Γενικά

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Καθώς διαβάζετε αυτούς τους όρους, παρακαλούμε σημειώστε ότι:

τα "ΕΜΕΙΣ" ή "ΕΜΑΣ" υποδηλώνουν την Etihad Airways.

Τα "ΕΣΕΙΣ" και "ΕΣΑΣ" υποδηλώνουν οποιονδήποτε τρίτο (ενήλικα, παιδί ή βρέφος), με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος ως κάτοχος Εισιτηρίου. (Δείτε επίσης τον ορισμό για τον "Επιβάτη".)

"ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ" είναι εκείνοι οι τόποι, με εξαίρεση τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού, οι οποίοι ορίζονται στο Εισιτήριό μας ή εμφανίζονται στα προγράμματα δρομολογίων μας ως προγραμματισμένες στάσεις στο δρομολόγιό σας.

"ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ" είναι οι δύο ή τρεις χαρακτήρες ή γράμματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση συγκεκριμένων αερομεταφορέων.

"ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" είναι ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων αερομεταφορών (που μπορεί να περιλαμβάνει έναν άλλο αερομεταφορέα), ο οποίος έχει οριστεί νομίμως από εμάς για να μας εκπροσωπεί στην πώληση των υπηρεσιών μας αερομεταφορών.

"ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ" είναι τα προσωπικά σας αντικείμενα που σας συνοδεύουν στη μεταφορά σας. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, αφορά τόσο τις Παραδιδόμενες όσο και τις Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές σας.

"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ" είναι τα τμήματα του Εισιτηρίου που σχετίζονται με τη μεταφορά των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας.

"ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ" είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται σε εσάς αποκλειστικά με σκοπό την αναγνώριση των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας.

"ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ" είναι μια αεροπορική εταιρεία άλλη από τη δική μας, της οποίας ο κωδικός αερομεταφορέα εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας ή σε ένα Συνδυαστικό Εισιτήριο.

"ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ" είναι οι Αποσκευές που αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών του αεροσκάφους και για τις οποίες έχουμε εκδώσει Απόδειξη Αποσκευών ή Σήμανση Αναγνώρισης Αποσκευών.

“ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ CHECK-IN” είναι το χρονικό όριο που ορίζεται από εμάς, στο οποίο πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις διατυπώσεις check-in και να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασής σας.

"ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" είναι οι δηλώσεις που περιέχονται στο Εισιτήριό σας ή στην Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιό σας ή παραδίδονται με αυτά, οι οποίες χαρακτηρίζονται με αυτό το όνομα και ενσωματώνουν, με τη μορφή της παραπομπής, τους παρόντες Όρους Μεταφοράς.

"ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι ένα Εισιτήριο που εκδόθηκε για εσάς από εμάς ή από τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας μαζί με ένα άλλο Εισιτήριο, τα οποία συνιστούν από κοινού μία ενιαία σύμβαση μεταφοράς.

"ΣΥΜΒΑΣΗ" είναι οποιαδήποτε από τις παρακάτω νομικές πράξεις που είναι σε ισχύ:
- η Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Εναέριες Μεταφορές, που υπογράφηκε στις 12 Οκτωβρίου 1929 (εφεξής καλούμενη Σύμβαση της Βαρσοβίας,
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1955 στη Χάγη,
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 1 του Μόντρεαλ (1975),
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 2 του Μόντρεαλ (1975),
- η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Αρ. 4 του Μόντρεαλ (1975),
- η Συμπληρωματική Σύμβαση της Γουαδαλαχάρας (1961),
- η Σύμβαση για την Ενοποίηση Κανόνων για τις Διεθνείς Εναέριες Μεταφορές, που υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1999 στο Μόντρεαλ (εφεξής καλούμενη Σύμβαση του Μόντρεαλ)

"ΚΟΥΠΟΝΙ" είναι ένα έγγραφο με τη σήμανση "Κουπόνι πτήσης" ή "Κουπόνι επιβάτη", το οποίο έχει εκδοθεί από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ως μέρος του Εισιτηρίου σας.

"ΖΗΜΙΑ" είναι ο θάνατος Επιβάτη ή η σωματική βλάβη που υφίσταται Επιβάτης εξαιτίας ατυχήματος εντός του αεροσκάφους ή στην πορεία οποιωνδήποτε διαδικασιών επιβίβασης ή αποβίβασης. Είναι επίσης η ζημιά που προκαλείται στην περίπτωση καταστροφής ή ολικής ή μερικής απώλειας Αποσκευών που προκύπτει κατά τη διάρκεια της εναέριας μεταφοράς ή οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία οι αποσκευές είναι υπό την ευθύνη του αερομεταφορέα. Επιπλέον, είναι η ζημιά που προκαλείται λόγω της καθυστέρησης της εναέριας μεταφοράς Επιβατών ή Αποσκευών.

"ΗΜΕΡΕΣ" είναι οι ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των επτά ημερών της εβδομάδας, με την προϋπόθεση ότι, σε περιπτώσεις ειδοποίησης, η ημέρα αποστολής της ειδοποίησης δεν υπολογίζεται και, επιπλέον, ότι σε περιπτώσεις προσδιορισμού της διάρκειας της εγκυρότητας ενός Εισιτηρίου, η ημέρα έκδοσης του Εισιτηρίου ή έναρξης της πρώτης πτήσης δεν θα υπολογίζεται.

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων καταχωρήσεών μας, όπου καταγράφεται η κράτηση μεταφοράς σας για την οποία εκδόθηκε Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας.

"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ" είναι μια απόδειξη που φέρει αυτή τη σήμανση ή τη σήμανση
"Απόδειξη Επιβάτη/Δρομολόγιο" ή "Δρομολόγιο/Απόδειξη", η οποία έχει εκδοθεί νομίμως από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας και παραδοθεί σε εσάς μέσω email, φαξ, αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

"ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΤΗΣΗΣ" είναι ένα έγγραφο που φέρει αυτή τη σήμανση, το οποίο έχει εκδοθεί έγκυρα από τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ως μέρος του Εισιτηρίου σας και εμφανίζει τα σημεία αναχώρησης και προορισμού μεταξύ των οποίων δικαιούστε να μεταφερθείτε ή, εναλλακτικά, μια ηλεκτρονική καταχώρηση στη βάση δεδομένων κρατήσεών μας, η οποία καταγράφει την κράτησή σας για μεταφορά σε μια συγκεκριμένη πτήση.

“ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ” είναι ασυνήθιστες και απρόσμενες καταστάσεις πέρα από τον έλεγχό σας, των οποίων οι συνέπειες δεν θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν ακόμη και αν είχε ασκηθεί η δέουσα προσοχή.

"ΕΠΙΒΑΤΗΣ" είναι οποιοδήποτε άτομο (ενήλικας, παιδί ή βρέφος), με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με ένα αεροσκάφος ως κάτοχος Εισιτηρίου. (Δείτε επίσης τον ορισμό των "εσείς" και "εσάς").
"ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΠΙΒΑΤΗ" ή "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΒΑΤΗ" είναι ένα έγγραφο με αυτή τη σήμανση, το οποίο εκδόθηκε από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ως μέρος του Εισιτηρίου σας.

“ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” είναι η διεθνής λογιστική μονάδα, όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που βασίζεται στις αξίες πολλών κορυφαίων νομισμάτων. Οι τιμές συναλλάγματος του Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος παρουσιάζουν διακυμάνσεις και επανυπολογίζονται κάθε τραπεζική ημέρα. Αυτές οι τιμές είναι γνωστές στους περισσότερους εμπορικούς τραπεζίτες και αναφέρονται τακτικά σε κορυφαίες οικονομικές εφημερίδες.

"ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" είναι μια προγραμματισμένη στάση στο ταξίδι σας για 24 ώρες ή περισσότερο, σε ένα σημείο μεταξύ του πρώτου τόπου αναχώρησης και του τελευταίου τόπου προορισμού.

"ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ" είναι οι δημοσιευμένοι ναύλοι μας, οι χρεώσεις ή/και οι σχετικοί όροι μεταφοράς που έχουν κατατεθεί, όπου απαιτείται, στις αρμόδιες αρχές.

"ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ" είναι είτε ένα έντυπο έγγραφο με τη σήμανση "Εισιτήριο Επιβάτη και Απόδειξη Αποσκευών", που έχει εκδοθεί από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας με όλα τα συνοδευτικά Κουπόνια ή, εναλλακτικά, ένα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο.

"ΜΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ" είναι οι Αποσκευές σας πέραν των Παραδιδόμενων Αποσκευών, που μεταφέρονται από εσάς εντός του αεροσκάφους.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα Άρθρα 2.2 και 2.4, οι Όροι Μεταφοράς της εταιρίας μας ισχύουν για όλες τις πτήσεις ή τμήματα πτήσεων που εκτελούνται από εμάς, όταν ο Κωδικός Αερομεταφορέα της εταιρίας μας εμφανίζεται στο πλαίσιο "Αερομεταφορέας" του Εισιτηρίου σας ή σε σχέση με τις οποίες έχουμε νομική υποχρέωση απέναντί σας.

2.2 ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Εάν μια μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με μια σύμβαση ναύλωσης, αυτοί οι Όροι Μεταφοράς εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό ενσωμάτωσής τους, με παραπομπή ή άλλον τρόπο, στη σύμβαση ναύλωσης του Εισιτηρίου.

2.3 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
Σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουμε συμβάσεις με άλλους αερομεταφορείς, γνωστές ως "Δρομολόγια Κοινού Κώδικα". Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν έχετε κράτηση με εμάς και διαθέτετε εισιτήριο όπου ως αερομεταφορέας αναφέρεται το όνομά μας ή ο δικός μας κωδικός αερομεταφορέα, η πτήση είναι πιθανό να εκτελείται από διαφορετικό αερομεταφορέα. Σε τέτοια περίπτωση, θα ισχύουν οι δικοί τους Όροι Σύμβασης και θα σας ενημερώσουμε για το όνομα του αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση τη στιγμή της κράτησης (ή, αν πραγματοποιήσετε την κράτησή σας με τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα σας δώσει αυτές τις πληροφορίες). Στην περίπτωση καθυστέρησης στον αεροδιάδρομο σε αεροδρόμιο στις Η.Π.Α., ισχύει το σχέδιο του αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας καθυστέρησης.

2.4 ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ισχύουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς, εκτός εάν δεν συνάδουν με τα Τιμολόγιά μας ή την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε θα υπερισχύουν αυτά τα Τιμολόγια ή αυτή η νομοθεσία. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Μεταφοράς είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν υπερισχύουν τα Τιμολόγιά μας, οι άλλες διατάξεις θα παραμένουν παρ' όλα αυτά έγκυρες.

