Γενικά

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Καθώς διαβάζετε αυτούς τους όρους, παρακαλούμε σημειώστε ότι:

τα "ΕΜΕΙΣ" ή "ΕΜΑΣ" υποδηλώνουν την Etihad Airways.

Τα "ΕΣΕΙΣ" και "ΕΣΑΣ" υποδηλώνουν οποιονδήποτε τρίτο (ενήλικα, παιδί ή βρέφος), με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος ως κάτοχος Εισιτηρίου. (Δείτε επίσης τον ορισμό για τον "Επιβάτη".)

"ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ" είναι εκείνοι οι τόποι, με εξαίρεση τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού, οι οποίοι ορίζονται στο Εισιτήριό μας ή εμφανίζονται στα προγράμματα δρομολογίων μας ως προγραμματισμένες στάσεις στο δρομολόγιό σας.

"ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ" είναι οι δύο ή τρεις χαρακτήρες ή γράμματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση συγκεκριμένων αερομεταφορέων.

"ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" είναι ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων αερομεταφορών (που μπορεί να περιλαμβάνει έναν άλλο αερομεταφορέα), ο οποίος έχει οριστεί νομίμως από εμάς για να μας εκπροσωπεί στην πώληση των υπηρεσιών μας αερομεταφορών.

"ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ" είναι τα προσωπικά σας αντικείμενα που σας συνοδεύουν στη μεταφορά σας. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, αφορά τόσο τις Παραδιδόμενες όσο και τις Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές σας.

"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ" είναι τα τμήματα του Εισιτηρίου που σχετίζονται με τη μεταφορά των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας.

"ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ" είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται σε εσάς αποκλειστικά με σκοπό την αναγνώριση των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας.

"ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ" είναι μια αεροπορική εταιρεία άλλη από τη δική μας, της οποίας ο κωδικός αερομεταφορέα εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας ή σε ένα Συνδυαστικό Εισιτήριο.

"ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ" είναι οι Αποσκευές που αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών του αεροσκάφους και για τις οποίες έχουμε εκδώσει Απόδειξη Αποσκευών ή Σήμανση Αναγνώρισης Αποσκευών.

“ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ CHECK-IN” είναι το χρονικό όριο που ορίζεται από εμάς, στο οποίο πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις διατυπώσεις check-in και να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασής σας.

"ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" είναι οι δηλώσεις που περιέχονται στο Εισιτήριό σας ή στην Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιό σας ή παραδίδονται με αυτά, οι οποίες χαρακτηρίζονται με αυτό το όνομα και ενσωματώνουν, με τη μορφή της παραπομπής, τους παρόντες Όρους Μεταφοράς.

"ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι ένα Εισιτήριο που εκδόθηκε για εσάς από εμάς ή από τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας μαζί με ένα άλλο Εισιτήριο, τα οποία συνιστούν από κοινού μία ενιαία σύμβαση μεταφοράς.

"ΣΥΜΒΑΣΗ" είναι οποιαδήποτε από τις παρακάτω νομικές πράξεις που είναι σε ισχύ:
- η Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Εναέριες Μεταφορές, που υπογράφηκε στις 12 Οκτωβρίου 1929 (εφεξής καλούμενη Σύμβαση της Βαρσοβίας,
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1955 στη Χάγη,
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 1 του Μόντρεαλ (1975),
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 2 του Μόντρεαλ (1975),
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 4 του Μόντρεαλ (1975),
- η Συμπληρωματική Σύμβαση της Γουαδαλαχάρας (1961),
- η Σύμβαση για την Ενοποίηση Κανόνων για τις Διεθνείς Εναέριες Μεταφορές, που υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1999 στο Μόντρεαλ (εφεξής καλούμενη Σύμβαση του Μόντρεαλ)

"ΚΟΥΠΟΝΙ" είναι ένα έγγραφο με τη σήμανση "Κουπόνι πτήσης" ή "Κουπόνι επιβάτη", το οποίο έχει εκδοθεί από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ως μέρος του Εισιτηρίου σας.

"ΖΗΜΙΑ" είναι ο θάνατος Επιβάτη ή η σωματική βλάβη που υφίσταται Επιβάτης εξαιτίας ατυχήματος εντός του αεροσκάφους ή στην πορεία οποιωνδήποτε διαδικασιών επιβίβασης ή αποβίβασης. Είναι επίσης η ζημιά που προκαλείται στην περίπτωση καταστροφής ή ολικής ή μερικής απώλειας Αποσκευών που προκύπτει κατά τη διάρκεια της εναέριας μεταφοράς ή οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία οι αποσκευές είναι υπό την ευθύνη του αερομεταφορέα. Επιπλέον, είναι η ζημιά που προκαλείται λόγω της καθυστέρησης της εναέριας μεταφοράς Επιβατών ή Αποσκευών.

"ΗΜΕΡΕΣ" είναι οι ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των επτά ημερών της εβδομάδας, με την προϋπόθεση ότι, σε περιπτώσεις ειδοποίησης, η ημέρα αποστολής της ειδοποίησης δεν υπολογίζεται και, επιπλέον, ότι σε περιπτώσεις προσδιορισμού της διάρκειας της εγκυρότητας ενός Εισιτηρίου, η ημέρα έκδοσης του Εισιτηρίου ή έναρξης της πρώτης πτήσης δεν θα υπολογίζεται.

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων καταχωρήσεών μας, όπου καταγράφεται η κράτηση μεταφοράς σας για την οποία εκδόθηκε Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας.

"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ" είναι μια απόδειξη που φέρει αυτή τη σήμανση ή τη σήμανση
"Απόδειξη Επιβάτη/Δρομολόγιο" ή "Δρομολόγιο/Απόδειξη", η οποία έχει εκδοθεί νομίμως από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας και παραδοθεί σε εσάς μέσω email, φαξ, αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

"ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΤΗΣΗΣ" είναι ένα έγγραφο που φέρει αυτή τη σήμανση, το οποίο έχει εκδοθεί έγκυρα από τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ως μέρος του Εισιτηρίου σας και εμφανίζει τα σημεία αναχώρησης και προορισμού μεταξύ των οποίων δικαιούστε να μεταφερθείτε ή, εναλλακτικά, μια ηλεκτρονική καταχώρηση στη βάση δεδομένων κρατήσεών μας, η οποία καταγράφει την κράτησή σας για μεταφορά σε μια συγκεκριμένη πτήση.

“ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ” είναι ασυνήθιστες και απρόσμενες καταστάσεις πέρα από τον έλεγχό σας, των οποίων οι συνέπειες δεν θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν ακόμη και αν είχε ασκηθεί η δέουσα προσοχή.

"ΕΠΙΒΑΤΗΣ" είναι οποιοδήποτε άτομο (ενήλικας, παιδί ή βρέφος), με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με ένα αεροσκάφος ως κάτοχος Εισιτηρίου. (Δείτε επίσης τον ορισμό των "εσείς" και "εσάς").
"ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΠΙΒΑΤΗ" ή "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΒΑΤΗ" είναι ένα έγγραφο με αυτή τη σήμανση, το οποίο εκδόθηκε από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ως μέρος του Εισιτηρίου σας.

“ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” είναι η διεθνής λογιστική μονάδα, όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που βασίζεται στις αξίες πολλών κορυφαίων νομισμάτων. Οι τιμές συναλλάγματος του Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος παρουσιάζουν διακυμάνσεις και επανυπολογίζονται κάθε τραπεζική ημέρα. Αυτές οι τιμές είναι γνωστές στους περισσότερους εμπορικούς τραπεζίτες και αναφέρονται τακτικά σε κορυφαίες οικονομικές εφημερίδες.

"ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" είναι μια προγραμματισμένη στάση στο ταξίδι σας για 24 ώρες ή περισσότερο, σε ένα σημείο μεταξύ του πρώτου τόπου αναχώρησης και του τελευταίου τόπου προορισμού.

"ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ" είναι οι δημοσιευμένοι ναύλοι μας, οι χρεώσεις ή/και οι σχετικοί όροι μεταφοράς που έχουν κατατεθεί, όπου απαιτείται, στις αρμόδιες αρχές.

"ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι είτε ένα έντυπο έγγραφο με τη σήμανση "Εισιτήριο Επιβάτη και Απόδειξη Αποσκευών", που έχει εκδοθεί από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας με όλα τα συνοδευτικά Κουπόνια ή, εναλλακτικά, ένα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο.

"ΜΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ" είναι οι Αποσκευές σας πέραν των Παραδιδόμενων Αποσκευών, που μεταφέρονται από εσάς εντός του αεροσκάφους.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα Άρθρα 2.2 και 2.4, οι Όροι Μεταφοράς της εταιρίας μας ισχύουν για όλες τις πτήσεις ή τμήματα πτήσεων που εκτελούνται από εμάς, όταν ο Κωδικός Αερομεταφορέα της εταιρίας μας εμφανίζεται στο πλαίσιο "Αερομεταφορέας" του Εισιτηρίου σας ή σε σχέση με τις οποίες έχουμε νομική υποχρέωση απέναντί σας.

2.2 ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Εάν μια μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με μια σύμβαση ναύλωσης, αυτοί οι Όροι Μεταφοράς εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό ενσωμάτωσής τους, με παραπομπή ή άλλον τρόπο, στη σύμβαση ναύλωσης του Εισιτηρίου.

2.3 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
Σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουμε συμβάσεις με άλλους αερομεταφορείς, γνωστές ως "Δρομολόγια Κοινού Κώδικα". Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν έχετε κράτηση με εμάς και διαθέτετε εισιτήριο όπου ως αερομεταφορέας αναφέρεται το όνομά μας ή ο δικός μας κωδικός αερομεταφορέα, η πτήση είναι πιθανό να εκτελείται από διαφορετικό αερομεταφορέα. Σε τέτοια περίπτωση, θα ισχύουν οι δικοί τους Όροι Σύμβασης και θα σας ενημερώσουμε για το όνομα του αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση τη στιγμή της κράτησης (ή, αν πραγματοποιήσετε την κράτησή σας με τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα σας δώσει αυτές τις πληροφορίες). Στην περίπτωση καθυστέρησης στον αεροδιάδρομο σε αεροδρόμιο στις Η.Π.Α., ισχύει το σχέδιο του αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας καθυστέρησης.

2.4 ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ισχύουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς, εκτός εάν δεν συνάδουν με τα Τιμολόγιά μας ή την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε θα υπερισχύουν αυτά τα Τιμολόγια ή αυτή η νομοθεσία. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Μεταφοράς είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν υπερισχύουν τα Τιμολόγιά μας, οι άλλες διατάξεις θα παραμένουν παρ' όλα αυτά έγκυρες.

2.5 ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς, σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ αυτών των Όρων Μεταφοράς και άλλων κανονισμών μας που αφορούν συγκεκριμένα θέματα, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς. Στην περίπτωση που μέρος κάποιου κανονισμού μας ακυρωθεί με αυτόν τον τρόπο, τα υπόλοιπα μέρη των κανονισμών μας θα παραμένουν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3.1.1 Θα παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς αποκλειστικά σε κατόχους έγκυρου Εισιτηρίου στο οποίο αναφέρονται ονομαστικά (ως έγκυρο εισιτήριο θεωρούνται επίσης το Κουπόνι Πτήσης για την εν λόγω πτήση, αχρησιμοποίητα Κουπόνια Πτήσης για επόμενες πτήσεις που αναγράφονται στο Εισιτήριο, και το Κουπόνι επιβάτη), με την προϋπόθεση ότι παρουσιάζετε κατάλληλα αποδεικτικά ταυτότητας όταν απαιτείται από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορα ή πράκτορες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά και να παρακρατήσουμε το εισιτήριο οποιουδήποτε ατόμου έχει αποκτήσει εισιτήριο παραβιάζοντας ισχύουσες νομοθεσίες ή τα τιμολόγια, τους όρους, τους κανόνες ή τους κανονισμούς μας, ή σε οποιοδήποτε άτομο παρουσιάσει εισιτήριο χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι είναι το πρόσωπο που ονομάζεται ως επιβάτης στο εισιτήριο.
3.1.2 Ένα Εισιτήριο δεν μπορεί να μεταφερθεί, εκτός εάν το Εισιτήριό σας το έχετε λάβει από έναν τρίτο ως μέρος πακέτου διακοπών για το οποίο ισχύει η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 90/314 της 13ης Ιουνίου 1990 για τα Οργανωμένα Ταξίδια και τις Οργανωμένες Διακοπές και Περιηγήσεις (όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία), οπότε μπορεί να σας επιτραπεί η μεταφορά της κράτησης σε άλλο πρόσωπο εάν για λόγους Ανωτέρας Βίας δεν καθίσταται δυνατή η χρήση του πακέτου από εσάς. Όπου επιτρέπεται μια τέτοια μεταφορά από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα αντικαταστήσει, κατόπιν αιτήματός σας, το Εισιτήριό σας εκδίδοντας νέο Εισιτήριο σε άλλον, αλλά μόνο εάν έχετε ικανοποιήσει όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το εάν το Εισιτήριό σας αποτελεί μέρος πακέτου για το οποίο ισχύει η παραπάνω Οδηγία, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το άτομο που σας πούλησε το Εισιτήριο.
3.1.3 Ορισμένα Εισιτήρια πωλούνται σε εκπτωτικούς ναύλους για τους οποίους μπορεί να ισχύει μερική ή καμία επιστροφή χρημάτων. Εάν δεν είστε σίγουροι κατά πόσο προβλέπεται επιστροφή χρημάτων ή όχι για το Εισιτήριό σας, θα πρέπει να ζητήσετε σχετική ενημέρωση από το άτομο που σας πούλησε το Εισιτήριο. Θα πρέπει να επιλέξετε τον ναύλο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Ενδέχεται επίσης να επιθυμείτε να διασφαλίσετε ότι έχετε κατάλληλη ασφάλιση για την κάλυψη περιπτώσεων όπου χρειάζεται να ακυρώσετε το Εισιτήριό σας.
3.1.4 Εάν έχετε Εισιτήριο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου και δεν σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε λόγω Ανωτέρας Βίας, με την προϋπόθεση ότι μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως και έχετε παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους Ανωτέρας Βίας, θα σας παράσχουμε πίστωση για το ποσοστό του ναύλου για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, για μελλοντικό ταξίδι μαζί μας, μετά από παρακράτηση εύλογου διοικητικού τέλους. Θα μπορείτε να κάνετε χρήση αυτής της πίστωσης για την αγορά Εισιτηρίου οι ίδιοι ή κάποιος τρίτος εντός 12 μηνών μετά την έκδοση της πίστωσης.
3.1.5 Το Εισιτήριο είναι και παραμένει συνεχώς ιδιοκτησία μας.
3.1.6 Δεν θα δικαιούστε μεταφορά εάν το έντυπο Εισιτήριό σας ή το προσκομιζόμενο μέρος αυτού είναι κομμένο, φθαρμένο, παραμορφωμένο ή έχει αλλοιωθεί από άλλους εκτός από εμάς ή Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας. Στην περίπτωση Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, δεν θα δικαιούστε μεταφορά σε πτήση αν δεν επιδείξετε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (για παράδειγμα, το έγκυρο διαβατήριό σας, το οποίο πρέπει να φέρει τον σειριακό αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό που αναγράφεται στην Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο).
3.1.7 Όταν έχετε Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, συνίσταται να προσκομίσετε επίσης την Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο στο αεροδρόμιο, καθώς μπορεί να σας ζητηθεί από εμάς ή/και από το προσωπικό ελέγχου διαβατηρίων και ασφαλείας ή άλλες αρμόδιες αρχές.
3.1.8 Για τους σκοπούς της Σύμβασης, μια Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εισιτήριο επιβάτη και απόδειξη αποσκευών/έγγραφο μεταφοράς.
3.1.9 Στην περίπτωση απώλειας, φθοράς, παραμόρφωσης ή καταστροφής ενός Εισιτηρίου (ή μέρους αυτού) από εσάς ή μη επίδειξης έντυπου Εισιτηρίου που περιλαμβάνει το Κουπόνι Επιβάτη και όλα τα αχρησιμοποίητα Κουπόνια Πτήσης, κατόπιν αιτήματός σας μπορεί να αντικαταστήσουμε αυτό το Εισιτήριο (ή μέρος του) εκδίδοντας νέο Εισιτήριο, εφόσον υπάρχει απόδειξη, έτοιμη να παρουσιαστεί τη δεδομένη στιγμή, ότι είχε εκδοθεί έγκυρο Εισιτήριο για την εν λόγω πτήση και εφόσον υπογράψετε συμφωνητικό αποζημίωσής μας, μέχρι του ποσού της συνολικής αξίας του αρχικού εισιτηρίου, για τυχόν έξοδα και απώλειες που αναγκαστικά και εύλογα επιβαρύνουν εμάς ή άλλον αερομεταφορέα ως συνέπεια της κακής χρήσης του Εισιτηρίου. Δεν θα αξιώσουμε αποζημίωση από εσάς για οποιαδήποτε απώλεια αυτού του είδους που οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Θα χρεώσουμε ένα εύλογο διοικητικό τέλος για αυτήν την υπηρεσία, εκτός εάν η απώλεια, καταστροφή, φθορά ή παραμόρφωση οφείλεται σε δική μας αμέλεια ή του πράκτορά μας.
3.1.10 Όταν, όπως προβλέπεται στην παραπάνω Παράγραφο 3.1.9, δεν υπάρχουν διαθέσιμες ικανοποιητικές αποδείξεις ή δεν υπογράψετε το προβλεπόμενο συμφωνητικό, μπορεί να απαιτήσουμε να καταβάλετε στο ακέραιο το αντίτιμο του Εισιτηρίου για την αντικατάστασή του με νέο Εισιτήριο, αντίτιμο το οποίο θα σας επιστραφεί εάν αργότερα βρείτε το αρχικό Εισιτήριο και το επιστρέψετε σε εμάς χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ή εάν και όταν βεβαιωθούμε ότι το χαμένο, κατεστραμμένο ή παραμορφωμένο Εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πριν από τη λήξη της ισχύος του.
3.1.11 Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και γι' αυτό θα πρέπει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα φύλαξής του και να εξασφαλίσετε ότι δεν θα χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί ή παραμορφωθεί. Ομοίως, η Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο θα πρέπει να φυλάσσεται έτσι ώστε να μη χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί ή παραμορφωθεί.

3.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
3.2.1 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Εισιτήριο, στους παρόντες Όρους ή σε ισχύοντα Τιμολόγια (που ενδέχεται να περιορίζουν τη διάρκεια ισχύος ενός εισιτηρίου, οπότε ο περιορισμός θα εμφανίζεται στο Εισιτήριο), ένα Εισιτήριο είναι έγκυρο για:
3.2.1.1 Ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ή
3.2.1.2 Εφόσον το πρώτο ταξίδι πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης, ένα έτος από την ημερομηνία του πρώτου ταξιδιού στο Εισιτήριο
3.2.2 Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατό να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου επειδή, όταν ζητήσατε να κάνετε κράτηση, εμείς δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, η διάρκεια ισχύος αυτού του Εισιτηρίου θα παραταθεί αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εφικτή αυτή η επιβεβαίωση κράτησης ή θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 10. Πέρα από αυτό, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή δαπάνες.
3.2.3 Εάν, αφού ξεκινήσει η μεταφορά σας, αδυνατείτε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου για λόγους ασθένειας, μπορεί να παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου σας μέχρι την ημερομηνία που (κατά τη γνώμη μας) είστε σε θέση να ταξιδέψετε ή μέχρι την πρώτη πτήση μας μετά από αυτή την ημερομηνία, από το σημείο όπου συνεχίζεται το ταξίδι, όταν υπάρχει διαθέσιμη θέση στην κατηγορία θέσης για την οποία έχετε αγοράσει το ναύλο. Η ασθένεια αυτή θα πρέπει να πιστοποιείται με βεβαίωση ιατρού. Όταν τα Κουπόνια Πτήσης που παραμένουν στο Εισιτήριο αφορούν έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Σταθμούς, η διάρκεια ισχύος αυτού του Εισιτηρίου μπορεί να παραταθεί έως και τρεις μήνες το πολύ από την ημερομηνία που εμφανίζεται σε βεβαίωση αυτού τους είδους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα επεκτείνουμε αντίστοιχα τη διάρκεια ισχύος των Εισιτηρίων άλλων μελών του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντός σας που σας συνοδεύουν στη μεταφορά σας την οποία δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε.
3.2.4 Στην περίπτωση θανάτου Επιβάτη κατά τη διάρκεια ταξιδιού, είναι πιθανό να τροποποιήσουμε τα Εισιτήρια των ατόμων που συνοδεύουν τον Επιβάτη είτε ακυρώνοντας τον ελάχιστο χρόνο παραμονής είτε παρατείνοντας τη διάρκεια ισχύος. Στην περίπτωση θανάτου στενού συγγενικού προσώπου Επιβάτη που έχει ξεκινήσει τη μεταφορά του, είναι επίσης πιθανό να τροποποιήσουμε τη διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου αυτού του Επιβάτη και των μελών της άμεσης οικογένειάς του που συνοδεύουν τον Επιβάτη. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν υποβολής έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου ή άλλων ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων και οποιαδήποτε τέτοια παράταση διάρκειας ισχύος δεν θα πραγματοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) Ημερών από την ημερομηνία του θανάτου.

