Algemeen

ARTIKEL 1 - DE BETEKENIS VAN SPECIFIEKE UITDRUKKINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Voor de toepassing van de onderhavige voorwaarden, merk op dat:

"WIJ", "ONZE" "ONSZELF" en "ONS" Etihad Airways betekent.

"U", "UW" en "UZELF” betekent elke persoon (hetzij een volwassene, kind of baby) met uitzondering van bemanningsleden, die in een luchtvaartuig wordt of zal worden vervoerd op basis van een Ticket. (zie eveneens de definitie van "Passagier").

"OVEREENGEKOMEN STOPPLAATSEN" betekent die plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, vermeld in het Ticket of op onze dienstregelingen als geplande stopplaatsen op uw reis.

"LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJCODE" betekent de twee of drie cijfers of letters waarmee specifieke luchtvaartmaatschappijen geïdentificeerd worden.

"ERKENDE AGENT" betekent een verkoopagent (dit kan een andere luchtvaartmaatschappij zijn) die geldig door ons werd aangesteld om ons te vertegenwoordigen in de verkoop van het luchtvervoer op onze diensten.

"BAGAGE" betekent uw persoonlijke eigendommen die u meeneemt tijdens uw vervoer. Tenzij anders vermeld bestaat dit zowel uit uw Ingecheckte als Handbagage.

"BAGAGECHECK" betekent die delen van het Ticket die betrekking hebben op het vervoer van uw Ingecheckte Bagage.

"BAGAGE-IDENTIFICATIELABEL" betekent een document dat u werd verstrekt, louter ter identificatie van uw Ingecheckte Bagage.

"LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ" betekent een andere luchtvaartmaatschappij dan wijzelf, van wie de LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJCODE wordt vermeld op uw Ticket of op een Samenhangend Ticket.

"INGECHECKTE BAGAGE" betekent de bagage die we tijdens het vervoer in bewaring nemen in het bagageruim en waarvoor we een Bagagecheck of Bagage-Identificatielabel hebben verstrekt.

“INCHECKDEADLINE” betekent het uiterlijke tijdstip dat door ons gespecificeerd werd waarop u de incheckformaliteiten moet hebben voltooid en uw instapkaart moet hebben gekregen.

"CONTRACTVOORWAARDEN" betekent die verklaringen vervat in of afgeleverd met uw Ticket of e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute, die aldus worden geïdentificeerd en die de onderhavige Vervoersvoorwaarden, bij verwijzing, omvatten.

"SAMENHANGEND TICKET" betekent een Ticket dat u door ons of door onze Erkende Agent werd verstrekt in samenhang met een ander Ticket, die samen een enkel vervoerscontract vormen.

"OVEREENKOMST" betekent elk van de volgende instrumenten die van toepassing is of zijn:
- het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer , ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929 (hierna het Verdrag van Warschau genoemd);
- het Verdrag van Warschau zoals dat op 28 september 1955 werd gewijzigd;
- Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 of van Montreal (1975):
- het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975);
- het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 4 van Montreal (1975);
- het Aanvullend Verdrag van Guadalajara (1961);
- het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Montreal op 28 mei 1999 (hierna het Verdrag van Montreal genoemd)

"COUPON" betekent een papieren document dat "Vluchtcoupon" of "Passagierscoupon" wordt genoemd en dat u door ons of onze Erkende Agent werd verstrekt als onderdeel van uw Ticket.

"SCHADE" betekent het overlijden van of het lichamelijk letsel door een Passagier geleden, veroorzaakt door een ongeval aan boord van een vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen. Het betekent eveneens schade die wordt geleden in geval van vernieling of het gehele of gedeeltelijke verlies van of schade aan Bagage die ontstaat tijdens het luchtvervoer of tijdens enige periode waarin de Bagage aan de vervoerder in bewaring werd gegeven. Daarnaast heeft het betrekking op schade ontstaan door de vertraging van het luchtvervoer van Passagiers of Bagage.

"DAGEN" betekent kalenderdagen, met inbegrip van alle zeven dagen van de week, met dien verstande dat, voor de toepassing van kennisgevingen, de dag waarop de kennisgeving is verzonden, niet zal worden meegerekend en met dien verstande dat voor de toepassing van het bepalen van de geldigheidsduur van een Ticket, de dag waarop het Ticket is verstrekt, of waarop de eerste vlucht is begonnen, niet wordt meegerekend.

"ELEKTRONISCH TICKET" betekent de elektronische boekingen in onze gegevensbank die de vlucht registreren die u heeft geboekt of waarvoor onze Erkende Agent een e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute heeft verstrekt.

"e-TICKET ONTVANGSTBEWIJS/VLUCHTROUTE" betekent een ontvangstbewijs dat aldus aangeduid is of dat is aangeduid als
"Ontvangstbewijs Passagier/Vluchtroute" of "Vluchtroute/Ontvangstbewijs" en dat geldig door ons of onze Erkende Agent werd verstrekt en eigenhandig of per e-mail, fax, post of koerier aan u werd afgeleverd.

"VLUCHTCOUPON" betekent een papieren document dat aldus is aangeduid en geldig werd verstrekt door onze Erkende Agent als onderdeel van uw Ticket, waarop de plaatsen van vertrek en bestemming worden vermeld van de vlucht waar u recht op heeft of, als alternatief, een elektronische boeking in onze gegevensbank die uw boeking voor het vervoer op een specifieke vlucht registreert.

“OVERMACHT" betekent ongebruikelijke en onvoorziene omstandigheden buiten uw controle, waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen zelfs als er een redelijke zorg werd uitgeoefend.

"PASSAGIER" betekent elke persoon (hetzij een volwassene, kind of baby) met uitzondering van bemanningsleden, die in een luchtvaartuig wordt of zal worden vervoerd op basis van een Ticket. (Zie eveneens de definitie van "u", "uw" en "uzelf").
"PASSAGIERSCOUPON" of "ONTVANGSTBEWIJS PASSAGIER" betekent een document dat aldus wordt aangeduid en door ons of onze Erkende Agent wordt verstrekt als onderdeel van uw Ticket.

“BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN” betekent de internationale rekeneenheid, zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds, op basis van de waarden van verschillende toonaangevende munteenheden. De waarde van de valuta van het Bijzondere Trekkingsrecht schommelen en worden elke bankwerkdag herberekend. Deze waarden zijn bekend bij de meeste commerciële banken en worden regelmatig bekendgemaakt in toonaangevende financiële tijdschriften.

"TUSSENSTOP" betekent een geplande stop tijdens uw reis van ten minste 24 uur op een punt tussen de eerste plaats van vertrek en de laatste plaats van bestemming.

"TARIEVEN" betekent onze bekendgemaakte vluchtprijzen, kosten en/of verbonden vervoersvoorwaarden die, indien nodig, bij de bevoegde autoriteiten werden neergelegd.

"TICKET" betekent hetzij een document aangeduid als "Passagiersticket en Bagagecheck", dat u door ons of onze Erkende Agent is verstrekt met alle bijgaande Coupons of, als alternatief, een Elektronisch Ticket.

"HANDBAGAGE" betekent uw Bagage anders dan de Ingecheckte Bagage die u bij u houdt aan boord van het vliegtuig.

ARTIKEL 2 - TOEPASBAARHEID

2.1 ALGEMEEN
Behoudens tegenstrijdige bepalingen in de Artikelen 2.2 en 2.4, zijn onze Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vluchten of vluchtsegmenten die door ons geëxploiteerd worden en waarvoor onze Luchtvaartmaatschappijcode verschijnt in het vakje "Vervoerder" van uw Ticket of waarvoor wij een wettelijke aansprakelijkheid hebben ten aanzien van u.

2.2 CHARTERACTIVITEITEN
Als het vervoer wordt uitgevoerd ingevolge een charterovereenkomst, zijn de onderhavige Vervoersvoorwaarden slechts van toepassing in de mate waarin ze zijn opgenomen, bij verwijzing of anderszins, in de charterovereenkomst of het Ticket.

2.3 CODESHARES
Op sommige diensten kunnen we afspraken gemaakt hebben met andere luchtvaartmaatschappijen, gekend als "Codeshares". Dit betekent dat, zelfs indien u bij ons een reservering heeft en in het bezit bent van een ticket waarop onze naam of luchtvaartmaatschappijcode wordt vermeld als de vervoerder, het mogelijk is dat een andere vervoerder het vliegtuig bedient. Als dergelijke regelingen bestaan, zullen hun Contractvoorwaarden van toepassing zijn en zullen wij u inlichten over de naam van de vervoerder die het vliegtuig bedient op het ogenblik dat u de reservering maakt (of, indien u uw vlucht boekt bij onze Erkende Agent, zullen wij trachten ervoor te zorgen dat de Erkende Agent u die informatie verstrekt). In het geval van vertragingen op het tarmac van een U.S. luchthaven, is het noodplan voor de vertraging op het tarmac van de exploiterende vervoerder van toepassing.

2.4 DOORSLAGGEVEND RECHT
Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze strijdig zijn met onze Tarieven of toepasselijke wetgeving, in welk geval dergelijke Tarieven of wetten voorrang zullen hebben. Indien enige bepaling van deze Algemene Vervoersvoorwaarden ongeldig is ingevolge enig toepasselijk recht of als onze Tarieven voorrang hebben, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.5 VOORWAARDEN HEBBEN VOORRANG OP VOORSCHRIFTEN
Tenzij zoals voorzien in de onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden, zullen in het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Vervoersvoorwaarden en andere voorschriften die wij kunnen hebben voor precieze onderwerpen, deze Algemene Vervoersvoorwaarden voorrang hebben. Als een deel van onze voorschriften op die manier ongeldig wordt, zullen de overige delen van de voorschriften van toepassing blijven.

Artikel 3 - TICKETS

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN
3.1.1 Wij zullen enkel vervoersdiensten aanbieden aan personen die in het bezit zijn van en genoemd worden in een geldig Ticket (zoals de Vluchtcoupon voor die vlucht, ongebruikte Vluchtcouponnen voor volgende vluchten opgeslagen in het Ticket en de Passagierscoupon), op voorwaarde dat u zich, indien vereist door ons of onze Erkende Agenten of agenten, op de juiste manier identificeert. Wij behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren aan, en om het ticket in te houden van elke persoon die een ticket heeft bemachtigd in strijd met het toepasselijk recht of onze tarieven, voorwaarden, regels of voorschriften, of aan elke persoon die een ticket voorlegt zonder dat hij of zij kan bewijzen dat hij of zij de persoon is die als passagier wordt genoemd in het ticket.
3.1.2 Een Ticket is niet overdraagbaar, behalve wanneer het u is toegestaan, indien uw Ticket u werd verstrekt door een derde partij als onderdeel van een pakketreis waarop de Richtlijn van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (zoals omgezet in lokale wetgeving) van toepassing is, om uw boeking over te dragen aan enige andere persoon als u omwille van Overmacht niet kunt reizen met het pakket. Als dergelijke overdracht is toegestaan door het toepasselijk recht, zullen wij of onze Erkende Agent, op uw verzoek, uw Ticket vervangen door een nieuw Ticket uit te geven aan een andere persoon, maar enkel als u aan alle toepasselijke wettelijke vereisten heeft voldaan. Indien u twijfelt of uw Ticket deel uitmaakt van een pakket waarop de bovenvermelde richtlijn van toepassing is, dient u advies te vragen aan de persoon die u het Ticket heeft verkocht.
3.1.3 Sommige Tickets worden verkocht tegen kortingsprijzen die geheel of gedeeltelijk niet terugbetaalbaar zijn. Als u twijfelt of uw Ticket al dan niet terugbetaalbaar is, moet u advies vragen aan de persoon die u het Ticket heeft verkocht. U dient de vluchtprijs te kiezen die het best is aangepast aan uw behoeften. U zult er ook voor willen zorgen dat u de gepaste verzekering hebt ter dekking van gevallen waarin u uw Ticket moet annuleren.
3.1.4 Indien u een Ticket hebt dat volledig ongebruikt is en u omwille van een geval van Overmacht niet kunt reizen, zullen wij u, op voorwaarde dat u ons onmiddellijk inlicht en bewijs overlegt van dergelijk geval van Overmacht, een krediet verstrekken met het niet-terugbetaalbare bedrag van de vluchtprijs, welke u kunt gebruiken voor een toekomstige reis via ons, met aftrek van redelijke administratiekosten. Dit krediet is geldig voor de aankoop van een Ticket voor uzelf of een andere persoon binnen de 12 maanden nadat het krediet werd verstrekt.
3.1.5 Het Ticket is en blijft te allen tijde uw eigendom.
3.1.6 U heeft geen recht op vervoer als het papieren Ticket of een deel ervan dat wordt voorgelegd misvormd, beschadigd of vernield is of als het door iemand anders dan ons of een Erkende Agent werd gewijzigd. In het geval van een Elektronisch Ticket heeft u geen recht om vervoerd te worden op een vlucht tenzij u een positieve identificatie kunt voorleggen (bijvoorbeeld uw geldig paspoort, waarin het serienummer overeen moet komen met het nummer vermeld in het e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute).
3.1.7 Als u een Elektronisch Ticket hebt raden wij u aan dat u het e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute meebrengt naar de luchthaven aangezien u kunt worden verzocht om dit aan ons en/of immigratie- en veiligheidspersoneel van de luchthaven en/of andere relevante autoriteiten voor te leggen.
3.1.8 Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt een e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute geacht te dienen als een passagiersticket en bagagecheck/vervoersdocument.
3.1.9 In het geval van verlies, beschadiging, vernieling of misvorming van een Ticket (of een deel ervan) door u of in het geval van het niet voorleggen van een papieren Ticket met de Passagierscoupon en alle ongebruikte Vluchtcoupons, kunnen wij dit Ticket (of een deel ervan) vervangen door de uitgifte van een nieuw Ticket, op voorwaarde dat er op dat ogenblik redelijk achterhaalbaar bewijs bestaat dat een Ticket geldig voor de betrokken vlucht(en) naar behoren werd uitgegeven en dat u een overeenkomst ondertekent om ons tot het bedrag van het originele ticket te vergoeden voor alle kosten en verliezen die nodig zijn en redelijkerwijze zijn opgelopen door ons of een andere vervoerder voor het misbruik van het Ticket. Wij zullen geen terugbetaling vorderen van u voor enige verliezen die voortvloeien uit onze eigen nalatigheid. Wij zullen alle redelijke administratiekosten voor deze dienst aanrekenen, tenzij het verlies, de beschadiging, misvorming of vernietiging te wijten was aan onze nalatigheid of die van onze agent.
3.1.10 Als een voldoende bewijs zoals voorzien in de bovenstaande Paragraaf 3.1.9 niet beschikbaar is of als u een dergelijke overeenkomst niet ondertekent, kunnen wij van u eisen dat u de volledige prijs van het Ticket betaalt voor een vervangend Ticket, onder voorbehoud van terugbetaling als u het originele Ticket in een later stadium terugvindt en dit ongebruikte originele Ticket aan ons voorlegt of indien en wanneer wij voldoende vaststellen dat het verloren, beschadigde, misvormde of vernietigde Ticket niet werd gebruikt alvorens het verstrijken van de geldigheid ervan.
3.1.11 Een ticket is kostbaar dus moet u de gepaste maatregelen nemen om het veilig te stellen en te verzekeren dat het niet verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd raakt. Evenzo moet uw e-ticket Ontvangstbewijs/Reisroute op een veilige plaats worden bewaard opdat het niet verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd wordt.

3.2 GELDIGHEIDSDUUR
3.2.1 Behoudens tegenstrijdige bepaling in het Ticket, in deze Voorwaarden of in de toepasselijke Tarieven (die de geldigheid van een ticket kunnen beperken, in welk geval de beperking zal worden vermeld op het Ticket), is een Ticket geldig gedurende:
3.2.1.1 Een jaar vanaf de datum van de uitgifte ervan als het volledig ongebruikt is; of
3.2.1.2 Op voorwaarde dat de eerste reis die plaatsvindt binnen een jaar na de datum van de uitgifte, een jaar vanaf de datum van de eerste reis onder het Ticket
3.2.2 Als u verhinderd wordt om te reizen binnen de geldigheidsduur van het Ticket omdat wij niet in staat zijn om een boeking te bevestigen op het ogenblik dat u boekt, zal de geldigheid van dit Ticket worden verlengd, maar louter met de termijn waarin dergelijke bevestiging van de boeking niet kon worden gegeven, of kan u recht hebben op een terugbetaling in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10. Afgezien hiervan zijn wij geenszins aansprakelijk ten aanzien van u voor welk verlies of welke schade dan ook.
3.2.3 Als u, nadat uw vervoer is begonnen, wordt verhinderd om te reizen binnen de geldigheidsduur van het Ticket omwille van ziekte, kunnen wij de geldigheidsduur van uw Ticket verlengen tot de datum waarop u (naar onze redelijk mening) voldoende fit bent om te reizen of tot onze eerste vlucht na die datum vanaf het ogenblik waarop de reis wordt hervat, waarop er plaats beschikbaar is in de klasse waarvoor de vluchtprijs werd betaald. Dergelijke ziekte moet worden geattesteerd door een medisch getuigschrift. Als de overblijvende Vluchtcoupons van het Ticket een of meerdere Tussenstops omvatten, kan de geldigheid van dergelijk Ticket worden uitgebreid voor maximaal drie maanden vanaf de datum vermeld op dat getuigschrift. In dergelijke omstandigheden zullen wij de periode van geldigheid van Tickets van andere leden van uw directe familie die u vergezellen op de vlucht waarvoor u verhinderd bent, verlengen.
3.2.4 In het geval van overlijden van een Passagier onderweg, kunnen de Tickets van de meereizende personen door ons worden gewijzigd, hetzij door af te zien van de minimumduur, hetzij door de geldigheidsduur te verlengen. In het geval van een overlijden in de directe familie van de Passagier die het vervoer heeft aangevat, zal de geldigheid van het Ticket van die Passagier en die van zijn of haar directe familie die met de Passagier meereizen op dezelfde manier kunnen worden gewijzigd. Elke dergelijke wijziging zal plaatsvinden nadat wij een geldig getuigschrift van overlijden of ander voldoende bewijs hebben ontvangen en dergelijke verlenging van de geldigheidsduur zal niet langer zijn dan vijfenveertig (45) Dagen vanaf de datum van het overlijden.

3.3 VOLGORDE EN GEBRUIK VAN VLUCHTCOUPONS

3.3.1 Uw ticket geldt uitsluitend voor het vervoer zoals aangegeven op het Ticket, van de plaats van vertrek via eventuele overeengekomen tussenstops naar de plaats van eindbestemming.  De vluchtprijs die u hebt betaald is gebaseerd op onze Tarieven en geldt voor de vlucht die op het Ticket vermeld staat.  Het vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten.  Het ticket kan niet gebruikt worden en verliest zijn geldigheid indien de vluchtcoupons niet gebruikt worden in de volgorde die op het ticket wordt vermeld.

Als u uw ticket hebt gekocht in Italië (via ons ticketkantoor of callcenter, via een geautoriseerd reisbureau of via onze website www.etihad.com/it) en u de eerste vlucht van uw reisroute om welke reden dan ook hebt gemist of niet hebt gebruikt, maar als u de volgende vlucht (indien deze vlucht meer dan 12 uur later vertrekt dan de aankomst van de ongebruikte vlucht) of de oorspronkelijk geboekte retourvlucht met hetzelfde tarief nog steeds wilt gebruiken zonder aanvullende betaling of tariefaanpassing, moet u binnen 24 uur na het vertrek van de ongebruikte vlucht contact met ons opnemen door te bellen naar +39 02 23331300 en ons vragen de resterende vluchtreserveringen te handhaven. Als de vertrektijd van de volgende vlucht binnen 24 uur van de eerste vlucht is, moet u ten minste 2 uur voor de vertrektijd van de volgende vlucht contact met ons opnemen. Als u ons op de bovenstaande manier op de hoogte brengt, zullen we uw ticket voor de resterende reis opnieuw verstrekken zonder bijbetaling of aanpassing van het tarief. Als u dit niet doet, worden alle resterende vluchtreserveringen geannuleerd. Als u in dit geval besluit toch te reizen met dit ticket, zullen we u, afhankelijk van de beschikbare stoelen, het verschil in rekening brengen tussen het oorspronkelijke gekochte ticket en het hoogste tarief in dezelfde klasse dat van toepassing is op de gewijzigde reisroute op het moment dat het ticket opnieuw wordt uitgegeven. Indien de tariefvoorwaarden van het oorspronkelijke ticket voordeliger voor u waren, worden die toegepast.