2.5 ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς, σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ αυτών των Όρων Μεταφοράς και άλλων κανονισμών μας που αφορούν συγκεκριμένα θέματα, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς. Στην περίπτωση που μέρος κάποιου κανονισμού μας ακυρωθεί με αυτόν τον τρόπο, τα υπόλοιπα μέρη των κανονισμών μας θα παραμένουν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3.1.1 Θα παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς αποκλειστικά σε κατόχους έγκυρου Εισιτηρίου στο οποίο αναφέρονται ονομαστικά (ως έγκυρο εισιτήριο θεωρούνται επίσης το Κουπόνι Πτήσης για την εν λόγω πτήση, αχρησιμοποίητα Κουπόνια Πτήσης για επόμενες πτήσεις που αναγράφονται στο Εισιτήριο, και το Κουπόνι επιβάτη), με την προϋπόθεση ότι παρουσιάζετε κατάλληλα αποδεικτικά ταυτότητας όταν απαιτείται από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορα ή πράκτορες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά και να παρακρατήσουμε το εισιτήριο οποιουδήποτε ατόμου έχει αποκτήσει εισιτήριο παραβιάζοντας ισχύουσες νομοθεσίες ή τα τιμολόγια, τους όρους, τους κανόνες ή τους κανονισμούς μας, ή σε οποιοδήποτε άτομο παρουσιάσει εισιτήριο χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι είναι το πρόσωπο που ονομάζεται ως επιβάτης στο εισιτήριο.
3.1.2 Ένα Εισιτήριο δεν μπορεί να μεταφερθεί, εκτός εάν το Εισιτήριό σας το έχετε λάβει από έναν τρίτο ως μέρος πακέτου διακοπών για το οποίο ισχύει η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 90/314 της 13ης Ιουνίου 1990 για τα Οργανωμένα Ταξίδια και τις Οργανωμένες Διακοπές και Περιηγήσεις (όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία), οπότε μπορεί να σας επιτραπεί η μεταφορά της κράτησης σε άλλο πρόσωπο εάν για λόγους Ανωτέρας Βίας δεν καθίσταται δυνατή η χρήση του πακέτου από εσάς. Όπου επιτρέπεται μια τέτοια μεταφορά από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα αντικαταστήσει, κατόπιν αιτήματός σας, το Εισιτήριό σας εκδίδοντας νέο Εισιτήριο σε άλλον, αλλά μόνο εάν έχετε ικανοποιήσει όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το εάν το Εισιτήριό σας αποτελεί μέρος πακέτου για το οποίο ισχύει η παραπάνω Οδηγία, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το άτομο που σας πούλησε το Εισιτήριο.
3.1.3 Ορισμένα Εισιτήρια πωλούνται σε εκπτωτικούς ναύλους για τους οποίους μπορεί να ισχύει μερική ή καμία επιστροφή χρημάτων. Εάν δεν είστε σίγουροι κατά πόσο προβλέπεται επιστροφή χρημάτων ή όχι για το Εισιτήριό σας, θα πρέπει να ζητήσετε σχετική ενημέρωση από το άτομο που σας πούλησε το Εισιτήριο. Θα πρέπει να επιλέξετε τον ναύλο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Ενδέχεται επίσης να επιθυμείτε να διασφαλίσετε ότι έχετε κατάλληλη ασφάλιση για την κάλυψη περιπτώσεων όπου χρειάζεται να ακυρώσετε το Εισιτήριό σας.
3.1.4 Εάν έχετε Εισιτήριο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου και δεν σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε λόγω Ανωτέρας Βίας, με την προϋπόθεση ότι μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως και έχετε παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους Ανωτέρας Βίας, θα σας παράσχουμε πίστωση για το ποσοστό του ναύλου για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, για μελλοντικό ταξίδι μαζί μας, μετά από παρακράτηση εύλογου διοικητικού τέλους. Θα μπορείτε να κάνετε χρήση αυτής της πίστωσης για την αγορά Εισιτηρίου οι ίδιοι ή κάποιος τρίτος εντός 12 μηνών μετά την έκδοση της πίστωσης.
3.1.5 Το Εισιτήριο είναι και παραμένει συνεχώς ιδιοκτησία μας.
3.1.6 Δεν θα δικαιούστε μεταφορά εάν το έντυπο Εισιτήριό σας ή το προσκομιζόμενο μέρος αυτού είναι κομμένο, φθαρμένο, παραμορφωμένο ή έχει αλλοιωθεί από άλλους εκτός από εμάς ή Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας. Στην περίπτωση Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, δεν θα δικαιούστε μεταφορά σε πτήση αν δεν επιδείξετε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (για παράδειγμα, το έγκυρο διαβατήριό σας, το οποίο πρέπει να φέρει τον σειριακό αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό που αναγράφεται στην Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο).
3.1.7 Όταν έχετε Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, συνίσταται να προσκομίσετε επίσης την Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο στο αεροδρόμιο, καθώς μπορεί να σας ζητηθεί από εμάς ή/και από το προσωπικό ελέγχου διαβατηρίων και ασφαλείας ή άλλες αρμόδιες αρχές.
3.1.8 Για τους σκοπούς της Σύμβασης, μια Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εισιτήριο επιβάτη και απόδειξη αποσκευών/έγγραφο μεταφοράς.
3.1.9 Στην περίπτωση απώλειας, φθοράς, παραμόρφωσης ή καταστροφής ενός Εισιτηρίου (ή μέρους αυτού) από εσάς ή μη επίδειξης έντυπου Εισιτηρίου που περιλαμβάνει το Κουπόνι Επιβάτη και όλα τα αχρησιμοποίητα Κουπόνια Πτήσης, κατόπιν αιτήματός σας μπορεί να αντικαταστήσουμε αυτό το Εισιτήριο (ή μέρος του) εκδίδοντας νέο Εισιτήριο, εφόσον υπάρχει απόδειξη, έτοιμη να παρουσιαστεί τη δεδομένη στιγμή, ότι είχε εκδοθεί έγκυρο Εισιτήριο για την εν λόγω πτήση και εφόσον υπογράψετε συμφωνητικό αποζημίωσής μας, μέχρι του ποσού της συνολικής αξίας του αρχικού εισιτηρίου, για τυχόν έξοδα και απώλειες που αναγκαστικά και εύλογα επιβαρύνουν εμάς ή άλλον αερομεταφορέα ως συνέπεια της κακής χρήσης του Εισιτηρίου. Δεν θα αξιώσουμε αποζημίωση από εσάς για οποιαδήποτε απώλεια αυτού του είδους που οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Θα χρεώσουμε ένα εύλογο διοικητικό τέλος για αυτήν την υπηρεσία, εκτός εάν η απώλεια, καταστροφή, φθορά ή παραμόρφωση οφείλεται σε δική μας αμέλεια ή του πράκτορά μας.
3.1.10 Όταν, όπως προβλέπεται στην παραπάνω Παράγραφο 3.1.9, δεν υπάρχουν διαθέσιμες ικανοποιητικές αποδείξεις ή δεν υπογράψετε το προβλεπόμενο συμφωνητικό, μπορεί να απαιτήσουμε να καταβάλετε στο ακέραιο το αντίτιμο του Εισιτηρίου για την αντικατάστασή του με νέο Εισιτήριο, αντίτιμο το οποίο θα σας επιστραφεί εάν αργότερα βρείτε το αρχικό Εισιτήριο και το επιστρέψετε σε εμάς χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ή εάν και όταν βεβαιωθούμε ότι το χαμένο, κατεστραμμένο ή παραμορφωμένο Εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πριν από τη λήξη της ισχύος του.
3.1.11 Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και γι' αυτό θα πρέπει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα φύλαξής του και να εξασφαλίσετε ότι δεν θα χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί ή παραμορφωθεί. Ομοίως, η Απόδειξη Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου/Δρομολόγιο θα πρέπει να φυλάσσεται έτσι ώστε να μη χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί ή παραμορφωθεί.

3.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
3.2.1 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Εισιτήριο, στους παρόντες Όρους ή σε ισχύοντα Τιμολόγια (που ενδέχεται να περιορίζουν τη διάρκεια ισχύος ενός εισιτηρίου, οπότε ο περιορισμός θα εμφανίζεται στο Εισιτήριο), ένα Εισιτήριο είναι έγκυρο για:
3.2.1.1 Ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ή
3.2.1.2 Εφόσον το πρώτο ταξίδι πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης, ένα έτος από την ημερομηνία του πρώτου ταξιδιού στο Εισιτήριο
3.2.2 Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατό να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου επειδή, όταν ζητήσατε να κάνετε κράτηση, εμείς δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, η διάρκεια ισχύος αυτού του Εισιτηρίου θα παραταθεί αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εφικτή αυτή η επιβεβαίωση κράτησης ή θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 10. Πέρα από αυτό, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή δαπάνες.
3.2.3 Εάν, αφού ξεκινήσει η μεταφορά σας, αδυνατείτε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου για λόγους ασθένειας, μπορεί να παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου σας μέχρι την ημερομηνία που (κατά τη γνώμη μας) είστε σε θέση να ταξιδέψετε ή μέχρι την πρώτη πτήση μας μετά από αυτή την ημερομηνία, από το σημείο όπου συνεχίζεται το ταξίδι, όταν υπάρχει διαθέσιμη θέση στην κατηγορία θέσης για την οποία έχετε αγοράσει το ναύλο. Η ασθένεια αυτή θα πρέπει να πιστοποιείται με βεβαίωση ιατρού. Όταν τα Κουπόνια Πτήσης που παραμένουν στο Εισιτήριο αφορούν έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Σταθμούς, η διάρκεια ισχύος αυτού του Εισιτηρίου μπορεί να παραταθεί έως και τρεις μήνες το πολύ από την ημερομηνία που εμφανίζεται σε βεβαίωση αυτού τους είδους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα επεκτείνουμε αντίστοιχα τη διάρκεια ισχύος των Εισιτηρίων άλλων μελών του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντός σας που σας συνοδεύουν στη μεταφορά σας την οποία δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε.
3.2.4 Στην περίπτωση θανάτου Επιβάτη κατά τη διάρκεια ταξιδιού, είναι πιθανό να τροποποιήσουμε τα Εισιτήρια των ατόμων που συνοδεύουν τον Επιβάτη είτε ακυρώνοντας τον ελάχιστο χρόνο παραμονής είτε παρατείνοντας τη διάρκεια ισχύος. Στην περίπτωση θανάτου στενού συγγενικού προσώπου Επιβάτη που έχει ξεκινήσει τη μεταφορά του, είναι επίσης πιθανό να τροποποιήσουμε τη διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου αυτού του Επιβάτη και των μελών της άμεσης οικογένειάς του που συνοδεύουν τον Επιβάτη. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν υποβολής έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου ή άλλων ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων και οποιαδήποτε τέτοια παράταση διάρκειας ισχύος δεν θα πραγματοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) Ημερών από την ημερομηνία του θανάτου.

3.3 ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

3.3.1 Το Εισιτήριό σας ισχύει για τη μεταφορά που αναγράφεται σε αυτό, από τον τόπο Αναχώρησης, μέσω τυχόν Συμφωνηθεισών Στάσεων, έως τον τελικό προορισμό σας.  Ο ναύλος που πληρώσατε βασίζεται στα Τιμολόγιά μας και αφορά τη μεταφορά που αναγράφεται στο Εισιτήριο.  Συνιστά ουσιώδες μέρος της σύμβασής μας μαζί σας.  Το Εισιτήριό σας δεν θα έχει ισχύ και θα ακυρωθεί εάν τα Κουπόνια Πτήσεων δεν χρησιμοποιηθούν με τη σειρά που αναφέρεται στο Εισιτήριο.

Εάν αγοράσατε το εισιτήριό σας στην Ιταλία (μέσω των γραφείων έκδοσης εισιτηρίων, του τηλεφωνικού κέντρου, εξουσιοδοτημένου ταξιδιωτικού πράκτορα ή της διαδικτυακής τοποθεσίας μας www.etihad.com/it) και, για οποιονδήποτε λόγο, χάσατε ή δεν χρησιμοποιήσατε την πρώτη πτήση του δρομολογίου, αλλά προτίθεστε να ταξιδέψετε με την επόμενη πτήση του δρομολογίου (στην περίπτωση που η αναχώρηση της εν λόγω πτήσης πραγματοποιείται εντός περισσότερων από 12 ωρών μετά την άφιξη τη πτήσης που δεν χρησιμοποιήθηκε) ή την πτήση επιστροφής για την οποία έχετε κάνει κράτηση με το ίδιο τιμολόγιο, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή προσαρμογή ναύλου, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 24 ωρών μετά την αναχώρηση της πτήσης που δεν χρησιμοποιήσατε, καλώντας στο +39 02 23331300, για να ζητήσετε να διατηρηθεί η ισχύς της κράτησης των υπόλοιπων πτήσεων. Εάν η επόμενη πτήση αναχωρεί εντός 24 ωρών από την πρώτη πτήση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της επόμενης πτήσης. Εάν μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας με τον παραπάνω τρόπο, θα επανεκδώσουμε το εισιτήριό σας για το υπόλοιπο δρομολόγιο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή προσαρμογή ναύλου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι κρατήσεις για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις θα ακυρωθούν και, εάν κατόπιν αποφασίσετε να ταξιδέψετε κάνοντας χρήση αυτού του εισιτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα χρεωθείτε τη διαφορά ανάμεσα στο αρχικό εισιτήριο που αγοράσατε και τον υψηλότερο ναύλο στην ίδια ταξιδιωτική θέση που ισχύει για το τροποποιημένο δρομολόγιο κατά τη στιγμή της επανέκδοσης του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που οι κανονισμοί ναύλων του αρχικού εισιτηρίου είναι πιο ευνοϊκοί για εσάς, θα εφαρμοστούν αυτοί.

3.3.2 Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο της μεταφοράς σας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Κουπονιών Πτήσης εκτός σειράς), πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας έγκαιρα και πριν από την ημέρα αναχώρησης οποιασδήποτε από τις εν λόγω πτήσεις. Ο ναύλος της νέας μεταφοράς σας θα υπολογιστεί από εμάς και, σε περίπτωση που είναι υψηλότερος του ναύλου που έχετε ήδη καταβάλει, θα σας δοθεί η επιλογή να δεχτείτε τη νέα τιμή ή να κρατήσετε την αρχική σας μεταφορά σύμφωνα με το Εισιτήριό σας. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε οποιοδήποτε κομμάτι της μεταφοράς σας για λόγους Ανωτέρας Βίας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σας μεταφέρουμε στον επόμενο Ενδιάμεσο Σταθμό ή στον τελικό προορισμό σας, χωρίς επαναϋπολογισμό του ναύλου (αλλά μόνο εφόσον έχετε παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις για τους λόγους Ανωτέρας Βίας). 

3.3.3 Εάν αλλάξετε τη μεταφορά σας χωρίς τη συγκατάθεσή μας, θα υπολογίσουμε την ορθή τιμή για το πραγματικό ταξίδι σας. Θα χρειαστεί να καταβάλετε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της τιμής που έχετε πληρώσει και του συνολικού ναύλου που υπολογίζουμε για την αναθεωρημένη μεταφορά σας. Θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά εάν η νέα τιμή είναι χαμηλότερη (μετά την παρακράτηση εύλογου διοικητικού τέλους), αλλά κατά τα άλλα τα Κουπόνια Πτήσης που δεν έχετε χρησιμοποιήσει δεν έχουν καμία αξία.
3.3.4 Ενώ ορισμένοι τύποι αλλαγών δεν θα επιφέρουν αλλαγή ναύλου, άλλοι, όπως η αλλαγή του τόπου αναχώρησης (για παράδειγμα, εάν δεν ταξιδέψετε στο πρώτο τμήμα του ταξιδιού) ή η αντιστροφή της κατεύθυνσης του ταξιδιού, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της τιμής. Πολλοί ειδικοί ναύλοι ισχύουν αποκλειστικά για τις ημερομηνίες και τις πτήσεις που εμφανίζονται στο Εισιτήριο και δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους ή μπορεί να αλλάξουν μόνο κατόπιν καταβολής πρόσθετου τέλους σε εμάς ή στον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας.
3.3.5 Κάθε Κουπόνι Πτήσης που περιλαμβάνεται στο Εισιτήριό σας θα γίνεται δεκτό για μεταφορά στην κατηγορία θέσης κατά την ημερομηνία και στην πτήση για την οποία έχει κρατηθεί θέση. Όταν εκδοθεί αρχικά ένα Εισιτήριο χωρίς να έχει καθοριστεί κράτηση, είναι δυνατή η κράτηση θέσης αργότερα ανάλογα με το Τιμολόγιό μας και τη διαθεσιμότητα θέσεων στην πτήση που έχετε ζητήσει.
3.3.6 Εάν δεν παρουσιαστείτε για οποιαδήποτε πτήση πριν την Προθεσμία Check-In ή εάν αλλάξετε οποιοδήποτε τμήμα της μεταφοράς σας χωρίς να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν από αυτήν την Προθεσμία, είναι πιθανό να ακυρώσουμε την κράτηση επιστροφής ή ανταπόκρισής σας και να σας χρεώσουμε με ένα εύλογο διοικητικό τέλος. Ωστόσο, εάν μας ενημερώσετε εγκαίρως, δεν θα ακυρώσουμε τις κρατήσεις για επόμενες πτήσεις.