3.3 ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

3.3.1 Το Εισιτήριό σας ισχύει για τη μεταφορά που αναγράφεται σε αυτό, από τον τόπο Αναχώρησης, μέσω τυχόν Συμφωνηθεισών Στάσεων, έως τον τελικό προορισμό σας.  Ο ναύλος που πληρώσατε βασίζεται στα Τιμολόγιά μας και αφορά τη μεταφορά που αναγράφεται στο Εισιτήριο.  Συνιστά ουσιώδες μέρος της σύμβασής μας μαζί σας.  Το Εισιτήριό σας δεν θα έχει ισχύ και θα ακυρωθεί εάν τα Κουπόνια Πτήσεων δεν χρησιμοποιηθούν με τη σειρά που αναφέρεται στο Εισιτήριο.

Εάν αγοράσατε το εισιτήριό σας στην Ιταλία (μέσω των γραφείων έκδοσης εισιτηρίων, του τηλεφωνικού κέντρου, εξουσιοδοτημένου ταξιδιωτικού πράκτορα ή της διαδικτυακής τοποθεσίας μας www.etihad.com/it) και, για οποιονδήποτε λόγο, χάσατε ή δεν χρησιμοποιήσατε την πρώτη πτήση του δρομολογίου, αλλά προτίθεστε να ταξιδέψετε με την επόμενη πτήση του δρομολογίου (στην περίπτωση που η αναχώρηση της εν λόγω πτήσης πραγματοποιείται εντός περισσότερων από 12 ωρών μετά την άφιξη τη πτήσης που δεν χρησιμοποιήθηκε) ή την πτήση επιστροφής για την οποία έχετε κάνει κράτηση με το ίδιο τιμολόγιο, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή προσαρμογή ναύλου, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 24 ωρών μετά την αναχώρηση της πτήσης που δεν χρησιμοποιήσατε, καλώντας στο +39 02 23331300, για να ζητήσετε να διατηρηθεί η ισχύς της κράτησης των υπόλοιπων πτήσεων. Εάν η επόμενη πτήση αναχωρεί εντός 24 ωρών από την πρώτη πτήση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της επόμενης πτήσης. Εάν μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας με τον παραπάνω τρόπο, θα επανεκδώσουμε το εισιτήριό σας για το υπόλοιπο δρομολόγιο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή προσαρμογή ναύλου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι κρατήσεις για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις θα ακυρωθούν και, εάν κατόπιν αποφασίσετε να ταξιδέψετε κάνοντας χρήση αυτού του εισιτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα χρεωθείτε τη διαφορά ανάμεσα στο αρχικό εισιτήριο που αγοράσατε και τον υψηλότερο ναύλο στην ίδια ταξιδιωτική θέση που ισχύει για το τροποποιημένο δρομολόγιο κατά τη στιγμή της επανέκδοσης του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που οι κανονισμοί ναύλων του αρχικού εισιτηρίου είναι πιο ευνοϊκοί για εσάς, θα εφαρμοστούν αυτοί.

3.3.2 Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο της μεταφοράς σας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Κουπονιών Πτήσης εκτός σειράς), πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας έγκαιρα και πριν από την ημέρα αναχώρησης οποιασδήποτε από τις εν λόγω πτήσεις. Ο ναύλος της νέας μεταφοράς σας θα υπολογιστεί από εμάς και, σε περίπτωση που είναι υψηλότερος του ναύλου που έχετε ήδη καταβάλει, θα σας δοθεί η επιλογή να δεχτείτε τη νέα τιμή ή να κρατήσετε την αρχική σας μεταφορά σύμφωνα με το Εισιτήριό σας. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε οποιοδήποτε κομμάτι της μεταφοράς σας για λόγους Ανωτέρας Βίας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σας μεταφέρουμε στον επόμενο Ενδιάμεσο Σταθμό ή στον τελικό προορισμό σας, χωρίς επαναϋπολογισμό του ναύλου (αλλά μόνο εφόσον έχετε παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις για τους λόγους Ανωτέρας Βίας). 

3.3.3 Εάν αλλάξετε τη μεταφορά σας χωρίς τη συγκατάθεσή μας, θα υπολογίσουμε την ορθή τιμή για το πραγματικό ταξίδι σας. Θα χρειαστεί να καταβάλετε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της τιμής που έχετε πληρώσει και του συνολικού ναύλου που υπολογίζουμε για την αναθεωρημένη μεταφορά σας. Θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά εάν η νέα τιμή είναι χαμηλότερη (μετά την παρακράτηση εύλογου διοικητικού τέλους), αλλά κατά τα άλλα τα Κουπόνια Πτήσης που δεν έχετε χρησιμοποιήσει δεν έχουν καμία αξία.
3.3.4 Ενώ ορισμένοι τύποι αλλαγών δεν θα επιφέρουν αλλαγή ναύλου, άλλοι, όπως η αλλαγή του τόπου αναχώρησης (για παράδειγμα, εάν δεν ταξιδέψετε στο πρώτο τμήμα του ταξιδιού) ή η αντιστροφή της κατεύθυνσης του ταξιδιού, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της τιμής. Πολλοί ειδικοί ναύλοι ισχύουν αποκλειστικά για τις ημερομηνίες και τις πτήσεις που εμφανίζονται στο Εισιτήριο και δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους ή μπορεί να αλλάξουν μόνο κατόπιν καταβολής πρόσθετου τέλους σε εμάς ή στον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας.
3.3.5 Κάθε Κουπόνι Πτήσης που περιλαμβάνεται στο Εισιτήριό σας θα γίνεται δεκτό για μεταφορά στην κατηγορία θέσης κατά την ημερομηνία και στην πτήση για την οποία έχει κρατηθεί θέση. Όταν εκδοθεί αρχικά ένα Εισιτήριο χωρίς να έχει καθοριστεί κράτηση, είναι δυνατή η κράτηση θέσης αργότερα ανάλογα με το Τιμολόγιό μας και τη διαθεσιμότητα θέσεων στην πτήση που έχετε ζητήσει.
3.3.6 Εάν δεν παρουσιαστείτε για οποιαδήποτε πτήση πριν την Προθεσμία Check-In ή εάν αλλάξετε οποιοδήποτε τμήμα της μεταφοράς σας χωρίς να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν από αυτήν την Προθεσμία, είναι πιθανό να ακυρώσουμε την κράτηση επιστροφής ή ανταπόκρισής σας και να σας χρεώσουμε με ένα εύλογο διοικητικό τέλος. Ωστόσο, εάν μας ενημερώσετε εγκαίρως, δεν θα ακυρώσουμε τις κρατήσεις για επόμενες πτήσεις.

3.4 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ
Το όνομά μας μπορεί να συντμηθεί στον Κωδικό Αερομεταφορέα μας (ο οποίος είναι EY) ή με άλλον τρόπο στην αναγραφή του στο Εισιτήριο. Η διεύθυνσή μας είναι Τ.Θ. 35566, Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΝΑΥΛΟΙ, ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΟΙ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4.1 ΝΑΥΛΟΙ
Οι ναύλοι ισχύουν μόνο για μεταφορές από το αεροδρόμιο αναχώρησης στο αεροδρόμιο του τελευταίου σημείου προορισμού, μέσω οποιωνδήποτε συμφωνημένων Ενδιάμεσων Σταθμών σύμφωνα με τις ώρες και τις ημερομηνίες που ορίζονται στο Εισιτήριό σας, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Οι ναύλοι δεν περιλαμβάνουν υπηρεσία επίγειας μεταφοράς μεταξύ τερματικών σταθμών αεροδρομίων και πόλεων ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά ή υπηρεσία. Ο ναύλος σας θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα Τιμολόγιά μας που ισχύουν κατά την ημερομηνία πληρωμής του Εισιτηρίου σας για ταξίδι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και στο δρομολόγιο που εμφανίζεται σε αυτό. Σε περίπτωση που αλλάξετε το δρομολόγιο ή τις ημερομηνίες του ταξιδιού, αυτό ενδέχεται να αλλάξει το ναύλο που έχετε πληρώσει. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σας σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί ο ισχύων ναύλος.

4.2 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.2.1 Οι ισχύοντες φόροι, αμοιβές και χρεώσεις που επιβάλλει η κυβέρνηση ή άλλη αρχή ή ο διαχειριστής ενός αεροδρομίου, θα καταβάλλονται στο ακέραιο πριν τη μεταφορά. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου σας, θα ενημερωθείτε για τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον ναύλο. Οι περισσότερες από αυτές τις επιβαρύνσεις θα εμφανίζονται συνήθως ξεχωριστά στο Εισιτήριο.  Οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται στις εναέριες μεταφορές δεν ελέγχονται από εμάς και αλλάζουν διαρκώς, ενώ μπορούν να επιβληθούν ή να αυξηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης του Εισιτηρίου. Σε περίπτωση που επιβληθεί αύξηση σε φόρο, τέλος ή χρέωση που εμφανίζεται στο Εισιτήριο, θα υποχρεωθείτε να την πληρώσετε πριν τη μεταφορά.  Ομοίως, εάν επιβληθεί νέος φόρος, τέλος ή χρέωση ακόμη και μετά την έκδοση Εισιτηρίου, θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό πριν τη μεταφορά.  Παρομοίως, στην περίπτωση που τυχόν φόροι, τέλη ή χρεώσεις που έχετε καταβάλει σε εμάς κατά την έκδοση του Εισιτηρίου καταργηθούν ή μειωθούν σε βαθμό που να μην ισχύουν πλέον για εσάς ή που να οφείλετε ένα μικρότερο ποσό, θα δικαιούστε να ζητήσετε επιστροφή της διαφοράς. Εάν δεν ενημερωθήκατε για τους ισχύοντες φόρους, τέλη και χρεώσεις κατά την αγορά ή την παραλαβή του Εισιτηρίου σας από εμάς ή από τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ή λάβατε διαφορετική ενημέρωση, αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας να καταβάλετε αυτά τα ποσά στο αεροδρόμιο πριν τη μεταφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά εάν δεν έχουν πληρωθεί οι ισχύοντες φόροι, τέλη και χρεώσεις.
4.2.2 Ορισμένοι φόροι, τέλη και χρεώσεις που αναφέρονται δύναται να επιστραφούν σε περίπτωση μη χρήσης του εισιτηρίου. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων είτε διαδικτυακά (στην περίπτωση αυτή θα είναι δωρεάν) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή του γραφείου πωλήσεων (σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύει τέλος εξυπηρέτησης). Τα διαδικτυακά αιτήματα μπορούν να γίνονται στη διεύθυνση https://www.etihad.com/el/before-you-fly/manage-my-booking και εάν έχετε το δικαίωμα θα αναλάβουμε να σας αποζημιώσουμε εντός 30 ημερών μετά από το αίτημα.

4.3 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
4.3.1 Σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να επιβληθούν σε εμάς χρεώσεις από τρίτους του είδους ή του ύψους που δεν επιβάλλεται υπό φυσιολογικές συνθήκες στις λειτουργίες μας (για παράδειγμα, συμπληρώματα ασφάλιστρων ή πρόσθετες δαπάνες ασφάλειας λόγω παράνομων παρεμβάσεων στην πολιτική αεροπορία).
4.3.2 Επιπλέον, ενδέχεται να επιβαρυνθούμε με σημαντικές αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδά μας (για παράδειγμα, χρεώσεις καυσίμων) που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας.
4.3.3 Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτηθεί να καταβάλετε σε εμάς, ως επιβαρύνσεις ναύλων, όλες αυτές τις χρεώσεις που αναλογούν στη μεταφορά σας σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς (ακόμη και αν επιβληθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης του Εισιτηρίου σας). Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε για τυχόν έκτακτες επιβαρύνσεις ναύλων. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν έκτακτες επιβαρύνσεις ναύλων κατά το check-in. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την καταβολή μιας έκτακτης επιβάρυνσης ναύλου και να λάβετε αναγκαστική επιστροφή χρημάτων για το Εισιτήριό σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10.2, οπότε και δεν θα φέρουμε καμία άλλη ευθύνη απέναντί σας.
4.3.4 Σε περίπτωση που δεν έχουν πάψει να ισχύουν τυχόν επιβαρύνσεις εξαιρετικών περιστάσεων για το σύνολο ή μέρος της μεταφοράς σας, ή εάν οφείλετε μικρότερο ποσό, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού επιβάρυνσης που έχει καταβληθεί καταχρηστικά. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ζητήσετε τέτοια επιστροφή.
4.3.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά εάν δεν έχουν πληρωθεί οι ισχύουσες επιβαρύνσεις.

4.4 ΝΟΜΙΣΜΑ
Ναύλοι, φόροι, τέλη, χρεώσεις και επιβαρύνσεις εξαιρετικών περιστάσεων είναι πληρωτέα στο νόμισμα της χώρας έκδοσης του Εισιτηρίου, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικό νόμισμα από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας κατά την πληρωμή ή πριν από αυτήν (για παράδειγμα, λόγω μη μετατρεψιμότητας του τοπικού νομίσματος). Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να δεχτούμε πληρωμή σε άλλο νόμισμα.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
5.1.1 Εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα καταγράφουμε τις κρατήσεις σας. Αν το ζητήσετε, θα σας παράσχουμε έγγραφη επιβεβαίωση της κράτησής σας.
5.1.2 Ορισμένοι ναύλοι συνοδεύονται από όρους που περιορίζουν ή αναιρούν το δικαίωμά σας να ακυρώνετε κρατήσεις.
5.1.3 Σε περίπτωση ιατρικής ή άλλης κατάστασης για την οποία ενδέχεται να χρειάζεστε ιατρική ή ειδική βοήθεια κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση ή τη διάρκεια της πτήσης (για παράδειγμα, στις περιπτώσεις που ορίζονται στα Άρθρα 7.2 και 7.3), πρέπει να μας ενημερώσετε κατά το χρόνο της κράτησης. Θα σας δοθεί προσωρινή κράτηση μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχετε λάβει ιατρική άδεια όπως απαιτεί το Άρθρο 7.3 και αφού ικανοποιηθούν όλοι οι όροι που σχετίζονται με μια τέτοια άδεια. Εάν ταξιδεύετε από ή προς συγκεκριμένες χώρες, η τοπική νομοθεσία μπορεί να σας επιτρέπει τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 5.1.3 και θα πρέπει να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές των απαιτήσεων.

5.2 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Εάν δεν έχετε πληρώσει για το Εισιτήριο πριν από το καθορισμένο χρονικό όριο έκδοσης εισιτηρίου, όπως συμβουλεύουμε εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας, ενδέχεται να ακυρώσουμε την κράτησή σας.

5.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.3.1 Αναγνωρίζετε ότι μας έχετε παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς: την πραγματοποίηση κράτησης, την αγορά, καταγραφή και έκδοση Εισιτηρίου και όλων των βοηθητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη μεταφορά σας, την παροχή της μεταφοράς σας και όλων των βοηθητικών υπηρεσιών, την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματά σας, τη διαχείριση διαδικασιών λογιστικού χαρακτήρα, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και άλλων διοικητικών σκοπών, τη λήψη βοηθητικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, τη διευκόλυνση διαδικασιών μετανάστευσης και εισόδου, τη διευκόλυνση ελέγχων, διαδικασιών και απαιτήσεων ασφαλείας, την πρόληψη και την ανίχνευση εγκληματικών ενεργειών που σχετίζονται με το ταξίδι σας και τη διάθεση αυτών των στοιχείων σε κρατικές υπηρεσίες, ζητήματα σχέσεων με τους πελάτες, την παροχή βοήθειας σε εμάς σε μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας και για σκοπούς μάρκετινγκ. Για αυτούς τους σκοπούς, μας εξουσιοδοτείτε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και να τα διαβιβάζουμε ή/και να τα κοινοποιούμε: στα γραφεία μας, τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές μας, τις άλλες εταιρείες μας, οποιονδήποτε στον οποίο μεταβιβάζουμε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας, εταιρείες τρίτων που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες, κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες πιστωτικών καρτών και άλλων καρτών πληρωμών, άλλες αεροπορικές εταιρείες και Αερομεταφορείς ή τους παρόχους των παραπάνω υπηρεσιών.
5.3.2 Ενδέχεται να διατηρούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ, αλλά θα λάβουμε πρώτα την άδειά σας για να το κάνουμε.
5.3.3 Είναι πιθανή η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από εμάς, όπως για παράδειγμα πληροφοριών που αφορούν την υγεία ή αναπηρίες σας, το θρήσκευμά σας, το ποινικό σας μητρώο ή άλλα στοιχεία. Επιπλέον, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε χώρες που μπορεί να μη διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι, όταν παραχωρείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας σε εμάς, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από εμάς και την κοινοποίησή τους σε τρίτους για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 και, επίσης, ότι είναι πιθανό να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες χώρες είτε αυτές διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων είτε όχι. Αναλαμβάνουμε τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά των δεδομένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.
5.3.4 Ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε ή/και να καταγράφουμε τις συνομιλίες σας μαζί μας για να εξασφαλίζουμε σταθερά επίπεδα εξυπηρέτησης, να προλαμβάνουμε ή να ανιχνεύουμε τυχόν απάτες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
5.3.5 Μπορεί να σας ζητήσουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός τρίτου προσώπου για την περίπτωση επικοινωνίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το τρίτο μέρος συναινεί στην κοινοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό.
5.3.6 Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα σας διατηρούμε ή/και να διορθώσετε αυτά τα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο μας.
5.3.7 Συμφωνείτε να μη θεωρήσετε υπεύθυνους εμάς και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές μας για τη μεταφορά ή διατήρηση τυχόν ανακριβών στοιχείων που μας δώσατε εσείς.

5.4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Θα επιδιώκουμε να ικανοποιούμε κάθε έγκαιρη ζήτηση θέσεων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε καμιά συγκεκριμένη θέση. Διατηρούμε το δικαίωμα διάθεσης ή επαναδιάθεσης θέσεων οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για σοβαρούς λόγους, όπως για παράδειγμα τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας.

5.5 ΕΠΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
5.5.1 Κρατήσεις ανταπόκρισης ή επιστροφής μπορεί να υπόκεινται σε απαίτηση επανάληψης της επιβεβαίωσης των κρατήσεων από εσάς, εντός ορισμένων χρονικών ορίων. Εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα σας ενημερώνουμε πότε απαιτείται επανεπιβεβαίωση και για το πώς και πού μπορεί να γίνει. Εάν είναι απαραίτητο αλλά δεν προβείτε στην επανεπιβεβαίωση, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις σας για ανταπόκριση ή επιστροφή και υπό κανονικές συνθήκες δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, εκτός αν δηλώνουμε ρητά κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, εάν μας ενημερώσετε ότι εξακολουθείτε να επιθυμείτε να ταξιδέψετε και υπάρχει θέση στην πτήση, θα επαναφέρουμε τις κρατήσεις σας και θα σας μεταφέρουμε. Εάν δεν υπάρχει θέση στην πτήση, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια μεταφοράς σας στον επόμενο ή στον τελικό προορισμό σας, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
5.5.2 Για τις απαιτήσεις επανεπιβεβαίωσης κρατήσεων τυχόν άλλων Αερομεταφορέων που εμπλέκονται στο ταξίδι σας θα πρέπει να ενημερωθείτε από εκείνους. Όπου απαιτείται, πρέπει να προβείτε σε επανεπιβεβαίωση με τον Αερομεταφορέα του οποίου ο Κωδικός Αερομεταφορέα εμφανίζεται για την εν λόγω πτήση στο Εισιτήριο. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας εάν ένας άλλος Αερομεταφορέας ακυρώσει μία ή περισσότερες κρατήσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα το να μην ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις επανεπιβεβαίωσης, και το δικαίωμά σας στη συνέχιση του ταξιδιού σας ή σε επιστροφή χρημάτων θα διέπεται από τους όρους μεταφοράς αυτού του Αερομεταφορέα.

5.6 ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν δεν παρουσιαστείτε για κάποια πτήση χωρίς να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις επιστροφής ή ανταπόκρισης και να χρεώσουμε εύλογα διοικητικά τέλη. Ωστόσο, αν μας ενημερώσετε πριν από την Προθεσμία Check-in ή την επιβίβαση (όπου έχετε ολοκληρώσει όλες τις διατυπώσεις check-in), δεν θα ακυρώσουμε τις επόμενες κρατήσεις πτήσεών σας.

