บทนำ

เว็บไซต์ www.etihadairways.com, www.etihadholidays.com, www.etihadguest.com และ เว็บไซต์ www.etihacrystalcargo.com (ต่อไปนี้จะเรียกแยกต่างหากและรวมกันว่า "เว็บไซต์ของเอทิฮัด")ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัด P.J.S.C. ("เอทิฮัด") เป็นบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาและเป็นส่วนหนึ่งของเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด

ด้วยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ("ข้อตกลง") โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อจำกัดใดๆ คุณได้แสดงและรับรองว่าคุณมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าสู่สัญญานี้และใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้

เอทิฮัดพยายามที่จะทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเกิดขึ้นได้ เอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์ของเอทิฮัด

เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเอทิฮัดหรือบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นจัดทำขึ้นโดยเจตนาสุจริต โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงและยอมรับว่าเอทิฮัดอาจมีการปรับข้อมูล เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการดูแลลูกค้า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในเว็บไซต์ของเอทิฮัด และจะไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อกำหนดสัญญาเดิมที่กระทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้นการที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวด้วย  

การแก้ไขข้อกำหนด 

แม้ว่าเอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้เว็บไซต์ของเอทิฮัดและบริการต่างๆ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แต่เอทิฮัดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆ นั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการรบกวน

การใช้งานได้ของเว็บไซต์ 

เอทิฮัดไม่ขอรับรองและรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือเนื้อหาต่างๆ และขอสละการรับรองและการรับประกันทุกประการอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาต

การเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์และสิ่งอื่นๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นจะถือเป็นการใช้งานด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เอทิฮัดไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ เสถียรภาพ และการปลอดไวรัสของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายพิเศษ การถูกลงโทษ การถูกตักเตือน หรือความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิดในทุกๆ กรณี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินฝากหรือรายได้ หรือการสูญเสียหรือการเสียหายของข้อมูล) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา การละเมิด การละเลย ภาระผูกพันของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ซึ่งรวมถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้รับผ่านทางหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเอทิฮัด แต่ไม่รวมการเดินทางทางอากาศโดยเอทิฮัดที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารที่ได้มาโดยการใช้ระบบการจองในเว็บไซต์ของเอทิฮัด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขการบริการและกฎนานาชาติที่บังคับใช้

คำประกาศสละความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิด

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณยอมรับว่า:

•  จะใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อตรวจสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการของเอทิฮัดและเพื่อการจองหรือการทำธุรกรรมกับเราเท่านั้น คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์   
•  จะใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อทำการจองบริการที่มีสิทธิ์เท่านั้น   
• จะไม่ทำการจองที่ไม่ถูกต้องหรือการจองโดยยังไม่แน่ใจว่าจะเดินทางหรือไม่ เอทิฮัดอาจจะยกเลิกการยืนยันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อกับการจองหลายๆ รายการไปยังที่หมายหนึ่งหรือที่หมายหลายๆ แห่งในวันหรือช่วงวันเดียวกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้   
• จะไม่แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือรบกวนรูปแบบ "รูปลักษณ์ และความรู้สึกที่สัมผัสได้" ของเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือรหัสซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
• จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้เกิดการโหลดข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติต่อเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือระบบที่เกี่ยวข้อง   
• จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการชำระเงินอย่างเต็มจำนวนและตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ได้ของค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม เงินพิเศษ เงินเก็บเพิ่ม ภาษี และอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงฝ่ายเดียว   
• จะไม่ทำสิ่งใดที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย รบกวน ขัดขวางการเข้าถึง และทำให้ระบบหรือบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ และจะไม่อัพโหลดข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ   
•  ไม่ประกาศ แจกจ่าย หรืออัพโหลดข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท กล่าวร้าย รุกล้ำ ละเมิด อนาจาร หยาบคาย มุ่งร้าย ข่มขู่ คุกคาม หลอกลวง เหยียดเชื้อชาติ หรือเหยียดเผ่าพันธุ์ รวมถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือส่งจดหมายเวียน จดหมายขยะ สแปม หรือการสื่อสารแบบเป็นกลุ่มรูปแบบอื่นๆ   
• จะไม่ข่มขู่ คุกคาม รุกล้ำ ข่มเหง รบกวน หรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย 
• จะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ต้องห้ามของเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในเว็บไซต์ของเอทิฮัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ปลอมเป็นผู้อื่นหรืออ้างว่าเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง   
•  จะไม่กระทำการใดๆ หรือเป็นสาเหตุ หรืออนุญาตให้ทำการใดๆ ที่อาจจะทำร้าย ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาของเอทิฮัด หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทบุคคลที่สามด้วย และไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเอทิฮัด   
• การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อบังคับตามกฎหมายในรูปแบบต่างๆ