3.4 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ
Το όνομά μας μπορεί να συντμηθεί στον Κωδικό Αερομεταφορέα μας (ο οποίος είναι EY) ή με άλλον τρόπο στην αναγραφή του στο Εισιτήριο. Η διεύθυνσή μας είναι Τ.Θ. 35566, Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΝΑΥΛΟΙ, ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΟΙ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4.1 ΝΑΥΛΟΙ
Οι ναύλοι ισχύουν μόνο για μεταφορές από το αεροδρόμιο αναχώρησης στο αεροδρόμιο του τελευταίου σημείου προορισμού, μέσω οποιωνδήποτε συμφωνημένων Ενδιάμεσων Σταθμών σύμφωνα με τις ώρες και τις ημερομηνίες που ορίζονται στο Εισιτήριό σας, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Οι ναύλοι δεν περιλαμβάνουν υπηρεσία επίγειας μεταφοράς μεταξύ τερματικών σταθμών αεροδρομίων και πόλεων ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά ή υπηρεσία. Ο ναύλος σας θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα Τιμολόγιά μας που ισχύουν κατά την ημερομηνία πληρωμής του Εισιτηρίου σας για ταξίδι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και στο δρομολόγιο που εμφανίζεται σε αυτό. Σε περίπτωση που αλλάξετε το δρομολόγιο ή τις ημερομηνίες του ταξιδιού, αυτό ενδέχεται να αλλάξει το ναύλο που έχετε πληρώσει. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σας σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί ο ισχύων ναύλος.

4.2 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.2.1 Οι ισχύοντες φόροι, αμοιβές και χρεώσεις που επιβάλλει η κυβέρνηση ή άλλη αρχή ή ο διαχειριστής ενός αεροδρομίου, θα καταβάλλονται στο ακέραιο πριν τη μεταφορά. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου σας, θα ενημερωθείτε για τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον ναύλο. Οι περισσότερες από αυτές τις επιβαρύνσεις θα εμφανίζονται συνήθως ξεχωριστά στο Εισιτήριο.  Οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται στις εναέριες μεταφορές δεν ελέγχονται από εμάς και αλλάζουν διαρκώς, ενώ μπορούν να επιβληθούν ή να αυξηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης του Εισιτηρίου. Σε περίπτωση που επιβληθεί αύξηση σε φόρο, τέλος ή χρέωση που εμφανίζεται στο Εισιτήριο, θα υποχρεωθείτε να την πληρώσετε πριν τη μεταφορά.  Ομοίως, εάν επιβληθεί νέος φόρος, τέλος ή χρέωση ακόμη και μετά την έκδοση Εισιτηρίου, θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό πριν τη μεταφορά.  Παρομοίως, στην περίπτωση που τυχόν φόροι, τέλη ή χρεώσεις που έχετε καταβάλει σε εμάς κατά την έκδοση του Εισιτηρίου καταργηθούν ή μειωθούν σε βαθμό που να μην ισχύουν πλέον για εσάς ή που να οφείλετε ένα μικρότερο ποσό, θα δικαιούστε να ζητήσετε επιστροφή της διαφοράς. Εάν δεν ενημερωθήκατε για τους ισχύοντες φόρους, τέλη και χρεώσεις κατά την αγορά ή την παραλαβή του Εισιτηρίου σας από εμάς ή από τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας ή λάβατε διαφορετική ενημέρωση, αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας να καταβάλετε αυτά τα ποσά στο αεροδρόμιο πριν τη μεταφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά εάν δεν έχουν πληρωθεί οι ισχύοντες φόροι, τέλη και χρεώσεις.
4.2.2 Ορισμένοι φόροι, τέλη και χρεώσεις που αναφέρονται δύναται να επιστραφούν σε περίπτωση μη χρήσης του εισιτηρίου. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων είτε διαδικτυακά (στην περίπτωση αυτή θα είναι δωρεάν) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή του γραφείου πωλήσεων (σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύει τέλος εξυπηρέτησης). Τα διαδικτυακά αιτήματα μπορούν να γίνονται στη διεύθυνση https://www.etihad.com/el/before-you-fly/manage-my-booking και εάν έχετε το δικαίωμα θα αναλάβουμε να σας αποζημιώσουμε εντός 30 ημερών μετά από το αίτημα.

4.3 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
4.3.1 Σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να επιβληθούν σε εμάς χρεώσεις από τρίτους του είδους ή του ύψους που δεν επιβάλλεται υπό φυσιολογικές συνθήκες στις λειτουργίες μας (για παράδειγμα, συμπληρώματα ασφάλιστρων ή πρόσθετες δαπάνες ασφάλειας λόγω παράνομων παρεμβάσεων στην πολιτική αεροπορία).
4.3.2 Επιπλέον, ενδέχεται να επιβαρυνθούμε με σημαντικές αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδά μας (για παράδειγμα, χρεώσεις καυσίμων) που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας.
4.3.3 Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα απαιτηθεί να καταβάλετε σε εμάς, ως επιβαρύνσεις ναύλων, όλες αυτές τις χρεώσεις που αναλογούν στη μεταφορά σας σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς (ακόμη και αν επιβληθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης του Εισιτηρίου σας). Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε για τυχόν έκτακτες επιβαρύνσεις ναύλων. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν έκτακτες επιβαρύνσεις ναύλων κατά το check-in. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την καταβολή μιας έκτακτης επιβάρυνσης ναύλου και να λάβετε αναγκαστική επιστροφή χρημάτων για το Εισιτήριό σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10.2, οπότε και δεν θα φέρουμε καμία άλλη ευθύνη απέναντί σας.
4.3.4 Σε περίπτωση που δεν έχουν πάψει να ισχύουν τυχόν επιβαρύνσεις εξαιρετικών περιστάσεων για το σύνολο ή μέρος της μεταφοράς σας, ή εάν οφείλετε μικρότερο ποσό, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού επιβάρυνσης που έχει καταβληθεί καταχρηστικά. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ζητήσετε τέτοια επιστροφή.
4.3.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά εάν δεν έχουν πληρωθεί οι ισχύουσες επιβαρύνσεις.

4.4 ΝΟΜΙΣΜΑ
Ναύλοι, φόροι, τέλη, χρεώσεις και επιβαρύνσεις εξαιρετικών περιστάσεων είναι πληρωτέα στο νόμισμα της χώρας έκδοσης του Εισιτηρίου, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικό νόμισμα από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας κατά την πληρωμή ή πριν από αυτήν (για παράδειγμα, λόγω μη μετατρεψιμότητας του τοπικού νομίσματος). Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να δεχτούμε πληρωμή σε άλλο νόμισμα.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
5.1.1 Εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα καταγράφουμε τις κρατήσεις σας. Αν το ζητήσετε, θα σας παράσχουμε έγγραφη επιβεβαίωση της κράτησής σας.
5.1.2 Ορισμένοι ναύλοι συνοδεύονται από όρους που περιορίζουν ή αναιρούν το δικαίωμά σας να ακυρώνετε κρατήσεις.
5.1.3 Σε περίπτωση ιατρικής ή άλλης κατάστασης για την οποία ενδέχεται να χρειάζεστε ιατρική ή ειδική βοήθεια κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση ή τη διάρκεια της πτήσης (για παράδειγμα, στις περιπτώσεις που ορίζονται στα Άρθρα 7.2 και 7.3), πρέπει να μας ενημερώσετε κατά το χρόνο της κράτησης. Θα σας δοθεί προσωρινή κράτηση μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχετε λάβει ιατρική άδεια όπως απαιτεί το Άρθρο 7.3 και αφού ικανοποιηθούν όλοι οι όροι που σχετίζονται με μια τέτοια άδεια. Εάν ταξιδεύετε από ή προς συγκεκριμένες χώρες, η τοπική νομοθεσία μπορεί να σας επιτρέπει τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 5.1.3 και θα πρέπει να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές των απαιτήσεων.

5.2 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Εάν δεν έχετε πληρώσει για το Εισιτήριο πριν από το καθορισμένο χρονικό όριο έκδοσης εισιτηρίου, όπως συμβουλεύουμε εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας, ενδέχεται να ακυρώσουμε την κράτησή σας.

5.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.3.1 Αναγνωρίζετε ότι μας έχετε παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς: την πραγματοποίηση κράτησης, την αγορά, καταγραφή και έκδοση Εισιτηρίου και όλων των βοηθητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη μεταφορά σας, την παροχή της μεταφοράς σας και όλων των βοηθητικών υπηρεσιών, την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματά σας, τη διαχείριση διαδικασιών λογιστικού χαρακτήρα, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και άλλων διοικητικών σκοπών, τη λήψη βοηθητικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, τη διευκόλυνση διαδικασιών μετανάστευσης και εισόδου, τη διευκόλυνση ελέγχων, διαδικασιών και απαιτήσεων ασφαλείας, την πρόληψη και την ανίχνευση εγκληματικών ενεργειών που σχετίζονται με το ταξίδι σας και τη διάθεση αυτών των στοιχείων σε κρατικές υπηρεσίες, ζητήματα σχέσεων με τους πελάτες, την παροχή βοήθειας σε εμάς σε μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας και για σκοπούς μάρκετινγκ. Για αυτούς τους σκοπούς, μας εξουσιοδοτείτε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και να τα διαβιβάζουμε ή/και να τα κοινοποιούμε: στα γραφεία μας, τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές μας, τις άλλες εταιρείες μας, οποιονδήποτε στον οποίο μεταβιβάζουμε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας, εταιρείες τρίτων που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες, κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες πιστωτικών καρτών και άλλων καρτών πληρωμών, άλλες αεροπορικές εταιρείες και Αερομεταφορείς ή τους παρόχους των παραπάνω υπηρεσιών.
5.3.2 Ενδέχεται να διατηρούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ, αλλά θα λάβουμε πρώτα την άδειά σας για να το κάνουμε.
5.3.3 Είναι πιθανή η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από εμάς, όπως για παράδειγμα πληροφοριών που αφορούν την υγεία ή αναπηρίες σας, το θρήσκευμά σας, το ποινικό σας μητρώο ή άλλα στοιχεία. Επιπλέον, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε χώρες που μπορεί να μη διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι, όταν παραχωρείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας σε εμάς, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από εμάς και την κοινοποίησή τους σε τρίτους για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 και, επίσης, ότι είναι πιθανό να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες χώρες είτε αυτές διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων είτε όχι. Αναλαμβάνουμε τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά των δεδομένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.
5.3.4 Ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε ή/και να καταγράφουμε τις συνομιλίες σας μαζί μας για να εξασφαλίζουμε σταθερά επίπεδα εξυπηρέτησης, να προλαμβάνουμε ή να ανιχνεύουμε τυχόν απάτες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
5.3.5 Μπορεί να σας ζητήσουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός τρίτου προσώπου για την περίπτωση επικοινωνίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το τρίτο μέρος συναινεί στην κοινοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό.
5.3.6 Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα σας διατηρούμε ή/και να διορθώσετε αυτά τα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο μας.
5.3.7 Συμφωνείτε να μη θεωρήσετε υπεύθυνους εμάς και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές μας για τη μεταφορά ή διατήρηση τυχόν ανακριβών στοιχείων που μας δώσατε εσείς.

5.4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Θα επιδιώκουμε να ικανοποιούμε κάθε έγκαιρη ζήτηση θέσεων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε καμιά συγκεκριμένη θέση. Διατηρούμε το δικαίωμα διάθεσης ή επαναδιάθεσης θέσεων οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για σοβαρούς λόγους, όπως για παράδειγμα τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας.

5.5 ΕΠΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
5.5.1 Κρατήσεις ανταπόκρισης ή επιστροφής μπορεί να υπόκεινται σε απαίτηση επανάληψης της επιβεβαίωσης των κρατήσεων από εσάς, εντός ορισμένων χρονικών ορίων. Εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα σας ενημερώνουμε πότε απαιτείται επανεπιβεβαίωση και για το πώς και πού μπορεί να γίνει. Εάν είναι απαραίτητο αλλά δεν προβείτε στην επανεπιβεβαίωση, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις σας για ανταπόκριση ή επιστροφή και υπό κανονικές συνθήκες δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, εκτός αν δηλώνουμε ρητά κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, εάν μας ενημερώσετε ότι εξακολουθείτε να επιθυμείτε να ταξιδέψετε και υπάρχει θέση στην πτήση, θα επαναφέρουμε τις κρατήσεις σας και θα σας μεταφέρουμε. Εάν δεν υπάρχει θέση στην πτήση, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια μεταφοράς σας στον επόμενο ή στον τελικό προορισμό σας, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
5.5.2 Για τις απαιτήσεις επανεπιβεβαίωσης κρατήσεων τυχόν άλλων Αερομεταφορέων που εμπλέκονται στο ταξίδι σας θα πρέπει να ενημερωθείτε από εκείνους. Όπου απαιτείται, πρέπει να προβείτε σε επανεπιβεβαίωση με τον Αερομεταφορέα του οποίου ο Κωδικός Αερομεταφορέα εμφανίζεται για την εν λόγω πτήση στο Εισιτήριο. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας εάν ένας άλλος Αερομεταφορέας ακυρώσει μία ή περισσότερες κρατήσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα το να μην ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις επανεπιβεβαίωσης, και το δικαίωμά σας στη συνέχιση του ταξιδιού σας ή σε επιστροφή χρημάτων θα διέπεται από τους όρους μεταφοράς αυτού του Αερομεταφορέα.

5.6 ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν δεν παρουσιαστείτε για κάποια πτήση χωρίς να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις επιστροφής ή ανταπόκρισης και να χρεώσουμε εύλογα διοικητικά τέλη. Ωστόσο, αν μας ενημερώσετε πριν από την Προθεσμία Check-in ή την επιβίβαση (όπου έχετε ολοκληρώσει όλες τις διατυπώσεις check-in), δεν θα ακυρώσουμε τις επόμενες κρατήσεις πτήσεών σας.