ΑΡΘΡΟ 6 - CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

6.1 Οι Προθεσμίες Check-in διαφέρουν σε κάθε αεροδρόμιο και είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνεστε σχετικά με αυτές τις Προθεσμίες Check-in και να τις τηρείτε. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησής σας εάν δεν συμμορφώνεστε με τις Προθεσμίες Check-in που αναφέρονται. Εμείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές μας θα σας ενημερώσουμε για την Προθεσμία Check-in της πρώτης σας πτήσης μαζί μας που εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας. Για οποιεσδήποτε επόμενες πτήσεις στο ταξίδι σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε οι ίδιοι για τις Προθεσμίες Check-in καθώς είναι πιθανό να μην ενημερωθείτε από εμάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές μας. Μπορείτε να βρείτε τις Προθεσμίες Check-in για τις πτήσεις μας στα προγράμματα δρομολογίων μας ή να τις πληροφορηθείτε από εμάς ή τους Εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας.
6.2 Πρέπει να είστε παρόντες στην πύλη επιβίβασης το αργότερο την ώρα που ορίζουμε όταν κάνετε check-in.
6.3 Ενδέχεται να ακυρώσουμε τη θέση που έχετε κρατήσει και να ξεφορτώσουμε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εάν δεν βρίσκεστε στην πύλη επιβίβασης εγκαίρως.
Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθείτε λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτού του Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7.1.1 Κατά την εύλογη άσκηση της διακριτικής μας ευχέρειας, ενδέχεται να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή των Αποσκευών σας στις πτήσεις μας εφόσον σας έχουμε ειδοποιήσει γραπτώς ότι δεν πρόκειται να μεταφέρουμε εσάς ή τις Αποσκευές σας μετά την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη εκτός από το δικαίωμά σας να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.
7.1.2 Ενδέχεται να αρνηθούμε επίσης να μεταφέρουμε εσάς ή τις Αποσκευές σας (χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής προειδοποίησης) σε οποιαδήποτε πτήση (ακόμη και αν είστε κάτοχος έγκυρου Εισιτηρίου και κάρτας επιβίβασης) εάν συμβαίνει ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι από τα παρακάτω:
7.1.2.1 μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθείτε με ισχύουσα κρατική νομοθεσία, κανονισμό, οδηγία ή πολιτική,
7.1.2.2 η μεταφορά σας ή/και η μεταφορά των Αποσκευών σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να επηρεάσει την ασφάλεια, την υγεία ή απλώς την άνεση των υπόλοιπων Επιβατών ή του πληρώματος ή να δυσχεράνει ή να φαίνεται ότι δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή της αερομεταφοράς,
7.1.2.3 η πνευματική ή η σωματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής επίδρασης από αλκοόλ ή ναρκωτικά, συνιστά ή φαίνεται ότι συνιστά κίνδυνο για τον εαυτό σας, τους Επιβάτες, το πλήρωμα, το αεροσκάφος ή άλλο υλικό αγαθό,
7.1.2.4 πιστεύουμε ότι η πνευματική ή σωματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής επίδρασης από αλκοόλ ή ναρκωτικά, μπορεί να συνιστά πηγή ενόχλησης ή δυσφορίας στους υπόλοιπους Επιβάτες στο αεροσκάφος εάν σας επιτραπεί να συνεχίσετε το ταξίδι σας στη θέση που κρατήσατε ή όπου συμφωνήσατε να ταξιδέψετε,
7.1.2.5 αρνηθήκατε να υποβληθείτε σε έλεγχο ασφαλείας δικό σας ή των Αποσκευών σας, ή, αφού υποβληθήκατε σε τέτοιον έλεγχο, δεν μπορέσατε να δώσετε ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας που σας απευθύνθηκαν ή αποτύχατε σε μια αξιολόγηση ή ανάλυση χαρακτηριστικών ασφαλείας ή παραποιήσατε ή αφαιρέσατε σφραγίδες ασφαλείας στις Αποσκευές σας ή αυτοκόλλητα ασφαλείας στην κάρτα επιβίβασής σας,
7.1.2.6 δεν έχετε καταβάλει στο ακέραιο τον ισχύοντα ναύλο, φόρους, τέλη, χρεώσεις ή επιβαρύνσεις,
7.1.2.7 δεν κατέχετε έγκυρα ή νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα ή κατά τη γνώμη μας φαίνεται να μην ικανοποιείτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης θεώρησης εισόδου (βίζα), επιχειρείτε να εισέλθετε σε μια χώρα στην οποία θα είστε σε τράνζιτ και για την οποία δεν κατέχετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (ή δεν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις έκδοσης θεώρησης εισόδου), καταστρέφετε τα ταξιδιώτικα έγγραφά σας κατά τη διάρκεια της πτήσης ή μεταξύ check-in και επιβίβασης ή αρνείστε να παραδώσετε επί αποδείξει τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας στο πλήρωμα πτήσης ή δεν μας παρέχετε αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων σας όταν αυτό ζητηθεί,
7.1.2.8 επιδεικνύετε Εισιτήριο που έχει αποκτηθεί ή φαίνεται να έχει αποκτηθεί παράνομα, δεν έχει αγοραστεί από εμάς ή από Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, έχει αναφερθεί ότι έχει κλαπεί ή χαθεί ή είναι πλαστό, ή δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε το πρόσωπο που ονομάζεται στο Εισιτήριο,
7.1.2.9 δεν συμμορφωθήκατε με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 3.3 παραπάνω και αφορούν τη χρήση και τη σειρά χρήσης των Κουπονιών Πτήσης ή επιδεικνύετε Εισιτήριο που δεν έχει εκδοθεί ή τροποποιηθεί από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, ή το Εισιτήριο έχει παραμορφωθεί, καταστραφεί ή φθαρεί,
7.1.2.10 δεν τηρείτε ή παρεμποδίζετε ή δυσχεραίνετε τις οδηγίες μας αναφορικά με την ασφάλεια, είτε πριν την επιβίβαση είτε εντός του αεροσκάφους, ή τις οδηγίες που προέρχονται από προσωπικό εδάφους ή μέλος πληρώματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή προβαίνετε σε ενέργειες ή απόπειρες φθοράς του αεροσκάφους, του εξοπλισμού του ή οποιουδήποτε στοιχείου του,
7.1.2.11 έχετε διαπράξει στο παρελθόν κάποια από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις που αναφέρονται παραπάνω, είτε μαζί μας είτε με άλλον Αερομεταφορέα, και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ενδέχεται να το επαναλάβετε,
7.1.2.12 διαπράξετε μια εγκληματική παράβαση κατά το check-in ή οποιαδήποτε άλλη από τις διαδικασίες επιβίβασης ή αποβίβασης στην πτήση σας ή σε μια πτήση ανταπόκρισης ή εντός του αεροσκάφους πριν την απογείωση ή εντός του αεροσκάφους σε οποιαδήποτε πτήση ανταπόκρισης ή ενώ λαμβάνετε οποιαδήποτε υπηρεσία μας,
7.1.2.13 κάνετε χρήση απειλών, ύβρεων, προσβολών, απρεπών λέξεων ή προβαίνετε σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή συμπεριφέρεστε με τρόπο απειλητικό, βίαιο ή προσβλητικό απέναντι στο προσωπικό εδάφους ή στα μέλη του πληρώματος πριν ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της αποβίβασης από το αεροσκάφος στην πτήση σας ή σε μια πτήση ανταπόκρισης, ή εντός του αεροσκάφους πριν την απογείωση,
7.1.2.14 δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και άνεση των υπόλοιπων Επιβατών (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, για τη χρήση του καθίσματος, τη φύλαξη Μη Παραδιδόμενων Αποσκευών, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση ναρκωτικών, τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, PDA, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητού ραδιοφώνου, συσκευών αναπαραγωγής CD, DVD και MP3, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή συσκευών εκπομπής) ή προκαλείτε προβλήματα και ταραχή εντός του αεροσκάφους,
7.1.2.15 έχετε πραγματοποιήσει ή επιχειρήσει (ή φαίνεται ότι έχετε πραγματοποιήσει) φάρσα με βόμβα, απειλή αεροπειρατείας ή άλλη απειλή ασφάλειας,
7.1.2.16 έχουμε πληροφορηθεί (προφορικά ή γραπτά) από την υπηρεσία μετανάστευσης ή άλλες αρχές της χώρας στην οποία ταξιδεύετε ή μέσω της οποίας σκοπεύετε να διέλθετε ή μιας χώρας όπου έχετε προγραμματίσει έναν Ενδιάμεσο Σταθμό, ότι δεν θα σας επιτραπεί η είσοδος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αν διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα,
7.1.2.17 δεν δώσετε ή αρνηθείτε να μας δώσετε πληροφορίες που έχετε στην κατοχή σας ή είναι διαθέσιμες σε εσάς, οι οποίες μας έχουν ζητηθεί νόμιμα σχετικά με εσάς από κρατική αρχή, ή αποκομίσουμε την εντύπωση ότι οι πληροφορίες αυτές που μας δώσατε είναι ψευδείς ή παραπλανητικές,
7.1.2.18 δεν είστε, για λόγους υγείας, σε θέση να ταξιδέψετε,
7.1.2.19 έχετε στην κατοχή σας ή έχουμε βάσιμες υποψίες ότι έχετε στην κατοχή σας παράνομες ναρκωτικές ουσίες.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προβούμε σε κάποια έρευνα προκειμένου να αποφασίσουμε αν είναι δυνατόν να συμβεί οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στα Άρθρα 7.1.2.1 έως 7.1.2.19.

7.2 ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Όταν η μεταφορά αφορά ασυνόδευτα παιδιά ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εγκυμονούσες μητέρες, ασθενείς ή άλλα άτομα που θεωρούμε ότι απαιτούν ειδική βοήθεια (για παράδειγμα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο), συνιστάται να μας ενημερώσουν κατά την έκδοση του εισιτηρίου τους για τυχόν ειδική βοήθεια που απαιτείται και να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες διαδικασίες μας. Εάν οι ανάγκες σας για ειδική βοήθεια εξελιχθούν αρνητικά ύστερα από τη εξασφάλιση της συμφωνίας μας να σας μεταφέρουμε, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για τη μεταβολή αυτή των συνθηκών και να ζητήσετε εκ νέου την έγκρισή μας για τη μεταφορά σας. Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα που μας έχουν ενημερώσει κατά τη στιγμή της έκδοσης του εισιτηρίου για τυχόν ειδικές ανάγκες που έχουν και οι οποίες έχουν γίνει δεκτές από εμάς, δεν θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια άρνηση μεταφοράς λόγω της αναπηρίας τους ή των ειδικών αναγκών τους. Εάν ταξιδεύετε από ή προς συγκεκριμένες χώρες, η τοπική νομοθεσία μπορεί να σας επιτρέπει τη μη συμμόρφωσή σας με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7.2 και θα πρέπει να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές των απαιτήσεων.

7.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ
7.3.1 Πρέπει να είστε ιατρικά σε θέση να πετάξετε πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος για μεταφορά. Δεν απαιτείται καμία ιατρική εξέταση, εκτός εάν υπάρχει λόγος να υποψιάζεστε ή θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι πάσχετε από πάθηση η οποία μπορεί να επιδεινωθεί από τη φυσιολογική λειτουργία ενός αεροσκάφους ή μπορεί να σας προκαλέσει δυσκολία σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης σε επαγγελματική ιατρική βοήθεια πριν το τέλος της πτήσης σας. Σε αυτήν την περίπτωση, είστε υποχρεωμένοι να αναζητήσετε επαγγελματική ιατρική γνωμάτευση πριν την πτήση σας μαζί μας και να μας προσκομίσετε, το αργότερο 48 ώρες πριν από την πτήση, έκθεση δεόντος ειδικευμένου ιατρού με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ικανότητά σας να ταξιδέψετε σε όλες τις πτήσεις για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση. Εάν ταξιδεύετε από ή προς συγκεκριμένες χώρες, η τοπική νομοθεσία μπορεί να σας επιτρέπει τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7.3 και θα πρέπει να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές των απαιτήσεων.
7.3.2 Εάν αρρωστήσετε κατά τη διάρκεια της πτήσης για οποιονδήποτε λόγο (εκτός από περιπτώσεις που εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας ευθυνόμαστε για την ασθένειά σας) ή εξαιτίας εγκυμοσύνης, θα μας αποζημιώσετε για τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την περίθαλψη που θα λάβετε εντός του αεροσκάφους, με τη μεταφορά σας στο έδαφος ή με περίθαλψη που παρέχεται από τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

8.1 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Μπορείτε να μεταφέρετε Αποσκευές, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς μας, τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας.

8.2 ΥΠΕΡΒΑΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Θα σας ζητηθεί η καταβολή ενός ποσού για τη μεταφορά Αποσκευών που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο Επιτρεπόμενο Όριο αποσκευών. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για αυτές τις χρεώσεις.

8.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ/ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
8.3.1 Οι Αποσκευές σας δεν πρέπει να περιέχουν τα εξής:
8.3.1.1 αντικείμενα που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή πρόσωπα ή αντικείμενα εντός του αεροσκάφους, όπως εκείνα που καθορίζονται στις Τεχνικές Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για την Ασφαλή Αερομεταφορά Επικίνδυνων Υλικών και στους Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών (IATA) και στους κανονισμούς μας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος),
8.3.1.2 αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς ή οδηγίες ενός κράτους από ή προς το οποίο ταξιδεύετε,
8.3.1.3 αντικείμενα που κρίνουμε ευλόγως ως ακατάλληλα για μεταφορά διότι είναι επικίνδυνα ή μη ασφαλή, ή λόγω του βάρους, μεγέθους, σχήματος ή χαρακτήρα τους, ή διότι είναι εύθραυστα ή ευαλλοίωτα, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τον τύπο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.3.2 Πυροβόλα όπλα (αληθινά, αντίγραφα ή παιχνίδια), όπλα με σκάγια, εξαρτήματα πυροβόλων όπλων και πυρομαχικά όχι για σκοποβολή και κυνήγι, απαγορεύεται να μεταφέρονται ως Αποσκευές. Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά για σκοποβολή και κυνήγι μπορεί να γίνουν δεκτά κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ως Παραδιδόμενες Αποσκευές. Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να είναι άδεια, με την ασφάλεια στη θέση της και σε κατάλληλη συσκευασία. Η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους κανονισμούς ICAO και IATA, όπως ορίζονται στο Άρθρο 8.3.1.1.
8.3.3 Όπλα όπως πυροβόλα όπλα-αντίκες, σπαθιά, μαχαίρια και παρόμοια αντικείμενα, μπορεί να γίνονται δεκτά ως Παραδιδόμενες Αποσκευές, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αλλά δεν θα επιτρέπονται στην καμπίνα του αεροσκάφους.
8.3.4 Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε στις Παραδιδόμενες Αποσκευές χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, υπολογιστές, προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, αποθηκευμένα δεδομένα, φάρμακα ή ιατρικό εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστείτε σε ώρα πτήσης ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας ή που δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν γρήγορα εάν χαθούν ή καταστραφούν, κλειδιά οικίας ή αυτοκινήτου, αξιόγραφα, χρεόγραφα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα ή έγγραφα, επαγγελματικά έγγραφα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταυτοποίησης ή δείγματα.
8.3.5 Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε στις Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές πραγματικά όπλα, αντίγραφα ή παιχνίδια (πλαστικά ή μεταλλικά) ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μοιάζει με όπλο ή που θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά λάθος ότι είναι όπλο, επαγγελματικά εργαλεία, πυρομαχικά, πυροκροτητές, φυτίλια, χειροβομβίδες, αέρια και δοχεία αερίων όπως βουτάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, οξυγόνο, εκρηκτικά ή οτιδήποτε περιέχει εκρηκτικές ουσίες, καταπέλτες, βαλλίστρες, καμάκια και ψαροντούφεκα, συσκευές ηλεκτρικής κένωσης ή πνιγμού όπως βουκέντρες, βαλλιστικά όπλα ενέργειας, αναπτήρες σε σχήμα πυροβόλου όπλου, βεγγαλικά, φωτοβολίδες και άλλα πυροτεχνήματα (συμπεριλαμβανομένων κροτίδων και καψουλιών), σπίρτα μη ασφαλείας, καπνογόνα δοχεία ή φυσίγγια, εύφλεκτο υγρό καύσιμο όπως βενζίνη, πετρέλαιο, υγρό για αναπτήρα, οινόπνευμα, αιθανόλη, αεροζόλ, σπρέι βαφής, νέφτι και διαλύτη χρώματος, αλκοολούχα ποτά με οινοπνευματικό βαθμό άνω του 70%, οξέα και αλκάλια όπως υγρές μπαταρίες που μπορεί να εμφανίσουν διαρροή, διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες όπως υδράργυρο, χλώριο, σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης όπως σπρέι πιπεριού, καπνογόνα, ραδιενεργό υλικό όπως ιατρικά ή εμπορικά ισότοπα, δηλητήρια, λοιμώξεις ή επικίνδυνα βιολογικά υλικά όπως μολυσμένο αίμα, βακτήρια και ιούς, υλικό ικανό για αυθόρμητη ανάφλεξη και καύση, πυροσβεστήρες, βελάκια, οικιακά σκεύη, ψαλίδια, τιρμπουσόν, λίμες, μαχαίρια με λεπίδες οποιουδήποτε μήκους, βελόνες πλεξίματος, χαρτοκόπτες, αθλητικά ρόπαλα, ξυραφάκια (με την εξαίρεση ξυραφιών ασφαλείας και των θηκών τους), στέκες μπιλιάρδου, υποδερμικές βελόνες (με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους και που συνοδεύονται από ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ιατρική κατάσταση), σκληρές αθλητικές μπάλες ή όργανα πολεμικών τεχνών. 8.3.6 Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στις Παραδιδόμενες και Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές σας οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που ορίζουμε ανά διαστήματα στους Όρους Μεταφοράς Επιβατών και Αποσκευών, τους Όρους Εισιτηρίου, τους κανονισμούς ή τις ειδοποιήσεις μας. 8.3.7 Εάν, παρά την απαγόρευση, περιλαμβάνονται στις Αποσκευές σας αντικείμενα που αναφέρονται στα Άρθρα 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 και 8.3.5, δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά σε αυτά τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια μεταφοράς που δεν είναι διεθνής μεταφορά καλυπτόμενη από Σύμβαση. 8.3.8 Συνιστάται να μην περιλαμβάνονται στις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εύθραυστα ή ευαλλοίωτα αντικείμενα.

8.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
8.4.1 Σύμφωνα με τα Άρθρα 8.3.2 και 8.3.3, θα αρνηθούμε να μεταφέρουμε ως Αποσκευές τα αντικείμενα που περιγράφονται στο Άρθρο 8.3 και ενδέχεται να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά τέτοιων αντικειμένων εάν ανακαλύψουμε την παρουσία τους, ανεξάρτητα από το εάν και πότε έγινε η ενημέρωση ή η ανακάλυψη.
8.4.2 Ενδέχεται να αρνηθούμε να μεταφέρουμε ως Αποσκευές αντικειμένα που ευλόγως θεωρούμε ακατάλληλα για μεταφορά λόγω μεγέθους, σχήματος, βάρους, εμφάνισης, περιεχομένου ή χαρακτήρα, ή για λόγους ασφαλείας ή τεχνικούς λόγους, ή αποβλέποντας στην άνεση των υπόλοιπων επιβατών. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.4.3 Ενδέχεται να αρνηθούμε να κάνουμε δεκτές Αποσκευές για μεταφορά, εκτός εάν κρίνουμε ότι βρίσκονται σε κατάλληλες και ασφαλείς θήκες. Πληροφορίες σχετικά με συσκευασίες και θήκες που δεν γίνονται δεκτές από εμάς διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

8.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
8.5.1 Για λόγους ασφάλειας ενδέχεται να ζητήσουμε την άδειά σας για την εκτέλεση προσωπικής έρευνας και σάρωσης, καθώς και σάρωσης ή ακτινογραφίας των Αποσκευών σας. Ακόμα και αν απουσιάζετε, μπορεί να γίνει έρευνα, σάρωση ή ακτινογραφία των Αποσκευών σας για να προσδιοριστεί εάν κατέχετε ή εάν οι Αποσκευές σας περιέχουν οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που περιγράφονται στα Άρθρα 8.3.1, 8.3.4 ή 8.3.5 ή πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά ή όπλα που δεν μας έχετε επιδείξει σύμφωνα με τα Άρθρα 8.3.2 ή 8.3.3. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με το παραπάνω αίτημα, ενδέχεται να αρνηθούμε να μεταφέρουμε εσάς και τις Αποσκευές σας. Στην περίπτωση που μια έρευνα ή σάρωση προκαλέσει βλάβη σε εσάς ή εάν μια ακτινογραφική έρευνα ή σάρωση προκαλέσει ζημιά στις Αποσκευές σας, δεν θα φέρουμε ευθύνη εκτός εάν οφείλεται σε δικό μας σφάλμα ή αμέλεια.
8.5.2 Πρέπει να επιτρέπετε ελέγχους ασφαλείας των Αποσκευών σας από κρατικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους αεροδρομίου, αστυνομικούς ή στρατιωτικό προσωπικό και τους Αερομεταφορείς που εμπλέκονται στη μεταφορά σας.
8.5.3 Είναι δική σας ευθύνη να είστε ενήμεροι και να συμμορφώνεστε με τυχόν απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας σε άλλες χώρες που απαιτούν οι Παραδιδόμενες Αποσκευές να είναι ασφαλισμένες με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να ανοιχτούν χωρίς να υπάρχει φόβος πρόκλησης φθοράς όταν ο Επιβάτης δεν είναι παρών.

8.6 ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
8.6.1 Από τη στιγμή που θα παραλάβουμε τις Αποσκευές σας που επιθυμείτε να παραδώσετε, θα αναλάβουμε τη φύλαξη αυτών των Αποσκευών και θα εκδώσουμε μια Σήμανση Αναγνώρισης Αποσκευών για κάθε τεμάχιο των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας.
8.6.2 Οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα πρέπει να φέρουν το όνομά σας ή άλλο προσωπικό αναγνωριστικό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένου ενός τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας).
8.6.3 Οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα μεταφέρονται, όποτε είναι εφικτό, στο ίδιο αεροσκάφος με εσάς, εκτός εάν αποφασίσουμε ότι για λόγους ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να μεταφερθούν με άλλη πτήση. Εάν οι Παραδιδόμενες Αποσκευές σας μεταφέρονται με άλλη πτήση, θα σας τις παραδώσουμε στη διεύθυνση που μας δώσατε, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία στο σημείο παραλαβής απαιτεί να είστε παρόντες για τον τελωνειακό έλεγχο ή ο λόγος μεταφοράς των Παραδιδόμενων Αποσκευών με άλλο αεροσκάφος σχετίζεται με το μέγεθος, βάρος ή χαρακτήρα τους, ή με τη μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους Μεταφοράς.
8.6.4 Με εξαίρεση την περίπτωση που θα αποφασίσουμε ότι οι Παραδιδόμενες Αποσκευές σας δεν θα μεταφερθούν με το ίδιο αεροσκάφος με εσάς, δεν θα μεταφέρουμε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εάν δεν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος στο οποίο έχουν φορτωθεί ή εάν, αφού επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος το εγκαταλείψετε πριν την απογείωση ή σε ένα σημείο τράνζιτ, χωρίς να επιβιβαστείτε πάλι.
8.6.5 Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι Παραδιδόμενες Αποσκευές σας είναι αρκετά ανθεκτικές και ασφαλισμένες, ώστε να αντέξουν στις συνήθεις και φυσιολογικές δυσκολίες που συνεπάγεται η εναέρια μεταφορά χωρίς να υποστούν φθορά (με την εξαίρεση μιας ελάχιστης αναμενόμενης φθοράς).