หากเอทิฮัดพิจารณาว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือได้ดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการ:
  
• เตือนคุณว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และขอให้คุณหยุดการดำเนินการดังกล่าว  
• ลบข้อมูลใดๆ ที่คุณประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ   
• ดำเนินมาตรการต่างๆ (รวมถึงการยกเลิก การระงับ หรือการห้ามเข้าใช้) และการไม่อนุญาตให้คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัด   
•  ยกเลิกการจองของคุณกับเอทิฮัดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ   
•  รายงานกิจกรรมของคุณกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
• ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

การใช้งานที่ยอมรับได้

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลและไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ จัดแสดง แสดง ทำซ้ำ ประกาศ มอบสิทธิ์ สร้างอนุพันธ์ โอนถ่าย หรือจำหน่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ของเอทิฮัด

เอทิฮัด เอทิฮัดฮอลิเดย์ คริสตัลคาร์โก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือชื่อทางการค้าของเอทิฮัดที่อ้างอิงในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และชื่อบริษัทที่แสดง ณ ที่นี้ อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริง

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

คุณสามารถจองเที่ยวบินทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดให้ผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 9 ท่าน ซึ่งจะหมายความว่าคุณสามารถจองบัตรโดยสารให้กลุ่มผู้โดยสารทั้งผู้ใหญ่และเด็ก (2-11 ปี) เป็นจำนวน 9 ท่าน ไม่สามารถทำการจองบัตรโดยสารสำหรับทารกทางออนไลน์ได้ และการจองบัตรโดยสารสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวต้องทำการจองผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา

คุณสามารถจองบัตรโดยสารได้จนถึง 5 วันก่อนการเดินทาง

คุณสามารถจองบัตรโดยสารในชั้นโดยสารที่คุณเลือก - ชั้นหนึ่งไดมอนด์ ชั้นธุรกิจเพิร์ล หรือชั้นประหยัดโครอลได้ การจองของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอัตราค่าโดยสารที่บังคับใช้และจำนวนที่นั่งที่มีในกลุ่มอัตราค่าโดยสารดังกล่าว คุณจะต้องชำระเงินทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต

คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองทางออนไลน์ได้ก่อนการยืนยันการจองเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงหลังจากการยืนยันการจองนั้นจะต้องกระทำที่สำนักงานของเอทิฮัดใกล้ๆ คุณเท่านั้น การจองทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขและการยกเลิกนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายการดูแลลูกค้าและการบริการทั่วๆ ไป

การจองทางเว็บไซต์

1. เรายืนดีรับบัตรเครดิตชั้นนำทุกชนิด บัตรเครดิตจะต้องเป็นชื่อของหนึ่งในผู้โดยสารที่เดินทางและต้องนำบัตรดังกล่าวติดตัวในวันเดินทางเพื่อแสดงร่วมกับเอกสารแสดงตนที่ใช้ในระหว่างการจองเพื่อตรวจสอบเมื่อเช็คอินด้วย หรือหากผู้โดยสารที่เดินทางนั้นไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต หรือมีเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถแสดงบัตรเครดิตเมื่อเช็คอินได้ เอทิฮัดอาจจะขอให้แสดงสำเนาทั้งสองหน้าของบัตรเครดิตที่ใช้ทำการจอง และมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรที่อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตซื้อบัตรโดยสาร เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะขอให้คุณปิดรหัสเพื่อตรวจสอบบัตร (CVV) ของบัตรเครดิตในสำเนาบัตรด้วย