ΑΡΘΡΟ 6 - CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

6.1 Οι Προθεσμίες Check-in διαφέρουν σε κάθε αεροδρόμιο και είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνεστε σχετικά με αυτές τις Προθεσμίες Check-in και να τις τηρείτε. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησής σας εάν δεν συμμορφώνεστε με τις Προθεσμίες Check-in που αναφέρονται. Εμείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές μας θα σας ενημερώσουμε για την Προθεσμία Check-in της πρώτης σας πτήσης μαζί μας που εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας. Για οποιεσδήποτε επόμενες πτήσεις στο ταξίδι σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε οι ίδιοι για τις Προθεσμίες Check-in καθώς είναι πιθανό να μην ενημερωθείτε από εμάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές μας. Μπορείτε να βρείτε τις Προθεσμίες Check-in για τις πτήσεις μας στα προγράμματα δρομολογίων μας ή να τις πληροφορηθείτε από εμάς ή τους Εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας.
6.2 Πρέπει να είστε παρόντες στην πύλη επιβίβασης το αργότερο την ώρα που ορίζουμε όταν κάνετε check-in.
6.3 Ενδέχεται να ακυρώσουμε τη θέση που έχετε κρατήσει και να ξεφορτώσουμε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εάν δεν βρίσκεστε στην πύλη επιβίβασης εγκαίρως.
Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθείτε λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτού του Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7.1.1 Κατά την εύλογη άσκηση της διακριτικής μας ευχέρειας, ενδέχεται να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή των Αποσκευών σας στις πτήσεις μας εφόσον σας έχουμε ειδοποιήσει γραπτώς ότι δεν πρόκειται να μεταφέρουμε εσάς ή τις Αποσκευές σας μετά την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη εκτός από το δικαίωμά σας να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.
7.1.2 Ενδέχεται να αρνηθούμε επίσης να μεταφέρουμε εσάς ή τις Αποσκευές σας (χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής προειδοποίησης) σε οποιαδήποτε πτήση (ακόμη και αν είστε κάτοχος έγκυρου Εισιτηρίου και κάρτας επιβίβασης) εάν συμβαίνει ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι από τα παρακάτω:
7.1.2.1 μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθείτε με ισχύουσα κρατική νομοθεσία, κανονισμό, οδηγία ή πολιτική,
7.1.2.2 η μεταφορά σας ή/και η μεταφορά των Αποσκευών σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να επηρεάσει την ασφάλεια, την υγεία ή απλώς την άνεση των υπόλοιπων Επιβατών ή του πληρώματος ή να δυσχεράνει ή να φαίνεται ότι δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή της αερομεταφοράς,
7.1.2.3 η πνευματική ή η σωματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής επίδρασης από αλκοόλ ή ναρκωτικά, συνιστά ή φαίνεται ότι συνιστά κίνδυνο για τον εαυτό σας, τους Επιβάτες, το πλήρωμα, το αεροσκάφος ή άλλο υλικό αγαθό,
7.1.2.4 πιστεύουμε ότι η πνευματική ή σωματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής επίδρασης από αλκοόλ ή ναρκωτικά, μπορεί να συνιστά πηγή ενόχλησης ή δυσφορίας στους υπόλοιπους Επιβάτες στο αεροσκάφος εάν σας επιτραπεί να συνεχίσετε το ταξίδι σας στη θέση που κρατήσατε ή όπου συμφωνήσατε να ταξιδέψετε,
7.1.2.5 αρνηθήκατε να υποβληθείτε σε έλεγχο ασφαλείας δικό σας ή των Αποσκευών σας, ή, αφού υποβληθήκατε σε τέτοιον έλεγχο, δεν μπορέσατε να δώσετε ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας που σας απευθύνθηκαν ή αποτύχατε σε μια αξιολόγηση ή ανάλυση χαρακτηριστικών ασφαλείας ή παραποιήσατε ή αφαιρέσατε σφραγίδες ασφαλείας στις Αποσκευές σας ή αυτοκόλλητα ασφαλείας στην κάρτα επιβίβασής σας,
7.1.2.6 δεν έχετε καταβάλει στο ακέραιο τον ισχύοντα ναύλο, φόρους, τέλη, χρεώσεις ή επιβαρύνσεις,
7.1.2.7 δεν κατέχετε έγκυρα ή νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα ή κατά τη γνώμη μας φαίνεται να μην ικανοποιείτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης θεώρησης εισόδου (βίζα), επιχειρείτε να εισέλθετε σε μια χώρα στην οποία θα είστε σε τράνζιτ και για την οποία δεν κατέχετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (ή δεν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις έκδοσης θεώρησης εισόδου), καταστρέφετε τα ταξιδιώτικα έγγραφά σας κατά τη διάρκεια της πτήσης ή μεταξύ check-in και επιβίβασης ή αρνείστε να παραδώσετε επί αποδείξει τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας στο πλήρωμα πτήσης ή δεν μας παρέχετε αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων σας όταν αυτό ζητηθεί,
7.1.2.8 επιδεικνύετε Εισιτήριο που έχει αποκτηθεί ή φαίνεται να έχει αποκτηθεί παράνομα, δεν έχει αγοραστεί από εμάς ή από Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, έχει αναφερθεί ότι έχει κλαπεί ή χαθεί ή είναι πλαστό, ή δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε το πρόσωπο που ονομάζεται στο Εισιτήριο,
7.1.2.9 δεν συμμορφωθήκατε με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 3.3 παραπάνω και αφορούν τη χρήση και τη σειρά χρήσης των Κουπονιών Πτήσης ή επιδεικνύετε Εισιτήριο που δεν έχει εκδοθεί ή τροποποιηθεί από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας, ή το Εισιτήριο έχει παραμορφωθεί, καταστραφεί ή φθαρεί,
7.1.2.10 δεν τηρείτε ή παρεμποδίζετε ή δυσχεραίνετε τις οδηγίες μας αναφορικά με την ασφάλεια, είτε πριν την επιβίβαση είτε εντός του αεροσκάφους, ή τις οδηγίες που προέρχονται από προσωπικό εδάφους ή μέλος πληρώματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή προβαίνετε σε ενέργειες ή απόπειρες φθοράς του αεροσκάφους, του εξοπλισμού του ή οποιουδήποτε στοιχείου του,
7.1.2.11 έχετε διαπράξει στο παρελθόν κάποια από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις που αναφέρονται παραπάνω, είτε μαζί μας είτε με άλλον Αερομεταφορέα, και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ενδέχεται να το επαναλάβετε,
7.1.2.12 διαπράξετε μια εγκληματική παράβαση κατά το check-in ή οποιαδήποτε άλλη από τις διαδικασίες επιβίβασης ή αποβίβασης στην πτήση σας ή σε μια πτήση ανταπόκρισης ή εντός του αεροσκάφους πριν την απογείωση ή εντός του αεροσκάφους σε οποιαδήποτε πτήση ανταπόκρισης ή ενώ λαμβάνετε οποιαδήποτε υπηρεσία μας,
7.1.2.13 κάνετε χρήση απειλών, ύβρεων, προσβολών, απρεπών λέξεων ή προβαίνετε σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή συμπεριφέρεστε με τρόπο απειλητικό, βίαιο ή προσβλητικό απέναντι στο προσωπικό εδάφους ή στα μέλη του πληρώματος πριν ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της αποβίβασης από το αεροσκάφος στην πτήση σας ή σε μια πτήση ανταπόκρισης, ή εντός του αεροσκάφους πριν την απογείωση,
7.1.2.14 δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και άνεση των υπόλοιπων Επιβατών (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, για τη χρήση του καθίσματος, τη φύλαξη Μη Παραδιδόμενων Αποσκευών, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση ναρκωτικών, τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, PDA, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητού ραδιοφώνου, συσκευών αναπαραγωγής CD, DVD και MP3, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή συσκευών εκπομπής) ή προκαλείτε προβλήματα και ταραχή εντός του αεροσκάφους,
7.1.2.15 έχετε πραγματοποιήσει ή επιχειρήσει (ή φαίνεται ότι έχετε πραγματοποιήσει) φάρσα με βόμβα, απειλή αεροπειρατείας ή άλλη απειλή ασφάλειας,
7.1.2.16 έχουμε πληροφορηθεί (προφορικά ή γραπτά) από την υπηρεσία μετανάστευσης ή άλλες αρχές της χώρας στην οποία ταξιδεύετε ή μέσω της οποίας σκοπεύετε να διέλθετε ή μιας χώρας όπου έχετε προγραμματίσει έναν Ενδιάμεσο Σταθμό, ότι δεν θα σας επιτραπεί η είσοδος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αν διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα,
7.1.2.17 δεν δώσετε ή αρνηθείτε να μας δώσετε πληροφορίες που έχετε στην κατοχή σας ή είναι διαθέσιμες σε εσάς, οι οποίες μας έχουν ζητηθεί νόμιμα σχετικά με εσάς από κρατική αρχή, ή αποκομίσουμε την εντύπωση ότι οι πληροφορίες αυτές που μας δώσατε είναι ψευδείς ή παραπλανητικές,
7.1.2.18 δεν είστε, για λόγους υγείας, σε θέση να ταξιδέψετε,
7.1.2.19 έχετε στην κατοχή σας ή έχουμε βάσιμες υποψίες ότι έχετε στην κατοχή σας παράνομες ναρκωτικές ουσίες.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προβούμε σε κάποια έρευνα προκειμένου να αποφασίσουμε αν είναι δυνατόν να συμβεί οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στα Άρθρα 7.1.2.1 έως 7.1.2.19.

7.2 ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Όταν η μεταφορά αφορά ασυνόδευτα παιδιά ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εγκυμονούσες μητέρες, ασθενείς ή άλλα άτομα που θεωρούμε ότι απαιτούν ειδική βοήθεια (για παράδειγμα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο), συνιστάται να μας ενημερώσουν κατά την έκδοση του εισιτηρίου τους για τυχόν ειδική βοήθεια που απαιτείται και να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες διαδικασίες μας. Εάν οι ανάγκες σας για ειδική βοήθεια εξελιχθούν αρνητικά ύστερα από τη εξασφάλιση της συμφωνίας μας να σας μεταφέρουμε, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για τη μεταβολή αυτή των συνθηκών και να ζητήσετε εκ νέου την έγκρισή μας για τη μεταφορά σας. Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα που μας έχουν ενημερώσει κατά τη στιγμή της έκδοσης του εισιτηρίου για τυχόν ειδικές ανάγκες που έχουν και οι οποίες έχουν γίνει δεκτές από εμάς, δεν θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια άρνηση μεταφοράς λόγω της αναπηρίας τους ή των ειδικών αναγκών τους. Εάν ταξιδεύετε από ή προς συγκεκριμένες χώρες, η τοπική νομοθεσία μπορεί να σας επιτρέπει τη μη συμμόρφωσή σας με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7.2 και θα πρέπει να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές των απαιτήσεων.

7.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ
7.3.1 Πρέπει να είστε ιατρικά σε θέση να πετάξετε πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος για μεταφορά. Δεν απαιτείται καμία ιατρική εξέταση, εκτός εάν υπάρχει λόγος να υποψιάζεστε ή θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι πάσχετε από πάθηση η οποία μπορεί να επιδεινωθεί από τη φυσιολογική λειτουργία ενός αεροσκάφους ή μπορεί να σας προκαλέσει δυσκολία σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης σε επαγγελματική ιατρική βοήθεια πριν το τέλος της πτήσης σας. Σε αυτήν την περίπτωση, είστε υποχρεωμένοι να αναζητήσετε επαγγελματική ιατρική γνωμάτευση πριν την πτήση σας μαζί μας και να μας προσκομίσετε, το αργότερο 48 ώρες πριν από την πτήση, έκθεση δεόντος ειδικευμένου ιατρού με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ικανότητά σας να ταξιδέψετε σε όλες τις πτήσεις για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση. Εάν ταξιδεύετε από ή προς συγκεκριμένες χώρες, η τοπική νομοθεσία μπορεί να σας επιτρέπει τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7.3 και θα πρέπει να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορές των απαιτήσεων.
7.3.2 Εάν αρρωστήσετε κατά τη διάρκεια της πτήσης για οποιονδήποτε λόγο (εκτός από περιπτώσεις που εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας ευθυνόμαστε για την ασθένειά σας) ή εξαιτίας εγκυμοσύνης, θα μας αποζημιώσετε για τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την περίθαλψη που θα λάβετε εντός του αεροσκάφους, με τη μεταφορά σας στο έδαφος ή με περίθαλψη που παρέχεται από τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

8.1 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Μπορείτε να μεταφέρετε Αποσκευές, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς μας, τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τον Εξουσιοδοτημένο Πράκτορά μας.

8.2 ΥΠΕΡΒΑΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Θα σας ζητηθεί η καταβολή ενός ποσού για τη μεταφορά Αποσκευών που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο Επιτρεπόμενο Όριο αποσκευών. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για αυτές τις χρεώσεις.