8.7 ΜΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
8.7.1 Ενδέχεται να καθορίζουμε μέγιστες διαστάσεις ή/και βάρος για τις Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές που μπορείτε να μεταφέρετε στο αεροσκάφος. Σε κάθε περίπτωση, οι Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές που μεταφέρετε μέσα στο αεροσκάφος πρέπει να χωρέσουν κάτω από το κάθισμα που βρίσκεται μπροστά σας ή σε μια θήκη αποθήκευσης στην καμπίνα του αεροσκάφους. Εάν δεν είναι δυνατή η φύλαξη των Αποσκευών με αυτόν τον τρόπο, αν είναι υπέρβαρες ή εάν θεωρηθούν μη ασφαλείς για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να μεταφερθούν ως Παραδιδόμενες αποσκευές σύμφωνα με τα Άρθρα 8.2 και 8.3.
8.7.2 Αντικείμενα ακατάλληλα για μεταφορά στον χώρο φορτίου του αεροσκάφους (όπως ευαίσθητα μουσικά όργανα) και τα οποία δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 8.7.1 παραπάνω, θα γίνονται δεκτά για μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους μόνο εφόσον μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως πριν από την προθεσμία check-in και εφόσον έχετε πάρει την άδειά μας. Μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή ξεχωριστής χρέωσης για αυτή την υπηρεσία και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας επιτρέψουμε τη χρήση της υπηρεσίας.

8.8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
8.8.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 8.6.3, απαιτείται η παραλαβή των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες στον προορισμό ή σε Ενδιάμεσο Σταθμό σας. Σε περίπτωση που δεν τις παραλάβετε εγκαίρως κατά το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους στον προορισμό σας ή στον Ενδιάμεσο Σταθμό, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος φύλαξης το οποίο καθορίζεται από εμάς. Εάν δεν παραλάβετε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εντός τριών (3) μηνών από τη στιγμή της διαθεσιμότητάς τους, μπορεί να απαλλαγούμε από αυτές χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη απέναντί σας.
8.8.2 Η παράδοση των Παραδιδόμενων Αποσκευών μπορεί να γίνεται αποκλειστικά προς τον κάτοχο της Απόδειξης Αποσκευών και της Σήμανσης Αναγνώρισης Αποσκευών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τον έλεγχο της ταυτότητας ή της εξουσιοδότησης του κατόχου της Απόδειξης Αποσκευών και της Σήμανσης Αναγνώρισης Αποσκευών ή για τον έλεγχο του δικαιώματος του συγκεκριμένου ατόμου να παραλάβει τις Αποσκευές.
8.8.3 Εάν ένα άτομο που επιθυμεί να παραλάβει Παραδιδόμενες Αποσκευές αδυνατεί να επιδείξει την Απόδειξη Αποσκευών και να ταυτοποιήσει τις Αποσκευές μέσω μιας Σήμανσης Αναγνώρισης Αποσκευών, θα παραδώσουμε τις Αποσκευές στο άτομο αυτό μόνο με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδείξει ικανοποιητικά το δικαίωμά του στην κατοχή των Αποσκευών.

8.9 ΖΩΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά μας, να αρνηθούμε τη μεταφορά ζώων. Εάν συμφωνήσουμε να μεταφέρουμε ένα ζώο, αυτό θα μεταφερθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
8.9.1 Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι ζώα όπως σκυλιά, γάτες και γεράκια, καθώς και άλλα κατοικίδια, θα βρίσκονται σε κατάλληλο κιβώτιο με τις απαραίτητες προμήθειες φαγητού και νερού (ή θα μεταφέρονται σε κλουβί που συμμορφώνεται με τις οποιεσδήποτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις) και θσ συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, άδειες εισόδου, τράνζιτ και εξόδου, καθώς και άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τις χώρες εισόδου ή τράνζιτ. Σε περίπτωση που δεν κατέχετε κάποιο από αυτά, θα αρνηθούμε τη μεταφορά τους. Αυτή η μεταφορά θα υπόκειται σε επιπλέον όρους που ορίζονται από εμάς, οι οποίοι διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.9.2 Εάν γίνει δεκτό ως Αποσκευή, το ζώο μαζί με το κλουβί και την τροφή του δεν θα συμπεριληφθεί στο Επιτρεπόμενο Όριο Αποσκευών σας, αλλά θα συνιστά υπέρβαρο αποσκευών, για το οποίο θα είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε την ισχύουσα χρέωση πριν το ζώο γίνει δεκτό για μεταφορά.
8.9.3 Σκύλοι-οδηγοί που συνοδεύουν Επιβάτες με αναπηρίες θα μεταφερθούν χωρίς χρέωση, επιπλέον του κανονικά επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από εμάς και διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.9.4 Όπου η μεταφορά δεν υπόκειται στους περί ευθύνης κανόνες της Σύμβασης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τραυματισμό ή την απώλεια, ασθένεια ή θάνατο ενός ζώου που έχουμε συμφωνήσει να μεταφέρουμε.
8.9.5 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με ένα τέτοιο ζώο που δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα εξόδου, εισόδου, υγείας και άλλα έγγραφα που αφορούν στην είσοδο ή διέλευση του ζώου από οποιαδήποτε χώρα, πολιτεία ή περιοχή, και το άτομο που μεταφέρει το ζώο πρέπει να μας αποζημιώσει για τυχόν πρόστιμα, δαπάνες, απώλειες ή υποχρεώσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθούμε ή οι οποίες θα μας επιβληθούν ως αποτέλεσμα των παραπάνω. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για οποιοδήποτε ζώο επιχειρήσετε να μεταφέρετε στο αεροσκάφος και τη μεταφορά του οποίου έχουμε απορρίψει. Επιπλέον, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας εάν δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε λόγω της άρνησής μας να μεταφέρουμε ένα ζώο που επιχειρείτε να μεταφέρετε μέσα στο αεροσκάφος.

8.10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Δεν θα φέρουμε ευθύνη για αντικείμενα που το προσωπικό ασφαλείας του αεροδορμίου αφαιρεί από τις Αποσκευές σας ή/και δεσμεύει.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

9.1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
9.1.1 Οι ώρες πτήσεις που εμφανίζονται στα προγράμματα δρομολογίων μπορεί να αλλάξουν μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης (ή έκδοσης) και της ημερομηνίας ταξιδιού. Δεν τις εγγυόμαστε και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής σας μαζί μας.
9.1.2 Πριν αποδεχθούμε την κράτησή σας, εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα σας ειδοποιήσει για την προγραμματισμένη ώρα πτήσης που ισχύει τη δεδομένη στιγμή και αυτή θα εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας. Είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλάξουμε την προγραμματισμένη ώρα πτήσης σας ύστερα από την έκδοση του Εισιτηρίου σας. Εάν μας παράσχετε στοιχεία επικοινωνίας, εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα επιδιώξει να σας ειδοποιήσει για τυχόν τέτοιες αλλαγές. Εάν μετά την αγορά του Εισιτηρίου σας πραγματοποιήσουμε κάποια σημαντική αλλαγή στην προγραμματισμένη ώρα πτήσης, την οποία δεν μπορείτε να αποδεχθείτε, και δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε κράτηση σε άλλη πτήση που να σας εξυπηρετεί, θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.

9.2 ΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.
9.2.1 Θα λάβουμε όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη μεταφορά σας και των Αποσκευών σας. Κατά την άσκηση των εν λόγω μέτρων και προκειμένου να αποφευχθεί μια ακύρωση πτήσης, σε εξαιρετικές περιστάσεις ενδέχεται να συμφωνήσουμε για την εκτέλεση μιας πτήσης της εταιρίας μας από άλλο αερομεταφορέα ή/και αεροσκάφος, αν και δεν αποδεχόμαστε ότι είναι υποχρεωτικό να κάνουμε μια τέτοια διευθέτηση.
9.2.2 Εάν ακυρώσουμε μια πτήση που πρόκειται να εκτελεστεί από εμάς, δεν εκτελέσουμε μια πτήση εντός του προγράμματος, δεν σταματήσουμε στον προορισμό σας ή σε έναν προορισμό Ενδιάμεσου Σταθμού ή γίνουμε υπεύθυνοι να μην επιβιβαστείτε σε μια πτήση ανταπόκρισης που εκτελείται από εμάς και για την οποία κατέχετε επιβεβαιωμένη κράτηση, θα έχετε μια από τις παρακάτω επιλογές:
9.2.2.1 μεταφορά δική σας και των Αποσκευών σας το συντομότερο δυνατό σε άλλη από τις προγραμματισμένες υπηρεσίες μας όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση στην κατηγορία θέσης της αρχικής σας κράτησης χωρίς πρόσθετη χρέωση και, όπου είναι απαραίτητο, παράταση της διάρκειας ισχύος του Εισιτηρίου σας ή
9.2.2.2 μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλαγή διαδρομής για εσάς και τις Αποσκευές σας προς τον προορισμό που εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας από μια από τις υπηρεσίες μας ή εκείνες ενός άλλου αερομεταφορέα ή με άλλα μέσα και κατηγορία μεταφοράς, στα οποία θα συμφωνήσουμε από κοινού, χωρίς επιπλέον χρέωση. Εάν ο ναύλος, οι χρεώσεις και οι επιβαρύνσεις εξαιρετικών περιστάσεων για το νέο δρομολόγιο είναι χαμηλότερα από εκείνα που είχατε καταβάλει, θα επιστρέψουμε τη διαφορά ή
9.2.2.3 θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10.2.
9.2.3 Αν προκύψει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 9.2.2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία, κανόνες ή κανονισμούς, οι επιλογές που περιγράφονται στα Άρθρα 9.2.2.1 έως 9.2.2.3 είναι οι αποκλειστικές και μοναδικές μορφές νομικής προστασίας στη διάθεσή σας και δεν θα φέρουμε καμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας.
9.2.4 Όταν η πτήση σας πρόκειται να εκτελεστεί από εμάς από αεροδρόμιο εντός της Ε.Ε. και έχει ακυρωθεί ή καθυστερήσει για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες ή έχετε υποβιβαστεί χωρίς τη θέλησή σας, ενδέχεται να δικαιούστε συγκεκριμένα δικαιώματα και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτά τα δικαιώματα όταν αυτά προκύψουν.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
9.3.1 Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή της θέσης που είχαμε επιβεβαιώσει κατά το παρελθόν σε μια πτήση που εκτελείται είτε από εμάς στην κατηγορία θέσης στην οποία είχατε κάνει την κράτηση και για την οποία τηρήσατε όλες τις ισχύουσες Προθεσμίες Check-in και προθεσμίες επιβίβασης, θα παρέχουμε αποζημίωση στους Επιβάτες εκείνους που δεν τους επιτράπηκε η επιβίβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική μας για αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. Αντίγραφο της πολιτικής μας για αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Πέρα από αυτό, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδα.
9.3.2 Όταν σας απαγορευτεί η επιβίβαση σε πτήση που εκτελείται από εμάς σε ένα αεροδρόμιο εντός της Ε.Ε., ενώ είστε κάτοχος Επιβεβαιωμένης κράτησης, είστε εντός της ισχύουσας Προθεσμίας Check-in και δεν έχετε αποκλειστεί από την επιβίβαση για λόγους που καλύπτουν οι παρόντες Όρους Μεταφοράς ή για άλλους σοβαρούς λόγους και δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με ναύλο χαμηλότερου κόστους που δεν διατίθεται γενικά στο κοινό, μπορεί να δικαιούστε ορισμένα προνόμια και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτά τα δικαιώματα όταν προκύψουν.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

10.1 ΓΕΝΙΚΑ
Θα επιστρέψουμε το αντίτιμο ενός Εισιτηρίου ή ενός τμήματός του που δεν χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ναύλων ή τα Τιμολόγιά μας, ως εξής:
10.1.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό το Άρθρο, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων είτε στο πρόσωπο που ονομάζεται στο Εισιτήριο, είτε στο πρόσωπο που πλήρωσε για το Εισιτήριο, με την επίδειξη απόδειξης αυτής της πληρωμής.
10.1.2 Εάν ένα Εισιτήριο έχει πληρωθεί από πρόσωπο άλλο από τον Επιβάτη που ονομάζεται στο Εισιτήριο και το Εισιτήριο αναφέρει ότι υπάρχει περιορισμός στην επιστροφή χρημάτων, θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων μόνο στο πρόσωπο που πλήρωσε για το Εισιτήριο ή κατ' εντολή του προσώπου αυτού.
10.1.3 Με εξαίρεση την περίπτωση της απώλειας Εισιτηρίου, οι επιστροφές χρημάτων θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν της παράδοσης σε εμάς του Εισιτηρίου και όλων των Κουπονιών Πτήσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτή η απαίτηση δεν θα ισχύει όταν το Εισιτήριό σας είναι Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

10.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
10.2.1 Εάν: (i) ακυρώσουμε μια πτήση, (ii) δεν εκτελέσουμε μια πτήση σύμφωνα με το πρόγραμμα, (iii) δεν σας μεταφέρουμε σε πτήση για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση και έχετε ικανοποιήσει την Προθεσμία Check-in και την ισχύουσα προθεσμία επιβίβασης και δεν σας έχει απαγορευθεί η μεταφορά για λόγους που καλύπτουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς, (iv) δεν σταματήσετε στον προορισμό σας ή στον Ενδιάμεσο Σταθμό ή (v) ευθυνόμαστε που χάσατε μια πτήση ανταπόκρισης στην οποία είχατε επιβεβαιωμένη κράτηση και επαρκή χρόνο για να πραγματοποιήσετε την ανταπόκριση μεταξύ του αρχικού προγραμματισμένου χρόνου άφιξης της πτήσης και του χρόνου αναχώρησης της πτήσης ανταπόκρισης, το ποσό της επιστροφής θα είναι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την κατάλληλη νομοθεσία:
10.2.1.1 εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό ίσο με τον ναύλο που πληρώσατε (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί),
10.2.1.2 εάν έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό όχι μικρότερο από τη διαφορά μεταξύ του ναύλου που έχει καταβληθεί (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί) και του ισχύοντα ναύλου όπως υπολογίζεται από εμάς (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί) για ταξίδι μεταξύ των σημείων για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το Εισιτήριο.

10.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
10.3.1 Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων του Εισιτηρίου σας για λόγους άλλους από εκείνους που ορίζονται στο Άρθρο 10.2, το ποσό της επιστροφής θα είναι:
10.3.1.1 εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό ίσο με τον ναύλο που πληρώσατε (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί), μείον τυχόν εύλογες χρεώσεις υπηρεσιών ή τέλη ακύρωσης,
10.3.1.2 εάν έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ναύλου που έχει καταβληθεί (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί) και του ισχύοντα ναύλου όπως υπολογίζεται από εμάς (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί), μεταξύ των σημείων για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το Εισιτήριο, μείον τυχόν εύλογες χρεώσεις υπηρεσιών ή τέλη ακύρωσης.

10.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
10.4.1 Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων όταν η αίτηση έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος του Εισιτηρίου.
10.4.2 Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων για Εισιτήριο που έχει παρουσιαστεί σε εμάς ή σε κρατικούς υπαλλήλους, ως απόδειξη πρόθεσης αναχώρησης από τη χώρα, εκτός εάν αποδείξετε ότι έχετε άδεια παραμονής στη χώρα ή ότι θα αναχωρήσετε από τη χώρα μέσω άλλου αερομεταφορέα ή άλλου μέσου μεταφοράς.
10.4.3 Δεν θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων για Εισιτήριο οποιασδήποτε πτήσης για την οποία σας έχει απαγορευθεί η μεταφορά ή από την οποία έχετε απομακρυνθεί λόγω της συμπεριφοράς σας εντός του αεροσκάφους.

10.5 ΝΟΜΙΣΜΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του Εισιτηρίου.

10.6 ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι άλλο στους παρόντες Όρους Μεταφοράς, τα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 10 είναι τα μοναδικά σας δικαιώματα απέναντί μας εάν η μεταφορά σας δεν λάβει χώρα για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα φέρουμε καμία άλλη ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

11.1 ΓΕΝΙΚΑ
Δεν θα συμπεριφέρεστε ποτέ, εντός του αεροσκάφους, με τρόπο που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο ή να απειλήσει (είτε πρόκειται για φάρσα, είτε με άλλον τρόπο) το αεροσκάφος, άλλο πρόσωπο ή αντικείμενο. Δεν θα παρεμποδίζετε ή δυσχεραίνετε το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν θα αγνοείτε ή παραβαίνετε τις οδηγίες του πληρώματος, είτε προφορικές ή μέσω επισημάνσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, και θέματα ασφάλειας ή χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Και δεν θα συμπεριφέρεστε με τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει δυσφορία, ενόχληση, βλάβη ή τραυματισμό σε άλλους επιβάτες, στο πλήρωμα ή σε αντικείμενα. Εάν, κατά τη γνώμη μας, συμπεριφέρεστε εντός του αεροσκάφους με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, μπορεί να λάβουμε όποια μέτρα κρίνουμε απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων των κατασταλτικών μέτρων, για να αποτρέψουμε τη συνέχιση μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Μπορεί να αναγκαστείτε να αποβιβαστείτε σε οποιοδήποτε σημείο και να μη σας επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη, και μπορεί να ασκηθεί δίωξη εναντίον σας για αδικήματα που διαπράξατε εντός του αεροσκάφους.

11.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Εάν, ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 11.1, αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε την πορεία του αεροσκάφους με σκοπό την αποβίβασή σας με ή χωρίς τις Αποσκευές σας, πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα που προκύπτουν από αυτή την αλλαγή πορείας και, επιπλέον, πρέπει να μας αποζημιώσετε για τυχόν δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθούμε λόγω της καθυστέρησης του αεροσκάφους προκειμένου να απομακρύνουμε εσάς ή/και τις Αποσκευές σας. Πρέπει να μας αποζημιώσετε επίσης για τυχόν έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθούμε προκειμένου: (i) να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε τυχόν απώλεια, καταστροφή ή βλάβη περιουσίας από εσάς και (ii) να αποζημιώσουμε κάθε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος που επηρεάστηκε από τις ενέργειές σας.

11.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε τη λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών ραδιοφώνων, συσκευών αναπαραγωγής CD, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή συσκευών εκπομπής, συμπεριλαμβανομένων τηλεχειριζόμενων παιχνιδιών και ασυρμάτων τύπου walkie-talkie. Επιτρέπεται η λειτουργικά ακουστικών βαρηκοΐας και βηματοδοτών.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.1 Εάν προβούμε σε ρυθμίσεις με οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την παροχή υπηρεσιών πέραν της εναέριας μεταφοράς σας ή εάν εκδώσουμε ένα εισιτήριο ή κουπόνι σε σχέση με τη μεταφορά ή υπηρεσίες (πέραν της εναέριας μεταφοράς) που παρέχονται από ένα τρίτο μέρος, όπως επίγεια μεταφορά, κράτηση ξενοδοχείου ή ενοικίαση αυτοκινήτου, το κάνουμε ενεργώντας ως εντολοδόχος σας. Θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου παρόχου υπηρεσιών.
12.2 Εάν σας παρέχουμε επίσης υπηρεσίες επίγειας μεταφοράς, μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι για αυτές. Τέτοιοι όροι διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε επίγεια μεταφορά ή άλλες υπηρεσίες που κανονίσουμε για εσάς, σύμφωνα με το Άρθρο 12.1, εκτός και αν υπάρχει δική μας αμέλεια.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

13.1 ΓΕΝΙΚΑ
13.1.1 Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη και φύλαξη όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων εισόδου (visa), καθώς και για τη συμμόρφωση με κάθε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνες, οδηγίες, αιτήματα και απαιτήσεις ταξιδιού όλων των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσου σταθμού του ταξιδιού σας.

13.1.2 Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες σε βάρος Επιβάτη που προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν έχει αποκτήσει τα εν λόγω έγγραφα και θεωρήσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις εν λόγω νομοθεσίες, κανόνες, οδηγίες, αιτήσεις ή απαιτήσεις.