3.3.2 Indien u wenst om enig aspect van uw vlucht (met inbegrip van een wijziging in de volgorde van uw Vluchtcoupons) te veranderen, dient u ruim van te voren contact met ons op te nemen, in ieder geval vóór de dag van vertrek van elke betrokken vlucht. De vluchtprijs voor uw nieuwe vlucht zal door ons worden berekend en, als deze de betaalde vluchtprijs overschrijdt, zult u de optie krijgen om de nieuwe prijs te aanvaarden of om uw originele vlucht zoals vermeld op het Ticket te behouden. Als u enig aspect van uw vlucht zou moeten wijzigen wegens een geval van Overmacht, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om u te vervoeren naar uw volgende Tussenstop of eindbestemming, zonder herberekening van de vluchtprijs (maar slechts als u ons voldoende bewijs heeft verstrekt van het geval van Overmacht. 

3.3.3 Als u uw vlucht zou wijzigen zonder ons akkoord, zullen wij de juiste prijs voor uw werkelijke reis beoordelen. U zult elk verschil moeten betalen tussen de door u betaalde prijs en de totale vluchtprijs die wij voor uw herziene vlucht hebben berekend. Wij zullen het verschil terugbetalen als de nieuwe prijs lager is (na aftrek van redelijke administratiekosten), maar anders hebben uw ongebruikte Vluchtcoupons geen waarde.
3.3.4 Hoewel sommige soorten wijzigingen niet zullen leiden tot een verandering van de vluchtprijs, zullen andere, zoals de wijziging van de plaats van vertrek (bijvoorbeeld, als u het eerste segment niet vliegt) of de omwisseling van de richting waarin u vliegt, leiden tot een prijsverhoging. Veel speciale prijzen zijn slechts geldig op de data en voor de vluchten vermeld op het Ticket en kunnen helemaal niet worden omgewisseld, of kunnen slechts worden omgewisseld na betaling aan ons of onze Erkende Agent van een toeslag.
3.3.5 Elke Vluchtcoupon opgenomen in uw Ticket zal worden aanvaard voor vervoer in de klasse op de datum en vlucht waarvoor een plaats werd gereserveerd. Als een Ticket werd uitgegeven zonder dat een boeking werd gespecificeerd, kan later een plaats worden geboekt onder voorbehoud van ons Tarief en de beschikbare plaatsen op de verzochte vlucht.
3.3.6 Als u niet vóór het verlopen van de Incheckdeadline opdaagt voor een vlucht of als u enig deel van uw vlucht wijzigt zonder ons daarover ten minste 24 uur voor die Deadline in te lichten, kunnen we reserveringen van uw aansluitende vluchten of retourvluchten annuleren en redelijke administratiekosten aanrekenen. Echter, als u ons op voorhand inlicht zullen wij uw volgende vluchtreserveringen niet annuleren.

3.4 ONZE NAAM EN ADRES
Onze naam kan in het Ticket worden afgekort als onze Luchtvaartmaatschappijcode (EY), of op een andere manier. Ons adres is P O Box 35566, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten;

ARTIKEL 4 - VLUCHTPRIJZEN, BELASTINGEN, KOSTEN, HEFFINGEN EN TOESLAGEN

4.1 VLUCHTPRIJZEN
Vluchtprijzen zijn slechts van toepassing voor vluchten vanaf de luchthaven op het punt van herkomst tot de luchthaven op het laatste punt van bestemming via enige overeengekomen Tussenstoppen op de tijdstippen en data vermeld in uw Ticket, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Vluchtprijzen omvatten geen grondvervoerdienst tussen de luchthavens en tussen luchthavens en stadsterminals noch enige andere vervoerdienst. Uw vluchtprijs wordt berekend in overeenstemming met onze Tarieven die gelden op de datum van de betaling van uw Ticket voor de reizen op de opgegeven data en voor de vluchtroute die erop wordt vermeld. Indien u uw vluchtroute of reisdata wijzigt, kan dit een invloed hebben op de te betalen vluchtprijs. Wij behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren als de toepasselijke vluchtprijs niet werd betaald.

4.2 BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN
4.2.1 Toepasselijke belastingen, toeslagen en heffingen opgelegd door de overheid of een andere autoriteit of door de exploitant van een luchthaven moet u volledig zelf vooraf betalen. Op het ogenblik waarop u uw ticket koopt, wordt u geïnformeerd over de belastingen, toeslagen en heffingen die niet in de vluchtprijs zijn opgenomen, maar die meestal afzonderlijk op het ticket worden vermeld.  De belastingen, toeslagen en heffingen die voor luchtverkeer worden opgelegd, zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen opgelegd of verhoogd worden na de datum waarop het ticket is uitgegeven. Als er sprake is van een verhoging van een belasting, tarief of toeslag vermeld op het ticket, bent u verplicht deze vooraf te betalen.  Indien er na de uitgifte van het ticket een nieuwe belasting, tarief of toeslag wordt opgelegd, bent u tevens verplicht om deze vooraf te betalen.  Op uw beurt hebt u het recht om bij afschaffing of verlaging van belastingen, toeslagen of heffingen die u op het moment van de uitgifte van het ticket aan ons hebt betaald, om restitutie van dat bedrag te op te eisen. Als u niet op de hoogte was gebracht van de toepasselijke belastingen, toeslagen of heffingen toen u uw ticket bij ons of onze geautoriseerde agent kocht of kreeg, of als u iets anders is verteld, doet dit niets af aan uw verantwoordelijkheid om die bedragen vooraf te betalen op de luchthaven. Wij behouden ons het recht voor om vervoer te weigeren als de toepasselijke belastingen, toeslagen en heffingen niet worden betaald.
4.2.2 Het is mogelijk om bepaalde genoemde belastingen en toeslagen terug te storten als u het ticket niet gebruikt. U kunt een verzoek tot een dergelijke terugbetaling online indienen (dan is het gratis) of via ons callcenter of verkoopkantoor (dan worden er servicekosten in rekening gebracht). Online verzoeken kunnen worden ingediend via https://www.etihad.com/nl/before-you-fly/manage-my-booking en als u ervoor in aanmerking komt, zorgen wij dat u uw geld binnen 30 dagen na uw aanvraag terug hebt.

4.3 TOESLAGEN IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
4.3.1 In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij toeslagen opleggen die ons worden opgelegd door derde partijen van het type of bedrag dat normaal niet van toepassing is op onze activiteiten (bijvoorbeeld supplementen van een verzekeringspremie of bijkomende verzekeringskosten die geactiveerd zijn door wederrechtelijke daden tegen de burgerluchtvaart).
4.3.2 Bovendien kunnen wij worden onderworpen aan belangrijke verhogingen van operationele kosten (bijvoorbeeld toeslagen op brandstof) veroorzaakt door uitzonderlijke omstandigheden buiten onze controle.
4.3.3 In dergelijke gevallen zult u al dergelijke kosten die door ons op uw vervoer worden gerekend, als toeslagen op uw vluchtprijs, moeten betalen (zelfs indien ze worden opgelegd na de datum van de uitgifte van uw Ticket). We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen over de details van enige toepasselijke toeslagen op uw vluchtprijs. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen op basis van uw contactgegevens zullen wij u over alle toepasselijke toeslagen op uw vluchtprijs inlichten op het ogenblik van inchecken. U bent vrij om ervoor te kiezen een toeslag op uw vluchtprijs niet te betalen en een onvrijwillige terugbetaling van uw Ticket te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10.2. In dit geval zullen wij geen andere aansprakelijkheid hebben ten aanzien van u.
4.3.4 Als een uitzonderlijke toeslag ophoudt van toepassing te zijn op het geheel of een deel van uw vervoer, of indien een lager bedrag verschuldigd is, kan een terugbetaling worden gevorderd met betrekking tot een dergelijke toeslag die werd betaald. Gelieve ons of onze Erkende Agent te verzoeken hoe u dergelijke terugbetaling kunt vorderen.
4.3.5 Wij behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren als de toepasselijke toeslagen niet zijn betaald.

4.4 VALUTA
Vluchtprijzen, belastingen, vergoedingen, onkosten en toeslagen in uitzonderlijke omstandigheden dienen te worden betaald in de valuta van het land waarin het ticket wordt uitgegeven, tenzij er door ons of onze Erkende Agent op of vóór het moment van betaling een andere valuta wordt opgegeven (bijvoorbeeld omdat de lokale valuta niet kan worden omgewisseld). We kunnen naar eigen inzicht betaling in een andere valuta aanvaarden.

ARTIKEL 5 - RESERVERINGEN

5.1 RESERVERINGSVEREISTEN
5.1.1 Wij of onze Erkende Agent zullen uw reservering(en) vastleggen. Op verzoek zullen wij u een schriftelijke bevestiging van uw reservering(en) verstrekken.
5.1.2 Voor bepaalde vluchtprijzen gelden voorwaarden die uw recht op het wijzigen of annuleren van reserveringen beperken of uitsluiten.
5.1.3 Als u een medische of andere aandoening heeft waarvoor u medische of bijzondere bijstand zou vereisen tijdens het in- en uitstappen of tijdens de vlucht (bijvoorbeeld in de omstandigheden uiteengezet in de Artikelen 7.2 en 7.3), moet u ons daarover inlichten op het ogenblik van uw reservering. U zult een voorlopige reservering krijgen tot het ogenblik waarop we naar tevredenheid vaststellen dat u de medische verklaring vereist door Artikel 7.3 heeft ontvangen en u aan alle voorwaarden verbonden aan die verklaring heeft voldaan. Als u vliegt naar of van bepaalde landen kunnen lokale wetten ertoe leiden dat u niet hoeft te voldoen aan de vereisten voorzien in dit Artikel 5.1.3. In dat geval dient u ons te vragen in welk opzicht de vereisten van elkaar verschillen.

5.2 TIJDSLIMIETEN VOOR TICKETS
Als u het Ticket niet binnen de opgegeven tijdslimiet hebt betaald, waarover u door ons of onze Erkende Agent werd ingelicht, kunnen we uw reservering annuleren.

5.3 PERSOONSGEGEVENS
5.3.1 U erkent dat persoonsgegevens aan ons werden verstrekt met het oog op: het maken van een reservering; de aankoop, registratie en uitgifte van een Ticket en alle bijkomende documenten die verbonden zijn aan uw vervoer; het verstrekken van uw vervoer en alle bijkomende diensten van uw vervoer; het beantwoorden van uw vragen en verzoeken; het beheer van de boekhouding, facturatie en auditprocedures en andere administratieve doeleinden; het verkrijgen van bijkomende diensten; de ontwikkeling en het verstrekken van diensten; het vereenvoudigen van immigratie- en toegangsprocedures; het vereenvoudigen van veiligheidscontroles, procedures en vereisten; de preventie en detectie van een misdrijf en het beschikbaar maken van deze gegevens aan overheidsinstanties, in verband met uw reis; kwesties van klantenrelaties; ons bijstaan in toekomstige transacties die wij met u afsluiten; en marketingdoeleinden. Voor deze doeleinden geeft u ons toestemming om deze gegevens te bewaren en te gebruiken en om ze over te maken en/of te delen met: onze eigen kantoren, onze Erkende Agenten, onze vennootschappen en/of merken, eenieder aan wie we onze rechten en taken overdragen, externe bedrijven die gerelateerde diensten aanbieden, overheden en overheidsinstellingen, kredietkaart- en andere betaalkaartmaatschappijen, andere luchtvaartmaatschappijen en andere Vervoerders of de leveranciers van bovengenoemde diensten.
5.3.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens bewaren voor direct marketing, maar wij zullen hiervoor uw voorafgaande toestemming vragen.
5.3.3 Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens betreffende uw gezondheid of beperkingen, geloof, strafblad of andere gegevens kunnen door ons verwerkt worden. Bovendien kunnen wij uw gegevens overdragen aan landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming vereisen. U erkent dat, door ons uw gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, u ons uw uitdrukkelijke instemming geeft om ze te verwerken en te onthullen aan derden voor de doelstellingen die in deze paragraaf 5.3 worden vermeld en dat wij uw persoonsgegevens eveneens kunnen overdragen aan andere landen, ongeacht of deze hetzelfde niveau van gegevensbescherming vereisen. Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en over te dragen in overeenstemming met de relevante wetgeving betreffende de gegevensbescherming die van tijd tot tijd in werking is.
5.3.4 Wij kunnen eveneens uw telefoonconversaties met ons controleren en/of registreren om te verzekeren dat de serviceniveaus consistent zijn, voor de preventie/ontdekking van fraude en voor opleidingsdoeleinden.
5.3.5 Wij kunnen de naam en contactgegevens vereisen van een derde partij met wie we contact op kunnen nemen indien er zich een noodgeval voordoet. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de derde partij instemt met het openbaar maken van de informatie die voor dat opzicht wordt verstrekt.
5.3.6 Indien u wenst te weten welke persoonsgegevens wij over u bijhouden en/of de persoonsgegevens die wij over u bijhouden wenst te wijzigen, kunt u contact opnemen met ons lokale kantoor.
5.3.7 U gaat ermee akkoord om ons en onze Erkende Agenten te vrijwaren voor de overdracht of het bijhouden van onjuiste gegevens die u heeft verstrekt.

5.4 ZITPLAATSEN
Wij zullen ons best doen om de vooraf ingediende aanvragen van zitplaatsen na te leven. Wij kunnen echter geen specifieke zitplaatsen garanderen. Wij behouden ons het recht voor om zitplaatsen te allen tijde (opnieuw) toe te wijzen, zelfs na het instappen in het vliegtuig. Dit kan noodzakelijk zijn omwille van wettelijke redenen met inbegrip van maar niet beperkt tot operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen.

5.5 HERBEVESTIGING VAN RESERVERINGEN
5.5.1 Het is mogelijk dat u reserveringen van aansluitende vluchten of retourvluchten binnen bepaalde tijdslimieten opnieuw moet bevestigen. Wij of onze Erkende Agent zullen u op de hoogte houden wanneer herbevestiging vereist is en hoe en waar u dit moet doen. Als herbevestiging vereist is en u dit nalaat, kunnen we reserveringen van uw aansluitende vluchten of retourvluchten annuleren en zult u normaal geen recht hebben op een terugbetaling, tenzij dit door ons uitdrukkelijk werd verklaard. Echter, als u ons laat weten dat u toch wilt reizen en er nog plaats op de vlucht is, herstellen we uw reserveringen en verzorgen we uw vervoer. Als er geen plaats op de vlucht is, leveren we redelijke inspanningen om u naar uw volgende of eindbestemming te vervoeren.
5.5.2 U dient de herbevestigingsvereisten op te vragen bij eventuele andere vervoerders die bij uw reis betrokken zijn. Indien vereist, dient u uw herbevestiging te plaatsen bij de Vervoerder waarvan de Luchtvaartmaatschappijcode voor de betrokken vlucht op het Ticket is vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u als een andere Vervoerder een of meerdere reserveringen annuleert omwille van welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de omstandigheid waarin u niet in staat bent om de herbevestigingsvereisten na te leven en uw recht op aansluitende reizen of terugbetaling zal worden beheerst door de vervoersvoorwaarden van die andere.

5.6 ANNULERING VAN RESERVERING VAN AANSLUITENDE VLUCHTEN
Gelieve op te merken dat wij uw reserveringen voor de retourvlucht of aansluitende vluchten kunnen annuleren en redelijke administratiekosten kunnen aanrekenen indien u niet voor een vlucht verschijnt zonder ons van tevoren te waarschuwen. Als u ons echter wel waarschuwt voorafgaand aan de Incheckdeadlines of het instappen (ingeval u alle incheckformaliteiten hebt nageleefd), zullen we uw reserveringen voor latere vluchten niet annuleren.

ARTIKEL 6 - INCHECKEN EN INSTAPPEN

6.1 Incheckdeadlines zijn verschillend op elke luchthaven en u moet zelf inlichtingen inwinnen over deze Incheckdeadlines en deze naleven. Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als u de aangegeven Incheckdeadlines niet naleeft. Wij of onze Erkende Agenten zullen u over de Incheckdeadline inlichten voor uw eerste vlucht met ons die op uw Ticket wordt vermeld. Voor alle latere vluchten van uw reis, moet u zelf inlichtingen inwinnen over de Incheckdeadlines aangezien wij en onze Erkende Agent dit niet kunnen doen. Incheckdeadlines voor onze vluchten kunnen worden gevonden in ons dienstregelingschema of kunnen worden verkregen van onze Erkende Agenten.
6.2 U moet aanwezig zijn bij de instapgate, uiterlijk op het tijdstip dat door ons werd aangegeven bij het inchecken.
6.3 Wij kunnen de plaats die voor u werd gereserveerd annuleren en uw Ingecheckte Bagage uitladen als u niet tijdig aankomt bij de instapgate.
6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige uitgave die u hebt opgelopen door het feit dat u niet in staat was om de bepalingen van dit Artikel na te leven.