8.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ/ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
8.3.1 Οι Αποσκευές σας δεν πρέπει να περιέχουν τα εξής:
8.3.1.1 αντικείμενα που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή πρόσωπα ή αντικείμενα εντός του αεροσκάφους, όπως εκείνα που καθορίζονται στις Τεχνικές Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για την Ασφαλή Αερομεταφορά Επικίνδυνων Υλικών και στους Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών (IATA) και στους κανονισμούς μας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος),
8.3.1.2 αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς ή οδηγίες ενός κράτους από ή προς το οποίο ταξιδεύετε,
8.3.1.3 αντικείμενα που κρίνουμε ευλόγως ως ακατάλληλα για μεταφορά διότι είναι επικίνδυνα ή μη ασφαλή, ή λόγω του βάρους, μεγέθους, σχήματος ή χαρακτήρα τους, ή διότι είναι εύθραυστα ή ευαλλοίωτα, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τον τύπο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.3.2 Πυροβόλα όπλα (αληθινά, αντίγραφα ή παιχνίδια), όπλα με σκάγια, εξαρτήματα πυροβόλων όπλων και πυρομαχικά όχι για σκοποβολή και κυνήγι, απαγορεύεται να μεταφέρονται ως Αποσκευές. Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά για σκοποβολή και κυνήγι μπορεί να γίνουν δεκτά κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ως Παραδιδόμενες Αποσκευές. Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να είναι άδεια, με την ασφάλεια στη θέση της και σε κατάλληλη συσκευασία. Η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους κανονισμούς ICAO και IATA, όπως ορίζονται στο Άρθρο 8.3.1.1.
8.3.3 Όπλα όπως πυροβόλα όπλα-αντίκες, σπαθιά, μαχαίρια και παρόμοια αντικείμενα, μπορεί να γίνονται δεκτά ως Παραδιδόμενες Αποσκευές, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αλλά δεν θα επιτρέπονται στην καμπίνα του αεροσκάφους.
8.3.4 Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε στις Παραδιδόμενες Αποσκευές χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, υπολογιστές, προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, αποθηκευμένα δεδομένα, φάρμακα ή ιατρικό εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστείτε σε ώρα πτήσης ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας ή που δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν γρήγορα εάν χαθούν ή καταστραφούν, κλειδιά οικίας ή αυτοκινήτου, αξιόγραφα, χρεόγραφα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα ή έγγραφα, επαγγελματικά έγγραφα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταυτοποίησης ή δείγματα.
8.3.5 Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε στις Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές πραγματικά όπλα, αντίγραφα ή παιχνίδια (πλαστικά ή μεταλλικά) ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μοιάζει με όπλο ή που θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά λάθος ότι είναι όπλο, επαγγελματικά εργαλεία, πυρομαχικά, πυροκροτητές, φυτίλια, χειροβομβίδες, αέρια και δοχεία αερίων όπως βουτάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, οξυγόνο, εκρηκτικά ή οτιδήποτε περιέχει εκρηκτικές ουσίες, καταπέλτες, βαλλίστρες, καμάκια και ψαροντούφεκα, συσκευές ηλεκτρικής κένωσης ή πνιγμού όπως βουκέντρες, βαλλιστικά όπλα ενέργειας, αναπτήρες σε σχήμα πυροβόλου όπλου, βεγγαλικά, φωτοβολίδες και άλλα πυροτεχνήματα (συμπεριλαμβανομένων κροτίδων και καψουλιών), σπίρτα μη ασφαλείας, καπνογόνα δοχεία ή φυσίγγια, εύφλεκτο υγρό καύσιμο όπως βενζίνη, πετρέλαιο, υγρό για αναπτήρα, οινόπνευμα, αιθανόλη, αεροζόλ, σπρέι βαφής, νέφτι και διαλύτη χρώματος, αλκοολούχα ποτά με οινοπνευματικό βαθμό άνω του 70%, οξέα και αλκάλια όπως υγρές μπαταρίες που μπορεί να εμφανίσουν διαρροή, διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες όπως υδράργυρο, χλώριο, σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης όπως σπρέι πιπεριού, καπνογόνα, ραδιενεργό υλικό όπως ιατρικά ή εμπορικά ισότοπα, δηλητήρια, λοιμώξεις ή επικίνδυνα βιολογικά υλικά όπως μολυσμένο αίμα, βακτήρια και ιούς, υλικό ικανό για αυθόρμητη ανάφλεξη και καύση, πυροσβεστήρες, βελάκια, οικιακά σκεύη, ψαλίδια, τιρμπουσόν, λίμες, μαχαίρια με λεπίδες οποιουδήποτε μήκους, βελόνες πλεξίματος, χαρτοκόπτες, αθλητικά ρόπαλα, ξυραφάκια (με την εξαίρεση ξυραφιών ασφαλείας και των θηκών τους), στέκες μπιλιάρδου, υποδερμικές βελόνες (με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους και που συνοδεύονται από ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ιατρική κατάσταση), σκληρές αθλητικές μπάλες ή όργανα πολεμικών τεχνών. 8.3.6 Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στις Παραδιδόμενες και Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές σας οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που ορίζουμε ανά διαστήματα στους Όρους Μεταφοράς Επιβατών και Αποσκευών, τους Όρους Εισιτηρίου, τους κανονισμούς ή τις ειδοποιήσεις μας. 8.3.7 Εάν, παρά την απαγόρευση, περιλαμβάνονται στις Αποσκευές σας αντικείμενα που αναφέρονται στα Άρθρα 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 και 8.3.5, δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά σε αυτά τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια μεταφοράς που δεν είναι διεθνής μεταφορά καλυπτόμενη από Σύμβαση. 8.3.8 Συνιστάται να μην περιλαμβάνονται στις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εύθραυστα ή ευαλλοίωτα αντικείμενα.

8.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
8.4.1 Σύμφωνα με τα Άρθρα 8.3.2 και 8.3.3, θα αρνηθούμε να μεταφέρουμε ως Αποσκευές τα αντικείμενα που περιγράφονται στο Άρθρο 8.3 και ενδέχεται να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά τέτοιων αντικειμένων εάν ανακαλύψουμε την παρουσία τους, ανεξάρτητα από το εάν και πότε έγινε η ενημέρωση ή η ανακάλυψη.
8.4.2 Ενδέχεται να αρνηθούμε να μεταφέρουμε ως Αποσκευές αντικειμένα που ευλόγως θεωρούμε ακατάλληλα για μεταφορά λόγω μεγέθους, σχήματος, βάρους, εμφάνισης, περιεχομένου ή χαρακτήρα, ή για λόγους ασφαλείας ή τεχνικούς λόγους, ή αποβλέποντας στην άνεση των υπόλοιπων επιβατών. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.4.3 Ενδέχεται να αρνηθούμε να κάνουμε δεκτές Αποσκευές για μεταφορά, εκτός εάν κρίνουμε ότι βρίσκονται σε κατάλληλες και ασφαλείς θήκες. Πληροφορίες σχετικά με συσκευασίες και θήκες που δεν γίνονται δεκτές από εμάς διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

8.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
8.5.1 Για λόγους ασφάλειας ενδέχεται να ζητήσουμε την άδειά σας για την εκτέλεση προσωπικής έρευνας και σάρωσης, καθώς και σάρωσης ή ακτινογραφίας των Αποσκευών σας. Ακόμα και αν απουσιάζετε, μπορεί να γίνει έρευνα, σάρωση ή ακτινογραφία των Αποσκευών σας για να προσδιοριστεί εάν κατέχετε ή εάν οι Αποσκευές σας περιέχουν οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που περιγράφονται στα Άρθρα 8.3.1, 8.3.4 ή 8.3.5 ή πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά ή όπλα που δεν μας έχετε επιδείξει σύμφωνα με τα Άρθρα 8.3.2 ή 8.3.3. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με το παραπάνω αίτημα, ενδέχεται να αρνηθούμε να μεταφέρουμε εσάς και τις Αποσκευές σας. Στην περίπτωση που μια έρευνα ή σάρωση προκαλέσει βλάβη σε εσάς ή εάν μια ακτινογραφική έρευνα ή σάρωση προκαλέσει ζημιά στις Αποσκευές σας, δεν θα φέρουμε ευθύνη εκτός εάν οφείλεται σε δικό μας σφάλμα ή αμέλεια.
8.5.2 Πρέπει να επιτρέπετε ελέγχους ασφαλείας των Αποσκευών σας από κρατικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους αεροδρομίου, αστυνομικούς ή στρατιωτικό προσωπικό και τους Αερομεταφορείς που εμπλέκονται στη μεταφορά σας.
8.5.3 Είναι δική σας ευθύνη να είστε ενήμεροι και να συμμορφώνεστε με τυχόν απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας σε άλλες χώρες που απαιτούν οι Παραδιδόμενες Αποσκευές να είναι ασφαλισμένες με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να ανοιχτούν χωρίς να υπάρχει φόβος πρόκλησης φθοράς όταν ο Επιβάτης δεν είναι παρών.

8.6 ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
8.6.1 Από τη στιγμή που θα παραλάβουμε τις Αποσκευές σας που επιθυμείτε να παραδώσετε, θα αναλάβουμε τη φύλαξη αυτών των Αποσκευών και θα εκδώσουμε μια Σήμανση Αναγνώρισης Αποσκευών για κάθε τεμάχιο των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας.
8.6.2 Οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα πρέπει να φέρουν το όνομά σας ή άλλο προσωπικό αναγνωριστικό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένου ενός τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας).
8.6.3 Οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα μεταφέρονται, όποτε είναι εφικτό, στο ίδιο αεροσκάφος με εσάς, εκτός εάν αποφασίσουμε ότι για λόγους ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να μεταφερθούν με άλλη πτήση. Εάν οι Παραδιδόμενες Αποσκευές σας μεταφέρονται με άλλη πτήση, θα σας τις παραδώσουμε στη διεύθυνση που μας δώσατε, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία στο σημείο παραλαβής απαιτεί να είστε παρόντες για τον τελωνειακό έλεγχο ή ο λόγος μεταφοράς των Παραδιδόμενων Αποσκευών με άλλο αεροσκάφος σχετίζεται με το μέγεθος, βάρος ή χαρακτήρα τους, ή με τη μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους Μεταφοράς.
8.6.4 Με εξαίρεση την περίπτωση που θα αποφασίσουμε ότι οι Παραδιδόμενες Αποσκευές σας δεν θα μεταφερθούν με το ίδιο αεροσκάφος με εσάς, δεν θα μεταφέρουμε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εάν δεν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος στο οποίο έχουν φορτωθεί ή εάν, αφού επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος το εγκαταλείψετε πριν την απογείωση ή σε ένα σημείο τράνζιτ, χωρίς να επιβιβαστείτε πάλι.
8.6.5 Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι Παραδιδόμενες Αποσκευές σας είναι αρκετά ανθεκτικές και ασφαλισμένες, ώστε να αντέξουν στις συνήθεις και φυσιολογικές δυσκολίες που συνεπάγεται η εναέρια μεταφορά χωρίς να υποστούν φθορά (με την εξαίρεση μιας ελάχιστης αναμενόμενης φθοράς).

8.7 ΜΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
8.7.1 Ενδέχεται να καθορίζουμε μέγιστες διαστάσεις ή/και βάρος για τις Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές που μπορείτε να μεταφέρετε στο αεροσκάφος. Σε κάθε περίπτωση, οι Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές που μεταφέρετε μέσα στο αεροσκάφος πρέπει να χωρέσουν κάτω από το κάθισμα που βρίσκεται μπροστά σας ή σε μια θήκη αποθήκευσης στην καμπίνα του αεροσκάφους. Εάν δεν είναι δυνατή η φύλαξη των Αποσκευών με αυτόν τον τρόπο, αν είναι υπέρβαρες ή εάν θεωρηθούν μη ασφαλείς για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να μεταφερθούν ως Παραδιδόμενες αποσκευές σύμφωνα με τα Άρθρα 8.2 και 8.3.
8.7.2 Αντικείμενα ακατάλληλα για μεταφορά στον χώρο φορτίου του αεροσκάφους (όπως ευαίσθητα μουσικά όργανα) και τα οποία δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 8.7.1 παραπάνω, θα γίνονται δεκτά για μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους μόνο εφόσον μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως πριν από την προθεσμία check-in και εφόσον έχετε πάρει την άδειά μας. Μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή ξεχωριστής χρέωσης για αυτή την υπηρεσία και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας επιτρέψουμε τη χρήση της υπηρεσίας.

8.8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
8.8.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 8.6.3, απαιτείται η παραλαβή των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες στον προορισμό ή σε Ενδιάμεσο Σταθμό σας. Σε περίπτωση που δεν τις παραλάβετε εγκαίρως κατά το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους στον προορισμό σας ή στον Ενδιάμεσο Σταθμό, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος φύλαξης το οποίο καθορίζεται από εμάς. Εάν δεν παραλάβετε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές σας εντός τριών (3) μηνών από τη στιγμή της διαθεσιμότητάς τους, μπορεί να απαλλαγούμε από αυτές χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη απέναντί σας.
8.8.2 Η παράδοση των Παραδιδόμενων Αποσκευών μπορεί να γίνεται αποκλειστικά προς τον κάτοχο της Απόδειξης Αποσκευών και της Σήμανσης Αναγνώρισης Αποσκευών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τον έλεγχο της ταυτότητας ή της εξουσιοδότησης του κατόχου της Απόδειξης Αποσκευών και της Σήμανσης Αναγνώρισης Αποσκευών ή για τον έλεγχο του δικαιώματος του συγκεκριμένου ατόμου να παραλάβει τις Αποσκευές.
8.8.3 Εάν ένα άτομο που επιθυμεί να παραλάβει Παραδιδόμενες Αποσκευές αδυνατεί να επιδείξει την Απόδειξη Αποσκευών και να ταυτοποιήσει τις Αποσκευές μέσω μιας Σήμανσης Αναγνώρισης Αποσκευών, θα παραδώσουμε τις Αποσκευές στο άτομο αυτό μόνο με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδείξει ικανοποιητικά το δικαίωμά του στην κατοχή των Αποσκευών.

8.9 ΖΩΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά μας, να αρνηθούμε τη μεταφορά ζώων. Εάν συμφωνήσουμε να μεταφέρουμε ένα ζώο, αυτό θα μεταφερθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
8.9.1 Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι ζώα όπως σκυλιά, γάτες και γεράκια, καθώς και άλλα κατοικίδια, θα βρίσκονται σε κατάλληλο κιβώτιο με τις απαραίτητες προμήθειες φαγητού και νερού (ή θα μεταφέρονται σε κλουβί που συμμορφώνεται με τις οποιεσδήποτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις) και θσ συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, άδειες εισόδου, τράνζιτ και εξόδου, καθώς και άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τις χώρες εισόδου ή τράνζιτ. Σε περίπτωση που δεν κατέχετε κάποιο από αυτά, θα αρνηθούμε τη μεταφορά τους. Αυτή η μεταφορά θα υπόκειται σε επιπλέον όρους που ορίζονται από εμάς, οι οποίοι διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.9.2 Εάν γίνει δεκτό ως Αποσκευή, το ζώο μαζί με το κλουβί και την τροφή του δεν θα συμπεριληφθεί στο Επιτρεπόμενο Όριο Αποσκευών σας, αλλά θα συνιστά υπέρβαρο αποσκευών, για το οποίο θα είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε την ισχύουσα χρέωση πριν το ζώο γίνει δεκτό για μεταφορά.
8.9.3 Σκύλοι-οδηγοί που συνοδεύουν Επιβάτες με αναπηρίες θα μεταφερθούν χωρίς χρέωση, επιπλέον του κανονικά επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από εμάς και διατίθενται κατόπιν αιτήματος.
8.9.4 Όπου η μεταφορά δεν υπόκειται στους περί ευθύνης κανόνες της Σύμβασης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τραυματισμό ή την απώλεια, ασθένεια ή θάνατο ενός ζώου που έχουμε συμφωνήσει να μεταφέρουμε.
8.9.5 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με ένα τέτοιο ζώο που δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα εξόδου, εισόδου, υγείας και άλλα έγγραφα που αφορούν στην είσοδο ή διέλευση του ζώου από οποιαδήποτε χώρα, πολιτεία ή περιοχή, και το άτομο που μεταφέρει το ζώο πρέπει να μας αποζημιώσει για τυχόν πρόστιμα, δαπάνες, απώλειες ή υποχρεώσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθούμε ή οι οποίες θα μας επιβληθούν ως αποτέλεσμα των παραπάνω. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για οποιοδήποτε ζώο επιχειρήσετε να μεταφέρετε στο αεροσκάφος και τη μεταφορά του οποίου έχουμε απορρίψει. Επιπλέον, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας εάν δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε λόγω της άρνησής μας να μεταφέρουμε ένα ζώο που επιχειρείτε να μεταφέρετε μέσα στο αεροσκάφος.