2. ยินดีรับบัตรเครดิตที่ออกในประเทศต้นทางและในบางประเทศที่ระบุไว้ในขั้นตอนการจอง หากคุณต้องการให้ส่งบัตรโดยสารหรือรับบัตรโดยสารในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางของคุณ คุณจะต้องติดต่อสำนักงานของเราในประเทศของคุณเพื่อทำการจองและชำระค่าบัตรโดยสาร

3. บัตรเครดิตของคุณจะถูกบันทึกยอดเมื่อคุณคลิกปุ่มยืนยัน

4. หากคุณไม่มีบัตรเครดิต คุณจะสามารถชำระด้วยเงินสดที่สำนักงานของเราได้ทุกแห่ง

5. เราจะส่งบัตรโดยสารให้คุณตามวิธีการที่คุณเลือก หลังจากตรวจสอบการชำระเงินและตัวตนของคุณแล้ว

6. คำประกาศสละความรับผิดชอบ: สายการบินเอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิด และจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ต่อความเสียหาย การสูญหาย การใช้งานผิดประเภท และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นกับข้อมูลบัตรเครดิต สายการบินเอทิฮัดไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการดำเนินการหรือการตัดสินใจของคุณในการให้ข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ แม้ว่าสายการบินเอทิฮัดจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นก็ตาม

7. หากการจองการเดินทางที่เกิดขึ้นในบางประเทศ ซึ่งใช้บัตรเครดิตนี้ในการชำระเงินสำหรับการจอง จะต้องตรวจสอบบัตรเครดิตดังกล่าวในขณะที่เช็คอิน หากไม่สามารถตรวจสอบเช่นว่านั้นได้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินโดยใช้การจองนี้

8. โปรดทราบว่า สายการบินเอทิฮัดนั้น ตั้งอยู่ที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จึงเป็นไปได้ว่า ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมโดยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

9. สายการบินเอทิฮัดจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณในสกุลเงินที่แสดงไว้ในใบยืนยันการจอง หากคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตของประเทศที่ออกเดินทาง ธนาคารผู้ออกบัตรอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ และยังอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเพื่่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้บังคับ

10.      สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด คุณอาจจะดำเนินการเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยพิเศษเพิ่มขึ้นในหน้า “Verified by Visa” หรือ “MasterCard Secure” ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร หน้าต่างที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่มีตราสัญลักษณ์ธนาคารของคุณจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้ยืนยันการชำระเงินการเดินทาง ซึ่งคุณต้องใส่รหัสผ่าน ‘Verified by Visa’ หรือ ‘MasterCard Secure’ ของคุณ รหัสผ่านนี้ไม่ใช่รหัส PIN ที่ใช้สำหรับ ATM/ การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM หากคุณต้องใส่รหัสผ่าน และคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อลงทะเบียน หากคุณต้องใส่รหัสผ่านนี้ และคุณเลือกที่จะดำเนินการต่อโดยไม่ใส่รหัสผ่าน หรือใส่รหัสผ่านผิด การจองคุณอาจไม่สำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

11.      หากบัตรเครดิตของคุณออกในประเทศอินเดีย เรายินดีรับบัตรเครดิตแบบระหว่างประเทศ

12. เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับบัตรเครดิต

เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการเก็บรักษาความลับเพื่อความปลอดภัยของการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของรายละเอียดบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ด้วย ข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การใช้บัตรเครดิต