ARTIKEL 7 -WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

7.1 RECHT OM HET VERVOER TE WEIGEREN
7.1.1 We kunnen redelijkerwijze naar eigen inzicht weigeren om u of uw Bagage te vervoeren als we u schriftelijk hebben geïnformeerd dat we u na de datum van een dergelijke kennisgeving niet langer toelaten tot onze vluchten. In dit geval zijn wij niet aansprakelijk, behalve dat u recht zal hebben op een terugbetaling
7.1.2 Wij kunnen ook weigeren om u of uw Bagage te vervoeren (zonder enige verplichting om u daarover voorafgaand in te lichten) op enige vlucht (zelfs indien u een geldig Ticket en een instapkaart heeft) als één of meer van de volgende situaties zich hebben voorgedaan of als we redelijkerwijs denken dat deze zich zullen voordoen:
7.1.2.1 dergelijke maatregel is noodzakelijk om te voldoen aan enige toepasselijke wetten, voorschriften, bevelen of beleid;
7.1.2.2 het vervoer van u of uw Bagage kan de veiligheid, de gezondheid of de eigendommen van andere Passagiers of bemanningsleden in gevaar brengen of beïnvloeden of de ordentelijke gedraging van luchthavenvervoer storen;
7.1.2.3 uw geestelijke of fysieke toestand, inclusief verslechterde toestand door alcohol of drugs, vormt een gevaar of risico of lijkt een gevaar of risico te vormen voor uzelf, Passagiers, bemanningsleden, het vliegtuig of eigendommen;
7.1.2.4 wij menen dat uw geestelijke of fysieke toestand, met inbegrip van uw bijzondere verslechterde toestand door alcohol of drugs, waarschijnlijk een bron van belangrijke ergernis of hinder kan opleveren voor andere Passagiers aan boord van het vliegtuig als u zou worden toegelaten om te reizen in de klasse waarin u heeft gereserveerd of waar u bent overeengekomen om te reizen;
7.1.2.5 u hebt geweigerd om uzelf of uw Bagage te onderwerpen aan een veiligheidscontrole of, nadat u een dergelijke veiligheidscontrole heeft ondergaan, u kunt niet naar tevredenheid antwoorden op veiligheidsvragen die u worden gesteld of u slaagt niet voor een veiligheidsprofielbeoordeling of -analyse of u knoeit met of verwijdert enige veiligheidszegels op uw Bagage of beveiligingsstickers op uw instapkaart
7.1.2.6 u hebt de toepasselijke vluchtprijs, belastingen, vergoedingen of toeslagen niet betaald.
7.1.2.7 u lijkt niet te beschikken over geldige of wettelijk vereiste reisdocumenten, u probeert een land binnen te gaan waar een tussenstop plaatsvindt of waarvoor u niet over geldige reisdocumenten (of visumvereisten) beschikt, u hebt uw reisdocumenten tijdens de vlucht of tussen het inchecken en instappen vernietigd of weigert desgevraagd om uw reisdocumenten aan de bemanning van de vlucht te overleggen;
7.1.2.8 u overlegt een Ticket dat blijkt onrechtmatig verkregen te zijn, dat is aangeschaft bij een andere organisatie dan die van ons of onze Erkende Agent, dat als verloren of gestolen is opgegeven, dat vervalst is of waarvan u niet kunt aantonen dat u de persoon bent die op het Ticket is vermeld;
7.1.2.9 u hebt niet voldaan aan de vereisten conform bovenstaand Artikel 3.3 met betrekking tot de volgorde en het gebruik van Vluchtcoupons, u gebruikt of overlegt een Ticket dat op enige andere wijze is afgegeven of gewijzigd door iemand anders dan ons of onze Erkende Agent, of het ticket is vernietigd, misvormd of beschadigd;
7.1.2.10 u leeft onze instructies met betrekking tot de veiligheid of beveiliging niet na of u belet of verhindert deze instructies, hetzij voorafgaand aan het instappen of aan boord van het vliegtuig, of de instructies van grondpersoneel of bemanningsleden in de uitoefening van hun taken of als u knoeit of dreigt te knoeien aan het vliegtuig, de uitrusting of een deel ervan;
7.1.2.11 u heeft eerder al een van de bovenvermelde handelingen of omissies gepleegd, hetzij bij ons, hetzij bij een andere Vervoerder en wij hebben redenen om te geloven dat u dit opnieuw zou kunnen doen;
7.1.2.12 u pleegt een strafrechtelijk misdrijf tijdens het inchecken of tijdens enige andere verrichting van het instappen of uitstappen van uw vlucht of het uitstappen uit een verbonden vlucht of aan boord van het vliegtuig voorafgaand aan het opstijgen of aan boord van het vliegtuig op enige verbonden vlucht of terwijl u enige dienst van ons geniet;
7.1.2.13 u gebruikt bedreigende, kwetsende, beledigende, intimiderende of aanstootgevende woorden of gedragingen op een bedreigende, kwetsende of beledigende manier ten aanzien van grondpersoneel of bemanningsleden voorafgaand aan of tijdens het instappen van het vliegtuig of het uitstappen van of op een verbonden vlucht of aan boord van het vliegtuig voorafgaand aan het opstijgen;
7.1.2.14 u geeft geen gevolg aan onze instructies met betrekking tot de veiligheid of beveiliging en het comfort van andere Passagiers (bijvoorbeeld, onder andere, de zitplaatsen; de opslag van uw Handbagage; roken, het gebruik van alcohol; het gebruik van drugs; het gebruik van elektronische apparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons, laptops, PDA's, draagbare recorders, draagbare radio, CD, DVD en MP3-spelers, elektronische spellen of de overdracht van apparaten of het zorgen voor chaos en storing aan boord van het vliegtuig;
7.1.2.15 u hebt of hebt gedreigd om een bom hoax te maken (of lijkt te maken), een dreiging tot kaping of enige andere bedreiging van de veiligheid;
7.1.2.16 we werden (mondeling of schriftelijk) ingelicht door immigratiediensten of andere autoriteiten van het land waar u naartoe reist of waar u van plan bent door te reizen of waar u een Tussenstop heeft gepland, dat u niet zult worden toegelaten in dat land, zelfs indien u over geldige reisdocumenten beschikt;
7.1.2.17 u faalt of weigert om ons informatie te geven die u in uw bezit heeft of beschikbaar is voor u, waarvan een overheidsinstelling ons rechtsgeldig heeft verzocht om die te verstrekken, of het blijkt dat dergelijke informatie die u heeft gegeven vals of misleidend is;
7.1.2.18 u bent medisch gezien niet in staat om te vliegen;
7.1.2.19 u bent in het onrechtmatige bezit bent van drugs, of wij verdenken u hier redelijkerwijze van.

Wij hebben niet de taak om enige vragen te stellen bij de beoordeling of we al dan niet geloven dat enige gebeurtenis vermeld in de Artikelen 7.1.2.1 tot 7.1.2.19 zich kunnen voordoen.

7.2 BIJZONDERE BIJSTAND
Er wordt aanbevolen dat alleenreizende kinderen of personen met een verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, zieke personen of andere personen die bijzondere bijstand vereisen (bijvoorbeeld een rolstoel) dit met ons regelen op het tijdstip van de ticketaanschaf en onze toepasselijke procedures naleven. Als uw bijzondere bijstandvereisten in negatieve zin veranderen nadat u ons akkoord heeft ontvangen om u te vervoeren, moet u ons daar onmiddellijk over inlichten en ons verder akkoord voor vervoer verkrijgen. Aan Passagiers met verminderde mobiliteit die ons op het moment van de ticketaanschaf hebben geïnformeerd over bijzondere vereisten en door ons zijn aanvaard, wordt het vervoer daarna niet geweigerd op grond van betreffende handicaps of bijzondere vereisten. Als u vliegt vanaf of naar bepaalde landen, kunnen lokale wetten bepalen dat u de vereisten vermeld in dit artikel 7.2 niet dient na te leven en u dient ons te vragen in welk opzicht de vereisten verschillen.

7.3 GESCHIKTHEID OM TE VLIEGEN
7.3.1 U moet medisch geschikt zijn om te vliegen, voorafgaand aan het instappen van het vliegtuig dat u vervoert. Geen medisch onderzoek is noodzakelijk tenzij u een reden heeft om te vermoeden, of redelijkerwijze behoort te weten, dat u een aandoening heeft die door de normale werking van een vliegtuig kan worden verergerd of die u in moeilijkheden kan brengen als u niet in staat bent om professionele medische hulp te krijgen voorafgaand aan het einde van uw vlucht. Als dit het geval is, bent u verplicht professioneel medisch advies in te winnen voordat u met ons vliegt en ons, uiterlijk 48 uur voor de vlucht, een medisch verslag te overleggen van een voldoende gekwalificeerde arts die bevestigt dat u in staat bent om te reizen op alle vluchten die u heeft geboekt. Als u vliegt vanaf of naar bepaalde landen, kunnen lokale wetten bepalen dat u de vereisten vermeld in dit artikel 7.3 niet dient na te leven en u dient ons te vragen in welk opzicht de vereisten verschillen.
7.3.2 Als u tijdens de vlucht om enige reden ziek wordt (behalve om redenen die aan ons of onze Erkende Agent kunnen worden toegeschreven), of omwille van uw zwangerschap, zult u ons alle uitgaven opgelopen ten gevolge van de behandeling aan boord van het vliegtuig, het vervoer op de grond of behandelingen verstrekt door derden terugbetalen.

ARTIKEL 8 - BAGAGE

8.1 TOEGELATEN BAGAGE
U mag kosteloos enige Bagage meenemen, in overeenstemming met onze voorwaarden en beperkingen, die beschikbaar zijn op aanvraag bij ons of onze Erkende Agenten.

8.2 EXTRA BAGAGE
U dient een toeslag te betalen voor het meenemen van Bagage boven de toegelaten Bagage. Deze tarieven zijn bij ons beschikbaar op aanvraag.

8.3 ARTIKELEN DIE NIET ALS BAGAGE WORDEN AANVAARD EN BREEKBARE/BEDERFELIJKE ARTIKELEN
8.3.1 U mag de volgende artikelen niet meenemen in uw Bagage:
8.3.1.1 artikelen die het vliegtuig of personen of eigendommen aan boord van het vliegtuig waarschijnlijk in gevaar brengen, zoals de artikelen die zijn vermeld in de Technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van de ICAO (International Civil Aviation Organisation), het Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de IATA (International Air Transport Association) en onze voorschriften (nadere informatie is op aanvraag bij ons verkrijgbaar);
8.3.1.2 artikelen waarvan het vervoer verboden wordt door toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen van enig land vanaf waar of waarheen wordt gevlogen;
8.3.1.3 artikelen die door ons redelijkerwijs, met het oog op onder andere het gebruikte vliegtuigtype, als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd omdat ze gevaarlijk, onveilig, breekbaar of bederfelijk zijn of vanwege gewicht, formaat, vorm of aard. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op aanvraag verkrijgbaar.
8.3.2 Vuurwapens (echte vuurwapens, replica of speelgoed), luchtdrukpistolen, onderdelen van vuurwapens en munitie voor andere doeleinden dan jacht en sport mogen niet als Bagage worden vervoerd. Vuurwapens en munitie voor jacht- en sportdoeleinden kunnen als Ingecheckte Bagage worden aanvaard naar ons eigen inzicht. Vuurwapens moeten ongeladen zijn, de veiligheidspal moet ingeschakeld zijn en op geschikte wijze verpakt zijn. Vervoer van munitie is onderworpen aan de ICAO- en IATA-voorschriften zoals vermeld in Artikel 8.3.1.1.
8.3.3 Wapens zoals antieke vuurwapens, zwaarden, messen en dergelijke kunnen naar ons goeddunken als Ingecheckte Bagage worden geaccepteerd, maar worden niet toegelaten in de cabine van het vliegtuig.
8.3.4 U mag geen geld, juwelen, edele metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare waardepapieren, obligaties of andere waardepapieren, zakelijke documenten, medicijnen of medische uitrusting die vereist kan zijn tijdens de vlucht of tijdens uw reis of die niet snel kan worden vervangen als deze verloren of beschadigd raakt, huissleutels of autosleutels, verhandelbare documenten, effecten of andere waardevolle voorwerpen of documenten, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten of -voorbeelden in uw Ingecheckte Bagage meenemen.
8.3.5 U mag de volgende artikelen niet meenemen in uw Handbagage: echte, replica of speelgoedwapens (plastic of metaal), of een voorwerp dat lijkt op een wapen of redelijkerwijs kan worden verward met een wapen, instrumenten van handelaren, munitie, detonatoren, ontstekers, granaten, gas en gascontainers zoals butaan, propaan, acetyleen, zuurstof, explosieven of alles wat explosieven bevat, katapulten, kruisbogen, harpoen- en speergeweren, stun- of schokapparaten zoals prikstokken, wapens met geleide energie, aanstekers in de vorm van vuurwapens, vuurwerk, vuurpijlen en andere pyrotechniek (inclusief feestknallers, feestcrackers en speelgoeddoppen), onveilige aanstekers, rookgranaten of patronen, ontvlambare vloeibare brandstof zoals benzine/diesel, lichtere brandstof, alcohol, ethanol, spuitbusverf, terpentine en verfverdunner, dranken met een alcoholpercentage van meer dan 70%, zuren en alkaliën zoals natte batterijen die kunnen morsen, bijtende of blekende stoffen zoals kwik, chloor, sprays die personen kunnen uitschakelen zoals mace, peper, traangas, radioactief materiaal zoals medicinale of commerciële isotopen, gif, infecties of gevaarlijk biologisch materiaal zoals besmet bloed, bacteriën en virussen, materialen die spontaan kunnen ontbranden of verbranden, brandblusapparaten, darts, huishoudelijk bestek, scharen, kurkentrekkers, nagelvijlen, messen met een lemmet van elke lengte, breinaalden, briefopeners, sportknuppels en clubs, scheermesjes (met uitzondering van veilige scheerapparaten en de bijbehorende patronen), biljart- of snookerkeuen, injectienaalden (behalve die nodig zijn om medische redenen en vergezeld van een medisch attest ter bevestiging van de medische toestand), harde sportieve ballen of instrumenten van vechtsporten. 8.3.6 U mag in uw Ingecheckte en Handbagage geen enkel ander artikel meenemen dat wij van tijd tot tijd in onze Voorwaarden voor het Vervoer van Passagiers en Bagage, Ticketvoorwaarden, regelgeving of kennisgevingen opnemen. 8.3.7 Indien u, ondanks het verbod, enige artikelen vermeld in de Artikelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 en 8.3.5 in uw Bagage meeneemt, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies van of schade aan dergelijke artikelen tijdens het vervoer dat geen internationaal vervoer is waarop een Verdrag van toepassing zou zijn. 8.3.8 Het wordt aanbevolen om breekbare en bederfelijke artikelen niet mee te nemen in uw Ingecheckte Bagage.

8.4 RECHT OP WEIGERING VAN VERVOER
8.4.1 Overeenkomstig de Artikelen 8.3.2 en 8.3.3, zullen wij de in Artikel 8.3 omschreven artikelen weigeren te vervoeren en kunnen wij het verdere vervoer van die artikelen weigeren bij het ontdekken ervan, ongeacht of en wanneer wij werden ingelicht over de aanwezigheid van die artikelen of deze hebben ontdekt.
8.4.2 We kunnen artikelen weigeren als Bagage als deze door ons redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd vanwege formaat, vorm, gewicht, inhoud of aard, om veiligheidsgerelateerde of operationele redenen of vanwege het belang van het comfort van andere passagiers. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op verzoek verkrijgbaar.
8.4.3 We kunnen bagage weigeren te vervoeren, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat deze goed en veilig in geschikt materiaal is verpakt. Informatie over verpakkingen en materialen die we onaanvaardbaar achten, is op aanvraag verkrijgbaar.

8.5 RECHT OP DOORZOEKEN
8.5.1 Omwille van veiligheids- en beveiligingsredenen kunnen we u vragen om zich te laten fouilleren en scannen en om uw Bagage te laten doorzoeken, scannen of doorlichten met röntgenstraling. Als u niet beschikbaar bent, kan uw bagage in uw afwezigheid worden doorzocht, gescand of doorgelicht met een röntgenstraling teneinde te bepalen of u in bezit bent van een artikel omschreven in de Artikelen 8.3.1, 8.3.4 of 8.3.5 of van een vuurwapen, munitie of wapens die niet conform artikel 8.3.2 of 8.3.3 aan ons zijn overgelegd, of teneinde te bepalen of u dergelijke artikelen in uw Bagage hebt meegenomen. Als u niet bereid bent om aan een dergelijk verzoek te voldoen, kunnen we weigeren om u en uw Bagage te vervoeren. Indien fouillering of een scan Schade aan u veroorzaakt of als een röntgenstraling of een scan schade aan uw Bagage veroorzaakt, zijn we niet aansprakelijk voor dergelijke Schade, tenzij deze te wijten is aan een fout of nalatigheid van ons.
8.5.2 U bent verplicht om veiligheidscontroles van uw Bagage door overheidsambtenaren, politie of militaire ambtenaren en Vervoerders die betrokken zijn bij uw vervoer toe te laten.
8.5.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van alle vereisten van veiligheidsautoriteiten in andere landen die vereisen dat uw Ingecheckte Bagage verzekerd is op een manier dat deze, in afwezigheid van de Passagier, kan worden geopend zonder schade toe te brengen, en om deze vereisten na te leven.

8.6 INGECHECKTE BAGAGE
8.6.1 Wanneer u uw Bagage die u wilt inchecken bij ons aflevert, nemen we elk stuk van uw Ingecheckte Bagage in bewaring en geven we voor elk stuk een Bagage-identificatielabel af.
8.6.2 Ingecheckte Bagage moet voorzien zijn van uw naam of een andere persoonlijke identificatie (met inbegrip van een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken).
8.6.3 Ingecheckte Bagage zal, voor zover mogelijk, in hetzelfde vliegtuig als uzelf worden vervoerd, tenzij we met het oog op veiligheid of beveiliging of om operationele redenen besluiten om deze bagage via een andere vlucht te vervoeren. Als uw Ingecheckte Bagage via een andere vlucht wordt vervoerd, leveren we de Bagage aan u af op het adres dat u ons heeft verstrekt, tenzij u volgens het toepasselijk recht van de plaats waar de bagage afgehaald wordt aanwezig moet zijn voor douanecontrole, of de reden voor het vervoer van de Ingecheckte Bagage met een ander vliegtuig betrekking had op de omvang, het gewicht of de aard van de Ingecheckte Bagage of het feit dat u niet in staat bent om deze Vervoersvoorwaarden na te leven.
8.6.4 Tenzij we beslissen dat uw Ingecheckte Bagage niet op hetzelfde vliegtuig als u zal worden vervoerd, zullen we uw Ingecheckte Bagage niet vervoeren als u niet in het vliegtuig stapt waarin het is geladen of als u, na het instappen, het vliegtuig verlaat voorafgaand aan het opstijgen ervan of het vliegtuig verlaat op een transitpunt zonder terug in te stappen.
8.6.5 U moet zich ervan vergewissen dat uw Ingecheckte Bagage voldoende sterk en goed beveiligd is tegen de gebruikelijke en normale luchtvervoersomstandigheden zonder te worden beschadigd (behoudens redelijke slijtage)

8.7 HANDBAGAGE
8.7.1 We kunnen een maximumafmeting en/of -gewicht voorschrijven ten aanzien van Handbagage die u meeneemt op het vliegtuig. Handbagage die u meeneemt in het vliegtuig moet in elk geval passen onder de zitplaats voor u of in een afgesloten opbergvak in de cabine van het vliegtuig. Als uw Bagage niet op deze wijze kan worden opgeborgen, te zwaar is of om enige reden als onveilig wordt beschouwd, dient deze als Ingecheckte Bagage te worden vervoerd, overeenkomstig de Artikelen 8.2 en 8.3.
8.7.2 Artikelen die niet geschikt zijn voor vervoer in de laadruimte (zoals kwetsbare muziekinstrumenten) en die niet voldoen aan vereisten van het bovenvermelde Artikel 8.7.1 worden alleen aanvaard voor vervoer in de cabine als u ons hierover voldoende op voorhand hebt geïnformeerd en er toestemming door ons is verleend. U dient mogelijk een afzonderlijke toeslag voor deze dienst te betalen en wij zijn niet verplicht om u gebruik te laten maken van deze dienst.

8.8 OPHALEN EN AFLEVEREN VAN INGECHECKTE BAGAGE
8.8.1 Onder voorbehoud van Artikel 8.6.3 dient u uw Ingecheckte Bagage zo snel mogelijk op te halen zodra deze beschikbaar is op uw bestemming of Tussenstop. Als u uw Bagage niet snel afhaalt wanneer deze beschikbaar is op uw bestemming of Tussenstop, kunnen wij redelijke opslagkosten in rekening brengen die door ons zullen worden bepaald. Als uw Ingecheckte Bagage niet wordt opgeëist binnen de drie (3) maanden nadat deze werd beschikbaar gemaakt, kunnen wij erover beschikken zonder enige kennisgeving noch aansprakelijkheid ten aanzien van u.
8.8.2 Alleen de drager van het Bagage-identificatielabel heeft het recht op aflevering van de Ingecheckte Bagage. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het nazien van de identiteit of bevoegdheid van de drager van de Bagagecheck en het Bagage-identificatielabel of om na te gaan dat die persoon enig recht heeft op het ophalen ervan.
8.8.3 Als iemand Ingecheckte Bagage opeist maar niet in staat is om de Bagagecheck te overleggen en de Bagage te identificeren aan de hand van een Bagage-identificatielabel, leveren we de bagage alleen aan deze persoon af wanneer hij of zij naar onze tevredenheid heeft aangetoond recht te hebben op de bagage.