8.10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Δεν θα φέρουμε ευθύνη για αντικείμενα που το προσωπικό ασφαλείας του αεροδορμίου αφαιρεί από τις Αποσκευές σας ή/και δεσμεύει.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

9.1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
9.1.1 Οι ώρες πτήσεις που εμφανίζονται στα προγράμματα δρομολογίων μπορεί να αλλάξουν μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης (ή έκδοσης) και της ημερομηνίας ταξιδιού. Δεν τις εγγυόμαστε και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής σας μαζί μας.
9.1.2 Πριν αποδεχθούμε την κράτησή σας, εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα σας ειδοποιήσει για την προγραμματισμένη ώρα πτήσης που ισχύει τη δεδομένη στιγμή και αυτή θα εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας. Είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλάξουμε την προγραμματισμένη ώρα πτήσης σας ύστερα από την έκδοση του Εισιτηρίου σας. Εάν μας παράσχετε στοιχεία επικοινωνίας, εμείς ή ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτοράς μας θα επιδιώξει να σας ειδοποιήσει για τυχόν τέτοιες αλλαγές. Εάν μετά την αγορά του Εισιτηρίου σας πραγματοποιήσουμε κάποια σημαντική αλλαγή στην προγραμματισμένη ώρα πτήσης, την οποία δεν μπορείτε να αποδεχθείτε, και δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε κράτηση σε άλλη πτήση που να σας εξυπηρετεί, θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.

9.2 ΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.
9.2.1 Θα λάβουμε όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη μεταφορά σας και των Αποσκευών σας. Κατά την άσκηση των εν λόγω μέτρων και προκειμένου να αποφευχθεί μια ακύρωση πτήσης, σε εξαιρετικές περιστάσεις ενδέχεται να συμφωνήσουμε για την εκτέλεση μιας πτήσης της εταιρίας μας από άλλο αερομεταφορέα ή/και αεροσκάφος, αν και δεν αποδεχόμαστε ότι είναι υποχρεωτικό να κάνουμε μια τέτοια διευθέτηση.
9.2.2 Εάν ακυρώσουμε μια πτήση που πρόκειται να εκτελεστεί από εμάς, δεν εκτελέσουμε μια πτήση εντός του προγράμματος, δεν σταματήσουμε στον προορισμό σας ή σε έναν προορισμό Ενδιάμεσου Σταθμού ή γίνουμε υπεύθυνοι να μην επιβιβαστείτε σε μια πτήση ανταπόκρισης που εκτελείται από εμάς και για την οποία κατέχετε επιβεβαιωμένη κράτηση, θα έχετε μια από τις παρακάτω επιλογές:
9.2.2.1 μεταφορά δική σας και των Αποσκευών σας το συντομότερο δυνατό σε άλλη από τις προγραμματισμένες υπηρεσίες μας όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση στην κατηγορία θέσης της αρχικής σας κράτησης χωρίς πρόσθετη χρέωση και, όπου είναι απαραίτητο, παράταση της διάρκειας ισχύος του Εισιτηρίου σας ή
9.2.2.2 μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλαγή διαδρομής για εσάς και τις Αποσκευές σας προς τον προορισμό που εμφανίζεται στο Εισιτήριό σας από μια από τις υπηρεσίες μας ή εκείνες ενός άλλου αερομεταφορέα ή με άλλα μέσα και κατηγορία μεταφοράς, στα οποία θα συμφωνήσουμε από κοινού, χωρίς επιπλέον χρέωση. Εάν ο ναύλος, οι χρεώσεις και οι επιβαρύνσεις εξαιρετικών περιστάσεων για το νέο δρομολόγιο είναι χαμηλότερα από εκείνα που είχατε καταβάλει, θα επιστρέψουμε τη διαφορά ή
9.2.2.3 θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10.2.
9.2.3 Αν προκύψει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 9.2.2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία, κανόνες ή κανονισμούς, οι επιλογές που περιγράφονται στα Άρθρα 9.2.2.1 έως 9.2.2.3 είναι οι αποκλειστικές και μοναδικές μορφές νομικής προστασίας στη διάθεσή σας και δεν θα φέρουμε καμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας.
9.2.4 Όταν η πτήση σας πρόκειται να εκτελεστεί από εμάς από αεροδρόμιο εντός της Ε.Ε. και έχει ακυρωθεί ή καθυστερήσει για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες ή έχετε υποβιβαστεί χωρίς τη θέλησή σας, ενδέχεται να δικαιούστε συγκεκριμένα δικαιώματα και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτά τα δικαιώματα όταν αυτά προκύψουν.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
9.3.1 Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή της θέσης που είχαμε επιβεβαιώσει κατά το παρελθόν σε μια πτήση που εκτελείται είτε από εμάς στην κατηγορία θέσης στην οποία είχατε κάνει την κράτηση και για την οποία τηρήσατε όλες τις ισχύουσες Προθεσμίες Check-in και προθεσμίες επιβίβασης, θα παρέχουμε αποζημίωση στους Επιβάτες εκείνους που δεν τους επιτράπηκε η επιβίβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική μας για αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. Αντίγραφο της πολιτικής μας για αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Πέρα από αυτό, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδα.
9.3.2 Όταν σας απαγορευτεί η επιβίβαση σε πτήση που εκτελείται από εμάς σε ένα αεροδρόμιο εντός της Ε.Ε., ενώ είστε κάτοχος Επιβεβαιωμένης κράτησης, είστε εντός της ισχύουσας Προθεσμίας Check-in και δεν έχετε αποκλειστεί από την επιβίβαση για λόγους που καλύπτουν οι παρόντες Όρους Μεταφοράς ή για άλλους σοβαρούς λόγους και δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με ναύλο χαμηλότερου κόστους που δεν διατίθεται γενικά στο κοινό, μπορεί να δικαιούστε ορισμένα προνόμια και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτά τα δικαιώματα όταν προκύψουν.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

10.1 ΓΕΝΙΚΑ
Θα επιστρέψουμε το αντίτιμο ενός Εισιτηρίου ή ενός τμήματός του που δεν χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ναύλων ή τα Τιμολόγιά μας, ως εξής:
10.1.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό το Άρθρο, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων είτε στο πρόσωπο που ονομάζεται στο Εισιτήριο, είτε στο πρόσωπο που πλήρωσε για το Εισιτήριο, με την επίδειξη απόδειξης αυτής της πληρωμής.
10.1.2 Εάν ένα Εισιτήριο έχει πληρωθεί από πρόσωπο άλλο από τον Επιβάτη που ονομάζεται στο Εισιτήριο και το Εισιτήριο αναφέρει ότι υπάρχει περιορισμός στην επιστροφή χρημάτων, θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων μόνο στο πρόσωπο που πλήρωσε για το Εισιτήριο ή κατ' εντολή του προσώπου αυτού.
10.1.3 Με εξαίρεση την περίπτωση της απώλειας Εισιτηρίου, οι επιστροφές χρημάτων θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν της παράδοσης σε εμάς του Εισιτηρίου και όλων των Κουπονιών Πτήσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτή η απαίτηση δεν θα ισχύει όταν το Εισιτήριό σας είναι Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

10.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
10.2.1 Εάν: (i) ακυρώσουμε μια πτήση, (ii) δεν εκτελέσουμε μια πτήση σύμφωνα με το πρόγραμμα, (iii) δεν σας μεταφέρουμε σε πτήση για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση και έχετε ικανοποιήσει την Προθεσμία Check-in και την ισχύουσα προθεσμία επιβίβασης και δεν σας έχει απαγορευθεί η μεταφορά για λόγους που καλύπτουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς, (iv) δεν σταματήσετε στον προορισμό σας ή στον Ενδιάμεσο Σταθμό ή (v) ευθυνόμαστε που χάσατε μια πτήση ανταπόκρισης στην οποία είχατε επιβεβαιωμένη κράτηση και επαρκή χρόνο για να πραγματοποιήσετε την ανταπόκριση μεταξύ του αρχικού προγραμματισμένου χρόνου άφιξης της πτήσης και του χρόνου αναχώρησης της πτήσης ανταπόκρισης, το ποσό της επιστροφής θα είναι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την κατάλληλη νομοθεσία:
10.2.1.1 εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό ίσο με τον ναύλο που πληρώσατε (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί),
10.2.1.2 εάν έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό όχι μικρότερο από τη διαφορά μεταξύ του ναύλου που έχει καταβληθεί (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί) και του ισχύοντα ναύλου όπως υπολογίζεται από εμάς (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί) για ταξίδι μεταξύ των σημείων για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το Εισιτήριο.

10.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
10.3.1 Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων του Εισιτηρίου σας για λόγους άλλους από εκείνους που ορίζονται στο Άρθρο 10.2, το ποσό της επιστροφής θα είναι:
10.3.1.1 εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό ίσο με τον ναύλο που πληρώσατε (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί), μείον τυχόν εύλογες χρεώσεις υπηρεσιών ή τέλη ακύρωσης,
10.3.1.2 εάν έχει χρησιμοποιηθεί τμήμα του Εισιτηρίου, ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ναύλου που έχει καταβληθεί (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί) και του ισχύοντα ναύλου όπως υπολογίζεται από εμάς (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν καταβληθεί), μεταξύ των σημείων για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το Εισιτήριο, μείον τυχόν εύλογες χρεώσεις υπηρεσιών ή τέλη ακύρωσης.

10.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
10.4.1 Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων όταν η αίτηση έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος του Εισιτηρίου.
10.4.2 Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων για Εισιτήριο που έχει παρουσιαστεί σε εμάς ή σε κρατικούς υπαλλήλους, ως απόδειξη πρόθεσης αναχώρησης από τη χώρα, εκτός εάν αποδείξετε ότι έχετε άδεια παραμονής στη χώρα ή ότι θα αναχωρήσετε από τη χώρα μέσω άλλου αερομεταφορέα ή άλλου μέσου μεταφοράς.
10.4.3 Δεν θα προβούμε σε επιστροφή χρημάτων για Εισιτήριο οποιασδήποτε πτήσης για την οποία σας έχει απαγορευθεί η μεταφορά ή από την οποία έχετε απομακρυνθεί λόγω της συμπεριφοράς σας εντός του αεροσκάφους.

10.5 ΝΟΜΙΣΜΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του Εισιτηρίου.

10.6 ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι άλλο στους παρόντες Όρους Μεταφοράς, τα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 10 είναι τα μοναδικά σας δικαιώματα απέναντί μας εάν η μεταφορά σας δεν λάβει χώρα για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα φέρουμε καμία άλλη ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

11.1 ΓΕΝΙΚΑ
Δεν θα συμπεριφέρεστε ποτέ, εντός του αεροσκάφους, με τρόπο που είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο ή να απειλήσει (είτε πρόκειται για φάρσα, είτε με άλλον τρόπο) το αεροσκάφος, άλλο πρόσωπο ή αντικείμενο. Δεν θα παρεμποδίζετε ή δυσχεραίνετε το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν θα αγνοείτε ή παραβαίνετε τις οδηγίες του πληρώματος, είτε προφορικές ή μέσω επισημάνσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, και θέματα ασφάλειας ή χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Και δεν θα συμπεριφέρεστε με τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει δυσφορία, ενόχληση, βλάβη ή τραυματισμό σε άλλους επιβάτες, στο πλήρωμα ή σε αντικείμενα. Εάν, κατά τη γνώμη μας, συμπεριφέρεστε εντός του αεροσκάφους με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, μπορεί να λάβουμε όποια μέτρα κρίνουμε απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων των κατασταλτικών μέτρων, για να αποτρέψουμε τη συνέχιση μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Μπορεί να αναγκαστείτε να αποβιβαστείτε σε οποιοδήποτε σημείο και να μη σας επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη, και μπορεί να ασκηθεί δίωξη εναντίον σας για αδικήματα που διαπράξατε εντός του αεροσκάφους.

11.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Εάν, ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 11.1, αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε την πορεία του αεροσκάφους με σκοπό την αποβίβασή σας με ή χωρίς τις Αποσκευές σας, πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα που προκύπτουν από αυτή την αλλαγή πορείας και, επιπλέον, πρέπει να μας αποζημιώσετε για τυχόν δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθούμε λόγω της καθυστέρησης του αεροσκάφους προκειμένου να απομακρύνουμε εσάς ή/και τις Αποσκευές σας. Πρέπει να μας αποζημιώσετε επίσης για τυχόν έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθούμε προκειμένου: (i) να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε τυχόν απώλεια, καταστροφή ή βλάβη περιουσίας από εσάς και (ii) να αποζημιώσουμε κάθε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος που επηρεάστηκε από τις ενέργειές σας.