13.2 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πριν το ταξίδι πρέπει να επιδείξετε όλα τα έγγραφα εξόδου, εισόδου, υγείας και όσα άλλα απαιτούνται βάσει νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών, αιτήσεων ή άλλων απαιτήσεων των εμπλεκόμενων χωρών και να μας επιτρέψετε να κάνουμε και να κρατήσουμε αντίγραφα αυτών των εγγράφων. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε να μας επιδείξετε οποιαδήποτε από αυτά τα έγγραφα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη μεταφορά σας και να αρνηθούμε τη μεταφορά σας και τη μεταφορά των Αποσκευών σας αν δεν συμμορφωθείτε με αυτές τις απαιτήσεις ή αν τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα παρουσιάζουν ελλείψεις, ακόμη και αν έχετε ξεκινήσει ή ολοκληρώσει μέρος της μεταφοράς σας προτού καταστεί σαφές σε εμάς ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με το Άρθρο 13.2

13.3 ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Αν δεν σας επιτραπεί η είσοδος σε μια χώρα (συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας τράνζιτ καθ' οδόν προς τον τελικό προορισμό σας), θα είστε υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν προστίμου ή χρέωσης, καθώς και για την καταβολή τυχόν προστίμου ή χρέωσης που μας καταλογίζεται από την Κυβέρνηση της εν λόγω χώρας και για την επιστροφή σε εμάς του κόστους μεταφοράς σας (και συνοδείας, αν απαιτείται) από αυτή τη χώρα. Δεν θα επιστρέψουμε τον ναύλο που έχει καταβληθεί για τη μεταφορά ως το σημείο άρνησης εισόδου.

13.4 ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΕΞΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.ΛΠ.
Εάν απαιτηθεί η καταβολή οποιουδήποτε προστίμου, δαπάνης κράτησης, εξόδων απομάκρυνσης, χρέωσης συνοδείας, κόστους εισιτηρίων που εκδόθηκαν για εσάς ή εάν επιβαρυνθούμε με άλλες δαπάνες ως αποτέλεσμα της δικής σας μη συμμόρφωσης με νομοθεσίες, κανόνες, οδηγίες, αιτήσεις ή άλλες απαιτήσεις ταξιδιού των χωρών στις οποίες ταξιδέψατε ή επειδή δεν επιδείξατε τα απαραίτητα έγγραφα κατά την είσοδό σας σε μια χώρα, θα πρέπει να μας πληρώσετε στο ακέραιο οποιοδήποτε ποσό καταβάλαμε ή δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνθήκαμε. Ενδέχεται να αφαιρέσουμε από αυτή την πληρωμή ή τη δαπάνη το κόστος του τμήματος της μεταφοράς που δεν πραγματοποιήσατε ή χρήματα που μας έχετε καταβάλει

13.5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εάν απαιτείται, οι Αποσκευές σας θα υποβληθούν σε έλεγχο από τελωνειακούς ή άλλους κρατικούς υπαλλήλους. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε στη διάρκεια μιας τέτοιας έρευνας ή λόγω της μη συμμόρφωσής σας με αυτή την απαίτηση.

13.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θα υποβληθείτε σε ελέγχους ασφαλείας, έρευνες και σαρώσεις από Κυβερνήσεις, υπαλλήλους αεροδρομίου, υπαλλήλους των αερομεταφορέων, αστυνομικούς ή στρατιωτικό προσωπικό, ή από εμάς.

13.7 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για την επιστροφή τυχόν ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων ταυτοποίησης ή Εισιτηρίων που έχουν κατασχεθεί από οποιονδήποτε άλλο Αερομεταφορέα ή κυβέρνηση ή άλλη αρχή.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μεταφορά που θα εκτελεστεί από εμάς και άλλους Αερομεταφορείς σύμφωνα με ένα Εισιτήριο ή ένα Συνδυαστικό Εισιτήριο, λογίζεται ως μία μοναδική λειτουργία για τους σκοπούς της Σύμβασης. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή σας στο Άρθρο 15.5.1.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ

15.1 ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
15.1.1 Βάσει των Άρθρων 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 και 15.5, η ευθύνη μας για αποδεδειγμένες βλάβες που προκαλούνται στην περίπτωση θανάτου ή άλλου σωματικού τραυματισμού ενός Επιβάτη στην περίπτωση ατυχήματος, δεν θα υπόκειται σε οικονομικό περιορισμό, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, τη Σύμβαση, άλλη σύμβαση ή συμφωνία.
15.1.2 Για τυχόν βλάβες ύψους έως και 113.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα), δεν θα εξαιρέσουμε ή περιορίσουμε την ευθύνη μας αποδεικνύοντας ότι εμείς ή οι πράκτορές μας έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα αποφυγής της βλάβης ή ότι ήταν αδύνατο για εμάς ή τους πράκτορές μας να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Όταν ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, δεν θα φέρουμε ευθύνη για βλάβες στο βαθμό που υπερβαίνουν τα 113.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα), εάν αποδείξουμε ότι αυτή η βλάβη δεν οφειλόταν σε αμέλεια ή άλλο πταίσμα ή παράλειψη δική μας ή των υπαλλήλων ή πρακτόρων μας, ή οφειλόταν αποκλειστικά στην αμέλεια ή άλλο πταίσμα ή παράλειψη τρίτου.
15.1.3 Παρά τις διατάξεις του Άρθρου 15.1.1 και 15.1.2, εάν αποδείξουμε ότι η βλάβη προκλήθηκε εν όλω ή εν μέρει από αμέλεια του τραυματισμένου ή θανόντα Επιβάτη (ή του ατόμου που αξιώνει την αποζημίωση), ενδέχεται να απαλλαγούμε εν όλω ή εν μέρει από την ευθύνη μας ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15.1.4 Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, δεχόμαστε να προβούμε σε προκαταβολές σε εσάς ή στους κληρονόμους σας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
15.1.4.1 το άτομο που λαμβάνει την πληρωμή είναι ένα φυσικό πρόσωπο (δηλαδή φυσικό πρόσωπο με τη φυσιολογική έννοια της λέξης, σε αντίθεση με το νομικό πρόσωπο, όπως δηλαδή εταιρείες),
15.1.4.2 εσείς ή το πρόσωπο που λαμβάνει την πληρωμή δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
15.1.4.3 οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μόνο αναφορικά με άμεσες οικονομικές ανάγκες,
15.1.4.4 το ποσό μιας πληρωμής θα είναι ανάλογο των οικονομικών δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του θανάτου ή τραυματισμού, με την εξαίρεση ότι στην περίπτωση θανάτου δεν θα είναι μικρότερη από 15.000 SDR ή αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα ανά Επιβάτη,
15.1.4.5 η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) Ημερών μετά την επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που δικαιούται την αποζημίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι μας έχει παρουσιαστεί ικανοποιητική απόδειξη αυτής της επιβεβαίωσης.
15.1.4.6 Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να λάβει πληρωμή εάν αυτό ή ο Επιβάτης με τον οποίο σχετίζεται η πληρωμή, προκάλεσε ή συνέβαλε στη Βλάβη με την οποία σχετίζεται η πληρωμή λόγω δικής του αμέλειας,
15.1.4.7 ο αποδέκτης οποιασδήποτε πληρωμής θα υποχρεώνεται να επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έχει εισπράξει σε περίπτωση που παρουσιαστούν αποδείξεις ότι ο αποδέκτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το Άρθρο 15.1.4.2 ανά πάσα στιγμή ή ότι ο Επιβάτης με τον οποίο σχετίζεται η πληρωμή προκάλεσε ή συνέβαλε στη Βλάβη με την οποία σχετίζεται η πληρωμή,
15.1.4.8 οι πληρωμές θα συμψηφίζονται με τυχόν μεταγενέστερα ποσά καταβλητέα στο πλαίσιο της ευθύνης μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
15.1.4.9 με την εξαίρεση τυχόν πληρωμής του ελάχιστου ποσού που ορίζεται στο Άρθρο 15.1.4.4 αναφορικά με θάνατο, μια πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.4 δεν θα υπερβαίνει τις μέγιστες βλάβες για τις οποίες ενδέχεται να φέρουμε ευθύνη πληρωμής στον αποδέκτη,
15.1.4.10 η πραγματοποίηση μιας πληρωμής δεν θα συνιστά αναγνώριση ή παραδοχή ευθύνης από εμάς,
15.1.4.11 δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή εκτός εάν το άτομο που λαμβάνει την πληρωμή μάς δώσει υπογεγραμμένη απόδειξη η οποία αναγνωρίζει επίσης την ισχύ των Άρθρων 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 και 15.1.4.10 και υπογράψει κατάλληλα έγγραφα δήλωσης και αποζημίωσης που ορίζονται από εμάς και
15.1.4.12 εκτός εάν συγκρούεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον γίνει η πληρωμή του ελάχιστου ποσού που ορίζεται στο Άρθρο 15.1.4.4 στην περίπτωση θανάτου, η απόφασή μας σε σχέση με το ποσό πληρωμής θα είναι τελική και δεσμευτική.
15.1.5 Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για καμιά ασθένεια, τραυματισμό ή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, που οφείλονται στη σωματική ή γενικότερη κατάσταση της υγείας σας ή για την επιδείνωση αυτής της κατάστασης.
15.1.6 Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένας αριθμός ιατρικών μελετών υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει σχέση μεταξύ παρατεταμένης ακινησίας όταν ταξιδεύετε και του σχηματισμού θρομβώσεων των φλεβών στα πόδια (DVT). Αν και αυτό δεν συμβαίνει συχνά, υπάρχουν συγκεκριμένοι κληρονομικοί παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής οι οποίοι μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα να συμβεί αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν ταξιδέψετε.

15.2 ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
15.2.1 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για Φθορές σε Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές, εκτός εάν εμείς προκαλέσαμε τη Φθορά λόγω αμέλειας και τέτοια αμέλεια αποδειχθεί από τον Επιβάτη ή το άτομο που αξιώνει την αποζημίωση.
15.2.2 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για Φθορές σε Αποσκευές που οφείλονται σε εγγενές ελάττωμα ή την κακή ποιότητα των Αποσκευών. Ομοίως, δεν θα φέρουμε ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά των Αποσκευών που προκαλείται από τις συνήθεις και φυσιολογικές ταλαιπωρίες της εναέριας μεταφοράς.
15.2.3 Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές κατά τη διάρκεια μεταφοράς που δεν ανήκει στις διεθνείς μεταφορές όπου ισχύει μια Σύμβαση εφόσον αφορούν αντικείμενο που συμπεριλαμβάνεται στις Αποσκευές σας και που απαγορεύεται να συμπεριλαμβάνετε σε αυτές βάσει του Άρθρου 8.3.
15.2.4 Η ευθύνη μας για Φθορές Αποσκευών περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που δηλώνεται στα Άρθρα 15.2.4.1 έως 15.2.4.5, εκτός εάν αποδείξετε ότι η Φθορά προκλήθηκε από δική μας ενέργεια ή παράλειψη, είτε με σκοπό την πρόκληση της Φθοράς, είτε λόγω απροσεξίας και γνωρίζοντας ότι θα προκληθεί η Φθορά. Μπορεί να επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ειδική δήλωση αξίας (δείτε το Άρθρο 15.2.5) ή να αγοράσετε ασφάλιση για να καλύψετε περιπτώσεις όπου η πραγματική αξία ή το κόστος αντικατάστασης των Παραδιδόμενων ή Μη Παραδιδόμενων Αποσκευών σας υπερβαίνει την ευθύνη μας.
15.2.4.1 Το μέγιστο ποσό των 332 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (κατά προσέγγιση $400 ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα) ανά Επιβάτη, ισχύει για Φθορά σε Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές όταν η Σύμβαση της Βαρσοβίας ισχύει στη μεταφορά σας.
15.2.4.2 Το μέγιστο ποσό των 17 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (κατά προσέγγιση $20 ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα) ανά κιλό ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό που συμφωνήθηκε από εμάς σύμφωνα με το Άρθρο 15.2.5, ισχύει για Φθορά σε Παραδιδόμενες Αποσκευές όταν ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας στη μεταφορά σας.
15.2.4.3 Το μέγιστο ποσό των 1131 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (κατά προσέγγιση $1800 ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα) ανά Επιβάτη, ή οποιοδήποτε υψηλότερο ποσό συμφωνήθηκε από εμάς σύμφωνα με το Άρθρο 15.2.5, ισχύει για Φθορά τόσο στις Μη Παραδιδόμενες, όσο και στις Παραδιδόμενες Αποσκευές, όταν ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας στη μεταφορά σας
15.2.4.4 Ο μέγιστος περιορισμός ευθύνης για Φθορά τόσο στις Μη Παραδιδόμενες όσο και στις Παραδιδόμενες Αποσκευές που προβλέπεται από την τοπική νομοθεσία, ισχύει για τις Αποσκευές σας όταν εφαρμόζεται η τοπική νομοθεσία στις αποσκευές σας, αντί της Σύμβασης της Βαρσοβίας ή της Σύμβασης του Μόντρεαλ.
15.2.4.5 Το μέγιστο όριο ευθύνης για Φθορά τόσο στις Μη Παραδιδόμενες όσο και στις Παραδιδόμενες Αποσκευές, όπως ορίζεται στα Άρθρα 15.2.4.1 και 15.2.4.2, ισχύει για Φθορά σε Μη Παραδιδόμενες και Παραδιδόμενες Αποσκευές αντίστοιχα όταν δεν ισχύει ούτε η Σύμβαση της Βαρσοβίας ούτε η Σύμβαση του Μόντρεαλ για τη μεταφορά σας και όταν δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός της ευθύνης μας από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
15.2.5 Θα αυξήσουμε το βαθμό της ευθύνης μας απέναντί σας για Φθορά σε Παραδιδόμενες Αποσκευές σε ένα ποσό που ορίζεται από εσάς και στο οποίο συμφωνήσαμε τη στιγμή παράδοσης των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας σε εμάς στο check-in, αλλά μόνο εάν καταβάλετε μια πρόσθετη χρέωση που υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς μας. Αυτό είναι γνωστό ως "ειδική δήλωση αξίας". Παρακαλούμε ζητήστε μας να σας δώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτής της επιλογής.
15.2.6 Εάν το βάρος των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας δεν έχει καταγραφεί στην Απόδειξη Αποσκευών, θα υποθέσουμε ότι δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών για τη θέση μεταφοράς για την οποία έχετε κάνει κράτηση.
15.2.7 Όταν η μεταφορά των Αποσκευών σας εκτελείται από αλλεπάλληλες αεροπορικές εταιρείες και ισχύει είτε η Σύμβαση της Βαρσοβίας είτε η Σύμβαση του Μόντρεαλ σε αυτή τη μεταφορά, δικαιούστε να προβείτε σε αξίωση εναντίον μας μόνο εάν (α) είστε ο επιβάτης και είμαστε ο πρώτος αερομεταφορέας ή (β) είστε ο επιβάτης και είμαστε ο τελευταίος αερομεταφορέας ή (γ) η Ζημιά προκλήθηκε κατά τη μεταφορά των Αποσκευών σας από εμάς.

15.3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η ευθύνη μας για Ζημιά που προκαλείται λόγω καθυστέρησης στην εναέρια μεταφορά σας περιορίζεται από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ. Όπου δεν ισχύει καμία από αυτές τις Συμβάσεις, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για την καθυστέρησή σας, εκτός από τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς.

15.4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
15.4.1 Όλα τα αιτήματα για αποζημίωση λόγω Φθοράς αποσκευών πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική λίστα ταυτοποίησης κάθε σχετικού τεμαχίου με περιγραφή, όνομα κατασκευαστή και ηλικία, μαζί με μια ικανοποιητική απόδειξη αγοράς ή ιδιοκτησίας για όλα αυτά τα τεμάχια. Δεν θα απαιτηθεί απόδειξη αγοράς για τεμάχια αξίας μικρότερης των $50 (ή αντίστοιχου ποσού στο τοπικό νόμισμα) ή εάν η ηλικία του είναι μεγαλύτερη των 5 ετών και η αξία αντικατάστασης δεν υπερβαίνει τα $50 (ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα).
15.4.2 Στην περίπτωση αιτήματος αποζημίωσης που αφορά τη φυσική φθορά Αποσκευών, πρέπει να φυλάξετε και να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τις εν λόγω Αποσκευές, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη φύση, την έκταση και τη δυνατότητα επισκευής αυτής της φθοράς.
15.4.3 Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε το κόστος αντικατάστασης ενός μεμονωμένου τεμαχίου που αποτελεί μέρος μιας αξίωσης αποζημίωσης για Φθορές σε Αποσκευές, πρέπει να μας συμβουλευθείτε και πρέπει να συμφωνήσουμε γραπτώς πριν να αναλάβετε αυτό το κόστος, διαφορετικά μπορεί να μη συμπεριλάβουμε το κόστος σε οποιαδήποτε πληρωτέα αποζημίωση. Αυτή η απαίτηση δεν θα ισχύει όταν το συνολικό κόστος των τεμαχίων προς αντικατάσταση δεν υπερβαίνει τα $50 (ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα). Αποδείξεις αγοράς όλων των στοιχείων προς αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτημα για αποζημίωση. Δεν θα απαιτείται απόδειξη αγοράς για οποιοδήποτε τεμάχιο κοστίζει λιγότερο από $50 (ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα).
15.4.4 Για όλα τα αιτήματα αποζημίωσης που αφορούν Αποσκευές, πρέπει να μας παράσχετε όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να ζητήσουμε για να αξιολογήσουμε ότι το αίτημά σας πληρεί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση καθώς και το ποσό της αποζημίωσης.
15.4.5 Πρέπει να υπογράψετε μια υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τα γεγονότα της αίτησής σας για αποζημίωση για Φθορές στις Αποσκευές και το πρόβλεπόμενο έγγραφο απαλλαγής προτού καταβάλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση σε εσάς.
15.4.6 Τυχόν μη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου 15.4 ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιμότητα και το ποσό οποιασδήποτε αποζημίωσης που μπορεί να δικαιούστε.

15.5 ΓΕΝΙΚΑ
15.5.1 Εάν εκδώσουμε ένα εισιτήριο ή εάν ελέγξουμε μια Αποσκευή για μεταφορά με άλλον αερομεταφορέα, το κάνουμε αποκλειστικά ως εντολοδόχοι του άλλου Αερομεταφορέα. Ωστόσο, όσον αφορά τις Παραδιδόμενες Αποσκευές, μπορείτε να προβάλετε αξίωση κατά του πρώτου ή του τελευταίου Αερομεταφορέα.
15.5.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας ή τη μη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κρατικούς κανόνες και κανονισμούς.
15.5.3 Εφόσον δεν ορίζεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες Όρους Μεταφοράς ή στην ισχύουσα νομοθεσία, θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας αποκλειστικά για ανακτήσιμες επανορθωτικές αποζημιώσεις για αποδεδειγμένες απώλειες.
15.5.4 Η σύμβαση μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Μεταφοράς και εξαιρέσεων ή περιορισμών ευθύνης, ισχύει και για τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας, στον ίδιο βαθμό που ισχύει και για εμάς. Το συνολικό ποσό που θα ανακτηθεί από εμάς και από αυτούς τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες, υπαλλήλους, εκπροσώπους και άτομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό της δικής μας ευθύνης, εάν υπάρχει.
15.5.5 Τίποτα από όσα περιλαμβάνουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης μας ή από οποιαδήποτε άμυνα διαθέσιμη σε εμάς σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τις ισχύουσες νομοθεσίες, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά.
15.5.6 Τίποτα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς δεν θα αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης μας ή από οποιαδήποτε άμυνα διαθέσιμης σε εμάς σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τις ισχύουσες νομοθεσίες, έναντι οποιουδήποτε δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή οποιουδήποτε ατόμου που είναι υπόχρεο για την καταβολή αποζημίωσης ή που έχει καταβάλει αποζημίωση για τον θάνατο, τον τραυματισμό ή άλλη σωματική βλάβη Επιβάτη.
15.5.7 Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των Όρων Μεταφοράς ανά διαστήματα και αυτοί οι τροποποιημένοι Όροι Μεταφοράς θα ισχύουν και θα είναι έγκυροι από την ημερομηνία τροποποίησης.

15.6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όταν το ταξίδι σας περιλαμβάνει έναν τελικό προορισμό ή σταθμό σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης, σας ενημερώνουμε ότι η Σύμβαση της Βαρσοβίας και η Σύμβαση του Μόντρεαλ ενδέχεται να ισχύουν για ολόκληρο το ταξίδι σας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τμήματος που είναι ολόκληρο εντός της χώρας αναχώρησης ή προορισμού. Όταν ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, η αεροπορική εταιρεία φέρει ευθύνη για αποδεδειγμένες βλάβες λόγω θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού και συγκεκριμένες άμυνες ευθύνης που ορίζονται από αυτήν τη Σύμβαση δεν θα ισχύουν για βλάβες που δεν υπερβαίνουν τα 113.000 SDR ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα. Όταν δεν ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, οι όροι μεταφοράς πολλών αεροπορικών εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της Etihad, όπως ορίζεται στο Άρθρο 15.1.1) ορίζουν ότι η ευθύνη για τον θάνατο ή τον σωματικό τραυματισμό δεν θα υπόκειται σε οποιονδήποτε οικονομικό περιορισμό που ορίζει η Σύμβαση της Βαρσοβίας και ότι, αναφορικά με αυτές τις βλάβες έως και το πολύ 113.000 SDR ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα, δεν θα ισχύει οποιαδήποτε άμυνα ευθύνης που θα βασίζεται σε απόδειξη ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όταν δεν περιλαμβάνονται τέτοιες διατάξεις στους όρους μεταφοράς της αεροπορικής εταιρείας, παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: (i) για τους Επιβάτες σε ταξίδι προς, από ή με συμφωνημένο ενδιάμεσο σταθμό τις Η.Π.Α., η Σύμβαση της Βαρσοβίας και ειδικές συμβάσεις μεταφοράς που υιοθετούνται στα ισχύοντα Τιμολόγια προϋποθέτουν ότι η ευθύνη συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών που συμμετέχουν σε τέτοιες ειδικές συμβάσεις, για τον θάνατο ή τραυματισμό Επιβατών περιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αποδεδειγμένες βλάβες που δεν υπερβαίνουν τα $75.000 ανά Επιβάτη και ότι αυτή η ευθύνη ως και αυτό το όριο δεν θα εξαρτάται από αμέλεια της εταιρείας, (ii) για Επιβάτες που ταξιδεύουν με αεροπορική εταιρεία που δεν συμμετέχει σε τέτοιες ειδικές συμβάσεις ή σε ταξίδι όπου ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας και δεν έχει ως σημείο αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσου σταθμού τις Η.Π.Α., η ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας για τον θάνατο ή τραυματισμό Επιβατών περιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε $10.000 ή $20.000 και (iii) ορισμένες χώρες επιβάλλουν υψηλότερα όρια από εκείνα που δηλώνονται στα σημεία (i) και (ii). Τα ονόματα των αεροπορικών εταιρειών ή των συμβαλλομένων σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις του τύπου που αναφέρεται στο σημείο (i), διατίθενται σε όλα τα εκδοτήρια εισιτηρίων αυτών των αεροπορικών εταιρειών και μπορούν να εξεταστούν κατόπιν αιτήματος.

Συνήθως, είναι δυνατή η λήψη επιπλέον προστασίας αγοράζοντας ασφάλιση από μια ιδιωτική εταιρεία. Η ασφάλιση αυτή δεν επηρεάζεται από τυχόν περιορισμούς ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, ή άλλες ειδικές συμβάσεις μεταφοράς αντίστοιχες του τύπου που αναφέρθηκε παραπάνω (i). Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τους αντιπροσώπους της αεροπορικής ή ασφαλιστικής εταιρεία σας. Σημείωση: Το όριο ευθύνης της τάξης των $75.000 που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (i) του Άρθρου 15.6, συμπεριλαμβάνει τις νομικές αμοιβές και έξοδα, με εξαίρεση την περίπτωση αξίωσης όπου προβλέπεται ξεχωριστή αποζημίωση για τις νομικές αμοιβές και έξοδα και το όριο θα είναι της τάξης των $58.000 εξαιρουμένων των νομικών αμοιβών και εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

16.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Η αποδοχή Αποσκευών από τον κάτοχο της Απόδειξης Αποσκευών χωρίς παράπονο κατά τη στιγμή της παράδοσης είναι επαρκής απόδειξη ότι οι Αποσκευές παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, εκτός εάν αποδείξετε το αντίθετο.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ή αγωγή για αποζημίωση σε σχέση με Φθορά στις Παραδιδόμενες Αποσκευές, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις ανακαλύψετε τη Φθορά και το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή των Παραδιδόμενων Αποσκευών ή, στην περίπτωση απώλειας αποσκευών, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα έπρεπε να είχαν παραληφθεί. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ή αγωγή για αποζημίωση σε σχέση με την καθυστέρηση Παραδιδόμενων Αποσκευών, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εντός εικοσιενός (21) Ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Παραδιδόμενων Αποσκευών από εσάς. Κάθε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

16.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης θα παραγράφεται εάν δεν ασκηθεί αγωγή εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της άφιξής σας στον προορισμό ή την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να φτάσει ή την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η μεταφορά. Η μέθοδος υπολογισμού της περιόδου περιορισμού θα προσδιορίζεται από το δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Η μεταφορά σας και η μεταφορά των Αποσκευών σας θα εκτελούνται επίσης σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και όρους που ισχύουν για εμάς ή που έχουμε υιοθετήσει. Αυτοί οι κανόνες και οι όροι, που ανά περιόδους ποικίλλουν, είναι σημαντικοί. Μεταξύ άλλων αφορούν τα εξής:
(i) τη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων, εγκύων και ασθενών,
(ii) περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και αντικειμένων,
(iii) την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εντός του αεροσκάφους.

Κανόνες που αφορούν αυτά τα ζητήματα διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ο τίτλος κάθε Άρθρου που περιέχουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς προορίζεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία του κειμένου.

Το πρωτότυπο κείμενο των παρόντων Όρων Μεταφοράς είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι μεταφράσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή γλώσσες παρέχονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς.

Germany

ARTICLE 1 - WHAT PARTICULAR EXPRESSIONS MEAN IN THESE CONDITIONS

As you read these conditions, please note that:

"WE", "OUR" "OURSELVES" and "US" means Etihad Airways.

"YOU", "YOUR" and "YOURSELF” means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "Passenger").

"AGREED STOPPING PLACES" means those places, except the place of departure and the place of destination, set out in the Ticket or shown in our timetables as scheduled stopping places on your route.

"AIRLINE DESIGNATOR CODE" means the two or three characters or letters which identify particular air carriers.

"AUTHORISED AGENT" means a passenger sales agent (which can include another carrier) who has been validly appointed by us to represent us in the sale of carriage by air on our services.

"BAGGAGE" means your personal property accompanying you in connection with your carriage. Unless otherwise specified, it consists of both your Checked and Unchecked Baggage.

"BAGGAGE CHECK" means those portions of the Ticket which relate to the carriage of your Checked Baggage.

"BAGGAGE IDENTIFICATION TAG" means a document issued to you solely for identification of your Checked Baggage.

"CARRIER" means an air carrier other than ourselves, whose airline designator code appears on your Ticket or on a Conjunction Ticket.

"CHECKED BAGGAGE" means Baggage of which we take custody for carriage in the aircraft hold, and for which we have issued a Baggage Check or Baggage Identification Tag.

“CHECK-IN DEADLINE” means the time limit specified by us by which you must have completed check-in formalities and received your boarding pass.

"CONDITIONS OF CONTRACT" means those statements contained in or delivered with your Ticket or e-Ticket Receipt/Itinerary, identified as such and which incorporate, by reference, these Conditions of Carriage.

"CONJUNCTION TICKET" means a Ticket issued to you by us or our Authorised Agent in conjunction with another Ticket which together constitute a single contract of carriage.

"CONVENTION" means whichever of the following instruments is or are applicable:
- the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929 (hereinafter referred to as the Warsaw Convention); 
- the Warsaw Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;
- the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal (1975):
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 2 of Montreal (1975);
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 4 of Montreal (1975);
- the Guadalajara Supplementary Convention (1961);
- the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal, 28 May 1999 (referred to as the Montreal Convention)

"COUPON" means a paper document marked "Flight Coupon" or
"Passenger Coupon" issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

"DAMAGE" means death, or bodily injury to a Passenger, caused by an accident on board an aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.  It also means damage sustained in the event of the destruction or the total or partial loss of or damage to Baggage which occurs during carriage by air or during any period within which the baggage is the charge of the carrier. Additionally, it means damage occasioned by delay in the carriage by air of Passengers or Baggage.

"DAYS" mean calendar days, including all seven days of the week; provided that, for the purpose of notification, the day upon which notice is dispatched shall not be counted; and provided further that for purposes of determining duration of validity of a Ticket, the day upon which the Ticket is issued, or the first flight commenced shall not be counted.

"ELECTRONIC TICKET" means the electronic entries within our reservations database recording the carriage you have booked for which we or our Authorized Agent have issued an e-Ticket Receipt/Itinerary.  

"e-TICKET RECEIPT/ITINERARY" means a receipt marked as such or marked "Passenger Receipt/Itinerary" or "Itinerary/Receipt" validly issued by us or our Authorized Agent and delivered to you by email, by fax, by hand, by mail, or by courier.

"FLIGHT COUPON" means a paper document, marked as such, validly issued by our Authorized Agent as part of your Ticket showing the places of departure and destination between which you are entitled to be carried or, alternatively, an electronic entry within our reservations database recording your booking for carriage on a particular flight.

“FORCE MAJEURE” means unusual and unforeseeable circumstances beyond your control, the consequences of which could not have been avoided even if reasonable care had been exercised.

"PASSENGER" means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "you", "your" and "yourself”).

"PASSENGER COUPON" or "PASSENGER RECEIPT" mean a document marked as such issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

“SPECIAL DRAWING RIGHTS” means the international unit of account, defined by the International Monetary Fund, based upon the values of several leading currencies.  The currency values of the Special Drawing Right fluctuate and are re-calculated each banking day.  These values are known to most commercial bankers and are reported regularly in leading financial journals.

"STOPOVER" means a scheduled stop on your journey for 24 hours or more  at a point between the first place of departure and the last place of destination.

"TARIFFS" means our published fares, charges and/or related conditions of carriage filed, where required, with the appropriate authorities.

"TICKET" means either a paper document marked "Passenger Ticket and Baggage Check" issued by us or our Authorised Agent with all accompanying Coupons or, alternatively, an Electronic Ticket.

"UNCHECKED BAGGAGE" means your Baggage other than Checked Baggage carried by you onboard the aircraft.

ARTICLE 2 - APPLICABILITY

2.1 GENERAL
Except as otherwise provided in Articles 2.2 and 2.4, our Conditions of Carriage apply to all flights or flight segments operated by us where our Airline Designator Code appears in the "Carrier" box of your Ticket or in respect of which we have a legal liability to you.

2.2 CHARTER OPERATIONS
If carriage is performed pursuant to a charter agreement, these Conditions of Carriage apply only to the extent they are incorporated, by reference or otherwise, in the charter agreement or the Ticket.

2.3 CODE SHARES
On some services we may have arrangements with other carriers known as "Code Shares". This means that even if you have a reservation with us and hold a ticket where our name or airline designator code is indicated as the carrier, another carrier may operate the aircraft. If such arrangements exist, their Conditions of Contract will apply and we will advise you of the name of the carrier operating the aircraft at the time you make a reservation (or if you make your reservation with our Authorised Agent, we will endeavour to ensure that the Authorised Agent gives you that information). In the event of a tarmac delay at a U.S. airport, the operating carrier's tarmac delay contingency plan governs.

2.4 OVERRIDING LAW
These Conditions of Carriage are applicable unless they are inconsistent with our Tariffs or applicable law in which event such Tariffs or laws shall prevail. If any provision of these Conditions of Carriage is invalid under any applicable law or where our Tariffs prevail, the other provisions shall nevertheless remain valid.

2.5 CONDITIONS PREVAIL OVER REGULATIONS
Except as provided in these Conditions of Carriage, in the event of inconsistency between these Conditions of Carriage and any other regulations we may have, dealing with particular subjects, these Conditions of Carriage shall prevail. If part of one of our regulations becomes invalid in this way, the other parts of our regulations will still apply.

ARTICLE 3 - TICKETS

3.1 GENERAL PROVISIONS
3.1.1 We will provide carriage only to  persons who possess, and are named in a valid Ticket (which includes the Flight Coupon for that flight, unused Flight Coupons for subsequent flights recorded in the Ticket, and the Passenger Coupon), provided that you produce appropriate identification, where required by us or our Authorized Agents or agents. We reserve the right to refuse carriage to, and to retain the ticket of any person who has acquired a ticket in violation of applicable law or our tariffs, conditions, rules or regulations, or to any person presenting a ticket without being able to prove that he or she is the person named as passenger in the ticket.
3.1.2 A Ticket is not transferable, save that if your Ticket has been provided to you by a third party as part of a package holiday to which European Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on Package Travel and Package Tours (as specified in local law) applies, you may be permitted to transfer your booking to another person if you are prevented due to Force Majeure from proceeding with the package. Where such a transfer is permitted by applicable law, we or our Authorised Agent will, at your request, replace your Ticket by issuing a new Ticket to another person, but only if you have satisfied all applicable legal requirements.  If you are in doubt whether your Ticket forms part of a package to which the above Directive applies, you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.
3.1.3 Some Tickets are sold at discounted fares which may be partially or completely non-refundable. If you are in doubt whether your Ticket is non – refundable you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.  You should choose the fare best suited to your needs. You may also wish to ensure that you have appropriate insurance to cover instances where you have to cancel your Ticket.
3.1.4 If you have a Ticket which is completely unused, and you are prevented from traveling due to Force Majeure, provided that you promptly advise us and furnish evidence such Force Majeure, we will provide you with a credit of any non-refundable amount of the fare, for future travel on us, subject to deduction of a reasonable administration fee. That credit will be valid for use by you for purchase of a Ticket for yourself or another person within 12 months after the credit is issued.
3.1.5 The Ticket is and remains at all times our property.
3.1.6 You shall not be entitled to be carried if the paper Ticket or part of it presented is mutilated, damaged, defaced  or if it has been altered otherwise than by us or an Authorised Agent. In the case of an Electronic Ticket, you shall not be entitled to be carried on a flight unless you provide positive identification (for example your valid passport, which must bear the serial number that matches the number specified in the e-Ticket Receipt/Itinerary).
3.1.7 Where you have an Electronic Ticket, it is advisable that you bring the e-Ticket Receipt/Itinerary with you to the airport as you may be asked to present this to us and/or to airport immigration and security personnel or other relevant authorities.
3.1.8 For the purposes of the Convention, an e-Ticket Receipt/Itinerary is deemed to serve as a passenger ticket and baggage check/document of carriage.
3.1.9 In case of loss, damage, defacing or mutilation of a Ticket (or part of it) by you or non-presentation of a paper Ticket containing the Passenger Coupon and all unused Flight Coupons, upon your request we may replace such Ticket (or part of it) by issuing a new Ticket, provided there is evidence, readily ascertainable at the time, that a Ticket valid for the flight(s) in question was duly issued and you sign an agreement to reimburse us for any costs and losses, up to the value of the original ticket, which are necessarily and reasonably incurred by us or another carrier for misuse of the Ticket.  We will not claim reimbursement from you for any such losses which result from our own negligence.  We shall charge a reasonable administration fee for this service, unless the loss, damage, defacing or mutilation was due to our negligence or that of our agent.
3.1.10 Where as provided in Paragraph 3.1.9 above satisfactory evidence is not available or you do not sign such an agreement, we may require you to pay up to the full Ticket price for a replacement Ticket, subject to refund if you later find the original Ticket and present that original to us unused or if and when we are satisfied that the lost, damaged, defaced or mutilated Ticket has not been used before the expiry of its validity.
3.1.11 A ticket is valuable so you should take appropriate measure to safeguard it and ensure that it is not lost, stolen, damaged or defaced. Similarly, e-ticket Receipt/Itinerary should be kept safely so that it is not lost, stolen, damaged or defaced. 

3.2 PERIOD OF VALIDITY
3.2.1 Except as otherwise provided in the Ticket, in these Conditions, or in applicable Tariffs (which may limit the validity of a ticket, in which case the limitation will be shown on the Ticket), a Ticket is valid for:
3.2.1.1 One year from the date of issue, if completely unused; or
3.2.1.2 Subject to the first travel occurring within one year from the date of issue, one year from the date of first travel under the Ticket
3.2.2 When you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket because at the time you request reservations we are unable to confirm a reservation, the validity of such Ticket will be extended solely by the period during which such confirmation of reservation could not be given, or you may be entitled to a refund in accordance with Article 10.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
3.2.3 If after having commenced your carriage, you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket by reason of illness, we may extend the period of validity of your Ticket until the date when (in our reasonable opinion) you become fit to travel or until our first flight after such date from the point where the journey is resumed, on which space is available in the class of service for which the fare has been paid.  Such illness must be attested to by a medical certificate.  When the Flight Coupons remaining in the Ticket  involve one or more Stopovers, the validity of such Ticket may be extended for not more than three months from the date shown on such certificate. In such circumstances, we will similarly extend the period of validity of Tickets of other members of your immediate family accompanying you on the carriage you were prevented from completing.
3.2.4 In the event of death of a Passenger en route, the Tickets of persons accompanying the Passenger may be modified by us either by waiving the minimum stay or extending the validity. In the event of a death in the immediate family of a Passenger who has commenced carriage, the validity of that Passenger's Ticket and those of his or her immediate family who are accompanying the Passenger may likewise be modified. Any such modification shall be made upon receipt of a valid death certificate or other evidence satisfactory to us and any such extension of validity shall not be for a period longer than forty-five (45) Days from the date of the death.

3.3 FLIGHT COUPON SEQUENCE AND USE
3.3.1 Your Ticket is valid only for the carriage shown on the Ticket, from the place of departure via any Agreed Stopping Places to the final place of destination.  The fare you have paid is based upon our Tariffs and is for the carriage shown on the Ticket.  It forms an essential part of our contract with you.  The Ticket will not be honored and will lose its validity if all the Flight Coupons are not used in the sequence provided in the Ticket.
3.3.2 Should you wish to change any aspect of your carriage (including use of Flight Coupons out of sequence) you must contact us well in advance and before the day of  departure of any affected flight.  The fare for your new carriage will be calculated by us and, if higher than the fare paid, you will be given the option of accepting the new price or maintaining your original carriage as ticketed.  Should you be required to change any aspect of your carriage due to Force Majeure, you must contact us as soon as practicable and we will use reasonable efforts to transport you to your next Stopover or final destination, without recalculation of the fare (but only if you have provided us with satisfactory evidence of the Force Majeure. 
3.3.3 Should you change your carriage without our agreement, we will assess the correct price for your actual travel.  You will have to pay any difference between the price you have paid and the total fare we calculate for your revised carriage.  We will refund you the difference if the new price is lower (subject to deduction of a reasonable administration fee), but otherwise your unused Flight Coupons have no value. 
3.3.4 While some types of changes will not result in a change of fare, others, such as changing the place of departure (for example, if you do not fly the first segment) or reversing the direction you travel, can result in an increase in price. Many special fares are valid only on the dates and for the flights shown on the Ticket and may not be changed at all, or may be changed only upon payment of an additional fee to us or our Authorised Agent.
3.3.5 Each Flight Coupon contained in your Ticket will be accepted for carriage in the class of service on the date and flight for which space has been reserved. When a Ticket is originally issued without a reservation being specified, space may be later reserved subject to our Tariff and the availability of space on the flight requested.
3.3.6 If you do not show up for any flight prior to the Check-In -Deadline or you change any part of your carriage without advising us at least 24 hours earlier in advance of that Deadline, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fee.  However, if you do advise us in advance, we will not cancel your subsequent flight reservations.

3.4 OUR NAME AND ADDRESS 
Our name may be abbreviated to our Airline Designator Code (which is EY), or otherwise, in the Ticket. Our address is P O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

ARTICLE 4 - FARES, TAXES, FEES AND CHARGES SURCHARGES

4.1 FARES
Fares apply only for carriage from the airport at the point of origin to the airport at the last point of destination via any agreed Stopovers at the times and on the dates specified in your Ticket, unless otherwise expressly stated.  Fares do not include ground transport service between airports and between airports and town terminals or any other transport or services.  Your fare will be calculated in accordance with our Tariffs in effect on the date of payment of your Ticket for travel on the specific dates and itinerary shown on it.  Should you change your itinerary or dates of travel, this may change the fare to be paid. We reserve the right to refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

4.2 TAXES, FEES AND CHARGESApplicable taxes, fees and charges imposed by government or other authority, or by the operator of an airport, shall be payable by you in full before carriage. At the time you purchase your Ticket, you will be advised of taxes, fees and charges not included in the fare, most of which will normally be shown separately on the Ticket.  The taxes, fees and charges imposed on air travel are outside our control and are constantly changing and can be imposed or increased after the date of Ticket issuance. If you do not use your Ticket or use only a portion thereof, you may claim a refund of any taxes, fees or charges you have paid as appropriate but we will deduct any applicable administration fees where your Ticket is subject to restrictions.  We reserve the right to refuse transportation if the applicable taxes, fees and charges are not paid.

4.3 SURCHARGES IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES
4.3.1 In exceptional circumstances, charges may be imposed on us by third parties which are of a type or amount not normally applicable to our operations (for example, insurance premium supplements or additional security costs triggered by unlawful interference with civil aviation).  
4.3.2 In addition, we may be subjected to significant increases in operational costs (for example, fuel charges) caused by exceptional circumstances beyond our control.  
4.3.3 In such cases, you will be required to pay to us, as fare surcharges, all such charges attributed by us to your carriage (even if imposed after the date of issue of your Ticket).  We will contact you with details of any applicable fare surcharges as soon as possible.  If we are unable to establish contact using your contact details, we will advise you of any applicable fare surcharge at check-in.  You are free to choose not to pay a fare surcharge and receive an involuntary refund of your Ticket in accordance with the provisions of Article 10.2, in which case we will have no other liability to you. 
4.3.4 If any exceptional circumstances surcharge ceases to apply to all or part of your carriage, or a lesser amount is due, a refund can be claimed in respect of any such surcharge which has been paid.  Please ask us or our Authorized Agent for details of how to claim such refund. 
4.3.5 We reserve the right to refuse transportation if the applicable surcharges have not been paid.

4.4 CURRENCY
Fares, taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges are payable in the currency of the country in which the Ticket is issued, unless another currency is indicated by us or our Authorised Agent at or before the time payment is made (for example, because of the non-convertibility of the local currency). We may, at our discretion, accept payment in another currency.

ARTICLE 5 - RESERVATIONS

5.1 RESERVATION REQUIREMENTS
5.1.1 We or our Authorised Agent will record your reservation(s).  Upon request we will provide you with written confirmation of your reservation(s).
5.1.2 Certain fares have conditions which limit or exclude your right to change or cancel reservations.
5.1.3 If you have a medical condition or other condition for which you may require medical assistance or special assistance during embarkation, disembarkation or assistance during the flight (for example, in the circumstances set out at Articles 7.2 and 7.3), you must advise us at the time you make your booking.  You will be given a provisional booking until such time as we are satisfied that you have received medical clearance required by Article 7.3 and satisfied all conditions attached to such clearance.  If you are flying to or from certain countries , local laws may mean that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 5.1.3 and you should ask us how the requirements differ.