8.9 DIEREN
We behouden ons het recht voor, naar absoluut eigen inzicht, om het vervoer van enige dieren te weigeren. Als we ermee instemmen om uw dieren te vervoeren, worden ze vervoerd op basis van de volgende voorwaarden:
8.9.1 U dient ervoor te zorgen dat dieren zoals honden, katten en valken en andere huisdieren, in een geschikte kooi zitten met voldoende eten en water (of in een container worden vervoerd die voldoet aan alle geldende wettelijke vereisten) en u dient te beschikken over geldige gezondheids- en vaccinatiecertificaten, invoervergunningen en andere documenten die door landen van invoer of tussenstops worden vereist. Anders worden de dieren niet voor vervoer aanvaard. Dergelijk vervoer kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die op verzoek bij ons verkrijgbaar zijn.
8.9.2 Als het dier als Bagage wordt aanvaard, wordt het samen met zijn kooi en voedsel niet bij uw Bagagelimiet gerekend, maar als gewichtsoverschrijding beschouwd waarvoor u het geldende tarief dient te betalen voorafgaand aan de aanvaarding van uw dier om vervoerd te worden.
8.9.3 Geleidehonden die Passagiers met een handicap begeleiden, worden kosteloos vervoerd in aanvulling op de gebruikelijke bagagelimiet, overeenkomstig onze voorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.
8.9.4 Als vervoer niet onderhevig is aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag, zijn we niet verantwoordelijk voor letsel aan alsmede verlies, ziekte of overlijden van een dier waarvoor we het vervoer hebben aanvaard, tenzij we nalatig zijn geweest.
8.9.5 We zijn geenszins aansprakelijk voor enig dier waarvoor niet alle benodigde uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten beschikbaar zijn voor invoer of doorgang door enig land, staat of territorium. Degene die het dier meeneemt dient alle eventuele boetes, kosten, verliezen of aansprakelijkheden die ten gevolge hiervan redelijkerwijs door ons of aan ons kunnen worden opgelegd, aan ons te vergoeden. U bent als enige aansprakelijk om de nodige regelingen te treffen voor elk dier dat uw tracht te vervoeren in het vliegtuig en waarvoor het vervoer werd geweigerd. Verder zijn wij niet aansprakelijk jegens u als u niet kunt reizen ten gevolge van een weigering om enig dier dat u in het vliegtuig wenst mee te nemen te vervoeren

8.10 ARTIKELEN VERWIJDERD DOOR VEILIGHEIDSPERSONEEL OP DE LUCHTHAVEN
Wij zijn niet aansprakelijk voor artikelen die uit uw Bagage worden verwijderd en/of bewaard door het veiligheidspersoneel op de luchthaven.

ARTIKEL 9 - VLUCHTSCHEMA'S, VERTRAGINGEN, VLUCHTANNULERINGEN

9.1 VLUCHTSCHEMA'S
9.1.1 De vluchttijden die in dienstregelingen worden aangegeven, kunnen veranderen tussen de datum van bekendmaking en uw feitelijke reisdatum. We kunnen deze tijden niet aan u garanderen en ze maken geen deel uit van uw contract met ons.
9.1.2 Voordat we uw boeking aanvaarden, zullen wij of onze Erkende Agent u op de hoogte stellen van de geplande vluchttijd die op dat ogenblik van kracht is en deze zal worden vermeld op uw Ticket. Het is mogelijk dat we de geplande vluchttijd na afgifte van uw Ticket moeten wijzigen. Als u ons uw contactgegevens verstrekt, zullen wij of de Erkende Agent trachten om u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Als u uw Ticket hebt gekocht en we vervolgens een aanzienlijke wijziging doorvoeren van de geplande vluchttijd, deze wijziging niet aanvaardbaar voor u is en we u niet op een andere vlucht kunnen boeken die wel aanvaardbaar voor u is, heeft u recht op terugbetaling overeenkomstig artikel 10.2.

9.2 ANNULERING, OMLEIDING, VERTRAGINGEN, ENZ.
9.2.1 We treffen alle redelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om vertraging in het vervoer van u en uw Bagage te vermijden. In het kader van deze maatregelen en ter voorkoming van een vluchtannulering kunnen we in uitzonderlijke situaties overeenkomen dat een vlucht namens ons wordt verzorgd door een andere vervoerder en/of ander vliegtuig zonder echter de verplichting te aanvaarden om dergelijke regeling te treffen.
9.2.2 Als we een vlucht annuleren die door ons moet worden geëxploiteerd, er niet in slagen om een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen, niet op uw bestemming of Tussenstopbestemming stoppen of er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist die door ons wordt geëxploiteerd, waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt, zullen wij, naar uw keuze:
9.2.2.1 u en uw Bagage zo spoedig mogelijk vervoeren op een van onze andere lijndiensten waar er plaats beschikbaar is in de klasse waarvoor u oorspronkelijk heeft geboekt zonder enige bijkomende kost en, indien nodig, zullen wij de geldigheid van uw Ticket verlengen; of
9.2.2.2 u met onze eigen dienstverlening of die van een andere vervoerder, of via een wederzijds overeengekomen vervoersvorm en -klasse, zonder bijkomende kosten en binnen een redelijke tijdsperiode omleiden naar de bestemming die op uw Ticket is vermeld. Als de vluchtprijs, kosten en toeslagen voor uitzonderlijke omstandigheden voor de herziene route lager uitvallen dan het bedrag dat u hebt betaald, zullen we het verschil terugbetalen; of
9.2.2.3 een bedrag terugbetalen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10.2.
9.2.3 Als de omstandigheden in artikel 9.2.2 zich voordoen, zijn de in de artikelen 9.2.2.1 tot en met 9.2.2.3 geschreven opties de enige en exclusieve middelen tot verhaal die voor u beschikbaar zijn, tenzij anderszins is bepaald door het Verdrag. We aanvaarden geen verdere aansprakelijkheid jegens u.
9.2.4 Als de vlucht door ons wordt geëxploiteerd vanaf een luchthaven binnen de EU en werd geannuleerd of vertraagd met ten minste vier (4) uren of als u op onvrijwillige basis werd geplaatst in een lagere reisklasse, kunt u bepaalde rechten doen gelden en zullen wij u over deze rechten inlichten wanneer deze omstandigheden zich voordoen.

9.3 VERGOEDING VOOR INSTAPWEIGERING
9.3.1 Als wij niet in staat zijn om u de vooraf bevestigde plaats te verstrekken op een vlucht die door ons wordt geëxploiteerd in de klasse waarin u heeft geboekt en waarvoor u alle toepasselijke Incheck- en instapdeadlines heeft nageleefd, zullen wij een vergoeding voorzien voor de Passagiers aan wie het instappen werd geweigerd in overeenstemming met het toepasselijk recht en ons beleid inzake instapweigering. Een kopie van uw vergoeding voor instapweigering is op aanvraag beschikbaar. Naast deze vergoeding zijn wij geenszins aansprakelijk jegens u voor enig verlies of welke gemaakte kosten dan ook.
9.3.2 Als u wordt geweigerd om in te stappen op een vlucht die door ons wordt geëxploiteerd vanaf een luchthaven die zich in de EU bevindt, in omstandigheden waar u in het bezit bent van een Bevestigde reservering, de toepasselijke Incheckdeadlines heeft nageleefd en niet bent uitgesloten om in te stappen omwille van een reden van toepassing van deze Vervoersvoorwaarden of omwille van andere redelijke redenen, en u niet kosteloos reist of met een kortingprijs die niet algemeen beschikbaar is voor het publiek, kunt u recht hebben op voordelen waarover wij u zullen inlichten wanneer deze omstandigheden zich voordoen.

ARTIKEL 10 - TERUGBETALINGEN

10.1 ALGEMEEN
We restitueren een Ticket of een ongebruikt deel ervan, overeenkomstig de toepasselijke tariefvoorwaarden, als volgt:
10.1.1 Tenzij anderszins in dit artikel is bepaald, zijn we gerechtigd om restitutie te verlenen aan de persoon die op het Ticket is vermeld of de persoon die voor het Ticket heeft betaald, nadat deze een afdoende bewijs van betaling heeft overlegd.
10.1.2 Als een Ticket werd betaald door iemand anders dan de Passagier die op het Ticket is vermeld en op het Ticket is aangegeven dat de restitutie aan beperkingen is onderworpen, verlenen we alleen restitutie aan degene die voor het Ticket heeft betaald of in opdracht van die persoon.
10.1.3 Met uitzondering van het geval van een verloren Ticket, zullen restituties enkel worden verleend indien het Ticket en alle ongebruikte Vluchtcoupons worden overlegd. Dit zal niet van toepassing zijn als uw Ticket een elektronisch Ticket is.

10.2 ONVRIJWILLIGE RESTITUTIES
10.2.1 Als we: (i) een vlucht annuleren; (ii) er niet in slagen een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen; (iii) er niet in slagen om u te vervoeren op een vlucht waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt en de Incheck- en de toepasselijke instapdeadline heeft nageleefd en u niet werd geweigerd voor vervoer omwille van redenen vermeld in deze Vervoersvoorwaarden; (iv) er niet in slagen om te stoppen op uw bestemming of Tussenstop; of (v) als we er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt en er voldoende tijd bestond om de aansluiting te maken tussen de oorspronkelijk geplande tijd van aankomst van uw vlucht en de vertrektijd van de aansluitende vlucht, zal het bedrag van de restitutie als volgt worden berekend, tenzij tegenstrijdige bepaling in het toepasselijk recht:
10.2.1.1 als geen enkel gedeelte van het Ticket werd gebruikt, zal een bedrag gelijk aan de vluchtprijs worden betaald (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden);
10.2.1.2 als er een gedeelte van het Ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag niet lager dan het verschil tussen de betaalde vluchtprijs (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden) en de toepasselijke vluchtprijs die door ons berekend is (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden) voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt.

10.3 VRIJWILLIGE RESTITUTIES
10.3.1 Als u recht hebt op restitutie van uw Ticket om andere redenen dan deze uiteengezet in Artikel 10.2, wordt het restitutiebedrag als volgt bepaald:
10.3.1.1 als geen enkel gedeelte van het Ticket is gebruikt, wordt er een bedrag gelijk aan de betaalde vluchtprijs (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden), verminderd met redelijke servicekosten of annuleringskosten;
10.3.1.2 als er een gedeelte van het Ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag gelijk aan het verschil tussen de betaalde vluchtprijs (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden), en de toepasselijke vluchtprijs die door ons berekend is (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden) voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt en verminderd met redelijke servicekosten of annuleringskosten.

10.4 RECHT OP WEIGERING VAN RESTITUTIE
10.4.1 We kunnen restitutie weigeren als deze wordt aangevraagd nadat de geldigheidsduur van het Ticket is verstreken.
10.4.2 We kunnen een restitutie weigeren voor een Ticket dat aan ons of aan overheidsfunctionarissen is overlegd als bewijs van intentie van vertrek uit dat land, tenzij u naar onze tevredenheid kunt aantonen dat u toestemming hebt om in het land te blijven of dat u met een andere vervoerder of ander vervoersmiddel uit dat land zult vertrekken.
10.4.3 We zullen geen restitutie geven op een Ticket voor enige vlucht waarvoor u het vervoer werd geweigerd of waarvoor u diende uit te stappen gelet op uw gedrag aan boord van het vliegtuig.

10.5 VALUTA
We behouden ons het recht voor om restitutie te verlenen op de wijze waarop en in de valuta waarin het Ticket is betaald.

10.6 GEEN ANDERE RECHTEN
Tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen in deze Vervoersvoorwaarden, vertegenwoordigt het recht op een restitutie vermeld in dit Artikel 10 uw enige rechten die u tegen ons kan doen gelden als uw vervoer niet plaatsvindt om welke reden dan ook en wij hebben geen enkele andere aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of enige uitgave.

ARTIKEL 11 - GEDRAG AAN BOORD VAN HET VLIEGTUIG

11.1 ALGEMEEN
Op geen enkel ogenblik zal u zichzelf aan boord gedragen op een manier die u, het vliegtuig of enige persoon of eigendom aan boord in gevaar brengt of dreigt in gevaar te brengen (hetzij door dreigingen van kapingen of anderszins); de bemanning in de uitvoering van haar taken belemmert, nalaat enige instructies of richtlijnen van de bemanning op te volgen, hetzij mondeling, hetzij bij kennisgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot instructies met betrekking tot roken of het gebruik van alcohol of drugs; of op een manier gedragen die ongemak, onbehagen, schade of letsels aan andere passagiers of de bemanning of eigendommen veroorzaakt of dat het waarschijnlijk is dat dit zal worden veroorzaakt. Als u zich aan boord van het vliegtuig op een van deze manieren gedraagt, kunnen we door ons noodzakelijk geachte maatregelen treffen om het voortduren van dergelijk gedrag te voorkomen, inclusief vrijheidsbeperking. Op elke plaats kunt u uit het vliegtuig worden gezet en kan u verder vervoer worden ontzegd zonder dat wij daarvoor aansprakelijk zijn of kunnen wij u bij de relevante autoriteiten aangeven met het oog op vervolging voor eventuele overtredingen die u aan boord van het vliegtuig hebt begaan.

11.2 BETALING WEGENS OMLEIDING & ANDERE KOSTEN
Als we naar aanleiding van door u vertoond gedrag dat verboden is overeenkomstig artikel 11.1 naar ons redelijk goeddunken besluiten om het vliegtuig om te leiden met als doel u en/of uw Bagage uit het vliegtuig te verwijderen, dient u alle, uit deze omleiding voortvloeiende kosten te betalen en moet u ons daarnaast vergoeden voor alle kosten die wij oplopen ten gevolge van de vertraging van het vliegtuig omdat wij u en/of uw Bagage hebben moeten verwijderen. U dient ons eveneens te vergoeden voor alle kosten die wij oplopen om: (i) alle door u verloren, beschadigde of vernietigde eigendommen te herstellen of te vervangen.

11.3 ELEKTRONISCHE APPARATEN
Om veiligheidsredenen kunnen we het gebruik van elektronische apparatuur aan boord verbieden of beperken zoals, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, laptops, draagbare recorders, draagbare radio's, CD-spelers, elektronische spelletjes of zendapparaten, met inbegrip van op afstand bestuurbaar speelgoed en walkietalkies. Gehoorapparaten en pacemakers zijn toegestaan.

ARTIKEL 12 - REGELINGEN VOOR AANVULLENDE DIENSTEN

12.1 Als we voor u regelingen met derden treffen om andere services dan luchtvervoer te leveren of als we een ticket of voucher afgeven met betrekking tot door derden verzorgd vervoer of door derden verzorgde services (anders dan luchtvervoer), zoals grondvervoer, hotelreserveringen of autohuur, fungeren we daarbij slechts als uw agent. De algemene voorwaarden van de betreffende onafhankelijke leverancier zijn van toepassing.
12.2 Als we tevens grondvervoer voor u verzorgen, kunnen er andere voorwaarden op dit grondvervoer van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade voortvloeiend uit enig grondvervoer of voor andere diensten die wij voor u regelen ingevolge Artikel 12.1, tenzij deze louter door onze nalatigheid zou zijn veroorzaakt.

ARTIKEL 13 - ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

13.1 ALGEMEEN
13.1.1 You are responsible for obtaining and holding all required travel documents and visas and for complying with all applicable laws, regulations, orders, demands and travel requirements of all countries to be flown from, into or through which you transit.

13.1.2 We shall not be liable for the consequences to any Passenger resulting from his or her failure to obtain such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or instructions.

13.2 TRAVEL DOCUMENTS
Prior to travel, you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We behouden ons het recht voor om van u te eisen dat u ons deze documenten voorlegt op elk moment tijdens uw vervoer en om het vervoer van u en uw Bagage te weigeren als u niet aan deze vereisten hebt voldaan of als uw reisdocumenten niet in orde lijken te zijn, zelfs indien u een deel van uw vervoer hebt aangevat of voltooid vooraleer het voor ons duidelijk wordt dat u het onderhavige Artikel 13.2 niet hebt nageleefd.

13.3 WEIGERING VAN TOEGANG
Als u de toegang tot enig land wordt geweigerd (met inbegrip van een land waar u door reist om uw eindbestemming te bereiken), bent u verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of kosten die ons door de betrokken overheid in rekening worden gebracht en voor de kosten van uw vervoer (en in voorkomend geval een escorte) vanuit dat land. De vluchtprijs die u hebt betaald voor vervoer tot aan de plaats waar u de toegang werd geweigerd, wordt niet door ons gerestitueerd.

13.4 PASSAGIER VERANTWOORDELIJK VOOR BOETES, DETENTIEKOSTEN, ENZ.
Als we genoodzaakt zijn om een boete, sanctie of detentiekosten, verwijderingskosten, escortekosten, kosten van het Ticket dat wij voor u hebben uitgegeven te betalen of kosten oplopen ten gevolge van het feit dat u niet hebt voldaan aan wetten, verordeningen, voorschriften, bevelen, eisen of andere reisverplichtingen van de landen waardoor u heeft gereisd of niet de vereiste documenten hebt overlegd bij de toegang tot een land, dient u ons desgevraagd het betaalde bedrag of de opgelopen kosten te vergoeden. We kunnen deze betalingen of kosten verrekenen met de waarde van eventueel ongebruikt vervoer voor uw Ticket of met geldelijke middelen van u die we in ons bezit hebben.

13.5 DOUANECONTROLE
U dient desgevraagd mee te werken aan controle van uw Bagage door de douane of andere Overheidsfunctionarissen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die u ondervindt tijdens dergelijke controle of vanwege uw weigering om aan deze controle mee te werken.

13.6 BEVEILIGINGSCONTROLE
U dient mee te werken aan eventuele beveiligingscontroles, doorzoekingen en scans door Overheden, luchthavenfunctionarissen, Vervoerders van agenten, politie, militaire functionarissen of door ons

13.7 IN BESLAG GENOMEN DOCUMENTEN
We zijn niet aansprakelijk jegens u voor de teruggave van uw reisdocumenten, identificatiedocumenten of Tickets die door enige andere Vervoerder, overheidsinstelling of andere autoriteit in beslag werden genomen.

ARTIKEL 14 - ACHTEREENVOLGENDE VERVOERDERS

Vervoer dat door ons en andere Vervoerders in het kader van één Ticket of een Samenhangend Ticket moet worden verzorgd, wordt in het kader van het Verdrag als één activiteit beschouwd. We vragen echter uw aandacht voor de bepalingen van Artikel 15.5.1.

