินจะอยู่บนลานบินไม่เกินสี่ชั่วโมงเมื่อออกจากหรือเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสหรัฐฯ ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินได้   ลูกเรือ และผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะประสานงานสำหรับข้อยกเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้   ข้อยกเว้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ:
    ก. นักบินผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยถ้าจะให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน เช่น เนื่องจากสภาพอากาศ หรือ
      เป็นคำสั่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ; หรือ
      ข. ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแนะนำให้เครื่องบินกลับไปยังประตูทางออก หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินในบริเวณอื่นนอกเหนือจากประตูทางออก
      อันจะเป็นการขัดขวางการดำเนินงานของท่าอากาศยานอย่างมีนัยสำคัญ

หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งในสองเหตุการณ์นี้ขึ้น สายการบินเอทิฮัดจะดำเนินการประเมินสถานการณ์เพื่อพยายามทำให้แผนบริการลูกค้าของเราสอดรับกับข้อบังคับของ DOT

3. เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เครื่องบินถูกผลักออกจากหลุมจอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

4. เราจะพยายามจัดการให้เครื่องบินเข้าจอดอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

5. เราจะพยายามจัดการการเบี่ยงเบนใดๆ อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

6. ดูแลจัดหาห้องน้ำและจัดการดูแลทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็นให้อย่างเพียงพอ ในขณะที่เครื่องบินยังคงจอดอยู่บนลานบิน

7. ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบินที่ล่าช้าทุกๆ 30 นาที ผ่านทางทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานและลูกเรือของเอทิฮัด ซึ่งรวมถึงเหตุผลของความล่าช้า หากทราบ 

8. ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินทุกๆ 30 นาทีผ่านทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานและลูกเรือว่าผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องได้ถ้าต้องการ แต่ต้องเป็นในกรณีที่สามารถทำได้ และปลอดภัยเท่านั้น

สายการบินเอทิฮัดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรับมือกับแผนการนี้

สายการบินเอมิฮัดได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่าอากาศยาน ศุลกากรและการรักษาดินแดนสหรัฐฯ การบริหารการขนส่งและรักษาความปลอดภัยสหรัฐฯ ทั้งที่ชิคาโก โอแฮร์ อาคาร 5 และท่าอาการศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อาคาร 4 และท่าอากาศยานอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่าอากาศยานสำรองในสหรัฐฯ

Extra legroom seats are not offered on codeshare flights marketed by Etihad Airways.

The price of the seat is per person, per flight sector. In the event of aircraft type change, Etihad will exert its reasonable efforts to re-accommodate guests in like seats. In the case where extra legroom seats are not available, Etihad will refund the amount paid per person, per sector which cannot be accommodated.

The extra legroom seats are assigned only upon full payment of the extra legroom seat fees and ticket fare. Payment for the extra legroom seats will not earn any additional Etihad Guest Miles points.

The extra-legroom seats are non-transferrable and non-refundable. We shall refund the payment you made for the extra legroom seat only in the following instances:

The flight is cancelled by us; or

If the extra-legroom seat is not available because of aircraft change Extra Legroom Safety Requirements To be seated in an exit row seat with extra legroom, guests must:

Purchase the extra legroom seat up to 24 hours prior to departure Be physically able to reach, locate and operate the emergency exit window or door, and to quickly pass through the exit Be able to understand and acknowledge instructions given by our cabin crew in English about the tasks you will be expected to perform in an emergency evacuation and read the safety card provided by our crew for that purpose Be able and willing to assist the crew and other guests in the evacuation of the aircraft Be able to check outside conditions and respond to cabin crew requests before opening an exit Not have any condition (be it a consequence of age, frailty, injury, physical or psychological disability, mobility, vision or hearing impairment, sickness, injury or anything else) which may prevent you from performing the duties listed above Be aged 18 years or older Not be travelling with children or infants Not be travelling with a care giver, a guide dog or an assistance animal A boarding pass for extra legroom seating will only be issued once our Etihad Guest Service staff confirms all safety criteria is met as described as outlined in our terms and conditions.

If our Etihad Guest Service staff confirms that the guest does not meet any of the required safety criteria, we may re-assign to you a regular economy seat before or during the journey without refund of the extra-legroom seat reservation fees.

These important safety requirement means that you will be able to use Web and Kiosk check-in. However, if there are issues onboard the aircraft you are subject to being moved if you do not meet the exit row seating criteria.