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบริการของสายการบิน สำหรับกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินของเรา โปรดดูที่ เงื่อนไขการบริการทั่วไป อ่าน 

เงื่อนไขการบริการสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อในเยอรมนี

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับสนธิสัญญาวอร์ซอ 1929 หรือสนธิสัญญามอนทรีออล 1999 และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ซึ่งอาจจะกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้สายการบินต้องกระทำการต่างๆ ในบางกรณี

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

คุณอาจจะต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางไปในบางเส้นทาง และอาจจะต้องใช้วีซ่าเมื่อคุณต้องเดินทางผ่านบางเส้นทางที่คุณได้จองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณมีหน้าที่ต้องขอวีซ่าที่ต้องใช้เพื่อเดินทาง คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุในช่วงที่เดินทาง และทุกประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าจะต้องยอมรับวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณ คุณสามารถขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่าได้ที่สถานทูตของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไป และที่สำนักงานของเอทิฮัดใกล้ๆ คุณ

อัตราค่าโดยสารที่ประกาศนั้นยังไม่รวมเงินเพิ่มส่วนบุคคล เช่น ภาษีเดินทางขาออก ค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร ภาษีสนามบินที่ท่าอากาศยานหรือหน่วยงานที่ควบคุมการเดินทางทางอากาศของประเทศที่คุณเดินทางไปเยือนเป็นผู้จัดเก็บ คุณอาจจะถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ แก่หน่วยงานที่เป็นผู้เก็บเงินเพิ่มดังกล่าวโดยตรง

เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณว่าจำเป็นจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเข้า เดินทางผ่าน หรือหยุดพักค้างคืนในประเทศที่คุณจะเดินทางไปหรือไม่ บางประเทศจะกำหนดให้คุณต้องทำประกันภัยการเดินทาง เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องศึกษาและดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ตามเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงที่จะปกป้องเราจากความรับผิด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เอทิฮัดของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเรียกร้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์

ค่าปรับ

เว็บไซต์ของเอทิฮัดอาจจะมีลิงค์ และตัวนำสู่เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของบุคคลภายนอก เอทิฮัดไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในไซต์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ลิงค์และตัวนำสู่เว็บไซต์ภายนอกนั้นปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงการรับรองใดๆ ของเรา คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานลิงค์และตัวนำสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

ลิงค์สู่เว็บไซต์ภายนอก

หากคุณไม่พอใจบริการด้านใดด้านหนึ่งของเว็บไซต์ของเอทิฮัด หรือคุณมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับบริการใดๆ ของเอทิฮัด โปรดติดต่อเรา

การร้องเรียน

การใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอทิฮัดนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคุณตกลงยอมรับอำนาจของศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปในเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการนำคดีความไปฟ้องร้องที่ศาลในประเทศของคุณ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โปรด คลิกที่นี่ เพื่อส่งอีเมลข้อสงสัยของคุณถึงเรา

ตัวเลือกทางกฎหมายและเขตอำนาจศาล

ที่ใช้บังคับกับท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ภายในสหรัฐฯ

สายการบินเอมิฮัดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก ในบางกรณีที่เที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดอาจเกิดความล่าช้าในขณะจอด ณ ท่าอากาศยานภายในสหรัฐอเมริกา   เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป้าหมายของเรา คือ การทำให้สิ่งที่รบกวนเที่ยวบินนั้นเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และทำให้การเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเอทิฮัดดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

แผนฉุกเฉินของเอทิฮัดในกรณีที่เกิดความล่าช้าโดยเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์ที่ยาวนาน คือ เอทิฮัดจะจัดการความล่าช้าที่ยาวนานนั้นตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (DOT)   ซึ่งแผนฉุกเฉินดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา โดยเข้าไปดูได้ที่www.etihad.com