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

15.1 OVERLIJDEN OF LETSEL AAN PASSAGIERS
15.1.1 In overeenstemming met de bepalingen van Artikelen 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 en 15.5 is onze aansprakelijkheid met betrekking tot bewezen schade in geval van overlijden, verwonding of enig ander lichamelijk letsel van een Passagier bij een ongeval niet onderworpen aan enige financiële limiet, ongeacht of deze is gedefinieerd door wetten, verdragen of contracten.
15.1.2 Voor schade tot een bedrag van 113.000 Bijzondere Trekkingsrechten (SDR's) (of het equivalent ervan in de lokale valuta) wijzen we onze aansprakelijkheid niet af en beperken we onze aansprakelijk niet door te bewijzen dat wij en onze agenten alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te voorkomen of dat het voor ons of onze agenten onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen. Als het Verdrag van Montreal van toepassing is, zijn wij niet aansprakelijk voor schade in de mate dat deze het bedrag van 113.000 SDR's (of het equivalent ervan in de lokale valuta) overschrijdt als we bewijzen dat dergelijke schade niet te wijten is aan nalatigheid of een andere fout of omissie door ons, onze werknemers of agenten, of louter te wijten was aan de nalatigheid of andere fouten of omissies van een derde.
15.1.3 Niettegenstaande de bepalingen van de Artikelen 15.1.1 en 15.1.2, als we bewijzen dat de schade was veroorzaakt door of dat hieraan een bijdrage is geleverd door de nalatigheid van de gewonde of overleden Passagier (of de persoon die de schadevergoeding vordert), kan onze aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden in overeenstemming met het toepasselijk recht.
15.1.4 Als dit vereist is door de wet, gaan wij akkoord met het maken van voorafbetalingen aan u of uw erfgenamen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
15.1.4.1 de persoon die de betaling ontvangt is een natuurlijke persoon (d.w.z. een fysieke persoon in de gewone zin van het woord, in tegenstelling tot rechtspersonen zoals ondernemingen);
15.1.4.2 u, of de persoon die de schadevergoeding vordert, heeft recht op vergoeding ingevolge de toepasselijke wetten;
15.1.4.3 betalingen zullen slechts worden verricht ingeval van onmiddellijke economische behoeften;
15.1.4.4 het bedrag van de betaling zal in verhouding zijn met de economische schade die wordt geleden ten gevolge van het overlijden, de verwonding of enig ander lichamelijk letsel, behalve dat het in het geval van overlijden niet minder zal zijn dan 15.000 SDR's (of het equivalent ervan in de lokale valuta) per Passagier;
15.1.4.5 de betaling zal uiterlijk geschieden vijftien (15) Dagen nadat de identiteit is vastgesteld van de persoon die recht heeft op de schadevergoeding ingevolge het toepasselijk recht, op voorwaarde dat ons voldoende bewijs van dergelijke bevestiging is overhandigd.
15.1.4.6 geen enkele persoon heeft het recht om een betaling te ontvangen als hij of zij of de Passagier op wie de betaling betrekking heeft, de betrokken Schade heeft veroorzaakt of eraan heeft deelgenomen door zijn of haar nalatigheid;
15.1.4.7 De ontvanger van een betaling zal verplicht zijn om alle betalingen terug te betalen als wordt bewezen dat de ontvanger niet meer in staat is om te allen tijde de bepalingen van Artikel 15.1.4.2 na te leven of als hij of zij of de Passagier op wie de betaling betrekking heeft, de betrokken Schade heeft veroorzaakt of eraan heeft deelgenomen;
15.1.4.8 betalingen zullen worden gecompenseerd tegen enige navolgende sommen die betaalbaar zijn uit hoofde van onze aansprakelijkheid ingevolge het toepasselijk recht;
15.1.4.9 behalve voor de betaling van het minimumbedrag vermeld in Artikel 15.1.4.4 in geval van overlijden, zal een bedrag betaald ingevolge deze Paragraaf 15.1.4 de maximumschade waarvoor wij aansprakelijk kunnen zijn tot betaling aan de ontvanger niet overschrijden;
15.1.4.10 de betaling wordt niet gezien als enige erkenning of toegeving van onze aansprakelijkheid;
15.1.4.11 geen betaling zal worden verricht tenzij de persoon die de betaling ontvangt ons een ondertekend ontvangstbewijs overmaakt waarin hij eveneens erkent dat de Artikelen 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 en 15.1.4.10 van toepassing zijn en waarbij hij de gepaste vrijgave en vergoedingsdocumenten die wij hebben voorgeschreven ondertekent.
15.1.4.12 Tenzij tegenstrijdig met enig toepasselijk recht, en onder voorbehoud van betaling van het minimumbedrag vermeld in Artikel 15.1.4.4, in het geval van overlijden, zal onze beslissing betreffende het te betalen bedrag definitief en bindend zijn.
15.1.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor ziekte, verwonding of handicap, inclusief overlijden, die kan worden toegeschreven aan uw lichamelijke gesteldheid, of voor verslechtering van deze gesteldheid.
15.1.6 Gelieve op te merken dat een aantal medische studies aantonen dat er een verband kan bestaan tussen de verlengde immobiliteit bij het reizen en de vorming van bloedklonters in de benen (DVT). Hoewel dit niet vaak voorkomt, zijn er bepaalde erfelijke en levensstijlfactoren die de kans hierop vergroot. Als u bezorgd bent over deze kwestie, raadpleeg uw dokter vooraleer u reist.

15.2 BAGAGE
15.2.1 We zijn niet aansprakelijk voor Schade aan Handbagage, tenzij de Schade is veroorzaakt door onze nalatigheid en die nalatigheid is bewezen door de Passagier of de persoon die de schadevergoeding vordert.
15.2.2 We zijn niet aansprakelijk voor Schade aan Bagage voortvloeiend uit de aard, de kwaliteit of het eigen gebrek van de Bagage. We zijn evenmin aansprakelijk voor de redelijke slijtage van Bagage voortvloeiend uit de gewone en normale behandeling bij luchtvervoer.
15.2.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, tijdens het vervoer dat geen internationaal vervoer is waarop een Verdrag van toepassing zou zijn, aan enig artikel in uw Bagage dat verboden wordt door Artikel 8.3.
15.2.4 Onze aansprakelijkheid voor Schade aan Bagage is beperkt tot de maximumbedragen vermeld in de Artikelen 15.2.4.1 tot 15.2.4.5, tenzij u kunt bewijzen dat de Schade voortvloeiend uit onze handelingen of omissie hetzij werd veroorzaakt met de intentie om Schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en wetende dat er waarschijnlijk Schade uit zou voortvloeien. U kunt een speciale waardeverklaring (zie Artikel 15.2.5) afleggen of een verzekering afsluiten om gebeurtenissen te dekken waar de werkelijke waarde of kosten voor de vervanging van uw Ingecheckte Bagage of Handbagage onze aansprakelijkheid overschrijdt.
15.2.4.1 Het maximumbedrag van 332 Bijzondere Trekkingsrechten (ongeveer US $ 400 of het equivalent ervan in de lokale valuta) per Passagier is van toepassing op Schade op Handbagage als het Verdrag van Warschau op uw vervoer van toepassing is;
15.2.4.2 Het maximumbedrag van 17 Bijzondere Trekkingsrechten (ongeveer US $ 20 of het equivalent ervan in de lokale valuta) per kilogram, of een hoger bedrag waarmee wij akkoord gaan overeenkomstig Artikel 15.2.5, is van toepassing op de Ingecheckte Bagage als het Verdrag van Warschau op uw vervoer van toepassing is;
15.2.4.3 Het maximumbedrag van 1.131 Bijzondere Trekkingsrechten (ongeveer US $ 1.800 of het equivalent ervan in de lokale valuta) per Passagier, of een hoger bedrag waarmee wij akkoord gaan overeenkomstig Artikel 15.2.5, is van toepassing zowel op Handbagage als op Ingecheckte Bagage als het Verdrag van Montreal van toepassing is op uw vervoer;
15.2.4.4 De maximumlimiet van aansprakelijkheid voor Schade aan zowel Handbagage als Ingecheckte Bagage voorzien in lokale wetten is van toepassing op uw Bagage als de lokale wetgeving van toepassing is op uw vervoer i.p.v. het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal.
15.2.4.5 De maximumlimiet van aansprakelijkheid voor Schade aan zowel Handbagage als Ingecheckte Bagage voorzien in de Artikelen 15.2.4.1 en 15.2.4.2 is van toepassing op Handbagage en Ingecheckte Bagage als noch het Verdrag van Warschau, noch het Verdrag van Montreal van toepassing is op uw vervoer en geen limiet van onze aansprakelijkheid is voorzien door het toepasselijke lokaal recht.
15.2.5 Wij zullen onze aansprakelijkheid jegens u voor Schade aan Ingecheckte Bagage verhogen tot een bedrag door u gespecificeerd en door ons overeengekomen op het tijdstip dat u uw Ingecheckte Bagage aan ons toevertrouwt bij het inchecken, maar enkel indien u ons een toeslag betaalt die wordt berekend in overeenstemming met onze voorschriften. Dit is bekend als een "speciale waardeverklaring". Als u van deze optie gebruik wilt maken, kunt u de details van de geldende toeslag bij ons navragen.
15.2.6 Als het gewicht van uw Ingecheckte Bagage niet werd geregistreerd bij de Bagagecheck, veronderstellen we dat het niet meer bedraagt dan de bagagelimiet die wordt toegelaten voor de klasse van het vervoer dat u hebt geboekt.
15.2.7 Als het vervoer van uw Bagage wordt uitgevoerd door opeenvolgende luchtvaartmaatschappijen en het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal van toepassing is op uw vervoer, hebt u enkel het recht om tegen ons een claim in te dienen als: (a) u de passagier bent en wij de eerste vervoerder zijn, of (b) als u de passagier bent en wij de laatste vervoerder zijn, of (c) als de Schade plaatsvond tijdens het vervoer van de Bagage dat wij hebben verzorgd.

15.3 VERTRAGING IN HET VERVOER VAN PASSAGIERS
Onze aansprakelijkheid voor Schade veroorzaakt door de vertraging van uw luchtvervoer is beperkt door het Verdrag van Warschau en het Verdrag van Montreal. Als geen van deze Verdragen van toepassing is, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor uw vertraging, behalve zoals voorzien in deze Vervoersvoorwaarden.

15.4 VERWERKING VAN CLAIMS BETREFFENDE BAGAGE
15.4.1 Alle claims voor vergoeding voor Schade aan Bagage moeten vergezeld zijn van een geïnventariseerde lijst waarbij alle beschadigde artikelen moeten worden geïdentificeerd door de omschrijving, producent en leeftijd, samen met een voldoende bewijs van aankoop of eigendom van al deze artikelen. Het bewijs van aankoop zal niet worden vereist voor elk artikel dat minder kost dan US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta), of ouder is dan 5 jaar en waarvoor de waarde van de claim minder bedraagt dan US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta).
15.4.2 In het geval van een claim tot vergoeding van fysieke schade aan de Bagage moet u de betrokken Bagage bewaren en deze door ons laten onderzoeken opdat we de aard, omvang en mogelijkheid tot herstellen van die schade kunnen beoordelen.
15.4.3 Als u de vervangingskosten van een individueel artikel, dat deel uitmaakt van een claim tot vergoeding van Schade aan uw Bagage, wenst terug te vorderen, moet u ons raadplegen en moeten wij schriftelijk akkoord gaan alvorens u dergelijke kosten kunt aangaan, anders kunnen wij de kosten niet in enige betaalbare vergoeding opnemen. Dit zal niet van toepassing zijn als de totale kosten van de vervanging van artikelen het bedrag van US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta) niet overstijgen. Aankoopbewijzen van alle vervangingsartikelen moeten bij uw claim worden gevoegd. Een bewijs van aankoop zal niet vereist zijn voor een artikel dat minder kost dan US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta).
15.4.4 Voor alle claims voor vergoeding in verband met uw Bagage, moet u ons alle informatie verstrekken die wij kunnen vragen om na te gaan of uw claim in aanmerking komt voor vergoeding en om het bedrag van enige betaalbare vergoeding te bepalen.
15.4.5 U moet een verklaring van eerlijkheid afleggen met betrekking tot de feiten van uw claim voor Schade aan Bagage en gepaste vrijgave- en vergoedingsdocumenten ondertekenen vooraleer we enige vergoeding aan u uitbetalen.
15.4.6 Indien u er niet in slaagt om de relevante vereisten van Artikel 15.4 na te leven, kan dit een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid en het bedrag van enige vergoeding waarop u recht zou hebben.

15.5 ALGEMEEN
15.5.1 Als we een Ticket uitgeven of als we Bagage checken voor het vervoer via een andere vervoerder, doen wij dit louter als agent voor de andere Vervoerder. Desalniettemin, met betrekking tot Ingecheckte Bagage kunt u een claim indienen tegen de eerste of de laatste Vervoerder.
15.5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onze naleving van of uw falen om de toepasselijke wetten of Overheidsregels en voorschriften na te leven.
15.5.3 Behalve zoals specifiek anders voorzien in deze Vervoersvoorwaarden of in het toepasselijk recht, zullen wij slechts jegens u aansprakelijk zijn voor terugvorderbare schadevergoeding voor bewezen verliezen.
15.5.4 De vervoersovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Vervoersvoorwaarden en uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, is van toepassing op onze erkende agenten, dienstverleners, werknemers en vertegenwoordigers, in dezelfde mate als deze op ons van toepassing is. Het totale bedrag dat van ons en van onze erkende agenten, werknemers, vertegenwoordigers en onze personen kan worden teruggevorderd, kan het bedrag van onze eventuele eigen aansprakelijkheid niet overschrijden.
15.5.5 Niets in deze Algemene Vervoersvoorwaarden omvat een afstand van enige uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid of enige verdediging die beschikbaar is voor ons ingevolge het Verdrag of het toepasselijk recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
15.5.6 Niets in deze Algemene Vervoersvoorwaarden omvat een afstand van enige uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid of enige verdediging die beschikbaar is voor ons ingevolge het Verdrag of toepasselijk recht zoals tegen enige publieke sociale verzekeringsinstelling of enige persoon die aansprakelijk is om vergoeding te betalen of vergoeding heeft betaald in het kader van het overlijden, de verwonding of andere lichamelijke letsels van een Passagier.
15.5.7 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Vervoersvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en dergelijke aangepaste Algemene Vervoersvoorwaarden zullen van kracht worden en geldig zijn vanaf de datum van de aanpassing.

15.6 ADVIES AAN INTERNATIONALE PASSAGIERS OVER DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
Als uw reis betrekking heeft op een eindbestemming of tussenstop in een land anders dan het land van oorsprong, maken wij er u op attent dat het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal van toepassing kan zijn op uw gehele reis, met inbegrip van elke sectie die volledig in het land van oorsprong of de bestemming valt. Als het Verdrag van Montreal van toepassing is, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor bewezen schade voor het overlijden of de persoonlijke verwonding, en bepaalde verweermiddelen van de aansprakelijkheid vermeld in dat Verdrag zullen niet van toepassing zijn op schade die het bedrag van 113.000 SDR's of het equivalent ervan in de lokale valuta niet overschrijdt. Als het Verdrag van Montreal niet van toepassing is, voorzien de vervoersvoorwaarden van vele luchtvaartmaatschappijen (zoals Etihad, zie Artikel 15.1.1) dat de aansprakelijkheid voor het overlijden of lichamelijke letsels niet zal onderworpen zijn aan enige financiële beperking gedefinieerd door het Verdrag van Warschau en dat, met betrekking tot dergelijke schade tot een maximumbedrag van 113.000 SDR's of het equivalent ervan in de lokale valuta, enig verweer van aansprakelijkheid op basis van het bewijs dat ze alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen, niet van toepassing zijn. Bij gebrek aan dergelijke bepalingen in de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, merk op dat; (i) voor deze Passagiers op een reis naar, vanuit of met een overeengekomen tussenstop in de VS, voorzien het Verdrag van Warschau en speciale vervoersovereenkomsten opgenomen in toepasselijke Tarieven dat de aansprakelijkheid van bepaalde luchtvaartmaatschappijen die partij zijn bij dergelijke speciale contracten, voor het overlijden of persoonlijke verwonding aan Passagiers in de meeste gevallen beperkt is tot de bewezen schade die het bedrag van US $ 75.000 per Passagier niet overschrijdt, en dat deze aansprakelijkheid tot dergelijke limiet niet zal afhangen van nalatigheid vanwege de luchtvaartmaatschappij; en (ii) voor deze Passagiers die reizen met een luchtvaartmaatschappij die geen partij is bij dergelijke speciale contracten of op een reis waarop het Verdrag van Warschau van toepassing is die geen reis is naar, vanuit of met een overeengekomen tussenstop in de VS, wordt de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij voor overlijden of persoonlijke verwonding aan Passagiers in de meeste gevallen beperkt tot US $ 10.000 of US $ 20.000; en (iii) sommige landen leggen hogere limieten op dan deze voorzien in de punten (i) en (ii). De namen van de luchtvaartmaatschappijen of partijen bij dergelijke speciale contracten van het type vermeld in het bovenvermelde punt (i), zijn beschikbaar bij alle ticketkantoren van die luchtvaartmaatschappijen en kunnen op aanvraag worden onderzocht.

Bijkomende bescherming kan gewoonlijk worden verkregen door het afsluiten van een verzekering bij een private maatschappij. Dergelijke verzekering wordt niet aangetast door enige beperking van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij ingevolge het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal of dergelijke speciale vervoersovereenkomsten van het type vermeld in het bovenvermelde punt (i). Neem voor meer informatie contact op met de vertegenwoordigers van uw luchtvaart- of verzekeringsmaatschappij. De beperking van de aansprakelijkheid van US $ 75.000 voorzien in het bovenvermelde punt (i) van dit Artikel 15.6 is inclusief de juridische vergoedingen en kosten, behalve in geval een claim wordt ingediend in een staat waar een bepaling wordt voorzien voor de afzonderlijke toekenning van juridische vergoedingen en kosten. Dan zal deze beperkt worden tot het bedrag van US $ 58.000 exclusief juridische vergoedingen en kosten.

ARTIKEL 16 - TIME LIMITATION ON CLAIMS AND ACTIONS

16.1 KENNISGEVING VAN CLAIMS
Als de drager van de Bagagecheck de Bagage zonder klachten ten tijde van aflevering aanvaardt, vormt dit voldoende bewijs dat de Bagage in goede staat is en in overeenstemming met het vervoerscontract is afgeleverd, tenzij u het tegengestelde kunt bewijzen.

Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot Schade aan Ingecheckte Bagage, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen zodra u de schade hebt opgemerkt, maar uiterlijk binnen zeven (7) Dagen na ontvangst van de Ingecheckte Bagage of in het geval van verloren Bagage, binnen zeven (7) Dagen na de datum waarop u de Ingecheckte Bagage zou moeten ontvangen hebben. Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot vertraging van Ingecheckte Bagage, dient u ons binnen eenentwintig (21) Dagen nadat de Ingecheckte Bagage aan u ter beschikking is gesteld hiervan op de hoogte te stellen. Elke dergelijke kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan.

16.2 BEPERKING VAN STAPPEN
Enig recht op schadevergoeding vervalt als de kwestie niet binnen twee (2) jaar na aankomst op de plaats van bestemming, de datum waarop het vliegtuig volgens planning had moeten arriveren of de datum waarop het vervoer is stopgezet, aanhangig is gemaakt. De methode voor de berekening van de beperkingsperiode wordt bepaald door het recht van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.

ARTIKEL 17 - OVERIGE VOORWAARDEN

Het vervoer van u en uw bagage wordt tevens verzorgd overeenkomstig bepaalde andere voorschriften en voorwaarden die op ons van toepassing zijn of door ons zijn aangenomen. Deze voorschriften en voorwaarden die van tijd tot tijd wijzigen zijn belangrijk. Ze hebben onder meer betrekking op:
(i) het vervoer van alleenreizende minderjarigen, zwangere vrouwen en zieke passagiers,
(ii) beperkingen op het gebruik van elektronische apparaten en artikelen;
(iii) het alcoholgebruik aan boord.

Dergelijke voorschriften betreffende deze zaken zijn bij ons beschikbaar op verzoek.

ARTIKEL 18 - INTERPRETATIE

De titel van elk Artikel van deze Vervoersvoorwaarden is louter voor het leesgemak bedoeld en dient niet te worden gebruikt om de tekst te interpreteren.

De authentieke tekst van deze Vervoersvoorwaarden is opgesteld in het Engels; vertalingen in enige andere taal of talen worden louter voor het gemak of voor verwijzing verstrekt.

Germany

ARTICLE 1 - WHAT PARTICULAR EXPRESSIONS MEAN IN THESE CONDITIONS

As you read these conditions, please note that:

"WE", "OUR" "OURSELVES" and "US" means Etihad Airways.

"YOU", "YOUR" and "YOURSELF” means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "Passenger").

"AGREED STOPPING PLACES" means those places, except the place of departure and the place of destination, set out in the Ticket or shown in our timetables as scheduled stopping places on your route.

"AIRLINE DESIGNATOR CODE" means the two or three characters or letters which identify particular air carriers.

"AUTHORISED AGENT" means a passenger sales agent (which can include another carrier) who has been validly appointed by us to represent us in the sale of carriage by air on our services.

"BAGGAGE" means your personal property accompanying you in connection with your carriage. Unless otherwise specified, it consists of both your Checked and Unchecked Baggage.

"BAGGAGE CHECK" means those portions of the Ticket which relate to the carriage of your Checked Baggage.

"BAGGAGE IDENTIFICATION TAG" means a document issued to you solely for identification of your Checked Baggage.

"CARRIER" means an air carrier other than ourselves, whose airline designator code appears on your Ticket or on a Conjunction Ticket.

"CHECKED BAGGAGE" means Baggage of which we take custody for carriage in the aircraft hold, and for which we have issued a Baggage Check or Baggage Identification Tag.

“CHECK-IN DEADLINE” means the time limit specified by us by which you must have completed check-in formalities and received your boarding pass.

"CONDITIONS OF CONTRACT" means those statements contained in or delivered with your Ticket or e-Ticket Receipt/Itinerary, identified as such and which incorporate, by reference, these Conditions of Carriage.

"CONJUNCTION TICKET" means a Ticket issued to you by us or our Authorised Agent in conjunction with another Ticket which together constitute a single contract of carriage.

"CONVENTION" means whichever of the following instruments is or are applicable:
- the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929 (hereinafter referred to as the Warsaw Convention); 
- the Warsaw Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;
- the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal (1975):
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 2 of Montreal (1975);
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 4 of Montreal (1975);
- the Guadalajara Supplementary Convention (1961);
- the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal, 28 May 1999 (referred to as the Montreal Convention)

"COUPON" means a paper document marked "Flight Coupon" or
"Passenger Coupon" issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

"DAMAGE" means death, or bodily injury to a Passenger, caused by an accident on board an aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.  It also means damage sustained in the event of the destruction or the total or partial loss of or damage to Baggage which occurs during carriage by air or during any period within which the baggage is the charge of the carrier. Additionally, it means damage occasioned by delay in the carriage by air of Passengers or Baggage.

"DAYS" mean calendar days, including all seven days of the week; provided that, for the purpose of notification, the day upon which notice is dispatched shall not be counted; and provided further that for purposes of determining duration of validity of a Ticket, the day upon which the Ticket is issued, or the first flight commenced shall not be counted.

"ELECTRONIC TICKET" means the electronic entries within our reservations database recording the carriage you have booked for which we or our Authorized Agent have issued an e-Ticket Receipt/Itinerary.  

"e-TICKET RECEIPT/ITINERARY" means a receipt marked as such or marked "Passenger Receipt/Itinerary" or "Itinerary/Receipt" validly issued by us or our Authorized Agent and delivered to you by email, by fax, by hand, by mail, or by courier.

"FLIGHT COUPON" means a paper document, marked as such, validly issued by our Authorized Agent as part of your Ticket showing the places of departure and destination between which you are entitled to be carried or, alternatively, an electronic entry within our reservations database recording your booking for carriage on a particular flight.

“FORCE MAJEURE” means unusual and unforeseeable circumstances beyond your control, the consequences of which could not have been avoided even if reasonable care had been exercised.

"PASSENGER" means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "you", "your" and "yourself”).

"PASSENGER COUPON" or "PASSENGER RECEIPT" mean a document marked as such issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

“SPECIAL DRAWING RIGHTS” means the international unit of account, defined by the International Monetary Fund, based upon the values of several leading currencies.  The currency values of the Special Drawing Right fluctuate and are re-calculated each banking day.  These values are known to most commercial bankers and are reported regularly in leading financial journals.

"STOPOVER" means a scheduled stop on your journey for 24 hours or more  at a point between the first place of departure and the last place of destination.

"TARIFFS" means our published fares, charges and/or related conditions of carriage filed, where required, with the appropriate authorities.

"TICKET" means either a paper document marked "Passenger Ticket and Baggage Check" issued by us or our Authorised Agent with all accompanying Coupons or, alternatively, an Electronic Ticket.

"UNCHECKED BAGGAGE" means your Baggage other than Checked Baggage carried by you onboard the aircraft.

ARTICLE 2 - APPLICABILITY

2.1 GENERAL
Except as otherwise provided in Articles 2.2 and 2.4, our Conditions of Carriage apply to all flights or flight segments operated by us where our Airline Designator Code appears in the "Carrier" box of your Ticket or in respect of which we have a legal liability to you.

2.2 CHARTER OPERATIONS
If carriage is performed pursuant to a charter agreement, these Conditions of Carriage apply only to the extent they are incorporated, by reference or otherwise, in the charter agreement or the Ticket.

2.3 CODE SHARES
On some services we may have arrangements with other carriers known as "Code Shares". This means that even if you have a reservation with us and hold a ticket where our name or airline designator code is indicated as the carrier, another carrier may operate the aircraft. If such arrangements exist, their Conditions of Contract will apply and we will advise you of the name of the carrier operating the aircraft at the time you make a reservation (or if you make your reservation with our Authorised Agent, we will endeavour to ensure that the Authorised Agent gives you that information). In the event of a tarmac delay at a U.S. airport, the operating carrier's tarmac delay contingency plan governs.

2.4 OVERRIDING LAW
These Conditions of Carriage are applicable unless they are inconsistent with our Tariffs or applicable law in which event such Tariffs or laws shall prevail. If any provision of these Conditions of Carriage is invalid under any applicable law or where our Tariffs prevail, the other provisions shall nevertheless remain valid.

2.5 CONDITIONS PREVAIL OVER REGULATIONS
Except as provided in these Conditions of Carriage, in the event of inconsistency between these Conditions of Carriage and any other regulations we may have, dealing with particular subjects, these Conditions of Carriage shall prevail. If part of one of our regulations becomes invalid in this way, the other parts of our regulations will still apply.

ARTICLE 3 - TICKETS

3.1 GENERAL PROVISIONS
3.1.1 We will provide carriage only to  persons who possess, and are named in a valid Ticket (which includes the Flight Coupon for that flight, unused Flight Coupons for subsequent flights recorded in the Ticket, and the Passenger Coupon), provided that you produce appropriate identification, where required by us or our Authorized Agents or agents. We reserve the right to refuse carriage to, and to retain the ticket of any person who has acquired a ticket in violation of applicable law or our tariffs, conditions, rules or regulations, or to any person presenting a ticket without being able to prove that he or she is the person named as passenger in the ticket.
3.1.2 A Ticket is not transferable, save that if your Ticket has been provided to you by a third party as part of a package holiday to which European Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on Package Travel and Package Tours (as specified in local law) applies, you may be permitted to transfer your booking to another person if you are prevented due to Force Majeure from proceeding with the package. Where such a transfer is permitted by applicable law, we or our Authorised Agent will, at your request, replace your Ticket by issuing a new Ticket to another person, but only if you have satisfied all applicable legal requirements.  If you are in doubt whether your Ticket forms part of a package to which the above Directive applies, you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.
3.1.3 Some Tickets are sold at discounted fares which may be partially or completely non-refundable. If you are in doubt whether your Ticket is non – refundable you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.  You should choose the fare best suited to your needs. You may also wish to ensure that you have appropriate insurance to cover instances where you have to cancel your Ticket.
3.1.4 If you have a Ticket which is completely unused, and you are prevented from traveling due to Force Majeure, provided that you promptly advise us and furnish evidence such Force Majeure, we will provide you with a credit of any non-refundable amount of the fare, for future travel on us, subject to deduction of a reasonable administration fee. That credit will be valid for use by you for purchase of a Ticket for yourself or another person within 12 months after the credit is issued.
3.1.5 The Ticket is and remains at all times our property.
3.1.6 You shall not be entitled to be carried if the paper Ticket or part of it presented is mutilated, damaged, defaced  or if it has been altered otherwise than by us or an Authorised Agent. In the case of an Electronic Ticket, you shall not be entitled to be carried on a flight unless you provide positive identification (for example your valid passport, which must bear the serial number that matches the number specified in the e-Ticket Receipt/Itinerary).
3.1.7 Where you have an Electronic Ticket, it is advisable that you bring the e-Ticket Receipt/Itinerary with you to the airport as you may be asked to present this to us and/or to airport immigration and security personnel or other relevant authorities.
3.1.8 For the purposes of the Convention, an e-Ticket Receipt/Itinerary is deemed to serve as a passenger ticket and baggage check/document of carriage.
3.1.9 In case of loss, damage, defacing or mutilation of a Ticket (or part of it) by you or non-presentation of a paper Ticket containing the Passenger Coupon and all unused Flight Coupons, upon your request we may replace such Ticket (or part of it) by issuing a new Ticket, provided there is evidence, readily ascertainable at the time, that a Ticket valid for the flight(s) in question was duly issued and you sign an agreement to reimburse us for any costs and losses, up to the value of the original ticket, which are necessarily and reasonably incurred by us or another carrier for misuse of the Ticket.  We will not claim reimbursement from you for any such losses which result from our own negligence.  We shall charge a reasonable administration fee for this service, unless the loss, damage, defacing or mutilation was due to our negligence or that of our agent.
3.1.10 Where as provided in Paragraph 3.1.9 above satisfactory evidence is not available or you do not sign such an agreement, we may require you to pay up to the full Ticket price for a replacement Ticket, subject to refund if you later find the original Ticket and present that original to us unused or if and when we are satisfied that the lost, damaged, defaced or mutilated Ticket has not been used before the expiry of its validity.
3.1.11 A ticket is valuable so you should take appropriate measure to safeguard it and ensure that it is not lost, stolen, damaged or defaced. Similarly, e-ticket Receipt/Itinerary should be kept safely so that it is not lost, stolen, damaged or defaced. 

3.2 PERIOD OF VALIDITY
3.2.1 Except as otherwise provided in the Ticket, in these Conditions, or in applicable Tariffs (which may limit the validity of a ticket, in which case the limitation will be shown on the Ticket), a Ticket is valid for:
3.2.1.1 One year from the date of issue, if completely unused; or
3.2.1.2 Subject to the first travel occurring within one year from the date of issue, one year from the date of first travel under the Ticket
3.2.2 When you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket because at the time you request reservations we are unable to confirm a reservation, the validity of such Ticket will be extended solely by the period during which such confirmation of reservation could not be given, or you may be entitled to a refund in accordance with Article 10.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
3.2.3 If after having commenced your carriage, you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket by reason of illness, we may extend the period of validity of your Ticket until the date when (in our reasonable opinion) you become fit to travel or until our first flight after such date from the point where the journey is resumed, on which space is available in the class of service for which the fare has been paid.  Such illness must be attested to by a medical certificate.  When the Flight Coupons remaining in the Ticket  involve one or more Stopovers, the validity of such Ticket may be extended for not more than three months from the date shown on such certificate. In such circumstances, we will similarly extend the period of validity of Tickets of other members of your immediate family accompanying you on the carriage you were prevented from completing.
3.2.4 In the event of death of a Passenger en route, the Tickets of persons accompanying the Passenger may be modified by us either by waiving the minimum stay or extending the validity. In the event of a death in the immediate family of a Passenger who has commenced carriage, the validity of that Passenger's Ticket and those of his or her immediate family who are accompanying the Passenger may likewise be modified. Any such modification shall be made upon receipt of a valid death certificate or other evidence satisfactory to us and any such extension of validity shall not be for a period longer than forty-five (45) Days from the date of the death.

3.3 FLIGHT COUPON SEQUENCE AND USE
3.3.1 Your Ticket is valid only for the carriage shown on the Ticket, from the place of departure via any Agreed Stopping Places to the final place of destination.  The fare you have paid is based upon our Tariffs and is for the carriage shown on the Ticket.  It forms an essential part of our contract with you.  The Ticket will not be honored and will lose its validity if all the Flight Coupons are not used in the sequence provided in the Ticket.
3.3.2 Should you wish to change any aspect of your carriage (including use of Flight Coupons out of sequence) you must contact us well in advance and before the day of  departure of any affected flight.  The fare for your new carriage will be calculated by us and, if higher than the fare paid, you will be given the option of accepting the new price or maintaining your original carriage as ticketed.  Should you be required to change any aspect of your carriage due to Force Majeure, you must contact us as soon as practicable and we will use reasonable efforts to transport you to your next Stopover or final destination, without recalculation of the fare (but only if you have provided us with satisfactory evidence of the Force Majeure. 
3.3.3 Should you change your carriage without our agreement, we will assess the correct price for your actual travel.  You will have to pay any difference between the price you have paid and the total fare we calculate for your revised carriage.  We will refund you the difference if the new price is lower (subject to deduction of a reasonable administration fee), but otherwise your unused Flight Coupons have no value. 
3.3.4 While some types of changes will not result in a change of fare, others, such as changing the place of departure (for example, if you do not fly the first segment) or reversing the direction you travel, can result in an increase in price. Many special fares are valid only on the dates and for the flights shown on the Ticket and may not be changed at all, or may be changed only upon payment of an additional fee to us or our Authorised Agent.
3.3.5 Each Flight Coupon contained in your Ticket will be accepted for carriage in the class of service on the date and flight for which space has been reserved. When a Ticket is originally issued without a reservation being specified, space may be later reserved subject to our Tariff and the availability of space on the flight requested.
3.3.6 If you do not show up for any flight prior to the Check-In -Deadline or you change any part of your carriage without advising us at least 24 hours earlier in advance of that Deadline, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fee.  However, if you do advise us in advance, we will not cancel your subsequent flight reservations.

3.4 OUR NAME AND ADDRESS 
Our name may be abbreviated to our Airline Designator Code (which is EY), or otherwise, in the Ticket. Our address is P O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

ARTICLE 4 - FARES, TAXES, FEES AND CHARGES SURCHARGES

4.1 FARES
Fares apply only for carriage from the airport at the point of origin to the airport at the last point of destination via any agreed Stopovers at the times and on the dates specified in your Ticket, unless otherwise expressly stated.  Fares do not include ground transport service between airports and between airports and town terminals or any other transport or services.  Your fare will be calculated in accordance with our Tariffs in effect on the date of payment of your Ticket for travel on the specific dates and itinerary shown on it.  Should you change your itinerary or dates of travel, this may change the fare to be paid. We reserve the right to refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

4.2 TAXES, FEES AND CHARGESApplicable taxes, fees and charges imposed by government or other authority, or by the operator of an airport, shall be payable by you in full before carriage. At the time you purchase your Ticket, you will be advised of taxes, fees and charges not included in the fare, most of which will normally be shown separately on the Ticket.  The taxes, fees and charges imposed on air travel are outside our control and are constantly changing and can be imposed or increased after the date of Ticket issuance. If you do not use your Ticket or use only a portion thereof, you may claim a refund of any taxes, fees or charges you have paid as appropriate but we will deduct any applicable administration fees where your Ticket is subject to restrictions.  We reserve the right to refuse transportation if the applicable taxes, fees and charges are not paid.

4.3 SURCHARGES IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES
4.3.1 In exceptional circumstances, charges may be imposed on us by third parties which are of a type or amount not normally applicable to our operations (for example, insurance premium supplements or additional security costs triggered by unlawful interference with civil aviation).  
4.3.2 In addition, we may be subjected to significant increases in operational costs (for example, fuel charges) caused by exceptional circumstances beyond our control.  
4.3.3 In such cases, you will be required to pay to us, as fare surcharges, all such charges attributed by us to your carriage (even if imposed after the date of issue of your Ticket).  We will contact you with details of any applicable fare surcharges as soon as possible.  If we are unable to establish contact using your contact details, we will advise you of any applicable fare surcharge at check-in.  You are free to choose not to pay a fare surcharge and receive an involuntary refund of your Ticket in accordance with the provisions of Article 10.2, in which case we will have no other liability to you. 
4.3.4 If any exceptional circumstances surcharge ceases to apply to all or part of your carriage, or a lesser amount is due, a refund can be claimed in respect of any such surcharge which has been paid.  Please ask us or our Authorized Agent for details of how to claim such refund. 
4.3.5 We reserve the right to refuse transportation if the applicable surcharges have not been paid.

4.4 CURRENCY
Fares, taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges are payable in the currency of the country in which the Ticket is issued, unless another currency is indicated by us or our Authorised Agent at or before the time payment is made (for example, because of the non-convertibility of the local currency). We may, at our discretion, accept payment in another currency.

ARTICLE 5 - RESERVATIONS

5.1 RESERVATION REQUIREMENTS
5.1.1 We or our Authorised Agent will record your reservation(s).  Upon request we will provide you with written confirmation of your reservation(s).
5.1.2 Certain fares have conditions which limit or exclude your right to change or cancel reservations.
5.1.3 If you have a medical condition or other condition for which you may require medical assistance or special assistance during embarkation, disembarkation or assistance during the flight (for example, in the circumstances set out at Articles 7.2 and 7.3), you must advise us at the time you make your booking.  You will be given a provisional booking until such time as we are satisfied that you have received medical clearance required by Article 7.3 and satisfied all conditions attached to such clearance.  If you are flying to or from certain countries , local laws may mean that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 5.1.3 and you should ask us how the requirements differ.

5.2 TICKETING TIME LIMITS
If you have not paid for the Ticket prior to the specified ticketing time limit, as advised by us or our Authorised Agent, we may cancel your reservation.

5.3 PERSONAL DATA
5.3.1 You recognize that personal data has been given to us for the purposes of: making a reservation; purchasing, recording and issuing a Ticket and all ancillary documents associated with your carriage; providing you with your carriage and all ancillary services to your carriage; responding to your queries and requests; administration of accounting, billing and auditing procedures and other administrative purposes; obtaining ancillary services; developing and providing services; facilitating immigration and entry procedures; facilitating security checks, procedures and requirements; prevention and detection of crime and making available such data to government agencies, in connection with your travel; customer relations issues; assisting us in future transactions with you; and marketing.  For these purposes, you authorise us to retain and use such data and to transmit it and/or share it with: our own offices, our Authorized Agents, our other companies and/or brands, anyone to whom we transfer our rights and duties, third party companies offering related services, governments and government agencies, credit card and other payment card companies, other airlines and other Carriers or the providers of the above-mentioned services.
5.3.2 We may also retain your personal data for direct marketing, but we will obtain your authority to do this first.
5.3.3 Sensitive personal data, for example data relating to your health or disabilities, religion, criminal record or otherwise may be processed by us. In addition we may transfer your data to countries which may not afford the same level of data protection. You recognize that, by providing us with sensitive personal data you give your explicit consent for us to process it and disclose it to third parties for the purposes mentioned in this paragraph 5.3 and also that we may transfer your personal data to other countries whether or not they afford the same level of data protection. We undertake to collect, process, store, save and transfer your data in compliance with relevant data protection legislation in force from time to time.
5.3.4 We may also monitor and/or record your telephone conversations with us to ensure consistent service levels, prevent/detect fraud and for training purposes.
5.3.5 We may require the name and contact details of a third party whom we may contact in an emergency.  It is your responsibility to ensure that the third party consents to the disclosure of the information provided for that purpose.
5.3.6 If you would like to know what personal data we are holding about your and/or correct the personal data that we hold about you, please contact our local office.
5.3.7 You agree to hold us and our Authorized Agents harmless for transmitting or retaining inaccurate data provided by you.

5.4 SEATING
We will endeavour to honour advance seating requests.  However, we cannot guarantee any particular seat. We reserve the right to assign or reassign seats at any time, even after boarding of the aircraft. This may be necessary for legitimate reasons including but not limited to operational, safety or security reasons.

5.5 RECONFIRMATION OF RESERVATIONS
5.5.1 Onward or return reservations may be subject to the requirement on you to reconfirm the reservations within specified time limits.  We or our Authorised Agent will advise you when we require reconfirmation, and how and where it should be done.  If it is required and you fail to reconfirm, we may cancel your onward or return reservations and you will not normally be entitled to a refund except where expressly stated by us.  However, if you advise us you still wish to travel, and there is space on the flight, we will reinstate your reservations and transport you.  If there is no space on the flight we will use reasonable efforts to transport you to your next or final destination but we are not obliged to do so.
5.5.2 You should check the reconfirmation requirements of any other Carriers involved in your journey with them. Where it is required, you must reconfirm with the Carrier whose Airline Designator Code appears for the flight in question on the Ticket.  We will have no liability to you if another Carrier cancels one or more reservations for any reason including but not limited to your failure to meet the reconfirmation requirements and your right to onward travel or refund will be governed by that Carrier's conditions of carriage.

5.6 CANCELLATION OF ONWARD RESERVATIONS
Please be advised that if you do not show up for any flight without advising us in advance, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fees. However, if you do advise us in advance of Check-in Deadlines or boarding (where you have completed all check-in formalities), we will not cancel your subsequent flight reservations.

ARTICLE 6 - CHECK-IN AND BOARDING

6.1 Check-in Deadlines are different at every airport and you are required to inform yourself about these Check-in Deadlines and honour them. We reserve the right to cancel your reservation if you do not comply with the Check-in Deadlines indicated. We or our Authorised Agents will advise you of the Check-in Deadline for your first flight with us shown on your Ticket. For any subsequent flights in your journey, you should inform yourself of the Check-in Deadlines as we and our Authorised Agent may not do so. Check-in Deadlines for our flights can be found in our timetable, or may be obtained from us or our Authorised Agents.
6.2 You must be present at the boarding gate not later than the time specified by us when you check-in.
6.3 We may cancel the space reserved for you and offload your Checked Baggage if you fail to arrive at the boarding gate in time.
6.4 We will not be liable to you for any loss or expense whatsoever incurred due to your failure to comply with the provisions of this Article.

ARTICLE 7 - REFUSAL AND LIMITATION OF CARRIAGE

7.1 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
7.1.1 In the reasonable exercise of our discretion, we may refuse to carry you or your Baggage if we have notified you in writing that we would not at any time after the date of such notice carry you or your Baggage on our flights. In this circumstance we have no liability except that you will be entitled to a refund.  
7.1.2 We may also refuse to carry you or your Baggage (without any obligation to give you prior notice) on any flight (even if you hold a valid Ticket and have a boarding pass) if one or more of the following have occurred or we reasonably believe may occur:
7.1.2.1 such action is necessary in order to comply with any applicable government laws, regulations, orders or policy;
7.1.2.2 the carriage of you and/or your Baggage may endanger or affect the safety, health, or materially affect the comfort of other Passengers or crew or disturb or appear to disturb the orderly conduct of air transport;
7.1.2.3 your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, presents or appears to present a hazard or risk to yourself, to Passengers, to crew, or the aircraft, or to property;
7.1.2.4 we believe that your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, is likely to present a source of material annoyance or discomfort to other Passengers on board the aircraft if you were allowed to proceed to travel in the class in which you are booked or in which you have agreed to travel;
7.1.2.5 you have refused to submit to a security check of yourself or your Baggage or having submitted to such a check, you fail to provide satisfactory answers to security questions asked or you fail a security profiling assessment or analysis or you tamper with or remove any security seals on your Baggage or security stickers on your boarding pass;
7.1.2.6 you have not paid in full the applicable fare, taxes, fees, charges or surcharges.
7.1.2.7 you do not appear to have valid or lawfully acquired travel documents or you appear in our opinion not to meet requisite visa requirements, you seek to enter a country through which you may be in transit for which you do not have valid travel documents (or meet the visa requirements), you destroy your travel documents during flight or between check-in and boarding or refuse to surrender your travel documents to the flight crew, against receipt, or allow us to copy your travel documents when so requested;
7.1.2.8 you present a Ticket that has been or appears to have been acquired unlawfully, has been purchased from an entity other than us or our Authorised Agent, has been reported as being lost or stolen, or is a counterfeit, or you cannot prove that you are the person named in the Ticket;
7.1.2.9 you have failed to comply with the requirements set forth in Article 3.3 above concerning Flight Coupon sequence and use, or you present a Ticket which has been issued or altered in any way, other than by us or our Authorised Agent, or the Ticket is mutilated, defaced or damaged;
7.1.2.10 you fail to observe, or obstruct or hinder, our instructions with respect to safety or security, whether prior to boarding or on board the aircraft or those of any ground staff or crew member in the performance of their duties or if you tamper or threaten to tamper with the aircraft, its equipment or any part thereof;
7.1.2.11 you have previously committed one of the acts or omissions referred to above either with us or another Carrier, and we have reason to believe that you may do so again; 
7.1.2.12 you commit a criminal offence during check-in or any of the other operations of embarkation on, or disembarkation from, your flight or disembarkation from a connecting flight or on board the aircraft before take-off or on board the aircraft on any connecting flight or while you are taking any service from us;
7.1.2.13 you use threatening, abusive, insulting, harassing  or indecent words or behave in a threatening, abusive or insulting manner to ground staff or members of the crew prior to or during boarding the aircraft or disembarkation from or on a connecting flight or on board the aircraft before take-off;
7.1.2.14 you fail to observe our instructions relating to safety or security and comfort of other Passengers (for example, amongst other things, on seating; storage of Unchecked Baggage; smoking; consumption of alcohol; use of drugs; use of electronic equipment, including mobile cellular phones, laptop computers, PDAs, portable recorders, portable radio, CD, DVD and MP3 players, electronic games or transmitting devices or cause chaos and disturbance on board the aircraft; 
7.1.2.15 you have made, or attempted to make (or appear to have made), a bomb hoax, hijack threat or any other security threat;
7.1.2.16 we have been informed (orally or in writing) by immigration or other authorities of the country to which you are traveling to or through which you may intend to transit, or of a country in which you have a Stopover planned, that you will not be permitted entry to such country even if you have valid travel documents; 
7.1.2.17 you fail, or refuse, to give us information in your possession or available to you which a governmental authority has lawfully asked us to give about you, or it appears to us that any such information you have given is false or misleading; 
7.1.2.18 if you are medically unfit to fly; 
7.1.2.19 you are, or we reasonably suspect you are, in unlawful possession of drugs.

We have no duty to make any enquiries when determining whether we believe any event under Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.19 might happen.

7.2 SPECIAL ASSISTANCE
It is recommended that unaccompanied children, or persons with reduced mobility pregnant women persons with illness or other people which we consider requiring special assistance (for example a wheelchair) arrange with us at the time of ticketing any required special assistance and comply with our applicable procedures . If your special assistance requirements change adversely subsequent to you receiving our agreement to carry you, you must advise us immediately of your change in circumstances and seek our further acceptance for carriage.  Passengers with reduced mobility who have advised us of any special requirements they may have at the time of ticketing, and been accepted by us, shall not subsequently be refused carriage on the basis of such disability or special requirements.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.2 and you should ask us how the requirements differ. 

7.3 FITNESS TO FLY
7.3.1 You must be medically fit prior to boarding the aircraft for carriage.  No medical examination is necessary unless you have any reason to suspect, or ought reasonably to know, that you have a condition which might be exacerbated by the normal operation of an aircraft or could cause you difficulty if you are unable to gain access before the end of your flight to professional medical assistance.  Where that is the case, you are obliged to seek professional medical advice before flying with us and produce to us, no later than 48 hours before the flight, a medical report form an appropriately qualified doctor which confirms your fitness to travel on all flights on which you are booked.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.3 and you should ask us how the requirements differ.
7.3.2 If you are taken ill during the flight for any reason (except due to reasons attributable to us or our Authorized Agent), or due to your pregnancy, you will reimburse to us any expenses incurred as a result of treatment on board the aircraft, transporting you on the ground, or treatment provided by third parties.

ARTICLE 8 - BAGGAGE

8.1 BAGGAGE ALLOWANCE
You may carry Baggage, subject to our conditions and limitations, which are available upon request from us or our Authorised Agents.

8.2 EXCESS BAGGAGE
You will be required to pay a charge for carriage of Baggage in excess of the allocated Baggage allowance. These rates are available from us upon request.

8.3 ITEMS UNACCEPTABLE AS BAGGAGE AND FRAGILE/PERISHABLE ITEMS
8.3.1 You must not include in your Baggage:
8.3.1.1 items which are likely to endanger the aircraft or persons or property on board the aircraft, such as those specified in the International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air and the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, and in our regulations (further information is available from us on request);
8.3.1.2 items the carriage of which is prohibited by the applicable laws, regulations or orders of any state to be flown from or to;
8.3.1.3 items which are reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because they are dangerous or unsafe, or because of their weight, size, shape or character, or because they are fragile or perishable having regard to, among other things, the type of aircraft being used. Information about unacceptable items is available upon request.
8.3.2 Firearms (whether real, replica or toy), pellet guns, components of fire arms, and ammunition other than for hunting and sporting purposes are prohibited from carriage as Baggage. Firearms and ammunition for hunting and sporting purposes may be accepted at our sole discretion as Checked Baggage. Firearms must be unloaded, with the safety catch on, and suitably packed. Carriage of ammunition is subject to ICAO and IATA regulations as specified in Article 8.3.1.1.
8.3.3 Weapons such as antique firearms, swords, knives and similar items may be accepted as Checked Baggage, at our sole discretion, but will not be permitted in the cabin of the aircraft.
8.3.4 You must not include in Checked Baggage money, jewellery, precious metals, computers, personal electronic devices, stored data, any medication or medical equipment which may be required in-flight or during your trip or which cannot be quickly replaced if lost or damaged, house or car keys, negotiable papers, securities or other valuable items or documents, business documents, passports and other identification documents or samples.
8.3.5 You must not include in Unchecked Baggage real, replica or toy weapons (plastic or metal), or any object which looks like a weapon or could reasonably be mistaken for a weapon, tradesman's tools, ammunition, detonators, fuses, grenades, gas and gas containers such as butane, propane, acetylene, oxygen, explosives or anything which contains explosives, catapults, cross bows, harpoon and spear guns, stun or chocking devices such as prods, ballistic conducted energy weapons, lighters shaped like fire arms, fire works, flares and other pyrotechnics (including party poppers, festive crackers and toy caps), non-safety matches, smoke generating canisters or cartridges, flammable liquid fuel such as petrol/gasoline, diesel, lighter fuel, alcohol, ethanol, aerosol spray paint, turpentine and paint thinner, alcoholic beverages exceeding 70% by volume, acids and alkalis such as wet batteries that may spill, corrosive or bleaching substances such as mercury, chlorine, disabling or incapacitating sprays such as mace, pepper, tear gas, radioactive material such as medicinal or commercial isotopes, poisons, infections or hazardous biological material such as infected blood, bacteria and viruses, material capable of spontaneous ignition or combustion, fire extinguishers,  darts, household cutlery, scissors, corkscrews, nail files, knives with blades of any length, knitting needles, paper knives, sporting bats and clubs, razor blades (except safety razors and accompanying cartridges), billiard, snooker or pool cues, hypodermic needles (except those required for medical reasons and accompanied by a medical certificate confirming the medical condition), hard sporting balls or martial arts devices.
8.3.6 You must not include in your Checked and Unchecked Baggage any other item which we specify from time to time in our Conditions of Carriage of Passengers and Baggage, Conditions of Ticket, regulations or notices. 
8.3.7 If, despite being prohibited, any items referred to in Articles 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 and 8.3.5 are included in your Baggage, we shall not be responsible for any loss or damage to such items during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply.
8.3.8 It is recommended that fragile or perishables should not be included in your checked Baggage.

8.4 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
8.4.1 Subject to Articles 8.3.2 and 8.3.3, we will refuse to carry as Baggage the items described in Article 8.3, and we may refuse further carriage of any such items upon discovery, regardless of whether and when we are told, or discover, the presence of such items.
8.4.2 We may refuse to carry as Baggage any item reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because of its size, shape, weight, appearance, content or character, or for safety or operational reasons, or in the interests of the comfort of other passengers. Information about unacceptable items is available upon request.
8.4.3 We may refuse to accept Baggage for carriage unless it is in our reasonable opinion properly and securely packed in suitable containers. Information about packing and containers unacceptable to us is available upon request.

8.5 RIGHT OF SEARCH
8.5.1 For reasons of safety and security we may request that you permit a search and scan of your person and a search, scan or x-ray of your Baggage. If you are not available, your Baggage may be searched, scanned or x-rayed in your absence for the purpose of determining whether you are in possession of or whether your Baggage contains any item described in Articles 8.3.1, 8.3.4 or 8.3.5 or any firearms, ammunition or weapons which have not been presented to us in accordance with Articles 8.3.2 or 8.3.3. If you are unwilling to comply with such request we may refuse to carry you and your Baggage. In the event a search or scan causes Damage to you, or an x-ray search or scan causes damage to your Baggage, we shall not be liable for such Damage unless due to our fault or negligence.
8.5.2 You must allow security checks of your Baggage by government officials, airport officials, police or military officials and Carriers involved in your carriage.
8.5.3 It is your responsibility to make yourself aware of and comply with any requirement of security authorities in other countries that require Checked Baggage to be secured in such a manner that it can be opened without the possibility of causing damage in the absence of the Passenger.  

8.6 CHECKED BAGGAGE
8.6.1 Upon delivery to us of your Baggage which you wish to check, we will take custody of, and issue a Baggage Identification Tag for, each piece of your Checked Baggage.
8.6.2 Checked Baggage should have your name or other personal identification (including a contact telephone number) affixed to it.
8.6.3 Checked Baggage will, whenever possible, be carried on the same aircraft as you, unless we decide for safety, security or operational reasons to carry it on an alternative flight. If your Checked Baggage is carried on an alternative flight we will deliver it to you at the address you have provided to us, unless applicable law at the place of collection requires you to be present for customs clearance, or the reason for carriage of the Checked Baggage on an alternative aircraft related to the size, weight or character of the Checked Baggage or your failure to comply with these Conditions of Carriage.
8.6.4 Unless we decide that your Checked Baggage will not be carried on the same aircraft as you, we will not carry your Checked Baggage if you fail to board the aircraft on which it is loaded or, having boarded, you leave the aircraft before take-off or at a point of transit, without re-boarding.
8.6.5 You must ensure that your Checked Baggage is sufficiently robust and well secured to withstand the usual and normal rigours of carriage by air without sustaining damage (except for fair wear and tear).

8.7 UNCHECKED BAGGAGE
8.7.1 We may specify maximum dimensions and/or weight for Unchecked Baggage which you carry on to the aircraft.  In any case, Unchecked Baggage which you carry onto the aircraft must fit under the seat in front of you or in an enclosed storage compartment in the cabin of the aircraft. If your Baggage cannot be stored in this manner, or is of excessive weight, or is considered unsafe for any reason, it must be carried as Checked Baggage, subject to Articles 8.2 and 8.3.
8.7.2 Objects not suitable for carriage in the cargo compartment (such as delicate musical instruments), and which do not meet the requirements in Article 8.7.1 above, will only be accepted for carriage in the cabin of the aircraft if you have given us notice sufficiently  in advance of check-in and permission has been granted by us. You may be required to pay a separate charge for this service and we have no obligation to allow you to use this service.

8.8 COLLECTION AND DELIVERY OF CHECKED BAGGAGE
8.8.1 Subject to Article 8.6.3, you are required to collect your Checked Baggage as soon as it is made available at your destination or Stopover. Should you not collect it promptly upon its  availability at your destination or Stopover, we may charge you a reasonable storage fee which shall be determined by us. Should your Checked Baggage not be claimed within three (3) months of the time it is made available, we may dispose of it  without notice or any liability to you.
8.8.2 Only the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag is entitled to delivery of the Checked Baggage. We accept no responsibility for checking the identity or authority of the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag or for checking that such person has any right to collection.  
8.8.3 If a person claiming Checked Baggage is unable to produce the Baggage Check and identify the Baggage by means of a Baggage Identification Tag, we will deliver the Baggage to such person only on condition that he or she establishes to our satisfaction his or her right to the Baggage.

8.9 ANIMALS
We reserve the right, at our absolute discretion, to refuse to carry any animals.  If we agree to carry any animals they will be carried subject to the following conditions:
8.9.1 You must ensure that animals such as dogs, cats and falcons and other pets, are properly crated with necessary supplies of food and water (or carried in a container complying with any applicable legal requirements) and accompanied by valid health and vaccination certificates, entry permits, transit and exit permits and other documents required by countries of entry or transit, failing which they will not be accepted for carriage. Such carriage may be subject to additional conditions specified by us, which are available on request.
8.9.2 If accepted as Baggage, the animal, together with its container and food, shall not be included in your free Baggage allowance, but shall constitute excess baggage, for which you will be obliged to pay the applicable rate prior to your animal being accepted for carriage.
8.9.3 Guide dogs accompanying Passengers with disabilities will be carried free of charge in addition to the normal free baggage allowance, subject to conditions specified by us, which are available on request.
8.9.4 Where carriage is not subject to the liability rules of the Convention, we are not responsible for injury to or loss, sickness or death of an animal which we have agreed to carry.
8.9.5 We will have no liability in respect of any such animal not having all the necessary exit, entry, health and other documents with respect to the animal's entry into or passage through any country, state or territory and the person carrying the animal must reimburse us for any fines, costs, losses or liabilities reasonably imposed or incurred by us as a result.  You will be solely responsible for making the necessary arrangements for any animal you attempt to carry on the aircraft and to which carriage has been refused.  Furthermore, we will have no liability to you if you are unable to travel as a result of the refusal of carriage to any animal you attempt you carry on the aircraft

8.10 ITEMS REMOVED BY AIRPORT SECURITY PERSONNEL
We will not be responsible for, or have any liability in respect of, articles removed from your Baggage, and/or retained, by airport security personnel.

ARTICLE 9 - SCHEDULES, DELAYS, CANCELLATION OF FLIGHTS

9.1 SCHEDULES
9.1.1 The flight times shown in timetables may change between the date of publication (or issue) and the date you actually travel.  We do not guarantee them to you and they do not form part of your contract with us.
9.1.2 Before we accept your booking, we or our Authorised Agent will notify you of the scheduled flight time in effect as of that time, and it will  be shown on your Ticket.  It is possible we may need to change the scheduled flight time subsequent to issuance of your Ticket.  If you provide us with your contact information, we or our Authorised Agent will endeavour to notify you of any such changes.  If, after you purchase your Ticket, we make a significant change to the scheduled flight time, which is not acceptable to you, and we are unable to book you on an alternate flight which is acceptable to you, you will be entitled to a refund in accordance with Article 10.2.

9.2 CANCELLATION, REROUTING, DELAYS, ETC.
9.2.1 We will take all reasonable necessary measures to avoid delay in carrying you and your Baggage.  In the exercise of these measures and in order to prevent a flight cancellation, in exceptional circumstances we may arrange for a flight to be operated on our behalf by an alternative carrier and/or aircraft without however accepting the obligation to make such arrangement.
9.2.2 If we cancel a flight due to be operated by us, fail to operate a flight reasonably according to the schedule, fail to stop at your destination or Stopover destination, or cause you to miss a connecting flight operated by us on which you hold a confirmed reservation, we shall, at your option, either:
9.2.2.1 carry you and your Baggage at the earliest opportunity on another of our scheduled services on which space is available in the class in which you were originally booked without additional charge and, where necessary, extend the validity of your Ticket; or
9.2.2.2 within a reasonable period of time re-route you and your Baggage to the destination shown on your Ticket by our own services or those of another carrier, or by other mutually agreed means and class of transportation without additional charge. If the fare, charges and exceptional circumstances surcharges for the revised routing are lower than what you have paid, we shall refund the difference; or
9.2.2.3 make a refund in accordance with the provisions of Article 10.2.
9.2.3 Upon the occurrence of any of the matters set out in Article 9.2.2, except as otherwise provided by the Convention or other applicable laws, rules or regulations, the options outlined in Article 9.2.2.1 to 9.2.2.3 are the sole and exclusive remedies available to you and we shall have no further liability to you.
9.2.4 Where your flight is due to be operated by us from an airport within the EU and has been cancelled or delayed for at least four (4) hours or you have been downgraded on an involuntary basis you may be entitled to certain rights and we will inform you about those rights when they arise. 

9.3 DENIED BOARDING COMPENSATION
9.3.1 If we are unable to provide previously confirmed space on a flight operated by us in the class in which you are booked and for which you have met all applicable Check-in Deadlines and boarding deadlines, we shall provide compensation to those Passengers denied boarding in accordance with applicable law and our denied boarding compensation policy. A copy of our denied boarding compensation policy is available upon request.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
9.3.2 Where you are denied boarding from a flight operated by us from an airport within the EU, in circumstances where you hold a Confirmed Reservation, have met the applicable Check-in Deadline and are not precluded from boarding by reason of application of these Conditions of Carriage or for other reasonable grounds, and are not traveling free of charge or on a reduced fare not generally available to the public, you may be entitled to benefits and we will inform you about those rights when they arise.

ARTICLE 10 - REFUNDS

10.1 GENERAL
We will refund a Ticket or any unused portion, in accordance with the applicable fare rules or Tariffs, as follows:
10.1.1 Except as otherwise provided in this Article, we shall be entitled to make a refund either to the person named in the Ticket or to the person who has paid for the Ticket, upon presentation of proof of such payment.
10.1.2 If a Ticket has been paid for by a person other than the Passenger named in the Ticket, and the Ticket indicates that there is a restriction on refund, we shall make a refund only to the person who paid for the Ticket, or to that person's order.
10.1.3 Except in the case of a lost Ticket, refunds will only be made on surrender to us of the Ticket and all unused Flight Coupons.  This requirement will not apply where your Ticket is an Electronic Ticket.

10.2 INVOLUNTARY REFUNDS
10.2.1  If we: (i) cancel a flight; (ii) fail to operate a flight reasonably according to schedule; (iii) fail to carry you on a flight for which you have a confirmed reservation and have met the Check-in Deadline and applicable boarding deadline and you have not been refused carriage for reasons permitted by these Conditions of Carriage; (iv) fail to stop at your destination or Stopover; or (v) cause you to miss a connecting flight on which you hold a confirmed reservation and adequate time existed to make the connection between the original scheduled time of arrival of your flight and the departure time of the connecting flight, the amount of the refund shall be, unless otherwise specified by appropriate law:
10.2.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid);
10.2.1.2 if a portion of the Ticket has been used, not less than the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used.

10.3 VOLUNTARY REFUNDS
10.3.1 If you are entitled to a refund of your Ticket for reasons other than those set out in Article 10.2, the amount of the refund shall be:
10.3.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid), less any reasonable service charges or cancellation fees;
10.3.1.2 if a portion of the Ticket has been used, an amount equal to the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used, less any reasonable service charges or cancellation fees.

10.4 RIGHT TO REFUSE REFUND
10.4.1 We may refuse a refund where application is made after the expiry of the validity of the Ticket.
10.4.2 We may refuse a refund on a Ticket which has been presented to us, or to Government officials, as evidence of intention to depart from that country, unless you establish to our satisfaction that you have permission to remain in the country or that you will depart from that country by another carrier or another means of transport.
10.4.3 We will not give a refund on a Ticket for any flight on which you have been refused carriage or from which you have been disembarked due to your conduct on board the aircraft.

10.5 CURRENCY
We reserve the right to make a refund in the same manner and the same currency used to pay for the Ticket.

10.6 NO OTHER RIGHTS
Unless we expressly state otherwise in these Conditions of Carriage, the rights to a refund set out in this Article 10 represent your only rights against us if your carriage does not take place for any reason whatsoever and we will have no other liability to you for any loss or expense whatsoever.

ARTICLE 11 - CONDUCT ABOARD AIRCRAFT

11.1 GENERAL
You will not at any time, conduct yourself aboard the aircraft in any manner likely to endanger or threaten (whether by hoax threats or otherwise) the aircraft or any person or property on board; obstruct, hinder or interfere with the crew in the performance of their duties; fail to comply with or contravene any instructions or direction of the crew, whether oral or by notice, including but not limited to those with respect to smoking, alcohol or drug consumption, security and safety or use of electronic equipment; or behave in a manner which causes or is likely to cause discomfort, distress, inconvenience, damage or injury to other passengers, the crew or property. If, in our reasonable opinion, you conduct yourself on board the aircraft in any of these ways, we may take such measures as we deem reasonably necessary to prevent continuation of such conduct, including restraint. You may be disembarked and refused onward carriage at any point with no liability to us, and may be prosecuted for offences committed on board the aircraft.

11.2 PAYMENT OF DIVERSION & OTHER COSTSIf, as a result of conduct by you of the sort mentioned in Article 11.1 we decide, in the exercise of our reasonable discretion, to divert the aircraft for the purpose of offloading you and/or your Baggage, you must pay all costs resulting from that diversion and, in addition, you must reimburse us for any costs we incur as a result of delaying the aircraft for the purpose of removing you and/or your Baggage.  You must also reimburse to us any costs we incur in order to: (i) repair or replace any property lost, damaged or destroyed by you; and (ii) compensate any passenger or crew member affected by your actions. 

11.3 ELECTRONIC DEVICESFor safety reasons, we may forbid or limit operation aboard the aircraft of electronic equipment, including, but not limited to, cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, CD players, electronic games or transmitting devices, including radio controlled toys and walkie-talkies. Operation of hearing aids and heart pacemakers is permitted.

ARTICLE 12 - ARRANGEMENTS FOR ADDITIONAL SERVICES

12.1 If we make arrangements for you with any third party to provide any services other than carriage by air, or if we issue a ticket or voucher relating to transport or services (other than carriage by air) provided by a third party such as surface transportation, hotel reservations or car rental, in doing so we act only as your agent. The terms and conditions of the third party service provider will apply.
12.2 If we are also providing surface transport to you, other conditions may apply to such surface transport. Such conditions are available from us upon request.  We will have no liability to you for any surface transportation or other services we arrange for you under Article 12.1, unless caused solely by our negligence.

ARTICLE 13 - ADMINISTRATIVE FORMALITIES

13.1 GENERAL
13.1.1 You are responsible for obtaining and holding all required travel documents and visas and for complying with all applicable laws, regulations, orders, demands and travel requirements of all countries to be flown from, into or through which you transit.
13.1.2 We shall not be liable for the consequences to any Passenger resulting from his or her failure to obtain such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or instructions.

13.2 TRAVEL DOCUMENTS
Prior to travel, you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We reserve the right to require you to present to us any of these documents at any time during your carriage and to refuse carriage of you and your Baggage if you do not comply with these requirements, or your travel documents do not appear to be in order, even if you have started or completed part of your carriage before it becomes clear to us that you have not complied with this Article 13.2.

13.3 REFUSAL OF ENTRY
If you are denied entry into any country (including a country through which you are transiting en route to your final destination), you will be responsible to pay any fine or charge, and to reimburse any fine or charge assessed against us by the Government concerned, and for reimbursing us for the cost of transporting you (and an escort, if required) from that country. The fare collected for carriage to the point of refusal or denied entry will not be refunded by us.

13.4 PASSENGER RESPONSIBLE FOR FINES, DETENTION COSTS, ETC.
If we are required to pay any fine, penalty detention costs, removal expenses, escorting charges, costs of tickets issued for you or to incur any other expenditure by reason of your failure to comply with laws, regulations, orders, demands or other travel requirements of the countries you have traveled to or because you have failed or to produce the required documents on seeking entry to a country, you shall reimburse us in full on demand any amount so paid or expenditure so incurred. We may apply towards such payment or expenditure the value of any unused carriage on your ticket, or any of your funds in our possession

13.5 CUSTOMS INSPECTION
If required, you shall attend inspection of your Baggage, by customs or other Government officials. We are not liable to you for any loss or damage suffered by you in the course of such inspection or through your failure to comply with this requirement.

13.6 SECURITY INSPECTION
You shall submit to any security checks, searches and scans by Governments, airport officials, Carriers handling agents, police or military officials or by us. 

13.7 CONFISCATED TRAVEL DOCUMENTS
We will not be liable to you for the return of any of your travel documents, identification documents or Tickets confiscated by any other Carrier or any governmental or other authority.

ARTICLE 14 - SUCCESSIVE CARRIERS

Carriage to be performed by us and other Carriers under one Ticket or a Conjunction Ticket is regarded as a single operation for the purposes of the Convention. However, your attention is drawn to Article 15.5.1.

ARTICLE 15 - LIABILITY FOR DAMAGE

15.1 DEATH OF OR INJURY TO PASSENGERS
15.1.1 Subject as provided in Articles 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 and 15.5, our liability for proven damages sustained in the event of death, or any other bodily injury suffered by a Passenger in the event of an accident shall not be subject to any financial limit, be it defined by law, the Convention, other convention or contract. 
15.1.2 For any damages up to 113,000 Special Drawing Rights (SDRs) (or the equivalent in local currency), we shall not exclude or limit our liability by proving that we and our agents have taken all necessary measures to avoid the damage or that it was impossible for us or our agents to take such measures.  Where the Montreal Convention applies, we shall not be liable for damages to the extent they exceed 113,000 Special Drawing Rights (or the equivalent in local currency) if we prove that such damage was not due to negligence or other wrongful act or omission by us or our servants or agents, or was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.
15.1.3 Notwithstanding the provisions of Article 15.1.1 and 15.1.2, if we prove that the damage was caused by, or contributed to by, the negligence of the injured or deceased Passenger (or the person claiming compensation), we may be exonerated wholly or partly from our liability in accordance with applicable law. 
15.1.4 Where required by law, we agree to make advance payments to you or your heirs subject to the following terms and conditions:
15.1.4.1 the person receiving payment is a natural person (that is to say physical person in the ordinary sense of the word as opposed to legal persons such as corporations);
15.1.4.2 you are, or the person receiving payment is, entitled to compensation under applicable laws;
15.1.4.3 payments will be made only in respect of immediate economic needs;
15.1.4.4 the amount of a payment will be proportional to the economic hardship being suffered as a result of the death, wounding or bodily injury, save that, in the case of death, it will not be less than 15,000 SDRs or equivalent in local currency per Passenger;
15.1.4.5 payment will not be made later than fifteen (15) Days after the identity of the person entitled to compensation has been confirmed under applicable laws provided satisfactory proof of such confirmation has been presented to us.
15.1.4.6 no person will be entitled to receive a payment if he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates by his or her negligence;
15.1.4.7 the recipient of any payment will be obliged to return all payments received if proof is produced that the recipient has ceased to be able to comply at all times with Article 15.1.4.2 or he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates;
15.1.4.8 payments will be off-set against any subsequent sums payable in respect of our liability under applicable laws;
15.1.4.9 except for payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in respect of death, a payment made under this Paragraph 15.1.4 will not exceed the maximum damages for which we may be liable to pay the recipient;
15.1.4.10 the making of a payment will not constitute recognition or admission of liability by us;
15.1.4.11 no payment will be made unless the person receiving payment gives us a signed receipt which also acknowledges the applicability of Articles 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 and 15.1.4.10 and signs appropriate release and indemnity documents prescribed by us; and
15.1.4.12 unless in conflict with any applicable law, and subject to payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in the case of death, our decision in relation to the payment amount will be final and binding.
15.1.5 We are not responsible for any illness, injury or disability, including death, attributable to your physical or general health condition or for the aggravation of such condition.
15.1.6 Please take notice that a number of medical studies indicate that there may be an association between prolonged immobility when traveling and the formation of blood clots in the legs (DVT). Although this is not a frequent occurrence, there are certain inherited and lifestyle factors which may increase the chance of this happening. If you have any concern about this issue you should consult your doctor before traveling.

15.2 BAGGAGE
15.2.1 We will not be liable for Damage to Unchecked Baggage unless we caused the Damage by our negligence and such negligence is proved by the Passenger or the person claiming compensation.
15.2.2 We will not be liable for Damage to Baggage resulting from the inherent defect, quality or vice of the Baggage.  Likewise, we will not be liable for fair wear and tear of Baggage resulting from the usual and normal rigors of transportation by air.
15.2.3 We are not liable for damage during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply to any item included in your Baggage which you are prohibited from including in your Baggage by Article 8.3.
15.2.4 Our liability for Damage to Baggage is limited to the maximum amounts stated in Articles 15.2.4.1 to 15.2.4.5 unless you prove that the Damage resulted from our act or omission either done with the intention of causing Damage or recklessly and with knowledge that Damage would probably result.  You may wish to make a special declaration of value (see Article 15.2.5) or buy yourself insurance to cover instances where the actual value or replacement cost of your Checked Baggage or Unchecked Baggage exceeds our liability.
15.2.4.1 The maximum amount of 332 Special Drawing Rights (approximately US$400 or equivalent in local currency) per Passenger applies to Damage to Unchecked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage; 
15.2.4.2 The maximum amount of 17 Special Drawing Rights (approximately US$20 or equivalent in local currency) per kilogram, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to Checked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage;
15.2.4.3 The maximum amount of 1131 Special Drawing Rights (approximately US$ 1800 or equivalent in local currency) per Passenger, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to both Unchecked and Checked Baggage where the Montreal Convention applies to your carriage;
15.2.4.4 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage laid down by local law applies to your Baggage where local law applies to your carriage instead of the Warsaw Convention or the Montreal Convention. 
15.2.4.5 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage specified in Articles 15.2.4.1 and 15.2.4.2 apply to Damage to Unchecked Baggage and Checked Baggage respectively where neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies to your carriage and no limit of our liability is laid down by applicable local law.
15.2.5 We will increase our liability to you for Damage to Checked Baggage to an amount specified by you and agreed by us at the time you hand your Checked Baggage to us at check-in, but only if you pay to us an additional charge calculated in accordance with our regulations.  This is known as a “special declaration of value”.  Please ask us for details of the applicable charges if you want to use this option.
15.2.6 If the weight of your Checked Baggage is not recorded on the Baggage Check, we will presume that it is not more than the free baggage allowance for the class of carriage for which you were booked.
15.2.7 Where carriage of your Baggage is performed by successive airlines and either the Warsaw Convention or the Montreal Convention applies to that carriage, you are entitled to make a claim against us only if (a) you are the passenger and we are the first carrier or (b) you are the passenger and we are the last carrier or (c) the Damage occurred during the carriage of Baggage by us.

15.3 DELAY IN THE CARRIAGE OF PASSENGERS
Our liability for Damage caused by delay in your carriage by air is limited by the Warsaw Convention and the Montreal Convention.  Where neither of those Conventions applies, we will have no liability to you for delay, except as provided in these Conditions of Carriage.

15.4 PROCESSING OF BAGGAGE CLAIMS
15.4.1 All claims for compensation for Damage to Baggage must be accompanied by an itemised list identifying each affected item by description, manufacturer and age, together with satisfactory proof of purchase or ownership for all such items.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency), or is more than 5 years old and has a claim value of less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.2 In the case of a compensation claim concerning physical damage to Baggage, you must retain and, allows us examine the affected Baggage so that we may assess the nature, extent and repairability of that damage.
15.4.3 If you wish to claim the cost of replacement of an individual item which forms part of a claim for compensation for Damage to Baggage, you must consult us and we must agree in writing before you incur such cost otherwise we may not include the cost in any compensation payable.  This requirement will not apply where the total cost of replacement items does not exceed US$50 (or equivalent in local currency).  Proof of purchase of all replacement items must accompany your claim.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.4 For all claims for compensation concerning Baggage, you must provide us with any information we may request to assess the eligibility of your claim for compensation and the amount of any compensation payable.
15.4.5 You must sign a statement of truth regarding the facts of your claim for Damage to Baggage and an appropriate release and indemnity document before we pay any compensation to you.
15.4.6 Failure by you to fully comply with the relevant requirements of Article 15.4 may adversely affect the availability and the amount of any compensation to which you may be entitled.

15.5 GENERAL
15.5.1 If we issue a ticket or if we check Baggage for carriage on another carrier, we do so only as agent for the other Carrier.  Nevertheless, with respect to Checked Baggage, you may make a claim against the first or last Carrier.
15.5.2 We are not liable for any damage arising from our compliance with or your failure to comply with applicable laws or Government rules and regulations.
15.5.3 Except as may be specifically provided otherwise in these Conditions of Carriage or by applicable law, we shall be liable to you only for recoverable compensatory damages for proven losses.
15.5.4 The contract of carriage, including these Conditions of Carriage and exclusions or limits of liability, applies to our authorised agents, servants, employees and representatives to the same extent as it and they apply to us.  The total amount recoverable from us and from such authorised agents, employees, representatives and persons shall not exceed the amount of our own liability, if any.
15.5.5 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws unless otherwise expressly stated.
15.5.6 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws as against any public social insurance body or any person who is liable to pay compensation or has paid compensation in respect of the death, wounding or other bodily injury of a Passenger.
15.5.7 We reserve the right to amend these Conditions of Carriage from time to time and such amended Conditions of Carriage shall be effective and valid from the date of amendment.

15.6 ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY
Where your journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of origin, you are advised that the Warsaw Convention or the Montreal Convention may be applicable to your entire journey, including any section entirely within the country of origin or destination.Where the Montreal Convention is applicable, the airline is liable for proven damages for death or personal injury, and certain defences to liability specified by that Convention will be inapplicable for damages not exceeding 113,000 SDRs or equivalent in local currency.Where the Montreal Convention is not applicable, the conditions of carriage of many airlines (including Etihad, as specified in Article 15.1.1) provide that the liability for death or bodily injury will not be subject to any financial limit defined by the Warsaw Convention and that, in respect of such damage up to a maximum of 113,000 SDRs or equivalent in local currency, any defence to liability based on proof that they have taken all necessary measures will not apply.  Where no such provisions are included in the airline's conditions of carriage, please note that; (i) for such Passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the USA, the Warsaw Convention and special contracts of carriage embodied in applicable Tariffs provide that the liability of certain airlines, parties to such special contracts, for death of or personal injury to Passengers is limited in most cases to proven damages not to exceed US$75,000 per Passenger, and that this liability up to such limit will not depend on negligence on the part of the airline; and (ii) for such Passengers travelling by an airline not a party to such special contracts or on a journey to which the Warsaw Convention applies which is not to, from or having an agreed stopping place in the USA, the liability of the airline for death or personal injury to Passengers is limited in most cases to US$10,000 or US$20,000; and (iii) some countries impose higher limits than those stated in (i) and (ii).The names of airlines or parties to such special contracts of the type mentioned in (i) above, are available at all ticket offices of such airlines and may be examined on request.

Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the airline's liability under the Warsaw Convention or the Montreal Convention or such special contracts of carriage of the type mentioned in (i) above. For further information, please consult your airline or insurance company representatives.

Note: The limit of liability of US$75,000 specified in (i) above of this Article 15.6 is inclusive of legal fees and costs except that, in case of a claim brought in a state where a provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit will be the sum of US$58,000 exclusive of legal fees and costs.

ARTICLE 16 - TIME LIMITATION ON CLAIMS AND ACTIONS

16.1 NOTICE OF CLAIMS
Acceptance of Baggage by the bearer of the Baggage Check without complaint at the time of delivery is sufficient evidence that the Baggage has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage, unless you prove otherwise.If you wish to file a claim or an action regarding Damage to Checked Baggage, you must notify us forthwith after you discover the Damage, and at the latest, within seven (7) Days of receipt of the Checked Baggage or in the case of lost baggage within seven (7) days of the date the Checked Baggage should have arrived.  If you wish to file a claim or an action regarding delay of Checked Baggage, you must notify us within twenty-one (21) Days from the date the Checked Baggage has been placed at your disposal. Every such notification must be made in writing.

16.2 LIMITATION OF ACTIONSAny right to damages shall be extinguished if an action is not brought within two (2) years of the date of your arrival at destination, or the date on which the aircraft was scheduled to arrive, or the date on which the carriage stopped. The method of calculating the period of limitation shall be determined by the law of the court where the case is heard.

ARTICLE 17 - OTHER CONDITIONS

Carriage of you and your Baggage is also provided in accordance with certain other regulations and conditions applying to or adopted by us. These regulations and conditions as varied from time to time are important. They concern among other things:

(i) the carriage of unaccompanied minors, pregnant women, and sick passengers,
(ii) restrictions on use of electronic devices and items;
(iii) the on board consumption of alcoholic beverages.

Regulations concerning these matters are available from us upon request. 

ARTICLE 18 - INTERPRETATION

The title of each Article of these Conditions of Carriage is for convenience only, and is not to be used for interpretation of the text.

The authentic text of these Conditions of Carriage is the English language; translations into any other language or languages is provided only for convenience of reference.