11.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε τη λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών ραδιοφώνων, συσκευών αναπαραγωγής CD, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή συσκευών εκπομπής, συμπεριλαμβανομένων τηλεχειριζόμενων παιχνιδιών και ασυρμάτων τύπου walkie-talkie. Επιτρέπεται η λειτουργικά ακουστικών βαρηκοΐας και βηματοδοτών.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.1 Εάν προβούμε σε ρυθμίσεις με οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την παροχή υπηρεσιών πέραν της εναέριας μεταφοράς σας ή εάν εκδώσουμε ένα εισιτήριο ή κουπόνι σε σχέση με τη μεταφορά ή υπηρεσίες (πέραν της εναέριας μεταφοράς) που παρέχονται από ένα τρίτο μέρος, όπως επίγεια μεταφορά, κράτηση ξενοδοχείου ή ενοικίαση αυτοκινήτου, το κάνουμε ενεργώντας ως εντολοδόχος σας. Θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου παρόχου υπηρεσιών.
12.2 Εάν σας παρέχουμε επίσης υπηρεσίες επίγειας μεταφοράς, μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι για αυτές. Τέτοιοι όροι διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε επίγεια μεταφορά ή άλλες υπηρεσίες που κανονίσουμε για εσάς, σύμφωνα με το Άρθρο 12.1, εκτός και αν υπάρχει δική μας αμέλεια.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

13.1 ΓΕΝΙΚΑ
13.1.1 Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη και φύλαξη όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων εισόδου (visa), καθώς και για τη συμμόρφωση με κάθε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνες, οδηγίες, αιτήματα και απαιτήσεις ταξιδιού όλων των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσου σταθμού του ταξιδιού σας.

13.1.2 Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες σε βάρος Επιβάτη που προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν έχει αποκτήσει τα εν λόγω έγγραφα και θεωρήσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις εν λόγω νομοθεσίες, κανόνες, οδηγίες, αιτήσεις ή απαιτήσεις.

13.2 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πριν το ταξίδι πρέπει να επιδείξετε όλα τα έγγραφα εξόδου, εισόδου, υγείας και όσα άλλα απαιτούνται βάσει νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών, αιτήσεων ή άλλων απαιτήσεων των εμπλεκόμενων χωρών και να μας επιτρέψετε να κάνουμε και να κρατήσουμε αντίγραφα αυτών των εγγράφων. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε να μας επιδείξετε οποιαδήποτε από αυτά τα έγγραφα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη μεταφορά σας και να αρνηθούμε τη μεταφορά σας και τη μεταφορά των Αποσκευών σας αν δεν συμμορφωθείτε με αυτές τις απαιτήσεις ή αν τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα παρουσιάζουν ελλείψεις, ακόμη και αν έχετε ξεκινήσει ή ολοκληρώσει μέρος της μεταφοράς σας προτού καταστεί σαφές σε εμάς ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με το Άρθρο 13.2

13.3 ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Αν δεν σας επιτραπεί η είσοδος σε μια χώρα (συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας τράνζιτ καθ' οδόν προς τον τελικό προορισμό σας), θα είστε υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν προστίμου ή χρέωσης, καθώς και για την καταβολή τυχόν προστίμου ή χρέωσης που μας καταλογίζεται από την Κυβέρνηση της εν λόγω χώρας και για την επιστροφή σε εμάς του κόστους μεταφοράς σας (και συνοδείας, αν απαιτείται) από αυτή τη χώρα. Δεν θα επιστρέψουμε τον ναύλο που έχει καταβληθεί για τη μεταφορά ως το σημείο άρνησης εισόδου.

13.4 ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΕΞΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.ΛΠ.
Εάν απαιτηθεί η καταβολή οποιουδήποτε προστίμου, δαπάνης κράτησης, εξόδων απομάκρυνσης, χρέωσης συνοδείας, κόστους εισιτηρίων που εκδόθηκαν για εσάς ή εάν επιβαρυνθούμε με άλλες δαπάνες ως αποτέλεσμα της δικής σας μη συμμόρφωσης με νομοθεσίες, κανόνες, οδηγίες, αιτήσεις ή άλλες απαιτήσεις ταξιδιού των χωρών στις οποίες ταξιδέψατε ή επειδή δεν επιδείξατε τα απαραίτητα έγγραφα κατά την είσοδό σας σε μια χώρα, θα πρέπει να μας πληρώσετε στο ακέραιο οποιοδήποτε ποσό καταβάλαμε ή δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνθήκαμε. Ενδέχεται να αφαιρέσουμε από αυτή την πληρωμή ή τη δαπάνη το κόστος του τμήματος της μεταφοράς που δεν πραγματοποιήσατε ή χρήματα που μας έχετε καταβάλει

13.5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εάν απαιτείται, οι Αποσκευές σας θα υποβληθούν σε έλεγχο από τελωνειακούς ή άλλους κρατικούς υπαλλήλους. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε στη διάρκεια μιας τέτοιας έρευνας ή λόγω της μη συμμόρφωσής σας με αυτή την απαίτηση.

13.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θα υποβληθείτε σε ελέγχους ασφαλείας, έρευνες και σαρώσεις από Κυβερνήσεις, υπαλλήλους αεροδρομίου, υπαλλήλους των αερομεταφορέων, αστυνομικούς ή στρατιωτικό προσωπικό, ή από εμάς.

13.7 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για την επιστροφή τυχόν ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων ταυτοποίησης ή Εισιτηρίων που έχουν κατασχεθεί από οποιονδήποτε άλλο Αερομεταφορέα ή κυβέρνηση ή άλλη αρχή.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μεταφορά που θα εκτελεστεί από εμάς και άλλους Αερομεταφορείς σύμφωνα με ένα Εισιτήριο ή ένα Συνδυαστικό Εισιτήριο, λογίζεται ως μία μοναδική λειτουργία για τους σκοπούς της Σύμβασης. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή σας στο Άρθρο 15.5.1.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ

15.1 ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
15.1.1 Βάσει των Άρθρων 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 και 15.5, η ευθύνη μας για αποδεδειγμένες βλάβες που προκαλούνται στην περίπτωση θανάτου ή άλλου σωματικού τραυματισμού ενός Επιβάτη στην περίπτωση ατυχήματος, δεν θα υπόκειται σε οικονομικό περιορισμό, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, τη Σύμβαση, άλλη σύμβαση ή συμφωνία.
15.1.2 Για τυχόν βλάβες ύψους έως και 113.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα), δεν θα εξαιρέσουμε ή περιορίσουμε την ευθύνη μας αποδεικνύοντας ότι εμείς ή οι πράκτορές μας έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα αποφυγής της βλάβης ή ότι ήταν αδύνατο για εμάς ή τους πράκτορές μας να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Όταν ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, δεν θα φέρουμε ευθύνη για βλάβες στο βαθμό που υπερβαίνουν τα 113.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα), εάν αποδείξουμε ότι αυτή η βλάβη δεν οφειλόταν σε αμέλεια ή άλλο πταίσμα ή παράλειψη δική μας ή των υπαλλήλων ή πρακτόρων μας, ή οφειλόταν αποκλειστικά στην αμέλεια ή άλλο πταίσμα ή παράλειψη τρίτου.
15.1.3 Παρά τις διατάξεις του Άρθρου 15.1.1 και 15.1.2, εάν αποδείξουμε ότι η βλάβη προκλήθηκε εν όλω ή εν μέρει από αμέλεια του τραυματισμένου ή θανόντα Επιβάτη (ή του ατόμου που αξιώνει την αποζημίωση), ενδέχεται να απαλλαγούμε εν όλω ή εν μέρει από την ευθύνη μας ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15.1.4 Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, δεχόμαστε να προβούμε σε προκαταβολές σε εσάς ή στους κληρονόμους σας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
15.1.4.1 το άτομο που λαμβάνει την πληρωμή είναι ένα φυσικό πρόσωπο (δηλαδή φυσικό πρόσωπο με τη φυσιολογική έννοια της λέξης, σε αντίθεση με το νομικό πρόσωπο, όπως δηλαδή εταιρείες),
15.1.4.2 εσείς ή το πρόσωπο που λαμβάνει την πληρωμή δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
15.1.4.3 οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μόνο αναφορικά με άμεσες οικονομικές ανάγκες,
15.1.4.4 το ποσό μιας πληρωμής θα είναι ανάλογο των οικονομικών δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του θανάτου ή τραυματισμού, με την εξαίρεση ότι στην περίπτωση θανάτου δεν θα είναι μικρότερη από 15.000 SDR ή αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα ανά Επιβάτη,
15.1.4.5 η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) Ημερών μετά την επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που δικαιούται την αποζημίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι μας έχει παρουσιαστεί ικανοποιητική απόδειξη αυτής της επιβεβαίωσης.
15.1.4.6 Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να λάβει πληρωμή εάν αυτό ή ο Επιβάτης με τον οποίο σχετίζεται η πληρωμή, προκάλεσε ή συνέβαλε στη Βλάβη με την οποία σχετίζεται η πληρωμή λόγω δικής του αμέλειας,
15.1.4.7 ο αποδέκτης οποιασδήποτε πληρωμής θα υποχρεώνεται να επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έχει εισπράξει σε περίπτωση που παρουσιαστούν αποδείξεις ότι ο αποδέκτης δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το Άρθρο 15.1.4.2 ανά πάσα στιγμή ή ότι ο Επιβάτης με τον οποίο σχετίζεται η πληρωμή προκάλεσε ή συνέβαλε στη Βλάβη με την οποία σχετίζεται η πληρωμή,
15.1.4.8 οι πληρωμές θα συμψηφίζονται με τυχόν μεταγενέστερα ποσά καταβλητέα στο πλαίσιο της ευθύνης μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
15.1.4.9 με την εξαίρεση τυχόν πληρωμής του ελάχιστου ποσού που ορίζεται στο Άρθρο 15.1.4.4 αναφορικά με θάνατο, μια πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.4 δεν θα υπερβαίνει τις μέγιστες βλάβες για τις οποίες ενδέχεται να φέρουμε ευθύνη πληρωμής στον αποδέκτη,
15.1.4.10 η πραγματοποίηση μιας πληρωμής δεν θα συνιστά αναγνώριση ή παραδοχή ευθύνης από εμάς,
15.1.4.11 δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή εκτός εάν το άτομο που λαμβάνει την πληρωμή μάς δώσει υπογεγραμμένη απόδειξη η οποία αναγνωρίζει επίσης την ισχύ των Άρθρων 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 και 15.1.4.10 και υπογράψει κατάλληλα έγγραφα δήλωσης και αποζημίωσης που ορίζονται από εμάς και
15.1.4.12 εκτός εάν συγκρούεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον γίνει η πληρωμή του ελάχιστου ποσού που ορίζεται στο Άρθρο 15.1.4.4 στην περίπτωση θανάτου, η απόφασή μας σε σχέση με το ποσό πληρωμής θα είναι τελική και δεσμευτική.
15.1.5 Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για καμιά ασθένεια, τραυματισμό ή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, που οφείλονται στη σωματική ή γενικότερη κατάσταση της υγείας σας ή για την επιδείνωση αυτής της κατάστασης.
15.1.6 Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένας αριθμός ιατρικών μελετών υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει σχέση μεταξύ παρατεταμένης ακινησίας όταν ταξιδεύετε και του σχηματισμού θρομβώσεων των φλεβών στα πόδια (DVT). Αν και αυτό δεν συμβαίνει συχνά, υπάρχουν συγκεκριμένοι κληρονομικοί παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής οι οποίοι μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα να συμβεί αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν ταξιδέψετε.