ความล่าช้ากรณีเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์คืออะไร
เมื่อเกิดความล่าช้าในขณะที่เครื่องบินของเอทิฮัดจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานในสหรัฐฯ ตั้งแต่สี่ชั่วโมงขึ้นไปในระหว่าง: 
- การนำเครื่องขึ้น – ตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินออกตัวจากประตูทางออกจนกระทั่งขึ้นสู่ท้องฟ้า;
- การนำเครื่องลงจอด – ตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินลงสู่พื้นดินจนกระทั่งจอดที่ประตูทางออก; หรือ
- การเบี่ยงเบน – การหยุดที่ท่าอากาศยานในสหรัฐฯ โดยนอกเหนือจากตารางที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพอากาศ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาเหตุอื่นๆ 

นโบายเกี่ยวกับความล่าช้าของเอทิฮัดในกรณีที่เครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์
ศูนย์เครือข่ายการดำเนินการของสายการบินเอทิฮัด (NOC) พนักงาน พนักงานภาคพื้นดินที่ดูแลโดยบุคคลภายนอก ทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานของเอทิฮัด ลูกเรือ ผู้ประสานการควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานของผู้ให้บริการท่าอากาศยานจะทำงานร่วมกันเพื่อ:

1. ให้จัดหาอาหารและน้ำให้อย่างเหมาะสมในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตู (ในกรณีของขาออก) หรือเมื่อเครื่องบินแตะพื้น (ในกรณีของขาเข้า) ในกรณีที่เครื่องบินยังคงอยู่บนลานบิน เว้นแต่นักบินผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีเกี่ยวกับข้องกับความปลอดภัยก็ให้งดการดำเนินการดังกล่าวได้

2. ให้ความมั่นใจว่า เครื่องบินจะอยู่บนลานบินไม่เกินสี่ชั่วโมงเมื่อออกจากหรือเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสหรัฐฯ ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินได้   ลูกเรือ และผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะประสานงานสำหรับข้อยกเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้   ข้อยกเว้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ:
    ก. นักบินผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยถ้าจะให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน เช่น เนื่องจากสภาพอากาศ หรือ
      เป็นคำสั่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ; หรือ
      ข. ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแนะนำให้เครื่องบินกลับไปยังประตูทางออก หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินในบริเวณอื่นนอกเหนือจากประตูทางออก
      อันจะเป็นการขัดขวางการดำเนินงานของท่าอากาศยานอย่างมีนัยสำคัญ

หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งในสองเหตุการณ์นี้ขึ้น สายการบินเอทิฮัดจะดำเนินการประเมินสถานการณ์เพื่อพยายามทำให้แผนบริการลูกค้าของเราสอดรับกับข้อบังคับของ DOT

3. เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เครื่องบินถูกผลักออกจากหลุมจอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

4. เราจะพยายามจัดการให้เครื่องบินเข้าจอดอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

5. เราจะพยายามจัดการการเบี่ยงเบนใดๆ อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

6. ดูแลจัดหาห้องน้ำและจัดการดูแลทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็นให้อย่างเพียงพอ ในขณะที่เครื่องบินยังคงจอดอยู่บนลานบิน

7. ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบินที่ล่าช้าทุกๆ 30 นาที ผ่านทางทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานและลูกเรือของเอทิฮัด ซึ่งรวมถึงเหตุผลของความล่าช้า หากทราบ 

8. ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินทุกๆ 30 นาทีผ่านทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานและลูกเรือว่าผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องได้ถ้าต้องการ แต่ต้องเป็นในกรณีที่สามารถทำได้ และปลอดภัยเท่านั้น

สายการบินเอทิฮัดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรับมือกับแผนการนี้

สายการบินเอมิฮัดได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่าอากาศยาน ศุลกากรและการรักษาดินแดนสหรัฐฯ การบริหารการขนส่งและรักษาความปลอดภัยสหรัฐฯ ทั้งที่ชิคาโก โอแฮร์ อาคาร 5 และท่าอาการศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อาคาร 4 และท่าอากาศยานอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่าอากาศยานสำรองในสหรัฐฯ