5.2 TICKETING TIME LIMITS
If you have not paid for the Ticket prior to the specified ticketing time limit, as advised by us or our Authorised Agent, we may cancel your reservation.

5.3 PERSONAL DATA
5.3.1 You recognize that personal data has been given to us for the purposes of: making a reservation; purchasing, recording and issuing a Ticket and all ancillary documents associated with your carriage; providing you with your carriage and all ancillary services to your carriage; responding to your queries and requests; administration of accounting, billing and auditing procedures and other administrative purposes; obtaining ancillary services; developing and providing services; facilitating immigration and entry procedures; facilitating security checks, procedures and requirements; prevention and detection of crime and making available such data to government agencies, in connection with your travel; customer relations issues; assisting us in future transactions with you; and marketing.  For these purposes, you authorise us to retain and use such data and to transmit it and/or share it with: our own offices, our Authorized Agents, our other companies and/or brands, anyone to whom we transfer our rights and duties, third party companies offering related services, governments and government agencies, credit card and other payment card companies, other airlines and other Carriers or the providers of the above-mentioned services.
5.3.2 We may also retain your personal data for direct marketing, but we will obtain your authority to do this first.
5.3.3 Sensitive personal data, for example data relating to your health or disabilities, religion, criminal record or otherwise may be processed by us. In addition we may transfer your data to countries which may not afford the same level of data protection. You recognize that, by providing us with sensitive personal data you give your explicit consent for us to process it and disclose it to third parties for the purposes mentioned in this paragraph 5.3 and also that we may transfer your personal data to other countries whether or not they afford the same level of data protection. We undertake to collect, process, store, save and transfer your data in compliance with relevant data protection legislation in force from time to time.
5.3.4 We may also monitor and/or record your telephone conversations with us to ensure consistent service levels, prevent/detect fraud and for training purposes.
5.3.5 We may require the name and contact details of a third party whom we may contact in an emergency.  It is your responsibility to ensure that the third party consents to the disclosure of the information provided for that purpose.
5.3.6 If you would like to know what personal data we are holding about your and/or correct the personal data that we hold about you, please contact our local office.
5.3.7 You agree to hold us and our Authorized Agents harmless for transmitting or retaining inaccurate data provided by you.

5.4 SEATING
We will endeavour to honour advance seating requests.  However, we cannot guarantee any particular seat. We reserve the right to assign or reassign seats at any time, even after boarding of the aircraft. This may be necessary for legitimate reasons including but not limited to operational, safety or security reasons.

5.5 RECONFIRMATION OF RESERVATIONS
5.5.1 Onward or return reservations may be subject to the requirement on you to reconfirm the reservations within specified time limits.  We or our Authorised Agent will advise you when we require reconfirmation, and how and where it should be done.  If it is required and you fail to reconfirm, we may cancel your onward or return reservations and you will not normally be entitled to a refund except where expressly stated by us.  However, if you advise us you still wish to travel, and there is space on the flight, we will reinstate your reservations and transport you.  If there is no space on the flight we will use reasonable efforts to transport you to your next or final destination but we are not obliged to do so.
5.5.2 You should check the reconfirmation requirements of any other Carriers involved in your journey with them. Where it is required, you must reconfirm with the Carrier whose Airline Designator Code appears for the flight in question on the Ticket.  We will have no liability to you if another Carrier cancels one or more reservations for any reason including but not limited to your failure to meet the reconfirmation requirements and your right to onward travel or refund will be governed by that Carrier's conditions of carriage.

5.6 CANCELLATION OF ONWARD RESERVATIONS
Please be advised that if you do not show up for any flight without advising us in advance, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fees. However, if you do advise us in advance of Check-in Deadlines or boarding (where you have completed all check-in formalities), we will not cancel your subsequent flight reservations.

ARTICLE 6 - CHECK-IN AND BOARDING

6.1 Check-in Deadlines are different at every airport and you are required to inform yourself about these Check-in Deadlines and honour them. We reserve the right to cancel your reservation if you do not comply with the Check-in Deadlines indicated. We or our Authorised Agents will advise you of the Check-in Deadline for your first flight with us shown on your Ticket. For any subsequent flights in your journey, you should inform yourself of the Check-in Deadlines as we and our Authorised Agent may not do so. Check-in Deadlines for our flights can be found in our timetable, or may be obtained from us or our Authorised Agents.
6.2 You must be present at the boarding gate not later than the time specified by us when you check-in.
6.3 We may cancel the space reserved for you and offload your Checked Baggage if you fail to arrive at the boarding gate in time.
6.4 We will not be liable to you for any loss or expense whatsoever incurred due to your failure to comply with the provisions of this Article.

ARTICLE 7 - REFUSAL AND LIMITATION OF CARRIAGE

7.1 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
7.1.1 In the reasonable exercise of our discretion, we may refuse to carry you or your Baggage if we have notified you in writing that we would not at any time after the date of such notice carry you or your Baggage on our flights. In this circumstance we have no liability except that you will be entitled to a refund.  
7.1.2 We may also refuse to carry you or your Baggage (without any obligation to give you prior notice) on any flight (even if you hold a valid Ticket and have a boarding pass) if one or more of the following have occurred or we reasonably believe may occur:
7.1.2.1 such action is necessary in order to comply with any applicable government laws, regulations, orders or policy;
7.1.2.2 the carriage of you and/or your Baggage may endanger or affect the safety, health, or materially affect the comfort of other Passengers or crew or disturb or appear to disturb the orderly conduct of air transport;
7.1.2.3 your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, presents or appears to present a hazard or risk to yourself, to Passengers, to crew, or the aircraft, or to property;
7.1.2.4 we believe that your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, is likely to present a source of material annoyance or discomfort to other Passengers on board the aircraft if you were allowed to proceed to travel in the class in which you are booked or in which you have agreed to travel;
7.1.2.5 you have refused to submit to a security check of yourself or your Baggage or having submitted to such a check, you fail to provide satisfactory answers to security questions asked or you fail a security profiling assessment or analysis or you tamper with or remove any security seals on your Baggage or security stickers on your boarding pass;
7.1.2.6 you have not paid in full the applicable fare, taxes, fees, charges or surcharges.
7.1.2.7 you do not appear to have valid or lawfully acquired travel documents or you appear in our opinion not to meet requisite visa requirements, you seek to enter a country through which you may be in transit for which you do not have valid travel documents (or meet the visa requirements), you destroy your travel documents during flight or between check-in and boarding or refuse to surrender your travel documents to the flight crew, against receipt, or allow us to copy your travel documents when so requested;
7.1.2.8 you present a Ticket that has been or appears to have been acquired unlawfully, has been purchased from an entity other than us or our Authorised Agent, has been reported as being lost or stolen, or is a counterfeit, or you cannot prove that you are the person named in the Ticket;
7.1.2.9 you have failed to comply with the requirements set forth in Article 3.3 above concerning Flight Coupon sequence and use, or you present a Ticket which has been issued or altered in any way, other than by us or our Authorised Agent, or the Ticket is mutilated, defaced or damaged;
7.1.2.10 you fail to observe, or obstruct or hinder, our instructions with respect to safety or security, whether prior to boarding or on board the aircraft or those of any ground staff or crew member in the performance of their duties or if you tamper or threaten to tamper with the aircraft, its equipment or any part thereof;
7.1.2.11 you have previously committed one of the acts or omissions referred to above either with us or another Carrier, and we have reason to believe that you may do so again; 
7.1.2.12 you commit a criminal offence during check-in or any of the other operations of embarkation on, or disembarkation from, your flight or disembarkation from a connecting flight or on board the aircraft before take-off or on board the aircraft on any connecting flight or while you are taking any service from us;
7.1.2.13 you use threatening, abusive, insulting, harassing  or indecent words or behave in a threatening, abusive or insulting manner to ground staff or members of the crew prior to or during boarding the aircraft or disembarkation from or on a connecting flight or on board the aircraft before take-off;
7.1.2.14 you fail to observe our instructions relating to safety or security and comfort of other Passengers (for example, amongst other things, on seating; storage of Unchecked Baggage; smoking; consumption of alcohol; use of drugs; use of electronic equipment, including mobile cellular phones, laptop computers, PDAs, portable recorders, portable radio, CD, DVD and MP3 players, electronic games or transmitting devices or cause chaos and disturbance on board the aircraft; 
7.1.2.15 you have made, or attempted to make (or appear to have made), a bomb hoax, hijack threat or any other security threat;
7.1.2.16 we have been informed (orally or in writing) by immigration or other authorities of the country to which you are traveling to or through which you may intend to transit, or of a country in which you have a Stopover planned, that you will not be permitted entry to such country even if you have valid travel documents; 
7.1.2.17 you fail, or refuse, to give us information in your possession or available to you which a governmental authority has lawfully asked us to give about you, or it appears to us that any such information you have given is false or misleading; 
7.1.2.18 if you are medically unfit to fly; 
7.1.2.19 you are, or we reasonably suspect you are, in unlawful possession of drugs.

We have no duty to make any enquiries when determining whether we believe any event under Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.19 might happen.

7.2 SPECIAL ASSISTANCE
It is recommended that unaccompanied children, or persons with reduced mobility pregnant women persons with illness or other people which we consider requiring special assistance (for example a wheelchair) arrange with us at the time of ticketing any required special assistance and comply with our applicable procedures . If your special assistance requirements change adversely subsequent to you receiving our agreement to carry you, you must advise us immediately of your change in circumstances and seek our further acceptance for carriage.  Passengers with reduced mobility who have advised us of any special requirements they may have at the time of ticketing, and been accepted by us, shall not subsequently be refused carriage on the basis of such disability or special requirements.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.2 and you should ask us how the requirements differ. 

7.3 FITNESS TO FLY
7.3.1 You must be medically fit prior to boarding the aircraft for carriage.  No medical examination is necessary unless you have any reason to suspect, or ought reasonably to know, that you have a condition which might be exacerbated by the normal operation of an aircraft or could cause you difficulty if you are unable to gain access before the end of your flight to professional medical assistance.  Where that is the case, you are obliged to seek professional medical advice before flying with us and produce to us, no later than 48 hours before the flight, a medical report form an appropriately qualified doctor which confirms your fitness to travel on all flights on which you are booked.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.3 and you should ask us how the requirements differ.
7.3.2 If you are taken ill during the flight for any reason (except due to reasons attributable to us or our Authorized Agent), or due to your pregnancy, you will reimburse to us any expenses incurred as a result of treatment on board the aircraft, transporting you on the ground, or treatment provided by third parties.

ARTICLE 8 - BAGGAGE

8.1 BAGGAGE ALLOWANCE
You may carry Baggage, subject to our conditions and limitations, which are available upon request from us or our Authorised Agents.

8.2 EXCESS BAGGAGE
You will be required to pay a charge for carriage of Baggage in excess of the allocated Baggage allowance. These rates are available from us upon request.

8.3 ITEMS UNACCEPTABLE AS BAGGAGE AND FRAGILE/PERISHABLE ITEMS
8.3.1 You must not include in your Baggage:
8.3.1.1 items which are likely to endanger the aircraft or persons or property on board the aircraft, such as those specified in the International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air and the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, and in our regulations (further information is available from us on request);
8.3.1.2 items the carriage of which is prohibited by the applicable laws, regulations or orders of any state to be flown from or to;
8.3.1.3 items which are reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because they are dangerous or unsafe, or because of their weight, size, shape or character, or because they are fragile or perishable having regard to, among other things, the type of aircraft being used. Information about unacceptable items is available upon request.
8.3.2 Firearms (whether real, replica or toy), pellet guns, components of fire arms, and ammunition other than for hunting and sporting purposes are prohibited from carriage as Baggage. Firearms and ammunition for hunting and sporting purposes may be accepted at our sole discretion as Checked Baggage. Firearms must be unloaded, with the safety catch on, and suitably packed. Carriage of ammunition is subject to ICAO and IATA regulations as specified in Article 8.3.1.1.
8.3.3 Weapons such as antique firearms, swords, knives and similar items may be accepted as Checked Baggage, at our sole discretion, but will not be permitted in the cabin of the aircraft.
8.3.4 You must not include in Checked Baggage money, jewellery, precious metals, computers, personal electronic devices, stored data, any medication or medical equipment which may be required in-flight or during your trip or which cannot be quickly replaced if lost or damaged, house or car keys, negotiable papers, securities or other valuable items or documents, business documents, passports and other identification documents or samples.
8.3.5 You must not include in Unchecked Baggage real, replica or toy weapons (plastic or metal), or any object which looks like a weapon or could reasonably be mistaken for a weapon, tradesman's tools, ammunition, detonators, fuses, grenades, gas and gas containers such as butane, propane, acetylene, oxygen, explosives or anything which contains explosives, catapults, cross bows, harpoon and spear guns, stun or chocking devices such as prods, ballistic conducted energy weapons, lighters shaped like fire arms, fire works, flares and other pyrotechnics (including party poppers, festive crackers and toy caps), non-safety matches, smoke generating canisters or cartridges, flammable liquid fuel such as petrol/gasoline, diesel, lighter fuel, alcohol, ethanol, aerosol spray paint, turpentine and paint thinner, alcoholic beverages exceeding 70% by volume, acids and alkalis such as wet batteries that may spill, corrosive or bleaching substances such as mercury, chlorine, disabling or incapacitating sprays such as mace, pepper, tear gas, radioactive material such as medicinal or commercial isotopes, poisons, infections or hazardous biological material such as infected blood, bacteria and viruses, material capable of spontaneous ignition or combustion, fire extinguishers,  darts, household cutlery, scissors, corkscrews, nail files, knives with blades of any length, knitting needles, paper knives, sporting bats and clubs, razor blades (except safety razors and accompanying cartridges), billiard, snooker or pool cues, hypodermic needles (except those required for medical reasons and accompanied by a medical certificate confirming the medical condition), hard sporting balls or martial arts devices.
8.3.6 You must not include in your Checked and Unchecked Baggage any other item which we specify from time to time in our Conditions of Carriage of Passengers and Baggage, Conditions of Ticket, regulations or notices. 
8.3.7 If, despite being prohibited, any items referred to in Articles 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 and 8.3.5 are included in your Baggage, we shall not be responsible for any loss or damage to such items during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply.
8.3.8 It is recommended that fragile or perishables should not be included in your checked Baggage.

8.4 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
8.4.1 Subject to Articles 8.3.2 and 8.3.3, we will refuse to carry as Baggage the items described in Article 8.3, and we may refuse further carriage of any such items upon discovery, regardless of whether and when we are told, or discover, the presence of such items.
8.4.2 We may refuse to carry as Baggage any item reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because of its size, shape, weight, appearance, content or character, or for safety or operational reasons, or in the interests of the comfort of other passengers. Information about unacceptable items is available upon request.
8.4.3 We may refuse to accept Baggage for carriage unless it is in our reasonable opinion properly and securely packed in suitable containers. Information about packing and containers unacceptable to us is available upon request.

8.5 RIGHT OF SEARCH
8.5.1 For reasons of safety and security we may request that you permit a search and scan of your person and a search, scan or x-ray of your Baggage. If you are not available, your Baggage may be searched, scanned or x-rayed in your absence for the purpose of determining whether you are in possession of or whether your Baggage contains any item described in Articles 8.3.1, 8.3.4 or 8.3.5 or any firearms, ammunition or weapons which have not been presented to us in accordance with Articles 8.3.2 or 8.3.3. If you are unwilling to comply with such request we may refuse to carry you and your Baggage. In the event a search or scan causes Damage to you, or an x-ray search or scan causes damage to your Baggage, we shall not be liable for such Damage unless due to our fault or negligence.
8.5.2 You must allow security checks of your Baggage by government officials, airport officials, police or military officials and Carriers involved in your carriage.
8.5.3 It is your responsibility to make yourself aware of and comply with any requirement of security authorities in other countries that require Checked Baggage to be secured in such a manner that it can be opened without the possibility of causing damage in the absence of the Passenger.  

8.6 CHECKED BAGGAGE
8.6.1 Upon delivery to us of your Baggage which you wish to check, we will take custody of, and issue a Baggage Identification Tag for, each piece of your Checked Baggage.
8.6.2 Checked Baggage should have your name or other personal identification (including a contact telephone number) affixed to it.
8.6.3 Checked Baggage will, whenever possible, be carried on the same aircraft as you, unless we decide for safety, security or operational reasons to carry it on an alternative flight. If your Checked Baggage is carried on an alternative flight we will deliver it to you at the address you have provided to us, unless applicable law at the place of collection requires you to be present for customs clearance, or the reason for carriage of the Checked Baggage on an alternative aircraft related to the size, weight or character of the Checked Baggage or your failure to comply with these Conditions of Carriage.
8.6.4 Unless we decide that your Checked Baggage will not be carried on the same aircraft as you, we will not carry your Checked Baggage if you fail to board the aircraft on which it is loaded or, having boarded, you leave the aircraft before take-off or at a point of transit, without re-boarding.
8.6.5 You must ensure that your Checked Baggage is sufficiently robust and well secured to withstand the usual and normal rigours of carriage by air without sustaining damage (except for fair wear and tear).

8.7 UNCHECKED BAGGAGE
8.7.1 We may specify maximum dimensions and/or weight for Unchecked Baggage which you carry on to the aircraft.  In any case, Unchecked Baggage which you carry onto the aircraft must fit under the seat in front of you or in an enclosed storage compartment in the cabin of the aircraft. If your Baggage cannot be stored in this manner, or is of excessive weight, or is considered unsafe for any reason, it must be carried as Checked Baggage, subject to Articles 8.2 and 8.3.
8.7.2 Objects not suitable for carriage in the cargo compartment (such as delicate musical instruments), and which do not meet the requirements in Article 8.7.1 above, will only be accepted for carriage in the cabin of the aircraft if you have given us notice sufficiently  in advance of check-in and permission has been granted by us. You may be required to pay a separate charge for this service and we have no obligation to allow you to use this service.

8.8 COLLECTION AND DELIVERY OF CHECKED BAGGAGE
8.8.1 Subject to Article 8.6.3, you are required to collect your Checked Baggage as soon as it is made available at your destination or Stopover. Should you not collect it promptly upon its  availability at your destination or Stopover, we may charge you a reasonable storage fee which shall be determined by us. Should your Checked Baggage not be claimed within three (3) months of the time it is made available, we may dispose of it  without notice or any liability to you.
8.8.2 Only the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag is entitled to delivery of the Checked Baggage. We accept no responsibility for checking the identity or authority of the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag or for checking that such person has any right to collection.  
8.8.3 If a person claiming Checked Baggage is unable to produce the Baggage Check and identify the Baggage by means of a Baggage Identification Tag, we will deliver the Baggage to such person only on condition that he or she establishes to our satisfaction his or her right to the Baggage.

8.9 ANIMALS
We reserve the right, at our absolute discretion, to refuse to carry any animals.  If we agree to carry any animals they will be carried subject to the following conditions:
8.9.1 You must ensure that animals such as dogs, cats and falcons and other pets, are properly crated with necessary supplies of food and water (or carried in a container complying with any applicable legal requirements) and accompanied by valid health and vaccination certificates, entry permits, transit and exit permits and other documents required by countries of entry or transit, failing which they will not be accepted for carriage. Such carriage may be subject to additional conditions specified by us, which are available on request.
8.9.2 If accepted as Baggage, the animal, together with its container and food, shall not be included in your free Baggage allowance, but shall constitute excess baggage, for which you will be obliged to pay the applicable rate prior to your animal being accepted for carriage.
8.9.3 Guide dogs accompanying Passengers with disabilities will be carried free of charge in addition to the normal free baggage allowance, subject to conditions specified by us, which are available on request.
8.9.4 Where carriage is not subject to the liability rules of the Convention, we are not responsible for injury to or loss, sickness or death of an animal which we have agreed to carry.
8.9.5 We will have no liability in respect of any such animal not having all the necessary exit, entry, health and other documents with respect to the animal's entry into or passage through any country, state or territory and the person carrying the animal must reimburse us for any fines, costs, losses or liabilities reasonably imposed or incurred by us as a result.  You will be solely responsible for making the necessary arrangements for any animal you attempt to carry on the aircraft and to which carriage has been refused.  Furthermore, we will have no liability to you if you are unable to travel as a result of the refusal of carriage to any animal you attempt you carry on the aircraft

8.10 ITEMS REMOVED BY AIRPORT SECURITY PERSONNEL
We will not be responsible for, or have any liability in respect of, articles removed from your Baggage, and/or retained, by airport security personnel.

ARTICLE 9 - SCHEDULES, DELAYS, CANCELLATION OF FLIGHTS

9.1 SCHEDULES
9.1.1 The flight times shown in timetables may change between the date of publication (or issue) and the date you actually travel.  We do not guarantee them to you and they do not form part of your contract with us.
9.1.2 Before we accept your booking, we or our Authorised Agent will notify you of the scheduled flight time in effect as of that time, and it will  be shown on your Ticket.  It is possible we may need to change the scheduled flight time subsequent to issuance of your Ticket.  If you provide us with your contact information, we or our Authorised Agent will endeavour to notify you of any such changes.  If, after you purchase your Ticket, we make a significant change to the scheduled flight time, which is not acceptable to you, and we are unable to book you on an alternate flight which is acceptable to you, you will be entitled to a refund in accordance with Article 10.2.

9.2 CANCELLATION, REROUTING, DELAYS, ETC.
9.2.1 We will take all reasonable necessary measures to avoid delay in carrying you and your Baggage.  In the exercise of these measures and in order to prevent a flight cancellation, in exceptional circumstances we may arrange for a flight to be operated on our behalf by an alternative carrier and/or aircraft without however accepting the obligation to make such arrangement.
9.2.2 If we cancel a flight due to be operated by us, fail to operate a flight reasonably according to the schedule, fail to stop at your destination or Stopover destination, or cause you to miss a connecting flight operated by us on which you hold a confirmed reservation, we shall, at your option, either:
9.2.2.1 carry you and your Baggage at the earliest opportunity on another of our scheduled services on which space is available in the class in which you were originally booked without additional charge and, where necessary, extend the validity of your Ticket; or
9.2.2.2 within a reasonable period of time re-route you and your Baggage to the destination shown on your Ticket by our own services or those of another carrier, or by other mutually agreed means and class of transportation without additional charge. If the fare, charges and exceptional circumstances surcharges for the revised routing are lower than what you have paid, we shall refund the difference; or
9.2.2.3 make a refund in accordance with the provisions of Article 10.2.
9.2.3 Upon the occurrence of any of the matters set out in Article 9.2.2, except as otherwise provided by the Convention or other applicable laws, rules or regulations, the options outlined in Article 9.2.2.1 to 9.2.2.3 are the sole and exclusive remedies available to you and we shall have no further liability to you.
9.2.4 Where your flight is due to be operated by us from an airport within the EU and has been cancelled or delayed for at least four (4) hours or you have been downgraded on an involuntary basis you may be entitled to certain rights and we will inform you about those rights when they arise. 

9.3 DENIED BOARDING COMPENSATION
9.3.1 If we are unable to provide previously confirmed space on a flight operated by us in the class in which you are booked and for which you have met all applicable Check-in Deadlines and boarding deadlines, we shall provide compensation to those Passengers denied boarding in accordance with applicable law and our denied boarding compensation policy. A copy of our denied boarding compensation policy is available upon request.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
9.3.2 Where you are denied boarding from a flight operated by us from an airport within the EU, in circumstances where you hold a Confirmed Reservation, have met the applicable Check-in Deadline and are not precluded from boarding by reason of application of these Conditions of Carriage or for other reasonable grounds, and are not traveling free of charge or on a reduced fare not generally available to the public, you may be entitled to benefits and we will inform you about those rights when they arise.

ARTICLE 10 - REFUNDS

10.1 GENERAL
We will refund a Ticket or any unused portion, in accordance with the applicable fare rules or Tariffs, as follows:
10.1.1 Except as otherwise provided in this Article, we shall be entitled to make a refund either to the person named in the Ticket or to the person who has paid for the Ticket, upon presentation of proof of such payment.
10.1.2 If a Ticket has been paid for by a person other than the Passenger named in the Ticket, and the Ticket indicates that there is a restriction on refund, we shall make a refund only to the person who paid for the Ticket, or to that person's order.
10.1.3 Except in the case of a lost Ticket, refunds will only be made on surrender to us of the Ticket and all unused Flight Coupons.  This requirement will not apply where your Ticket is an Electronic Ticket.

10.2 INVOLUNTARY REFUNDS
10.2.1  If we: (i) cancel a flight; (ii) fail to operate a flight reasonably according to schedule; (iii) fail to carry you on a flight for which you have a confirmed reservation and have met the Check-in Deadline and applicable boarding deadline and you have not been refused carriage for reasons permitted by these Conditions of Carriage; (iv) fail to stop at your destination or Stopover; or (v) cause you to miss a connecting flight on which you hold a confirmed reservation and adequate time existed to make the connection between the original scheduled time of arrival of your flight and the departure time of the connecting flight, the amount of the refund shall be, unless otherwise specified by appropriate law:
10.2.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid);
10.2.1.2 if a portion of the Ticket has been used, not less than the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used.

10.3 VOLUNTARY REFUNDS
10.3.1 If you are entitled to a refund of your Ticket for reasons other than those set out in Article 10.2, the amount of the refund shall be:
10.3.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid), less any reasonable service charges or cancellation fees;
10.3.1.2 if a portion of the Ticket has been used, an amount equal to the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used, less any reasonable service charges or cancellation fees.

10.4 RIGHT TO REFUSE REFUND
10.4.1 We may refuse a refund where application is made after the expiry of the validity of the Ticket.
10.4.2 We may refuse a refund on a Ticket which has been presented to us, or to Government officials, as evidence of intention to depart from that country, unless you establish to our satisfaction that you have permission to remain in the country or that you will depart from that country by another carrier or another means of transport.
10.4.3 We will not give a refund on a Ticket for any flight on which you have been refused carriage or from which you have been disembarked due to your conduct on board the aircraft.

10.5 CURRENCY
We reserve the right to make a refund in the same manner and the same currency used to pay for the Ticket.

10.6 NO OTHER RIGHTS
Unless we expressly state otherwise in these Conditions of Carriage, the rights to a refund set out in this Article 10 represent your only rights against us if your carriage does not take place for any reason whatsoever and we will have no other liability to you for any loss or expense whatsoever.

ARTICLE 11 - CONDUCT ABOARD AIRCRAFT

11.1 GENERAL
You will not at any time, conduct yourself aboard the aircraft in any manner likely to endanger or threaten (whether by hoax threats or otherwise) the aircraft or any person or property on board; obstruct, hinder or interfere with the crew in the performance of their duties; fail to comply with or contravene any instructions or direction of the crew, whether oral or by notice, including but not limited to those with respect to smoking, alcohol or drug consumption, security and safety or use of electronic equipment; or behave in a manner which causes or is likely to cause discomfort, distress, inconvenience, damage or injury to other passengers, the crew or property. If, in our reasonable opinion, you conduct yourself on board the aircraft in any of these ways, we may take such measures as we deem reasonably necessary to prevent continuation of such conduct, including restraint. You may be disembarked and refused onward carriage at any point with no liability to us, and may be prosecuted for offences committed on board the aircraft.

11.2 PAYMENT OF DIVERSION & OTHER COSTSIf, as a result of conduct by you of the sort mentioned in Article 11.1 we decide, in the exercise of our reasonable discretion, to divert the aircraft for the purpose of offloading you and/or your Baggage, you must pay all costs resulting from that diversion and, in addition, you must reimburse us for any costs we incur as a result of delaying the aircraft for the purpose of removing you and/or your Baggage.  You must also reimburse to us any costs we incur in order to: (i) repair or replace any property lost, damaged or destroyed by you; and (ii) compensate any passenger or crew member affected by your actions. 

11.3 ELECTRONIC DEVICESFor safety reasons, we may forbid or limit operation aboard the aircraft of electronic equipment, including, but not limited to, cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, CD players, electronic games or transmitting devices, including radio controlled toys and walkie-talkies. Operation of hearing aids and heart pacemakers is permitted.

ARTICLE 12 - ARRANGEMENTS FOR ADDITIONAL SERVICES

12.1 If we make arrangements for you with any third party to provide any services other than carriage by air, or if we issue a ticket or voucher relating to transport or services (other than carriage by air) provided by a third party such as surface transportation, hotel reservations or car rental, in doing so we act only as your agent. The terms and conditions of the third party service provider will apply.
12.2 If we are also providing surface transport to you, other conditions may apply to such surface transport. Such conditions are available from us upon request.  We will have no liability to you for any surface transportation or other services we arrange for you under Article 12.1, unless caused solely by our negligence.

ARTICLE 13 - ADMINISTRATIVE FORMALITIES

13.1 GENERAL
13.1.1 You are responsible for obtaining and holding all required travel documents and visas and for complying with all applicable laws, regulations, orders, demands and travel requirements of all countries to be flown from, into or through which you transit.
13.1.2 We shall not be liable for the consequences to any Passenger resulting from his or her failure to obtain such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or instructions.

13.2 TRAVEL DOCUMENTS
Prior to travel, you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We reserve the right to require you to present to us any of these documents at any time during your carriage and to refuse carriage of you and your Baggage if you do not comply with these requirements, or your travel documents do not appear to be in order, even if you have started or completed part of your carriage before it becomes clear to us that you have not complied with this Article 13.2.

13.3 REFUSAL OF ENTRY
If you are denied entry into any country (including a country through which you are transiting en route to your final destination), you will be responsible to pay any fine or charge, and to reimburse any fine or charge assessed against us by the Government concerned, and for reimbursing us for the cost of transporting you (and an escort, if required) from that country. The fare collected for carriage to the point of refusal or denied entry will not be refunded by us.

13.4 PASSENGER RESPONSIBLE FOR FINES, DETENTION COSTS, ETC.
If we are required to pay any fine, penalty detention costs, removal expenses, escorting charges, costs of tickets issued for you or to incur any other expenditure by reason of your failure to comply with laws, regulations, orders, demands or other travel requirements of the countries you have traveled to or because you have failed or to produce the required documents on seeking entry to a country, you shall reimburse us in full on demand any amount so paid or expenditure so incurred. We may apply towards such payment or expenditure the value of any unused carriage on your ticket, or any of your funds in our possession

13.5 CUSTOMS INSPECTION
If required, you shall attend inspection of your Baggage, by customs or other Government officials. We are not liable to you for any loss or damage suffered by you in the course of such inspection or through your failure to comply with this requirement.

13.6 SECURITY INSPECTION
You shall submit to any security checks, searches and scans by Governments, airport officials, Carriers handling agents, police or military officials or by us. 

13.7 CONFISCATED TRAVEL DOCUMENTS
We will not be liable to you for the return of any of your travel documents, identification documents or Tickets confiscated by any other Carrier or any governmental or other authority.

ARTICLE 14 - SUCCESSIVE CARRIERS

Carriage to be performed by us and other Carriers under one Ticket or a Conjunction Ticket is regarded as a single operation for the purposes of the Convention. However, your attention is drawn to Article 15.5.1.

ARTICLE 15 - LIABILITY FOR DAMAGE

15.1 DEATH OF OR INJURY TO PASSENGERS
15.1.1 Subject as provided in Articles 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 and 15.5, our liability for proven damages sustained in the event of death, or any other bodily injury suffered by a Passenger in the event of an accident shall not be subject to any financial limit, be it defined by law, the Convention, other convention or contract. 
15.1.2 For any damages up to 113,000 Special Drawing Rights (SDRs) (or the equivalent in local currency), we shall not exclude or limit our liability by proving that we and our agents have taken all necessary measures to avoid the damage or that it was impossible for us or our agents to take such measures.  Where the Montreal Convention applies, we shall not be liable for damages to the extent they exceed 113,000 Special Drawing Rights (or the equivalent in local currency) if we prove that such damage was not due to negligence or other wrongful act or omission by us or our servants or agents, or was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.
15.1.3 Notwithstanding the provisions of Article 15.1.1 and 15.1.2, if we prove that the damage was caused by, or contributed to by, the negligence of the injured or deceased Passenger (or the person claiming compensation), we may be exonerated wholly or partly from our liability in accordance with applicable law. 
15.1.4 Where required by law, we agree to make advance payments to you or your heirs subject to the following terms and conditions:
15.1.4.1 the person receiving payment is a natural person (that is to say physical person in the ordinary sense of the word as opposed to legal persons such as corporations);
15.1.4.2 you are, or the person receiving payment is, entitled to compensation under applicable laws;
15.1.4.3 payments will be made only in respect of immediate economic needs;
15.1.4.4 the amount of a payment will be proportional to the economic hardship being suffered as a result of the death, wounding or bodily injury, save that, in the case of death, it will not be less than 15,000 SDRs or equivalent in local currency per Passenger;
15.1.4.5 payment will not be made later than fifteen (15) Days after the identity of the person entitled to compensation has been confirmed under applicable laws provided satisfactory proof of such confirmation has been presented to us.
15.1.4.6 no person will be entitled to receive a payment if he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates by his or her negligence;
15.1.4.7 the recipient of any payment will be obliged to return all payments received if proof is produced that the recipient has ceased to be able to comply at all times with Article 15.1.4.2 or he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates;
15.1.4.8 payments will be off-set against any subsequent sums payable in respect of our liability under applicable laws;
15.1.4.9 except for payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in respect of death, a payment made under this Paragraph 15.1.4 will not exceed the maximum damages for which we may be liable to pay the recipient;
15.1.4.10 the making of a payment will not constitute recognition or admission of liability by us;
15.1.4.11 no payment will be made unless the person receiving payment gives us a signed receipt which also acknowledges the applicability of Articles 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 and 15.1.4.10 and signs appropriate release and indemnity documents prescribed by us; and
15.1.4.12 unless in conflict with any applicable law, and subject to payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in the case of death, our decision in relation to the payment amount will be final and binding.
15.1.5 We are not responsible for any illness, injury or disability, including death, attributable to your physical or general health condition or for the aggravation of such condition.
15.1.6 Please take notice that a number of medical studies indicate that there may be an association between prolonged immobility when traveling and the formation of blood clots in the legs (DVT). Although this is not a frequent occurrence, there are certain inherited and lifestyle factors which may increase the chance of this happening. If you have any concern about this issue you should consult your doctor before traveling.

15.2 BAGGAGE
15.2.1 We will not be liable for Damage to Unchecked Baggage unless we caused the Damage by our negligence and such negligence is proved by the Passenger or the person claiming compensation.
15.2.2 We will not be liable for Damage to Baggage resulting from the inherent defect, quality or vice of the Baggage.  Likewise, we will not be liable for fair wear and tear of Baggage resulting from the usual and normal rigors of transportation by air.
15.2.3 We are not liable for damage during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply to any item included in your Baggage which you are prohibited from including in your Baggage by Article 8.3.
15.2.4 Our liability for Damage to Baggage is limited to the maximum amounts stated in Articles 15.2.4.1 to 15.2.4.5 unless you prove that the Damage resulted from our act or omission either done with the intention of causing Damage or recklessly and with knowledge that Damage would probably result.  You may wish to make a special declaration of value (see Article 15.2.5) or buy yourself insurance to cover instances where the actual value or replacement cost of your Checked Baggage or Unchecked Baggage exceeds our liability.
15.2.4.1 The maximum amount of 332 Special Drawing Rights (approximately US$400 or equivalent in local currency) per Passenger applies to Damage to Unchecked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage; 
15.2.4.2 The maximum amount of 17 Special Drawing Rights (approximately US$20 or equivalent in local currency) per kilogram, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to Checked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage;
15.2.4.3 The maximum amount of 1131 Special Drawing Rights (approximately US$ 1800 or equivalent in local currency) per Passenger, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to both Unchecked and Checked Baggage where the Montreal Convention applies to your carriage;
15.2.4.4 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage laid down by local law applies to your Baggage where local law applies to your carriage instead of the Warsaw Convention or the Montreal Convention. 
15.2.4.5 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage specified in Articles 15.2.4.1 and 15.2.4.2 apply to Damage to Unchecked Baggage and Checked Baggage respectively where neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies to your carriage and no limit of our liability is laid down by applicable local law.
15.2.5 We will increase our liability to you for Damage to Checked Baggage to an amount specified by you and agreed by us at the time you hand your Checked Baggage to us at check-in, but only if you pay to us an additional charge calculated in accordance with our regulations.  This is known as a “special declaration of value”.  Please ask us for details of the applicable charges if you want to use this option.
15.2.6 If the weight of your Checked Baggage is not recorded on the Baggage Check, we will presume that it is not more than the free baggage allowance for the class of carriage for which you were booked.
15.2.7 Where carriage of your Baggage is performed by successive airlines and either the Warsaw Convention or the Montreal Convention applies to that carriage, you are entitled to make a claim against us only if (a) you are the passenger and we are the first carrier or (b) you are the passenger and we are the last carrier or (c) the Damage occurred during the carriage of Baggage by us.

15.3 DELAY IN THE CARRIAGE OF PASSENGERS
Our liability for Damage caused by delay in your carriage by air is limited by the Warsaw Convention and the Montreal Convention.  Where neither of those Conventions applies, we will have no liability to you for delay, except as provided in these Conditions of Carriage.

15.4 PROCESSING OF BAGGAGE CLAIMS
15.4.1 All claims for compensation for Damage to Baggage must be accompanied by an itemised list identifying each affected item by description, manufacturer and age, together with satisfactory proof of purchase or ownership for all such items.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency), or is more than 5 years old and has a claim value of less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.2 In the case of a compensation claim concerning physical damage to Baggage, you must retain and, allows us examine the affected Baggage so that we may assess the nature, extent and repairability of that damage.
15.4.3 If you wish to claim the cost of replacement of an individual item which forms part of a claim for compensation for Damage to Baggage, you must consult us and we must agree in writing before you incur such cost otherwise we may not include the cost in any compensation payable.  This requirement will not apply where the total cost of replacement items does not exceed US$50 (or equivalent in local currency).  Proof of purchase of all replacement items must accompany your claim.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.4 For all claims for compensation concerning Baggage, you must provide us with any information we may request to assess the eligibility of your claim for compensation and the amount of any compensation payable.
15.4.5 You must sign a statement of truth regarding the facts of your claim for Damage to Baggage and an appropriate release and indemnity document before we pay any compensation to you.
15.4.6 Failure by you to fully comply with the relevant requirements of Article 15.4 may adversely affect the availability and the amount of any compensation to which you may be entitled.

15.5 GENERAL
15.5.1 If we issue a ticket or if we check Baggage for carriage on another carrier, we do so only as agent for the other Carrier.  Nevertheless, with respect to Checked Baggage, you may make a claim against the first or last Carrier.
15.5.2 We are not liable for any damage arising from our compliance with or your failure to comply with applicable laws or Government rules and regulations.
15.5.3 Except as may be specifically provided otherwise in these Conditions of Carriage or by applicable law, we shall be liable to you only for recoverable compensatory damages for proven losses.
15.5.4 The contract of carriage, including these Conditions of Carriage and exclusions or limits of liability, applies to our authorised agents, servants, employees and representatives to the same extent as it and they apply to us.  The total amount recoverable from us and from such authorised agents, employees, representatives and persons shall not exceed the amount of our own liability, if any.
15.5.5 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws unless otherwise expressly stated.
15.5.6 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws as against any public social insurance body or any person who is liable to pay compensation or has paid compensation in respect of the death, wounding or other bodily injury of a Passenger.
15.5.7 We reserve the right to amend these Conditions of Carriage from time to time and such amended Conditions of Carriage shall be effective and valid from the date of amendment.

15.6 ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY
Where your journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of origin, you are advised that the Warsaw Convention or the Montreal Convention may be applicable to your entire journey, including any section entirely within the country of origin or destination.Where the Montreal Convention is applicable, the airline is liable for proven damages for death or personal injury, and certain defences to liability specified by that Convention will be inapplicable for damages not exceeding 113,000 SDRs or equivalent in local currency.Where the Montreal Convention is not applicable, the conditions of carriage of many airlines (including Etihad, as specified in Article 15.1.1) provide that the liability for death or bodily injury will not be subject to any financial limit defined by the Warsaw Convention and that, in respect of such damage up to a maximum of 113,000 SDRs or equivalent in local currency, any defence to liability based on proof that they have taken all necessary measures will not apply.  Where no such provisions are included in the airline's conditions of carriage, please note that; (i) for such Passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the USA, the Warsaw Convention and special contracts of carriage embodied in applicable Tariffs provide that the liability of certain airlines, parties to such special contracts, for death of or personal injury to Passengers is limited in most cases to proven damages not to exceed US$75,000 per Passenger, and that this liability up to such limit will not depend on negligence on the part of the airline; and (ii) for such Passengers travelling by an airline not a party to such special contracts or on a journey to which the Warsaw Convention applies which is not to, from or having an agreed stopping place in the USA, the liability of the airline for death or personal injury to Passengers is limited in most cases to US$10,000 or US$20,000; and (iii) some countries impose higher limits than those stated in (i) and (ii).The names of airlines or parties to such special contracts of the type mentioned in (i) above, are available at all ticket offices of such airlines and may be examined on request.

Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the airline's liability under the Warsaw Convention or the Montreal Convention or such special contracts of carriage of the type mentioned in (i) above. For further information, please consult your airline or insurance company representatives.

Note: The limit of liability of US$75,000 specified in (i) above of this Article 15.6 is inclusive of legal fees and costs except that, in case of a claim brought in a state where a provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit will be the sum of US$58,000 exclusive of legal fees and costs.

ARTICLE 16 - TIME LIMITATION ON CLAIMS AND ACTIONS

16.1 NOTICE OF CLAIMS
Acceptance of Baggage by the bearer of the Baggage Check without complaint at the time of delivery is sufficient evidence that the Baggage has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage, unless you prove otherwise.If you wish to file a claim or an action regarding Damage to Checked Baggage, you must notify us forthwith after you discover the Damage, and at the latest, within seven (7) Days of receipt of the Checked Baggage or in the case of lost baggage within seven (7) days of the date the Checked Baggage should have arrived.  If you wish to file a claim or an action regarding delay of Checked Baggage, you must notify us within twenty-one (21) Days from the date the Checked Baggage has been placed at your disposal. Every such notification must be made in writing.

16.2 LIMITATION OF ACTIONSAny right to damages shall be extinguished if an action is not brought within two (2) years of the date of your arrival at destination, or the date on which the aircraft was scheduled to arrive, or the date on which the carriage stopped. The method of calculating the period of limitation shall be determined by the law of the court where the case is heard.

ARTICLE 17 - OTHER CONDITIONS

Carriage of you and your Baggage is also provided in accordance with certain other regulations and conditions applying to or adopted by us. These regulations and conditions as varied from time to time are important. They concern among other things:

(i) the carriage of unaccompanied minors, pregnant women, and sick passengers,
(ii) restrictions on use of electronic devices and items;
(iii) the on board consumption of alcoholic beverages.

Regulations concerning these matters are available from us upon request. 

ARTICLE 18 - INTERPRETATION

The title of each Article of these Conditions of Carriage is for convenience only, and is not to be used for interpretation of the text.

The authentic text of these Conditions of Carriage is the English language; translations into any other language or languages is provided only for convenience of reference.