15.2 ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
15.2.1 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για Φθορές σε Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές, εκτός εάν εμείς προκαλέσαμε τη Φθορά λόγω αμέλειας και τέτοια αμέλεια αποδειχθεί από τον Επιβάτη ή το άτομο που αξιώνει την αποζημίωση.
15.2.2 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για Φθορές σε Αποσκευές που οφείλονται σε εγγενές ελάττωμα ή την κακή ποιότητα των Αποσκευών. Ομοίως, δεν θα φέρουμε ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά των Αποσκευών που προκαλείται από τις συνήθεις και φυσιολογικές ταλαιπωρίες της εναέριας μεταφοράς.
15.2.3 Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές κατά τη διάρκεια μεταφοράς που δεν ανήκει στις διεθνείς μεταφορές όπου ισχύει μια Σύμβαση εφόσον αφορούν αντικείμενο που συμπεριλαμβάνεται στις Αποσκευές σας και που απαγορεύεται να συμπεριλαμβάνετε σε αυτές βάσει του Άρθρου 8.3.
15.2.4 Η ευθύνη μας για Φθορές Αποσκευών περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που δηλώνεται στα Άρθρα 15.2.4.1 έως 15.2.4.5, εκτός εάν αποδείξετε ότι η Φθορά προκλήθηκε από δική μας ενέργεια ή παράλειψη, είτε με σκοπό την πρόκληση της Φθοράς, είτε λόγω απροσεξίας και γνωρίζοντας ότι θα προκληθεί η Φθορά. Μπορεί να επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ειδική δήλωση αξίας (δείτε το Άρθρο 15.2.5) ή να αγοράσετε ασφάλιση για να καλύψετε περιπτώσεις όπου η πραγματική αξία ή το κόστος αντικατάστασης των Παραδιδόμενων ή Μη Παραδιδόμενων Αποσκευών σας υπερβαίνει την ευθύνη μας.
15.2.4.1 Το μέγιστο ποσό των 332 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (κατά προσέγγιση $400 ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα) ανά Επιβάτη, ισχύει για Φθορά σε Μη Παραδιδόμενες Αποσκευές όταν η Σύμβαση της Βαρσοβίας ισχύει στη μεταφορά σας.
15.2.4.2 Το μέγιστο ποσό των 17 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (κατά προσέγγιση $20 ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα) ανά κιλό ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό που συμφωνήθηκε από εμάς σύμφωνα με το Άρθρο 15.2.5, ισχύει για Φθορά σε Παραδιδόμενες Αποσκευές όταν ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας στη μεταφορά σας.
15.2.4.3 Το μέγιστο ποσό των 1131 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (κατά προσέγγιση $1800 ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα) ανά Επιβάτη, ή οποιοδήποτε υψηλότερο ποσό συμφωνήθηκε από εμάς σύμφωνα με το Άρθρο 15.2.5, ισχύει για Φθορά τόσο στις Μη Παραδιδόμενες, όσο και στις Παραδιδόμενες Αποσκευές, όταν ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας στη μεταφορά σας
15.2.4.4 Ο μέγιστος περιορισμός ευθύνης για Φθορά τόσο στις Μη Παραδιδόμενες όσο και στις Παραδιδόμενες Αποσκευές που προβλέπεται από την τοπική νομοθεσία, ισχύει για τις Αποσκευές σας όταν εφαρμόζεται η τοπική νομοθεσία στις αποσκευές σας, αντί της Σύμβασης της Βαρσοβίας ή της Σύμβασης του Μόντρεαλ.
15.2.4.5 Το μέγιστο όριο ευθύνης για Φθορά τόσο στις Μη Παραδιδόμενες όσο και στις Παραδιδόμενες Αποσκευές, όπως ορίζεται στα Άρθρα 15.2.4.1 και 15.2.4.2, ισχύει για Φθορά σε Μη Παραδιδόμενες και Παραδιδόμενες Αποσκευές αντίστοιχα όταν δεν ισχύει ούτε η Σύμβαση της Βαρσοβίας ούτε η Σύμβαση του Μόντρεαλ για τη μεταφορά σας και όταν δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός της ευθύνης μας από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
15.2.5 Θα αυξήσουμε το βαθμό της ευθύνης μας απέναντί σας για Φθορά σε Παραδιδόμενες Αποσκευές σε ένα ποσό που ορίζεται από εσάς και στο οποίο συμφωνήσαμε τη στιγμή παράδοσης των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας σε εμάς στο check-in, αλλά μόνο εάν καταβάλετε μια πρόσθετη χρέωση που υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς μας. Αυτό είναι γνωστό ως "ειδική δήλωση αξίας". Παρακαλούμε ζητήστε μας να σας δώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτής της επιλογής.
15.2.6 Εάν το βάρος των Παραδιδόμενων Αποσκευών σας δεν έχει καταγραφεί στην Απόδειξη Αποσκευών, θα υποθέσουμε ότι δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών για τη θέση μεταφοράς για την οποία έχετε κάνει κράτηση.
15.2.7 Όταν η μεταφορά των Αποσκευών σας εκτελείται από αλλεπάλληλες αεροπορικές εταιρείες και ισχύει είτε η Σύμβαση της Βαρσοβίας είτε η Σύμβαση του Μόντρεαλ σε αυτή τη μεταφορά, δικαιούστε να προβείτε σε αξίωση εναντίον μας μόνο εάν (α) είστε ο επιβάτης και είμαστε ο πρώτος αερομεταφορέας ή (β) είστε ο επιβάτης και είμαστε ο τελευταίος αερομεταφορέας ή (γ) η Ζημιά προκλήθηκε κατά τη μεταφορά των Αποσκευών σας από εμάς.

15.3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η ευθύνη μας για Ζημιά που προκαλείται λόγω καθυστέρησης στην εναέρια μεταφορά σας περιορίζεται από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ. Όπου δεν ισχύει καμία από αυτές τις Συμβάσεις, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για την καθυστέρησή σας, εκτός από τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς.

15.4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
15.4.1 Όλα τα αιτήματα για αποζημίωση λόγω Φθοράς αποσκευών πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική λίστα ταυτοποίησης κάθε σχετικού τεμαχίου με περιγραφή, όνομα κατασκευαστή και ηλικία, μαζί με μια ικανοποιητική απόδειξη αγοράς ή ιδιοκτησίας για όλα αυτά τα τεμάχια. Δεν θα απαιτηθεί απόδειξη αγοράς για τεμάχια αξίας μικρότερης των $50 (ή αντίστοιχου ποσού στο τοπικό νόμισμα) ή εάν η ηλικία του είναι μεγαλύτερη των 5 ετών και η αξία αντικατάστασης δεν υπερβαίνει τα $50 (ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα).
15.4.2 Στην περίπτωση αιτήματος αποζημίωσης που αφορά τη φυσική φθορά Αποσκευών, πρέπει να φυλάξετε και να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τις εν λόγω Αποσκευές, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη φύση, την έκταση και τη δυνατότητα επισκευής αυτής της φθοράς.
15.4.3 Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε το κόστος αντικατάστασης ενός μεμονωμένου τεμαχίου που αποτελεί μέρος μιας αξίωσης αποζημίωσης για Φθορές σε Αποσκευές, πρέπει να μας συμβουλευθείτε και πρέπει να συμφωνήσουμε γραπτώς πριν να αναλάβετε αυτό το κόστος, διαφορετικά μπορεί να μη συμπεριλάβουμε το κόστος σε οποιαδήποτε πληρωτέα αποζημίωση. Αυτή η απαίτηση δεν θα ισχύει όταν το συνολικό κόστος των τεμαχίων προς αντικατάσταση δεν υπερβαίνει τα $50 (ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα). Αποδείξεις αγοράς όλων των στοιχείων προς αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτημα για αποζημίωση. Δεν θα απαιτείται απόδειξη αγοράς για οποιοδήποτε τεμάχιο κοστίζει λιγότερο από $50 (ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα).
15.4.4 Για όλα τα αιτήματα αποζημίωσης που αφορούν Αποσκευές, πρέπει να μας παράσχετε όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να ζητήσουμε για να αξιολογήσουμε ότι το αίτημά σας πληρεί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση καθώς και το ποσό της αποζημίωσης.
15.4.5 Πρέπει να υπογράψετε μια υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τα γεγονότα της αίτησής σας για αποζημίωση για Φθορές στις Αποσκευές και το πρόβλεπόμενο έγγραφο απαλλαγής προτού καταβάλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση σε εσάς.
15.4.6 Τυχόν μη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου 15.4 ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιμότητα και το ποσό οποιασδήποτε αποζημίωσης που μπορεί να δικαιούστε.

15.5 ΓΕΝΙΚΑ
15.5.1 Εάν εκδώσουμε ένα εισιτήριο ή εάν ελέγξουμε μια Αποσκευή για μεταφορά με άλλον αερομεταφορέα, το κάνουμε αποκλειστικά ως εντολοδόχοι του άλλου Αερομεταφορέα. Ωστόσο, όσον αφορά τις Παραδιδόμενες Αποσκευές, μπορείτε να προβάλετε αξίωση κατά του πρώτου ή του τελευταίου Αερομεταφορέα.
15.5.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας ή τη μη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κρατικούς κανόνες και κανονισμούς.
15.5.3 Εφόσον δεν ορίζεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες Όρους Μεταφοράς ή στην ισχύουσα νομοθεσία, θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας αποκλειστικά για ανακτήσιμες επανορθωτικές αποζημιώσεις για αποδεδειγμένες απώλειες.
15.5.4 Η σύμβαση μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Μεταφοράς και εξαιρέσεων ή περιορισμών ευθύνης, ισχύει και για τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας, στον ίδιο βαθμό που ισχύει και για εμάς. Το συνολικό ποσό που θα ανακτηθεί από εμάς και από αυτούς τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες, υπαλλήλους, εκπροσώπους και άτομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό της δικής μας ευθύνης, εάν υπάρχει.
15.5.5 Τίποτα από όσα περιλαμβάνουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης μας ή από οποιαδήποτε άμυνα διαθέσιμη σε εμάς σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τις ισχύουσες νομοθεσίες, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά.
15.5.6 Τίποτα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς δεν θα αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης μας ή από οποιαδήποτε άμυνα διαθέσιμης σε εμάς σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τις ισχύουσες νομοθεσίες, έναντι οποιουδήποτε δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή οποιουδήποτε ατόμου που είναι υπόχρεο για την καταβολή αποζημίωσης ή που έχει καταβάλει αποζημίωση για τον θάνατο, τον τραυματισμό ή άλλη σωματική βλάβη Επιβάτη.
15.5.7 Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των Όρων Μεταφοράς ανά διαστήματα και αυτοί οι τροποποιημένοι Όροι Μεταφοράς θα ισχύουν και θα είναι έγκυροι από την ημερομηνία τροποποίησης.

15.6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όταν το ταξίδι σας περιλαμβάνει έναν τελικό προορισμό ή σταθμό σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης, σας ενημερώνουμε ότι η Σύμβαση της Βαρσοβίας και η Σύμβαση του Μόντρεαλ ενδέχεται να ισχύουν για ολόκληρο το ταξίδι σας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τμήματος που είναι ολόκληρο εντός της χώρας αναχώρησης ή προορισμού. Όταν ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, η αεροπορική εταιρεία φέρει ευθύνη για αποδεδειγμένες βλάβες λόγω θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού και συγκεκριμένες άμυνες ευθύνης που ορίζονται από αυτήν τη Σύμβαση δεν θα ισχύουν για βλάβες που δεν υπερβαίνουν τα 113.000 SDR ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα. Όταν δεν ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, οι όροι μεταφοράς πολλών αεροπορικών εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της Etihad, όπως ορίζεται στο Άρθρο 15.1.1) ορίζουν ότι η ευθύνη για τον θάνατο ή τον σωματικό τραυματισμό δεν θα υπόκειται σε οποιονδήποτε οικονομικό περιορισμό που ορίζει η Σύμβαση της Βαρσοβίας και ότι, αναφορικά με αυτές τις βλάβες έως και το πολύ 113.000 SDR ή αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα, δεν θα ισχύει οποιαδήποτε άμυνα ευθύνης που θα βασίζεται σε απόδειξη ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όταν δεν περιλαμβάνονται τέτοιες διατάξεις στους όρους μεταφοράς της αεροπορικής εταιρείας, παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: (i) για τους Επιβάτες σε ταξίδι προς, από ή με συμφωνημένο ενδιάμεσο σταθμό τις Η.Π.Α., η Σύμβαση της Βαρσοβίας και ειδικές συμβάσεις μεταφοράς που υιοθετούνται στα ισχύοντα Τιμολόγια προϋποθέτουν ότι η ευθύνη συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών που συμμετέχουν σε τέτοιες ειδικές συμβάσεις, για τον θάνατο ή τραυματισμό Επιβατών περιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αποδεδειγμένες βλάβες που δεν υπερβαίνουν τα $75.000 ανά Επιβάτη και ότι αυτή η ευθύνη ως και αυτό το όριο δεν θα εξαρτάται από αμέλεια της εταιρείας, (ii) για Επιβάτες που ταξιδεύουν με αεροπορική εταιρεία που δεν συμμετέχει σε τέτοιες ειδικές συμβάσεις ή σε ταξίδι όπου ισχύει η Σύμβαση της Βαρσοβίας και δεν έχει ως σημείο αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσου σταθμού τις Η.Π.Α., η ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας για τον θάνατο ή τραυματισμό Επιβατών περιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε $10.000 ή $20.000 και (iii) ορισμένες χώρες επιβάλλουν υψηλότερα όρια από εκείνα που δηλώνονται στα σημεία (i) και (ii). Τα ονόματα των αεροπορικών εταιρειών ή των συμβαλλομένων σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις του τύπου που αναφέρεται στο σημείο (i), διατίθενται σε όλα τα εκδοτήρια εισιτηρίων αυτών των αεροπορικών εταιρειών και μπορούν να εξεταστούν κατόπιν αιτήματος.

Συνήθως, είναι δυνατή η λήψη επιπλέον προστασίας αγοράζοντας ασφάλιση από μια ιδιωτική εταιρεία. Η ασφάλιση αυτή δεν επηρεάζεται από τυχόν περιορισμούς ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, ή άλλες ειδικές συμβάσεις μεταφοράς αντίστοιχες του τύπου που αναφέρθηκε παραπάνω (i). Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τους αντιπροσώπους της αεροπορικής ή ασφαλιστικής εταιρεία σας. Σημείωση: Το όριο ευθύνης της τάξης των $75.000 που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (i) του Άρθρου 15.6, συμπεριλαμβάνει τις νομικές αμοιβές και έξοδα, με εξαίρεση την περίπτωση αξίωσης όπου προβλέπεται ξεχωριστή αποζημίωση για τις νομικές αμοιβές και έξοδα και το όριο θα είναι της τάξης των $58.000 εξαιρουμένων των νομικών αμοιβών και εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

16.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Η αποδοχή Αποσκευών από τον κάτοχο της Απόδειξης Αποσκευών χωρίς παράπονο κατά τη στιγμή της παράδοσης είναι επαρκής απόδειξη ότι οι Αποσκευές παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, εκτός εάν αποδείξετε το αντίθετο.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ή αγωγή για αποζημίωση σε σχέση με Φθορά στις Παραδιδόμενες Αποσκευές, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις ανακαλύψετε τη Φθορά και το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή των Παραδιδόμενων Αποσκευών ή, στην περίπτωση απώλειας αποσκευών, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα έπρεπε να είχαν παραληφθεί. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ή αγωγή για αποζημίωση σε σχέση με την καθυστέρηση Παραδιδόμενων Αποσκευών, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εντός εικοσιενός (21) Ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Παραδιδόμενων Αποσκευών από εσάς. Κάθε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

16.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης θα παραγράφεται εάν δεν ασκηθεί αγωγή εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της άφιξής σας στον προορισμό ή την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να φτάσει ή την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η μεταφορά. Η μέθοδος υπολογισμού της περιόδου περιορισμού θα προσδιορίζεται από το δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Η μεταφορά σας και η μεταφορά των Αποσκευών σας θα εκτελούνται επίσης σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και όρους που ισχύουν για εμάς ή που έχουμε υιοθετήσει. Αυτοί οι κανόνες και οι όροι, που ανά περιόδους ποικίλλουν, είναι σημαντικοί. Μεταξύ άλλων αφορούν τα εξής:
(i) τη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων, εγκύων και ασθενών,
(ii) περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και αντικειμένων,
(iii) την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εντός του αεροσκάφους.

Κανόνες που αφορούν αυτά τα ζητήματα διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ο τίτλος κάθε Άρθρου που περιέχουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς προορίζεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία του κειμένου.

Το πρωτότυπο κείμενο των παρόντων Όρων Μεταφοράς είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι μεταφράσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή γλώσσες παρέχονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς.