Algemeen

ARTIKEL 1 - DE BETEKENIS VAN SPECIFIEKE UITDRUKKINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Voor de toepassing van de onderhavige voorwaarden, merk op dat:

"WIJ", "ONZE" "ONSZELF" en "ONS" Etihad Airways betekent.

"U", "UW" en "UZELF” betekent elke persoon (hetzij een volwassene, kind of baby) met uitzondering van bemanningsleden, die in een luchtvaartuig wordt of zal worden vervoerd op basis van een Ticket. (zie eveneens de definitie van "Passagier").

"OVEREENGEKOMEN STOPPLAATSEN" betekent die plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, vermeld in het Ticket of op onze dienstregelingen als geplande stopplaatsen op uw reis.

"LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJCODE" betekent de twee of drie cijfers of letters waarmee specifieke luchtvaartmaatschappijen geïdentificeerd worden.

"ERKENDE AGENT" betekent een verkoopagent (dit kan een andere luchtvaartmaatschappij zijn) die geldig door ons werd aangesteld om ons te vertegenwoordigen in de verkoop van het luchtvervoer op onze diensten.

"BAGAGE" betekent uw persoonlijke eigendommen die u meeneemt tijdens uw vervoer. Tenzij anders vermeld bestaat dit zowel uit uw Ingecheckte als Handbagage.

"BAGAGECHECK" betekent die delen van het Ticket die betrekking hebben op het vervoer van uw Ingecheckte Bagage.

"BAGAGE-IDENTIFICATIELABEL" betekent een document dat u werd verstrekt, louter ter identificatie van uw Ingecheckte Bagage.

"LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ" betekent een andere luchtvaartmaatschappij dan wijzelf, van wie de LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJCODE wordt vermeld op uw Ticket of op een Samenhangend Ticket.

"INGECHECKTE BAGAGE" betekent de bagage die we tijdens het vervoer in bewaring nemen in het bagageruim en waarvoor we een Bagagecheck of Bagage-Identificatielabel hebben verstrekt.

“INCHECKDEADLINE” betekent het uiterlijke tijdstip dat door ons gespecificeerd werd waarop u de incheckformaliteiten moet hebben voltooid en uw instapkaart moet hebben gekregen.

"CONTRACTVOORWAARDEN" betekent die verklaringen vervat in of afgeleverd met uw Ticket of e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute, die aldus worden geïdentificeerd en die de onderhavige Vervoersvoorwaarden, bij verwijzing, omvatten.

"SAMENHANGEND TICKET" betekent een Ticket dat u door ons of door onze Erkende Agent werd verstrekt in samenhang met een ander Ticket, die samen een enkel vervoerscontract vormen.

"OVEREENKOMST" betekent elk van de volgende instrumenten die van toepassing is of zijn:
- het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer , ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929 (hierna het Verdrag van Warschau genoemd);
- het Verdrag van Warschau zoals dat op 28 september 1955 werd gewijzigd;
- Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 of van Montreal (1975):
- het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975);
- het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 4 van Montreal (1975);
- het Aanvullend Verdrag van Guadalajara (1961);
- het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Montreal op 28 mei 1999 (hierna het Verdrag van Montreal genoemd)

"COUPON" betekent een papieren document dat "Vluchtcoupon" of "Passagierscoupon" wordt genoemd en dat u door ons of onze Erkende Agent werd verstrekt als onderdeel van uw Ticket.

"SCHADE" betekent het overlijden van of het lichamelijk letsel door een Passagier geleden, veroorzaakt door een ongeval aan boord van een vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen. Het betekent eveneens schade die wordt geleden in geval van vernieling of het gehele of gedeeltelijke verlies van of schade aan Bagage die ontstaat tijdens het luchtvervoer of tijdens enige periode waarin de Bagage aan de vervoerder in bewaring werd gegeven. Daarnaast heeft het betrekking op schade ontstaan door de vertraging van het luchtvervoer van Passagiers of Bagage.

"DAGEN" betekent kalenderdagen, met inbegrip van alle zeven dagen van de week, met dien verstande dat, voor de toepassing van kennisgevingen, de dag waarop de kennisgeving is verzonden, niet zal worden meegerekend en met dien verstande dat voor de toepassing van het bepalen van de geldigheidsduur van een Ticket, de dag waarop het Ticket is verstrekt, of waarop de eerste vlucht is begonnen, niet wordt meegerekend.

"ELEKTRONISCH TICKET" betekent de elektronische boekingen in onze gegevensbank die de vlucht registreren die u heeft geboekt of waarvoor onze Erkende Agent een e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute heeft verstrekt.

"e-TICKET ONTVANGSTBEWIJS/VLUCHTROUTE" betekent een ontvangstbewijs dat aldus aangeduid is of dat is aangeduid als
"Ontvangstbewijs Passagier/Vluchtroute" of "Vluchtroute/Ontvangstbewijs" en dat geldig door ons of onze Erkende Agent werd verstrekt en eigenhandig of per e-mail, fax, post of koerier aan u werd afgeleverd.

"VLUCHTCOUPON" betekent een papieren document dat aldus is aangeduid en geldig werd verstrekt door onze Erkende Agent als onderdeel van uw Ticket, waarop de plaatsen van vertrek en bestemming worden vermeld van de vlucht waar u recht op heeft of, als alternatief, een elektronische boeking in onze gegevensbank die uw boeking voor het vervoer op een specifieke vlucht registreert.

“OVERMACHT" betekent ongebruikelijke en onvoorziene omstandigheden buiten uw controle, waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen zelfs als er een redelijke zorg werd uitgeoefend.

"PASSAGIER" betekent elke persoon (hetzij een volwassene, kind of baby) met uitzondering van bemanningsleden, die in een luchtvaartuig wordt of zal worden vervoerd op basis van een Ticket. (Zie eveneens de definitie van "u", "uw" en "uzelf").
"PASSAGIERSCOUPON" of "ONTVANGSTBEWIJS PASSAGIER" betekent een document dat aldus wordt aangeduid en door ons of onze Erkende Agent wordt verstrekt als onderdeel van uw Ticket.

“BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN” betekent de internationale rekeneenheid, zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds, op basis van de waarden van verschillende toonaangevende munteenheden. De waarde van de valuta van het Bijzondere Trekkingsrecht schommelen en worden elke bankwerkdag herberekend. Deze waarden zijn bekend bij de meeste commerciële banken en worden regelmatig bekendgemaakt in toonaangevende financiële tijdschriften.

"TUSSENSTOP" betekent een geplande stop tijdens uw reis van ten minste 24 uur op een punt tussen de eerste plaats van vertrek en de laatste plaats van bestemming.

"TARIEVEN" betekent onze bekendgemaakte vluchtprijzen, kosten en/of verbonden vervoersvoorwaarden die, indien nodig, bij de bevoegde autoriteiten werden neergelegd.

"TICKET" betekent hetzij een document aangeduid als "Passagiersticket en Bagagecheck", dat u door ons of onze Erkende Agent is verstrekt met alle bijgaande Coupons of, als alternatief, een Elektronisch Ticket.

"HANDBAGAGE" betekent uw Bagage anders dan de Ingecheckte Bagage die u bij u houdt aan boord van het vliegtuig.

ARTIKEL 2 - TOEPASBAARHEID

2.1 ALGEMEEN
Behoudens tegenstrijdige bepalingen in de Artikelen 2.2 en 2.4, zijn onze Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vluchten of vluchtsegmenten die door ons geëxploiteerd worden en waarvoor onze Luchtvaartmaatschappijcode verschijnt in het vakje "Vervoerder" van uw Ticket of waarvoor wij een wettelijke aansprakelijkheid hebben ten aanzien van u.

2.2 CHARTERACTIVITEITEN
Als het vervoer wordt uitgevoerd ingevolge een charterovereenkomst, zijn de onderhavige Vervoersvoorwaarden slechts van toepassing in de mate waarin ze zijn opgenomen, bij verwijzing of anderszins, in de charterovereenkomst of het Ticket.

2.3 CODESHARES
Op sommige diensten kunnen we afspraken gemaakt hebben met andere luchtvaartmaatschappijen, gekend als "Codeshares". Dit betekent dat, zelfs indien u bij ons een reservering heeft en in het bezit bent van een ticket waarop onze naam of luchtvaartmaatschappijcode wordt vermeld als de vervoerder, het mogelijk is dat een andere vervoerder het vliegtuig bedient. Als dergelijke regelingen bestaan, zullen hun Contractvoorwaarden van toepassing zijn en zullen wij u inlichten over de naam van de vervoerder die het vliegtuig bedient op het ogenblik dat u de reservering maakt (of, indien u uw vlucht boekt bij onze Erkende Agent, zullen wij trachten ervoor te zorgen dat de Erkende Agent u die informatie verstrekt). In het geval van vertragingen op het tarmac van een U.S. luchthaven, is het noodplan voor de vertraging op het tarmac van de exploiterende vervoerder van toepassing.

2.4 DOORSLAGGEVEND RECHT
Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze strijdig zijn met onze Tarieven of toepasselijke wetgeving, in welk geval dergelijke Tarieven of wetten voorrang zullen hebben. Indien enige bepaling van deze Algemene Vervoersvoorwaarden ongeldig is ingevolge enig toepasselijk recht of als onze Tarieven voorrang hebben, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.5 VOORWAARDEN HEBBEN VOORRANG OP VOORSCHRIFTEN
Tenzij zoals voorzien in de onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden, zullen in het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Vervoersvoorwaarden en andere voorschriften die wij kunnen hebben voor precieze onderwerpen, deze Algemene Vervoersvoorwaarden voorrang hebben. Als een deel van onze voorschriften op die manier ongeldig wordt, zullen de overige delen van de voorschriften van toepassing blijven.

Artikel 3 - TICKETS

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN
3.1.1 Wij zullen enkel vervoersdiensten aanbieden aan personen die in het bezit zijn van en genoemd worden in een geldig Ticket (zoals de Vluchtcoupon voor die vlucht, ongebruikte Vluchtcouponnen voor volgende vluchten opgeslagen in het Ticket en de Passagierscoupon), op voorwaarde dat u zich, indien vereist door ons of onze Erkende Agenten of agenten, op de juiste manier identificeert. Wij behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren aan, en om het ticket in te houden van elke persoon die een ticket heeft bemachtigd in strijd met het toepasselijk recht of onze tarieven, voorwaarden, regels of voorschriften, of aan elke persoon die een ticket voorlegt zonder dat hij of zij kan bewijzen dat hij of zij de persoon is die als passagier wordt genoemd in het ticket.
3.1.2 Een Ticket is niet overdraagbaar, behalve wanneer het u is toegestaan, indien uw Ticket u werd verstrekt door een derde partij als onderdeel van een pakketreis waarop de Richtlijn van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (zoals omgezet in lokale wetgeving) van toepassing is, om uw boeking over te dragen aan enige andere persoon als u omwille van Overmacht niet kunt reizen met het pakket. Als dergelijke overdracht is toegestaan door het toepasselijk recht, zullen wij of onze Erkende Agent, op uw verzoek, uw Ticket vervangen door een nieuw Ticket uit te geven aan een andere persoon, maar enkel als u aan alle toepasselijke wettelijke vereisten heeft voldaan. Indien u twijfelt of uw Ticket deel uitmaakt van een pakket waarop de bovenvermelde richtlijn van toepassing is, dient u advies te vragen aan de persoon die u het Ticket heeft verkocht.
3.1.3 Sommige Tickets worden verkocht tegen kortingsprijzen die geheel of gedeeltelijk niet terugbetaalbaar zijn. Als u twijfelt of uw Ticket al dan niet terugbetaalbaar is, moet u advies vragen aan de persoon die u het Ticket heeft verkocht. U dient de vluchtprijs te kiezen die het best is aangepast aan uw behoeften. U zult er ook voor willen zorgen dat u de gepaste verzekering hebt ter dekking van gevallen waarin u uw Ticket moet annuleren.
3.1.4 Indien u een Ticket hebt dat volledig ongebruikt is en u omwille van een geval van Overmacht niet kunt reizen, zullen wij u, op voorwaarde dat u ons onmiddellijk inlicht en bewijs overlegt van dergelijk geval van Overmacht, een krediet verstrekken met het niet-terugbetaalbare bedrag van de vluchtprijs, welke u kunt gebruiken voor een toekomstige reis via ons, met aftrek van redelijke administratiekosten. Dit krediet is geldig voor de aankoop van een Ticket voor uzelf of een andere persoon binnen de 12 maanden nadat het krediet werd verstrekt.
3.1.5 Het Ticket is en blijft te allen tijde uw eigendom.
3.1.6 U heeft geen recht op vervoer als het papieren Ticket of een deel ervan dat wordt voorgelegd misvormd, beschadigd of vernield is of als het door iemand anders dan ons of een Erkende Agent werd gewijzigd. In het geval van een Elektronisch Ticket heeft u geen recht om vervoerd te worden op een vlucht tenzij u een positieve identificatie kunt voorleggen (bijvoorbeeld uw geldig paspoort, waarin het serienummer overeen moet komen met het nummer vermeld in het e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute).
3.1.7 Als u een Elektronisch Ticket hebt raden wij u aan dat u het e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute meebrengt naar de luchthaven aangezien u kunt worden verzocht om dit aan ons en/of immigratie- en veiligheidspersoneel van de luchthaven en/of andere relevante autoriteiten voor te leggen.
3.1.8 Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt een e-Ticket Ontvangstbewijs/Vluchtroute geacht te dienen als een passagiersticket en bagagecheck/vervoersdocument.
3.1.9 In het geval van verlies, beschadiging, vernieling of misvorming van een Ticket (of een deel ervan) door u of in het geval van het niet voorleggen van een papieren Ticket met de Passagierscoupon en alle ongebruikte Vluchtcoupons, kunnen wij dit Ticket (of een deel ervan) vervangen door de uitgifte van een nieuw Ticket, op voorwaarde dat er op dat ogenblik redelijk achterhaalbaar bewijs bestaat dat een Ticket geldig voor de betrokken vlucht(en) naar behoren werd uitgegeven en dat u een overeenkomst ondertekent om ons tot het bedrag van het originele ticket te vergoeden voor alle kosten en verliezen die nodig zijn en redelijkerwijze zijn opgelopen door ons of een andere vervoerder voor het misbruik van het Ticket. Wij zullen geen terugbetaling vorderen van u voor enige verliezen die voortvloeien uit onze eigen nalatigheid. Wij zullen alle redelijke administratiekosten voor deze dienst aanrekenen, tenzij het verlies, de beschadiging, misvorming of vernietiging te wijten was aan onze nalatigheid of die van onze agent.
3.1.10 Als een voldoende bewijs zoals voorzien in de bovenstaande Paragraaf 3.1.9 niet beschikbaar is of als u een dergelijke overeenkomst niet ondertekent, kunnen wij van u eisen dat u de volledige prijs van het Ticket betaalt voor een vervangend Ticket, onder voorbehoud van terugbetaling als u het originele Ticket in een later stadium terugvindt en dit ongebruikte originele Ticket aan ons voorlegt of indien en wanneer wij voldoende vaststellen dat het verloren, beschadigde, misvormde of vernietigde Ticket niet werd gebruikt alvorens het verstrijken van de geldigheid ervan.
3.1.11 Een ticket is kostbaar dus moet u de gepaste maatregelen nemen om het veilig te stellen en te verzekeren dat het niet verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd raakt. Evenzo moet uw e-ticket Ontvangstbewijs/Reisroute op een veilige plaats worden bewaard opdat het niet verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd wordt.

3.2 GELDIGHEIDSDUUR
3.2.1 Behoudens tegenstrijdige bepaling in het Ticket, in deze Voorwaarden of in de toepasselijke Tarieven (die de geldigheid van een ticket kunnen beperken, in welk geval de beperking zal worden vermeld op het Ticket), is een Ticket geldig gedurende:
3.2.1.1 Een jaar vanaf de datum van de uitgifte ervan als het volledig ongebruikt is; of
3.2.1.2 Op voorwaarde dat de eerste reis die plaatsvindt binnen een jaar na de datum van de uitgifte, een jaar vanaf de datum van de eerste reis onder het Ticket
3.2.2 Als u verhinderd wordt om te reizen binnen de geldigheidsduur van het Ticket omdat wij niet in staat zijn om een boeking te bevestigen op het ogenblik dat u boekt, zal de geldigheid van dit Ticket worden verlengd, maar louter met de termijn waarin dergelijke bevestiging van de boeking niet kon worden gegeven, of kan u recht hebben op een terugbetaling in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10. Afgezien hiervan zijn wij geenszins aansprakelijk ten aanzien van u voor welk verlies of welke schade dan ook.
3.2.3 Als u, nadat uw vervoer is begonnen, wordt verhinderd om te reizen binnen de geldigheidsduur van het Ticket omwille van ziekte, kunnen wij de geldigheidsduur van uw Ticket verlengen tot de datum waarop u (naar onze redelijk mening) voldoende fit bent om te reizen of tot onze eerste vlucht na die datum vanaf het ogenblik waarop de reis wordt hervat, waarop er plaats beschikbaar is in de klasse waarvoor de vluchtprijs werd betaald. Dergelijke ziekte moet worden geattesteerd door een medisch getuigschrift. Als de overblijvende Vluchtcoupons van het Ticket een of meerdere Tussenstops omvatten, kan de geldigheid van dergelijk Ticket worden uitgebreid voor maximaal drie maanden vanaf de datum vermeld op dat getuigschrift. In dergelijke omstandigheden zullen wij de periode van geldigheid van Tickets van andere leden van uw directe familie die u vergezellen op de vlucht waarvoor u verhinderd bent, verlengen.
3.2.4 In het geval van overlijden van een Passagier onderweg, kunnen de Tickets van de meereizende personen door ons worden gewijzigd, hetzij door af te zien van de minimumduur, hetzij door de geldigheidsduur te verlengen. In het geval van een overlijden in de directe familie van de Passagier die het vervoer heeft aangevat, zal de geldigheid van het Ticket van die Passagier en die van zijn of haar directe familie die met de Passagier meereizen op dezelfde manier kunnen worden gewijzigd. Elke dergelijke wijziging zal plaatsvinden nadat wij een geldig getuigschrift van overlijden of ander voldoende bewijs hebben ontvangen en dergelijke verlenging van de geldigheidsduur zal niet langer zijn dan vijfenveertig (45) Dagen vanaf de datum van het overlijden.

3.3 VOLGORDE EN GEBRUIK VAN VLUCHTCOUPONS

3.3.1 Uw ticket geldt uitsluitend voor het vervoer zoals aangegeven op het Ticket, van de plaats van vertrek via eventuele overeengekomen tussenstops naar de plaats van eindbestemming.  De vluchtprijs die u hebt betaald is gebaseerd op onze Tarieven en geldt voor de vlucht die op het Ticket vermeld staat.  Het vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten.  Het ticket kan niet gebruikt worden en verliest zijn geldigheid indien de vluchtcoupons niet gebruikt worden in de volgorde die op het ticket wordt vermeld.

Als u uw ticket hebt gekocht in Italië (via ons ticketkantoor of callcenter, via een geautoriseerd reisbureau of via onze website www.etihad.com/it) en u de eerste vlucht van uw reisroute om welke reden dan ook hebt gemist of niet hebt gebruikt, maar als u de volgende vlucht (indien deze vlucht meer dan 12 uur later vertrekt dan de aankomst van de ongebruikte vlucht) of de oorspronkelijk geboekte retourvlucht met hetzelfde tarief nog steeds wilt gebruiken zonder aanvullende betaling of tariefaanpassing, moet u binnen 24 uur na het vertrek van de ongebruikte vlucht contact met ons opnemen door te bellen naar +39 02 23331300 en ons vragen de resterende vluchtreserveringen te handhaven. Als de vertrektijd van de volgende vlucht binnen 24 uur van de eerste vlucht is, moet u ten minste 2 uur voor de vertrektijd van de volgende vlucht contact met ons opnemen. Als u ons op de bovenstaande manier op de hoogte brengt, zullen we uw ticket voor de resterende reis opnieuw verstrekken zonder bijbetaling of aanpassing van het tarief. Als u dit niet doet, worden alle resterende vluchtreserveringen geannuleerd. Als u in dit geval besluit toch te reizen met dit ticket, zullen we u, afhankelijk van de beschikbare stoelen, het verschil in rekening brengen tussen het oorspronkelijke gekochte ticket en het hoogste tarief in dezelfde klasse dat van toepassing is op de gewijzigde reisroute op het moment dat het ticket opnieuw wordt uitgegeven. Indien de tariefvoorwaarden van het oorspronkelijke ticket voordeliger voor u waren, worden die toegepast.

3.3.2 Indien u wenst om enig aspect van uw vlucht (met inbegrip van een wijziging in de volgorde van uw Vluchtcoupons) te veranderen, dient u ruim van te voren contact met ons op te nemen, in ieder geval vóór de dag van vertrek van elke betrokken vlucht. De vluchtprijs voor uw nieuwe vlucht zal door ons worden berekend en, als deze de betaalde vluchtprijs overschrijdt, zult u de optie krijgen om de nieuwe prijs te aanvaarden of om uw originele vlucht zoals vermeld op het Ticket te behouden. Als u enig aspect van uw vlucht zou moeten wijzigen wegens een geval van Overmacht, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om u te vervoeren naar uw volgende Tussenstop of eindbestemming, zonder herberekening van de vluchtprijs (maar slechts als u ons voldoende bewijs heeft verstrekt van het geval van Overmacht. 

3.3.3 Als u uw vlucht zou wijzigen zonder ons akkoord, zullen wij de juiste prijs voor uw werkelijke reis beoordelen. U zult elk verschil moeten betalen tussen de door u betaalde prijs en de totale vluchtprijs die wij voor uw herziene vlucht hebben berekend. Wij zullen het verschil terugbetalen als de nieuwe prijs lager is (na aftrek van redelijke administratiekosten), maar anders hebben uw ongebruikte Vluchtcoupons geen waarde.
3.3.4 Hoewel sommige soorten wijzigingen niet zullen leiden tot een verandering van de vluchtprijs, zullen andere, zoals de wijziging van de plaats van vertrek (bijvoorbeeld, als u het eerste segment niet vliegt) of de omwisseling van de richting waarin u vliegt, leiden tot een prijsverhoging. Veel speciale prijzen zijn slechts geldig op de data en voor de vluchten vermeld op het Ticket en kunnen helemaal niet worden omgewisseld, of kunnen slechts worden omgewisseld na betaling aan ons of onze Erkende Agent van een toeslag.
3.3.5 Elke Vluchtcoupon opgenomen in uw Ticket zal worden aanvaard voor vervoer in de klasse op de datum en vlucht waarvoor een plaats werd gereserveerd. Als een Ticket werd uitgegeven zonder dat een boeking werd gespecificeerd, kan later een plaats worden geboekt onder voorbehoud van ons Tarief en de beschikbare plaatsen op de verzochte vlucht.
3.3.6 Als u niet vóór het verlopen van de Incheckdeadline opdaagt voor een vlucht of als u enig deel van uw vlucht wijzigt zonder ons daarover ten minste 24 uur voor die Deadline in te lichten, kunnen we reserveringen van uw aansluitende vluchten of retourvluchten annuleren en redelijke administratiekosten aanrekenen. Echter, als u ons op voorhand inlicht zullen wij uw volgende vluchtreserveringen niet annuleren.

3.4 ONZE NAAM EN ADRES
Onze naam kan in het Ticket worden afgekort als onze Luchtvaartmaatschappijcode (EY), of op een andere manier. Ons adres is P O Box 35566, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten;

ARTIKEL 4 - VLUCHTPRIJZEN, BELASTINGEN, KOSTEN, HEFFINGEN EN TOESLAGEN

4.1 VLUCHTPRIJZEN
Vluchtprijzen zijn slechts van toepassing voor vluchten vanaf de luchthaven op het punt van herkomst tot de luchthaven op het laatste punt van bestemming via enige overeengekomen Tussenstoppen op de tijdstippen en data vermeld in uw Ticket, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Vluchtprijzen omvatten geen grondvervoerdienst tussen de luchthavens en tussen luchthavens en stadsterminals noch enige andere vervoerdienst. Uw vluchtprijs wordt berekend in overeenstemming met onze Tarieven die gelden op de datum van de betaling van uw Ticket voor de reizen op de opgegeven data en voor de vluchtroute die erop wordt vermeld. Indien u uw vluchtroute of reisdata wijzigt, kan dit een invloed hebben op de te betalen vluchtprijs. Wij behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren als de toepasselijke vluchtprijs niet werd betaald.

4.2 BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN
4.2.1 Toepasselijke belastingen, toeslagen en heffingen opgelegd door de overheid of een andere autoriteit of door de exploitant van een luchthaven moet u volledig zelf vooraf betalen. Op het ogenblik waarop u uw ticket koopt, wordt u geïnformeerd over de belastingen, toeslagen en heffingen die niet in de vluchtprijs zijn opgenomen, maar die meestal afzonderlijk op het ticket worden vermeld.  De belastingen, toeslagen en heffingen die voor luchtverkeer worden opgelegd, zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen opgelegd of verhoogd worden na de datum waarop het ticket is uitgegeven. Als er sprake is van een verhoging van een belasting, tarief of toeslag vermeld op het ticket, bent u verplicht deze vooraf te betalen.  Indien er na de uitgifte van het ticket een nieuwe belasting, tarief of toeslag wordt opgelegd, bent u tevens verplicht om deze vooraf te betalen.  Op uw beurt hebt u het recht om bij afschaffing of verlaging van belastingen, toeslagen of heffingen die u op het moment van de uitgifte van het ticket aan ons hebt betaald, om restitutie van dat bedrag te op te eisen. Als u niet op de hoogte was gebracht van de toepasselijke belastingen, toeslagen of heffingen toen u uw ticket bij ons of onze geautoriseerde agent kocht of kreeg, of als u iets anders is verteld, doet dit niets af aan uw verantwoordelijkheid om die bedragen vooraf te betalen op de luchthaven. Wij behouden ons het recht voor om vervoer te weigeren als de toepasselijke belastingen, toeslagen en heffingen niet worden betaald.
4.2.2 Het is mogelijk om bepaalde genoemde belastingen en toeslagen terug te storten als u het ticket niet gebruikt. U kunt een verzoek tot een dergelijke terugbetaling online indienen (dan is het gratis) of via ons callcenter of verkoopkantoor (dan worden er servicekosten in rekening gebracht). Online verzoeken kunnen worden ingediend via https://www.etihad.com/nl/before-you-fly/manage-my-booking en als u ervoor in aanmerking komt, zorgen wij dat u uw geld binnen 30 dagen na uw aanvraag terug hebt.

4.3 TOESLAGEN IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
4.3.1 In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij toeslagen opleggen die ons worden opgelegd door derde partijen van het type of bedrag dat normaal niet van toepassing is op onze activiteiten (bijvoorbeeld supplementen van een verzekeringspremie of bijkomende verzekeringskosten die geactiveerd zijn door wederrechtelijke daden tegen de burgerluchtvaart).
4.3.2 Bovendien kunnen wij worden onderworpen aan belangrijke verhogingen van operationele kosten (bijvoorbeeld toeslagen op brandstof) veroorzaakt door uitzonderlijke omstandigheden buiten onze controle.
4.3.3 In dergelijke gevallen zult u al dergelijke kosten die door ons op uw vervoer worden gerekend, als toeslagen op uw vluchtprijs, moeten betalen (zelfs indien ze worden opgelegd na de datum van de uitgifte van uw Ticket). We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen over de details van enige toepasselijke toeslagen op uw vluchtprijs. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen op basis van uw contactgegevens zullen wij u over alle toepasselijke toeslagen op uw vluchtprijs inlichten op het ogenblik van inchecken. U bent vrij om ervoor te kiezen een toeslag op uw vluchtprijs niet te betalen en een onvrijwillige terugbetaling van uw Ticket te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10.2. In dit geval zullen wij geen andere aansprakelijkheid hebben ten aanzien van u.
4.3.4 Als een uitzonderlijke toeslag ophoudt van toepassing te zijn op het geheel of een deel van uw vervoer, of indien een lager bedrag verschuldigd is, kan een terugbetaling worden gevorderd met betrekking tot een dergelijke toeslag die werd betaald. Gelieve ons of onze Erkende Agent te verzoeken hoe u dergelijke terugbetaling kunt vorderen.
4.3.5 Wij behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren als de toepasselijke toeslagen niet zijn betaald.

4.4 VALUTA
Vluchtprijzen, belastingen, vergoedingen, onkosten en toeslagen in uitzonderlijke omstandigheden dienen te worden betaald in de valuta van het land waarin het ticket wordt uitgegeven, tenzij er door ons of onze Erkende Agent op of vóór het moment van betaling een andere valuta wordt opgegeven (bijvoorbeeld omdat de lokale valuta niet kan worden omgewisseld). We kunnen naar eigen inzicht betaling in een andere valuta aanvaarden.

ARTIKEL 5 - RESERVERINGEN

5.1 RESERVERINGSVEREISTEN
5.1.1 Wij of onze Erkende Agent zullen uw reservering(en) vastleggen. Op verzoek zullen wij u een schriftelijke bevestiging van uw reservering(en) verstrekken.
5.1.2 Voor bepaalde vluchtprijzen gelden voorwaarden die uw recht op het wijzigen of annuleren van reserveringen beperken of uitsluiten.
5.1.3 Als u een medische of andere aandoening heeft waarvoor u medische of bijzondere bijstand zou vereisen tijdens het in- en uitstappen of tijdens de vlucht (bijvoorbeeld in de omstandigheden uiteengezet in de Artikelen 7.2 en 7.3), moet u ons daarover inlichten op het ogenblik van uw reservering. U zult een voorlopige reservering krijgen tot het ogenblik waarop we naar tevredenheid vaststellen dat u de medische verklaring vereist door Artikel 7.3 heeft ontvangen en u aan alle voorwaarden verbonden aan die verklaring heeft voldaan. Als u vliegt naar of van bepaalde landen kunnen lokale wetten ertoe leiden dat u niet hoeft te voldoen aan de vereisten voorzien in dit Artikel 5.1.3. In dat geval dient u ons te vragen in welk opzicht de vereisten van elkaar verschillen.

5.2 TIJDSLIMIETEN VOOR TICKETS
Als u het Ticket niet binnen de opgegeven tijdslimiet hebt betaald, waarover u door ons of onze Erkende Agent werd ingelicht, kunnen we uw reservering annuleren.

5.3 PERSOONSGEGEVENS
5.3.1 U erkent dat persoonsgegevens aan ons werden verstrekt met het oog op: het maken van een reservering; de aankoop, registratie en uitgifte van een Ticket en alle bijkomende documenten die verbonden zijn aan uw vervoer; het verstrekken van uw vervoer en alle bijkomende diensten van uw vervoer; het beantwoorden van uw vragen en verzoeken; het beheer van de boekhouding, facturatie en auditprocedures en andere administratieve doeleinden; het verkrijgen van bijkomende diensten; de ontwikkeling en het verstrekken van diensten; het vereenvoudigen van immigratie- en toegangsprocedures; het vereenvoudigen van veiligheidscontroles, procedures en vereisten; de preventie en detectie van een misdrijf en het beschikbaar maken van deze gegevens aan overheidsinstanties, in verband met uw reis; kwesties van klantenrelaties; ons bijstaan in toekomstige transacties die wij met u afsluiten; en marketingdoeleinden. Voor deze doeleinden geeft u ons toestemming om deze gegevens te bewaren en te gebruiken en om ze over te maken en/of te delen met: onze eigen kantoren, onze Erkende Agenten, onze vennootschappen en/of merken, eenieder aan wie we onze rechten en taken overdragen, externe bedrijven die gerelateerde diensten aanbieden, overheden en overheidsinstellingen, kredietkaart- en andere betaalkaartmaatschappijen, andere luchtvaartmaatschappijen en andere Vervoerders of de leveranciers van bovengenoemde diensten.
5.3.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens bewaren voor direct marketing, maar wij zullen hiervoor uw voorafgaande toestemming vragen.
5.3.3 Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens betreffende uw gezondheid of beperkingen, geloof, strafblad of andere gegevens kunnen door ons verwerkt worden. Bovendien kunnen wij uw gegevens overdragen aan landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming vereisen. U erkent dat, door ons uw gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, u ons uw uitdrukkelijke instemming geeft om ze te verwerken en te onthullen aan derden voor de doelstellingen die in deze paragraaf 5.3 worden vermeld en dat wij uw persoonsgegevens eveneens kunnen overdragen aan andere landen, ongeacht of deze hetzelfde niveau van gegevensbescherming vereisen. Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en over te dragen in overeenstemming met de relevante wetgeving betreffende de gegevensbescherming die van tijd tot tijd in werking is.
5.3.4 Wij kunnen eveneens uw telefoonconversaties met ons controleren en/of registreren om te verzekeren dat de serviceniveaus consistent zijn, voor de preventie/ontdekking van fraude en voor opleidingsdoeleinden.
5.3.5 Wij kunnen de naam en contactgegevens vereisen van een derde partij met wie we contact op kunnen nemen indien er zich een noodgeval voordoet. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de derde partij instemt met het openbaar maken van de informatie die voor dat opzicht wordt verstrekt.
5.3.6 Indien u wenst te weten welke persoonsgegevens wij over u bijhouden en/of de persoonsgegevens die wij over u bijhouden wenst te wijzigen, kunt u contact opnemen met ons lokale kantoor.
5.3.7 U gaat ermee akkoord om ons en onze Erkende Agenten te vrijwaren voor de overdracht of het bijhouden van onjuiste gegevens die u heeft verstrekt.

5.4 ZITPLAATSEN
Wij zullen ons best doen om de vooraf ingediende aanvragen van zitplaatsen na te leven. Wij kunnen echter geen specifieke zitplaatsen garanderen. Wij behouden ons het recht voor om zitplaatsen te allen tijde (opnieuw) toe te wijzen, zelfs na het instappen in het vliegtuig. Dit kan noodzakelijk zijn omwille van wettelijke redenen met inbegrip van maar niet beperkt tot operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen.

5.5 HERBEVESTIGING VAN RESERVERINGEN
5.5.1 Het is mogelijk dat u reserveringen van aansluitende vluchten of retourvluchten binnen bepaalde tijdslimieten opnieuw moet bevestigen. Wij of onze Erkende Agent zullen u op de hoogte houden wanneer herbevestiging vereist is en hoe en waar u dit moet doen. Als herbevestiging vereist is en u dit nalaat, kunnen we reserveringen van uw aansluitende vluchten of retourvluchten annuleren en zult u normaal geen recht hebben op een terugbetaling, tenzij dit door ons uitdrukkelijk werd verklaard. Echter, als u ons laat weten dat u toch wilt reizen en er nog plaats op de vlucht is, herstellen we uw reserveringen en verzorgen we uw vervoer. Als er geen plaats op de vlucht is, leveren we redelijke inspanningen om u naar uw volgende of eindbestemming te vervoeren.
5.5.2 U dient de herbevestigingsvereisten op te vragen bij eventuele andere vervoerders die bij uw reis betrokken zijn. Indien vereist, dient u uw herbevestiging te plaatsen bij de Vervoerder waarvan de Luchtvaartmaatschappijcode voor de betrokken vlucht op het Ticket is vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u als een andere Vervoerder een of meerdere reserveringen annuleert omwille van welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de omstandigheid waarin u niet in staat bent om de herbevestigingsvereisten na te leven en uw recht op aansluitende reizen of terugbetaling zal worden beheerst door de vervoersvoorwaarden van die andere.

5.6 ANNULERING VAN RESERVERING VAN AANSLUITENDE VLUCHTEN
Gelieve op te merken dat wij uw reserveringen voor de retourvlucht of aansluitende vluchten kunnen annuleren en redelijke administratiekosten kunnen aanrekenen indien u niet voor een vlucht verschijnt zonder ons van tevoren te waarschuwen. Als u ons echter wel waarschuwt voorafgaand aan de Incheckdeadlines of het instappen (ingeval u alle incheckformaliteiten hebt nageleefd), zullen we uw reserveringen voor latere vluchten niet annuleren.

ARTIKEL 6 - INCHECKEN EN INSTAPPEN

6.1 Incheckdeadlines zijn verschillend op elke luchthaven en u moet zelf inlichtingen inwinnen over deze Incheckdeadlines en deze naleven. Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als u de aangegeven Incheckdeadlines niet naleeft. Wij of onze Erkende Agenten zullen u over de Incheckdeadline inlichten voor uw eerste vlucht met ons die op uw Ticket wordt vermeld. Voor alle latere vluchten van uw reis, moet u zelf inlichtingen inwinnen over de Incheckdeadlines aangezien wij en onze Erkende Agent dit niet kunnen doen. Incheckdeadlines voor onze vluchten kunnen worden gevonden in ons dienstregelingschema of kunnen worden verkregen van onze Erkende Agenten.
6.2 U moet aanwezig zijn bij de instapgate, uiterlijk op het tijdstip dat door ons werd aangegeven bij het inchecken.
6.3 Wij kunnen de plaats die voor u werd gereserveerd annuleren en uw Ingecheckte Bagage uitladen als u niet tijdig aankomt bij de instapgate.
6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige uitgave die u hebt opgelopen door het feit dat u niet in staat was om de bepalingen van dit Artikel na te leven.

ARTIKEL 7 -WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

7.1 RECHT OM HET VERVOER TE WEIGEREN
7.1.1 We kunnen redelijkerwijze naar eigen inzicht weigeren om u of uw Bagage te vervoeren als we u schriftelijk hebben geïnformeerd dat we u na de datum van een dergelijke kennisgeving niet langer toelaten tot onze vluchten. In dit geval zijn wij niet aansprakelijk, behalve dat u recht zal hebben op een terugbetaling
7.1.2 Wij kunnen ook weigeren om u of uw Bagage te vervoeren (zonder enige verplichting om u daarover voorafgaand in te lichten) op enige vlucht (zelfs indien u een geldig Ticket en een instapkaart heeft) als één of meer van de volgende situaties zich hebben voorgedaan of als we redelijkerwijs denken dat deze zich zullen voordoen:
7.1.2.1 dergelijke maatregel is noodzakelijk om te voldoen aan enige toepasselijke wetten, voorschriften, bevelen of beleid;
7.1.2.2 het vervoer van u of uw Bagage kan de veiligheid, de gezondheid of de eigendommen van andere Passagiers of bemanningsleden in gevaar brengen of beïnvloeden of de ordentelijke gedraging van luchthavenvervoer storen;
7.1.2.3 uw geestelijke of fysieke toestand, inclusief verslechterde toestand door alcohol of drugs, vormt een gevaar of risico of lijkt een gevaar of risico te vormen voor uzelf, Passagiers, bemanningsleden, het vliegtuig of eigendommen;
7.1.2.4 wij menen dat uw geestelijke of fysieke toestand, met inbegrip van uw bijzondere verslechterde toestand door alcohol of drugs, waarschijnlijk een bron van belangrijke ergernis of hinder kan opleveren voor andere Passagiers aan boord van het vliegtuig als u zou worden toegelaten om te reizen in de klasse waarin u heeft gereserveerd of waar u bent overeengekomen om te reizen;
7.1.2.5 u hebt geweigerd om uzelf of uw Bagage te onderwerpen aan een veiligheidscontrole of, nadat u een dergelijke veiligheidscontrole heeft ondergaan, u kunt niet naar tevredenheid antwoorden op veiligheidsvragen die u worden gesteld of u slaagt niet voor een veiligheidsprofielbeoordeling of -analyse of u knoeit met of verwijdert enige veiligheidszegels op uw Bagage of beveiligingsstickers op uw instapkaart
7.1.2.6 u hebt de toepasselijke vluchtprijs, belastingen, vergoedingen of toeslagen niet betaald.
7.1.2.7 u lijkt niet te beschikken over geldige of wettelijk vereiste reisdocumenten, u probeert een land binnen te gaan waar een tussenstop plaatsvindt of waarvoor u niet over geldige reisdocumenten (of visumvereisten) beschikt, u hebt uw reisdocumenten tijdens de vlucht of tussen het inchecken en instappen vernietigd of weigert desgevraagd om uw reisdocumenten aan de bemanning van de vlucht te overleggen;
7.1.2.8 u overlegt een Ticket dat blijkt onrechtmatig verkregen te zijn, dat is aangeschaft bij een andere organisatie dan die van ons of onze Erkende Agent, dat als verloren of gestolen is opgegeven, dat vervalst is of waarvan u niet kunt aantonen dat u de persoon bent die op het Ticket is vermeld;
7.1.2.9 u hebt niet voldaan aan de vereisten conform bovenstaand Artikel 3.3 met betrekking tot de volgorde en het gebruik van Vluchtcoupons, u gebruikt of overlegt een Ticket dat op enige andere wijze is afgegeven of gewijzigd door iemand anders dan ons of onze Erkende Agent, of het ticket is vernietigd, misvormd of beschadigd;
7.1.2.10 u leeft onze instructies met betrekking tot de veiligheid of beveiliging niet na of u belet of verhindert deze instructies, hetzij voorafgaand aan het instappen of aan boord van het vliegtuig, of de instructies van grondpersoneel of bemanningsleden in de uitoefening van hun taken of als u knoeit of dreigt te knoeien aan het vliegtuig, de uitrusting of een deel ervan;
7.1.2.11 u heeft eerder al een van de bovenvermelde handelingen of omissies gepleegd, hetzij bij ons, hetzij bij een andere Vervoerder en wij hebben redenen om te geloven dat u dit opnieuw zou kunnen doen;
7.1.2.12 u pleegt een strafrechtelijk misdrijf tijdens het inchecken of tijdens enige andere verrichting van het instappen of uitstappen van uw vlucht of het uitstappen uit een verbonden vlucht of aan boord van het vliegtuig voorafgaand aan het opstijgen of aan boord van het vliegtuig op enige verbonden vlucht of terwijl u enige dienst van ons geniet;
7.1.2.13 u gebruikt bedreigende, kwetsende, beledigende, intimiderende of aanstootgevende woorden of gedragingen op een bedreigende, kwetsende of beledigende manier ten aanzien van grondpersoneel of bemanningsleden voorafgaand aan of tijdens het instappen van het vliegtuig of het uitstappen van of op een verbonden vlucht of aan boord van het vliegtuig voorafgaand aan het opstijgen;
7.1.2.14 u geeft geen gevolg aan onze instructies met betrekking tot de veiligheid of beveiliging en het comfort van andere Passagiers (bijvoorbeeld, onder andere, de zitplaatsen; de opslag van uw Handbagage; roken, het gebruik van alcohol; het gebruik van drugs; het gebruik van elektronische apparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons, laptops, PDA's, draagbare recorders, draagbare radio, CD, DVD en MP3-spelers, elektronische spellen of de overdracht van apparaten of het zorgen voor chaos en storing aan boord van het vliegtuig;
7.1.2.15 u hebt of hebt gedreigd om een bom hoax te maken (of lijkt te maken), een dreiging tot kaping of enige andere bedreiging van de veiligheid;
7.1.2.16 we werden (mondeling of schriftelijk) ingelicht door immigratiediensten of andere autoriteiten van het land waar u naartoe reist of waar u van plan bent door te reizen of waar u een Tussenstop heeft gepland, dat u niet zult worden toegelaten in dat land, zelfs indien u over geldige reisdocumenten beschikt;
7.1.2.17 u faalt of weigert om ons informatie te geven die u in uw bezit heeft of beschikbaar is voor u, waarvan een overheidsinstelling ons rechtsgeldig heeft verzocht om die te verstrekken, of het blijkt dat dergelijke informatie die u heeft gegeven vals of misleidend is;
7.1.2.18 u bent medisch gezien niet in staat om te vliegen;
7.1.2.19 u bent in het onrechtmatige bezit bent van drugs, of wij verdenken u hier redelijkerwijze van.

Wij hebben niet de taak om enige vragen te stellen bij de beoordeling of we al dan niet geloven dat enige gebeurtenis vermeld in de Artikelen 7.1.2.1 tot 7.1.2.19 zich kunnen voordoen.

7.2 BIJZONDERE BIJSTAND
Er wordt aanbevolen dat alleenreizende kinderen of personen met een verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, zieke personen of andere personen die bijzondere bijstand vereisen (bijvoorbeeld een rolstoel) dit met ons regelen op het tijdstip van de ticketaanschaf en onze toepasselijke procedures naleven. Als uw bijzondere bijstandvereisten in negatieve zin veranderen nadat u ons akkoord heeft ontvangen om u te vervoeren, moet u ons daar onmiddellijk over inlichten en ons verder akkoord voor vervoer verkrijgen. Aan Passagiers met verminderde mobiliteit die ons op het moment van de ticketaanschaf hebben geïnformeerd over bijzondere vereisten en door ons zijn aanvaard, wordt het vervoer daarna niet geweigerd op grond van betreffende handicaps of bijzondere vereisten. Als u vliegt vanaf of naar bepaalde landen, kunnen lokale wetten bepalen dat u de vereisten vermeld in dit artikel 7.2 niet dient na te leven en u dient ons te vragen in welk opzicht de vereisten verschillen.

7.3 GESCHIKTHEID OM TE VLIEGEN
7.3.1 U moet medisch geschikt zijn om te vliegen, voorafgaand aan het instappen van het vliegtuig dat u vervoert. Geen medisch onderzoek is noodzakelijk tenzij u een reden heeft om te vermoeden, of redelijkerwijze behoort te weten, dat u een aandoening heeft die door de normale werking van een vliegtuig kan worden verergerd of die u in moeilijkheden kan brengen als u niet in staat bent om professionele medische hulp te krijgen voorafgaand aan het einde van uw vlucht. Als dit het geval is, bent u verplicht professioneel medisch advies in te winnen voordat u met ons vliegt en ons, uiterlijk 48 uur voor de vlucht, een medisch verslag te overleggen van een voldoende gekwalificeerde arts die bevestigt dat u in staat bent om te reizen op alle vluchten die u heeft geboekt. Als u vliegt vanaf of naar bepaalde landen, kunnen lokale wetten bepalen dat u de vereisten vermeld in dit artikel 7.3 niet dient na te leven en u dient ons te vragen in welk opzicht de vereisten verschillen.
7.3.2 Als u tijdens de vlucht om enige reden ziek wordt (behalve om redenen die aan ons of onze Erkende Agent kunnen worden toegeschreven), of omwille van uw zwangerschap, zult u ons alle uitgaven opgelopen ten gevolge van de behandeling aan boord van het vliegtuig, het vervoer op de grond of behandelingen verstrekt door derden terugbetalen.

ARTIKEL 8 - BAGAGE

8.1 TOEGELATEN BAGAGE
U mag kosteloos enige Bagage meenemen, in overeenstemming met onze voorwaarden en beperkingen, die beschikbaar zijn op aanvraag bij ons of onze Erkende Agenten.

8.2 EXTRA BAGAGE
U dient een toeslag te betalen voor het meenemen van Bagage boven de toegelaten Bagage. Deze tarieven zijn bij ons beschikbaar op aanvraag.

8.3 ARTIKELEN DIE NIET ALS BAGAGE WORDEN AANVAARD EN BREEKBARE/BEDERFELIJKE ARTIKELEN
8.3.1 U mag de volgende artikelen niet meenemen in uw Bagage:
8.3.1.1 artikelen die het vliegtuig of personen of eigendommen aan boord van het vliegtuig waarschijnlijk in gevaar brengen, zoals de artikelen die zijn vermeld in de Technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van de ICAO (International Civil Aviation Organisation), het Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de IATA (International Air Transport Association) en onze voorschriften (nadere informatie is op aanvraag bij ons verkrijgbaar);
8.3.1.2 artikelen waarvan het vervoer verboden wordt door toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen van enig land vanaf waar of waarheen wordt gevlogen;
8.3.1.3 artikelen die door ons redelijkerwijs, met het oog op onder andere het gebruikte vliegtuigtype, als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd omdat ze gevaarlijk, onveilig, breekbaar of bederfelijk zijn of vanwege gewicht, formaat, vorm of aard. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op aanvraag verkrijgbaar.
8.3.2 Vuurwapens (echte vuurwapens, replica of speelgoed), luchtdrukpistolen, onderdelen van vuurwapens en munitie voor andere doeleinden dan jacht en sport mogen niet als Bagage worden vervoerd. Vuurwapens en munitie voor jacht- en sportdoeleinden kunnen als Ingecheckte Bagage worden aanvaard naar ons eigen inzicht. Vuurwapens moeten ongeladen zijn, de veiligheidspal moet ingeschakeld zijn en op geschikte wijze verpakt zijn. Vervoer van munitie is onderworpen aan de ICAO- en IATA-voorschriften zoals vermeld in Artikel 8.3.1.1.
8.3.3 Wapens zoals antieke vuurwapens, zwaarden, messen en dergelijke kunnen naar ons goeddunken als Ingecheckte Bagage worden geaccepteerd, maar worden niet toegelaten in de cabine van het vliegtuig.
8.3.4 U mag geen geld, juwelen, edele metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare waardepapieren, obligaties of andere waardepapieren, zakelijke documenten, medicijnen of medische uitrusting die vereist kan zijn tijdens de vlucht of tijdens uw reis of die niet snel kan worden vervangen als deze verloren of beschadigd raakt, huissleutels of autosleutels, verhandelbare documenten, effecten of andere waardevolle voorwerpen of documenten, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten of -voorbeelden in uw Ingecheckte Bagage meenemen.
8.3.5 U mag de volgende artikelen niet meenemen in uw Handbagage: echte, replica of speelgoedwapens (plastic of metaal), of een voorwerp dat lijkt op een wapen of redelijkerwijs kan worden verward met een wapen, instrumenten van handelaren, munitie, detonatoren, ontstekers, granaten, gas en gascontainers zoals butaan, propaan, acetyleen, zuurstof, explosieven of alles wat explosieven bevat, katapulten, kruisbogen, harpoen- en speergeweren, stun- of schokapparaten zoals prikstokken, wapens met geleide energie, aanstekers in de vorm van vuurwapens, vuurwerk, vuurpijlen en andere pyrotechniek (inclusief feestknallers, feestcrackers en speelgoeddoppen), onveilige aanstekers, rookgranaten of patronen, ontvlambare vloeibare brandstof zoals benzine/diesel, lichtere brandstof, alcohol, ethanol, spuitbusverf, terpentine en verfverdunner, dranken met een alcoholpercentage van meer dan 70%, zuren en alkaliën zoals natte batterijen die kunnen morsen, bijtende of blekende stoffen zoals kwik, chloor, sprays die personen kunnen uitschakelen zoals mace, peper, traangas, radioactief materiaal zoals medicinale of commerciële isotopen, gif, infecties of gevaarlijk biologisch materiaal zoals besmet bloed, bacteriën en virussen, materialen die spontaan kunnen ontbranden of verbranden, brandblusapparaten, darts, huishoudelijk bestek, scharen, kurkentrekkers, nagelvijlen, messen met een lemmet van elke lengte, breinaalden, briefopeners, sportknuppels en clubs, scheermesjes (met uitzondering van veilige scheerapparaten en de bijbehorende patronen), biljart- of snookerkeuen, injectienaalden (behalve die nodig zijn om medische redenen en vergezeld van een medisch attest ter bevestiging van de medische toestand), harde sportieve ballen of instrumenten van vechtsporten. 8.3.6 U mag in uw Ingecheckte en Handbagage geen enkel ander artikel meenemen dat wij van tijd tot tijd in onze Voorwaarden voor het Vervoer van Passagiers en Bagage, Ticketvoorwaarden, regelgeving of kennisgevingen opnemen. 8.3.7 Indien u, ondanks het verbod, enige artikelen vermeld in de Artikelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 en 8.3.5 in uw Bagage meeneemt, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies van of schade aan dergelijke artikelen tijdens het vervoer dat geen internationaal vervoer is waarop een Verdrag van toepassing zou zijn. 8.3.8 Het wordt aanbevolen om breekbare en bederfelijke artikelen niet mee te nemen in uw Ingecheckte Bagage.

8.4 RECHT OP WEIGERING VAN VERVOER
8.4.1 Overeenkomstig de Artikelen 8.3.2 en 8.3.3, zullen wij de in Artikel 8.3 omschreven artikelen weigeren te vervoeren en kunnen wij het verdere vervoer van die artikelen weigeren bij het ontdekken ervan, ongeacht of en wanneer wij werden ingelicht over de aanwezigheid van die artikelen of deze hebben ontdekt.
8.4.2 We kunnen artikelen weigeren als Bagage als deze door ons redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd vanwege formaat, vorm, gewicht, inhoud of aard, om veiligheidsgerelateerde of operationele redenen of vanwege het belang van het comfort van andere passagiers. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op verzoek verkrijgbaar.
8.4.3 We kunnen bagage weigeren te vervoeren, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat deze goed en veilig in geschikt materiaal is verpakt. Informatie over verpakkingen en materialen die we onaanvaardbaar achten, is op aanvraag verkrijgbaar.

8.5 RECHT OP DOORZOEKEN
8.5.1 Omwille van veiligheids- en beveiligingsredenen kunnen we u vragen om zich te laten fouilleren en scannen en om uw Bagage te laten doorzoeken, scannen of doorlichten met röntgenstraling. Als u niet beschikbaar bent, kan uw bagage in uw afwezigheid worden doorzocht, gescand of doorgelicht met een röntgenstraling teneinde te bepalen of u in bezit bent van een artikel omschreven in de Artikelen 8.3.1, 8.3.4 of 8.3.5 of van een vuurwapen, munitie of wapens die niet conform artikel 8.3.2 of 8.3.3 aan ons zijn overgelegd, of teneinde te bepalen of u dergelijke artikelen in uw Bagage hebt meegenomen. Als u niet bereid bent om aan een dergelijk verzoek te voldoen, kunnen we weigeren om u en uw Bagage te vervoeren. Indien fouillering of een scan Schade aan u veroorzaakt of als een röntgenstraling of een scan schade aan uw Bagage veroorzaakt, zijn we niet aansprakelijk voor dergelijke Schade, tenzij deze te wijten is aan een fout of nalatigheid van ons.
8.5.2 U bent verplicht om veiligheidscontroles van uw Bagage door overheidsambtenaren, politie of militaire ambtenaren en Vervoerders die betrokken zijn bij uw vervoer toe te laten.
8.5.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van alle vereisten van veiligheidsautoriteiten in andere landen die vereisen dat uw Ingecheckte Bagage verzekerd is op een manier dat deze, in afwezigheid van de Passagier, kan worden geopend zonder schade toe te brengen, en om deze vereisten na te leven.

8.6 INGECHECKTE BAGAGE
8.6.1 Wanneer u uw Bagage die u wilt inchecken bij ons aflevert, nemen we elk stuk van uw Ingecheckte Bagage in bewaring en geven we voor elk stuk een Bagage-identificatielabel af.
8.6.2 Ingecheckte Bagage moet voorzien zijn van uw naam of een andere persoonlijke identificatie (met inbegrip van een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken).
8.6.3 Ingecheckte Bagage zal, voor zover mogelijk, in hetzelfde vliegtuig als uzelf worden vervoerd, tenzij we met het oog op veiligheid of beveiliging of om operationele redenen besluiten om deze bagage via een andere vlucht te vervoeren. Als uw Ingecheckte Bagage via een andere vlucht wordt vervoerd, leveren we de Bagage aan u af op het adres dat u ons heeft verstrekt, tenzij u volgens het toepasselijk recht van de plaats waar de bagage afgehaald wordt aanwezig moet zijn voor douanecontrole, of de reden voor het vervoer van de Ingecheckte Bagage met een ander vliegtuig betrekking had op de omvang, het gewicht of de aard van de Ingecheckte Bagage of het feit dat u niet in staat bent om deze Vervoersvoorwaarden na te leven.
8.6.4 Tenzij we beslissen dat uw Ingecheckte Bagage niet op hetzelfde vliegtuig als u zal worden vervoerd, zullen we uw Ingecheckte Bagage niet vervoeren als u niet in het vliegtuig stapt waarin het is geladen of als u, na het instappen, het vliegtuig verlaat voorafgaand aan het opstijgen ervan of het vliegtuig verlaat op een transitpunt zonder terug in te stappen.
8.6.5 U moet zich ervan vergewissen dat uw Ingecheckte Bagage voldoende sterk en goed beveiligd is tegen de gebruikelijke en normale luchtvervoersomstandigheden zonder te worden beschadigd (behoudens redelijke slijtage)

8.7 HANDBAGAGE
8.7.1 We kunnen een maximumafmeting en/of -gewicht voorschrijven ten aanzien van Handbagage die u meeneemt op het vliegtuig. Handbagage die u meeneemt in het vliegtuig moet in elk geval passen onder de zitplaats voor u of in een afgesloten opbergvak in de cabine van het vliegtuig. Als uw Bagage niet op deze wijze kan worden opgeborgen, te zwaar is of om enige reden als onveilig wordt beschouwd, dient deze als Ingecheckte Bagage te worden vervoerd, overeenkomstig de Artikelen 8.2 en 8.3.
8.7.2 Artikelen die niet geschikt zijn voor vervoer in de laadruimte (zoals kwetsbare muziekinstrumenten) en die niet voldoen aan vereisten van het bovenvermelde Artikel 8.7.1 worden alleen aanvaard voor vervoer in de cabine als u ons hierover voldoende op voorhand hebt geïnformeerd en er toestemming door ons is verleend. U dient mogelijk een afzonderlijke toeslag voor deze dienst te betalen en wij zijn niet verplicht om u gebruik te laten maken van deze dienst.

8.8 OPHALEN EN AFLEVEREN VAN INGECHECKTE BAGAGE
8.8.1 Onder voorbehoud van Artikel 8.6.3 dient u uw Ingecheckte Bagage zo snel mogelijk op te halen zodra deze beschikbaar is op uw bestemming of Tussenstop. Als u uw Bagage niet snel afhaalt wanneer deze beschikbaar is op uw bestemming of Tussenstop, kunnen wij redelijke opslagkosten in rekening brengen die door ons zullen worden bepaald. Als uw Ingecheckte Bagage niet wordt opgeëist binnen de drie (3) maanden nadat deze werd beschikbaar gemaakt, kunnen wij erover beschikken zonder enige kennisgeving noch aansprakelijkheid ten aanzien van u.
8.8.2 Alleen de drager van het Bagage-identificatielabel heeft het recht op aflevering van de Ingecheckte Bagage. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het nazien van de identiteit of bevoegdheid van de drager van de Bagagecheck en het Bagage-identificatielabel of om na te gaan dat die persoon enig recht heeft op het ophalen ervan.
8.8.3 Als iemand Ingecheckte Bagage opeist maar niet in staat is om de Bagagecheck te overleggen en de Bagage te identificeren aan de hand van een Bagage-identificatielabel, leveren we de bagage alleen aan deze persoon af wanneer hij of zij naar onze tevredenheid heeft aangetoond recht te hebben op de bagage.

8.9 DIEREN
We behouden ons het recht voor, naar absoluut eigen inzicht, om het vervoer van enige dieren te weigeren. Als we ermee instemmen om uw dieren te vervoeren, worden ze vervoerd op basis van de volgende voorwaarden:
8.9.1 U dient ervoor te zorgen dat dieren zoals honden, katten en valken en andere huisdieren, in een geschikte kooi zitten met voldoende eten en water (of in een container worden vervoerd die voldoet aan alle geldende wettelijke vereisten) en u dient te beschikken over geldige gezondheids- en vaccinatiecertificaten, invoervergunningen en andere documenten die door landen van invoer of tussenstops worden vereist. Anders worden de dieren niet voor vervoer aanvaard. Dergelijk vervoer kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die op verzoek bij ons verkrijgbaar zijn.
8.9.2 Als het dier als Bagage wordt aanvaard, wordt het samen met zijn kooi en voedsel niet bij uw Bagagelimiet gerekend, maar als gewichtsoverschrijding beschouwd waarvoor u het geldende tarief dient te betalen voorafgaand aan de aanvaarding van uw dier om vervoerd te worden.
8.9.3 Geleidehonden die Passagiers met een handicap begeleiden, worden kosteloos vervoerd in aanvulling op de gebruikelijke bagagelimiet, overeenkomstig onze voorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.
8.9.4 Als vervoer niet onderhevig is aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag, zijn we niet verantwoordelijk voor letsel aan alsmede verlies, ziekte of overlijden van een dier waarvoor we het vervoer hebben aanvaard, tenzij we nalatig zijn geweest.
8.9.5 We zijn geenszins aansprakelijk voor enig dier waarvoor niet alle benodigde uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten beschikbaar zijn voor invoer of doorgang door enig land, staat of territorium. Degene die het dier meeneemt dient alle eventuele boetes, kosten, verliezen of aansprakelijkheden die ten gevolge hiervan redelijkerwijs door ons of aan ons kunnen worden opgelegd, aan ons te vergoeden. U bent als enige aansprakelijk om de nodige regelingen te treffen voor elk dier dat uw tracht te vervoeren in het vliegtuig en waarvoor het vervoer werd geweigerd. Verder zijn wij niet aansprakelijk jegens u als u niet kunt reizen ten gevolge van een weigering om enig dier dat u in het vliegtuig wenst mee te nemen te vervoeren

8.10 ARTIKELEN VERWIJDERD DOOR VEILIGHEIDSPERSONEEL OP DE LUCHTHAVEN
Wij zijn niet aansprakelijk voor artikelen die uit uw Bagage worden verwijderd en/of bewaard door het veiligheidspersoneel op de luchthaven.

ARTIKEL 9 - VLUCHTSCHEMA'S, VERTRAGINGEN, VLUCHTANNULERINGEN

9.1 VLUCHTSCHEMA'S
9.1.1 De vluchttijden die in dienstregelingen worden aangegeven, kunnen veranderen tussen de datum van bekendmaking en uw feitelijke reisdatum. We kunnen deze tijden niet aan u garanderen en ze maken geen deel uit van uw contract met ons.
9.1.2 Voordat we uw boeking aanvaarden, zullen wij of onze Erkende Agent u op de hoogte stellen van de geplande vluchttijd die op dat ogenblik van kracht is en deze zal worden vermeld op uw Ticket. Het is mogelijk dat we de geplande vluchttijd na afgifte van uw Ticket moeten wijzigen. Als u ons uw contactgegevens verstrekt, zullen wij of de Erkende Agent trachten om u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Als u uw Ticket hebt gekocht en we vervolgens een aanzienlijke wijziging doorvoeren van de geplande vluchttijd, deze wijziging niet aanvaardbaar voor u is en we u niet op een andere vlucht kunnen boeken die wel aanvaardbaar voor u is, heeft u recht op terugbetaling overeenkomstig artikel 10.2.

9.2 ANNULERING, OMLEIDING, VERTRAGINGEN, ENZ.
9.2.1 We treffen alle redelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om vertraging in het vervoer van u en uw Bagage te vermijden. In het kader van deze maatregelen en ter voorkoming van een vluchtannulering kunnen we in uitzonderlijke situaties overeenkomen dat een vlucht namens ons wordt verzorgd door een andere vervoerder en/of ander vliegtuig zonder echter de verplichting te aanvaarden om dergelijke regeling te treffen.
9.2.2 Als we een vlucht annuleren die door ons moet worden geëxploiteerd, er niet in slagen om een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen, niet op uw bestemming of Tussenstopbestemming stoppen of er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist die door ons wordt geëxploiteerd, waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt, zullen wij, naar uw keuze:
9.2.2.1 u en uw Bagage zo spoedig mogelijk vervoeren op een van onze andere lijndiensten waar er plaats beschikbaar is in de klasse waarvoor u oorspronkelijk heeft geboekt zonder enige bijkomende kost en, indien nodig, zullen wij de geldigheid van uw Ticket verlengen; of
9.2.2.2 u met onze eigen dienstverlening of die van een andere vervoerder, of via een wederzijds overeengekomen vervoersvorm en -klasse, zonder bijkomende kosten en binnen een redelijke tijdsperiode omleiden naar de bestemming die op uw Ticket is vermeld. Als de vluchtprijs, kosten en toeslagen voor uitzonderlijke omstandigheden voor de herziene route lager uitvallen dan het bedrag dat u hebt betaald, zullen we het verschil terugbetalen; of
9.2.2.3 een bedrag terugbetalen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10.2.
9.2.3 Als de omstandigheden in artikel 9.2.2 zich voordoen, zijn de in de artikelen 9.2.2.1 tot en met 9.2.2.3 geschreven opties de enige en exclusieve middelen tot verhaal die voor u beschikbaar zijn, tenzij anderszins is bepaald door het Verdrag. We aanvaarden geen verdere aansprakelijkheid jegens u.
9.2.4 Als de vlucht door ons wordt geëxploiteerd vanaf een luchthaven binnen de EU en werd geannuleerd of vertraagd met ten minste vier (4) uren of als u op onvrijwillige basis werd geplaatst in een lagere reisklasse, kunt u bepaalde rechten doen gelden en zullen wij u over deze rechten inlichten wanneer deze omstandigheden zich voordoen.

9.3 VERGOEDING VOOR INSTAPWEIGERING
9.3.1 Als wij niet in staat zijn om u de vooraf bevestigde plaats te verstrekken op een vlucht die door ons wordt geëxploiteerd in de klasse waarin u heeft geboekt en waarvoor u alle toepasselijke Incheck- en instapdeadlines heeft nageleefd, zullen wij een vergoeding voorzien voor de Passagiers aan wie het instappen werd geweigerd in overeenstemming met het toepasselijk recht en ons beleid inzake instapweigering. Een kopie van uw vergoeding voor instapweigering is op aanvraag beschikbaar. Naast deze vergoeding zijn wij geenszins aansprakelijk jegens u voor enig verlies of welke gemaakte kosten dan ook.
9.3.2 Als u wordt geweigerd om in te stappen op een vlucht die door ons wordt geëxploiteerd vanaf een luchthaven die zich in de EU bevindt, in omstandigheden waar u in het bezit bent van een Bevestigde reservering, de toepasselijke Incheckdeadlines heeft nageleefd en niet bent uitgesloten om in te stappen omwille van een reden van toepassing van deze Vervoersvoorwaarden of omwille van andere redelijke redenen, en u niet kosteloos reist of met een kortingprijs die niet algemeen beschikbaar is voor het publiek, kunt u recht hebben op voordelen waarover wij u zullen inlichten wanneer deze omstandigheden zich voordoen.

ARTIKEL 10 - TERUGBETALINGEN

10.1 ALGEMEEN
We restitueren een Ticket of een ongebruikt deel ervan, overeenkomstig de toepasselijke tariefvoorwaarden, als volgt:
10.1.1 Tenzij anderszins in dit artikel is bepaald, zijn we gerechtigd om restitutie te verlenen aan de persoon die op het Ticket is vermeld of de persoon die voor het Ticket heeft betaald, nadat deze een afdoende bewijs van betaling heeft overlegd.
10.1.2 Als een Ticket werd betaald door iemand anders dan de Passagier die op het Ticket is vermeld en op het Ticket is aangegeven dat de restitutie aan beperkingen is onderworpen, verlenen we alleen restitutie aan degene die voor het Ticket heeft betaald of in opdracht van die persoon.
10.1.3 Met uitzondering van het geval van een verloren Ticket, zullen restituties enkel worden verleend indien het Ticket en alle ongebruikte Vluchtcoupons worden overlegd. Dit zal niet van toepassing zijn als uw Ticket een elektronisch Ticket is.

10.2 ONVRIJWILLIGE RESTITUTIES
10.2.1 Als we: (i) een vlucht annuleren; (ii) er niet in slagen een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen; (iii) er niet in slagen om u te vervoeren op een vlucht waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt en de Incheck- en de toepasselijke instapdeadline heeft nageleefd en u niet werd geweigerd voor vervoer omwille van redenen vermeld in deze Vervoersvoorwaarden; (iv) er niet in slagen om te stoppen op uw bestemming of Tussenstop; of (v) als we er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt en er voldoende tijd bestond om de aansluiting te maken tussen de oorspronkelijk geplande tijd van aankomst van uw vlucht en de vertrektijd van de aansluitende vlucht, zal het bedrag van de restitutie als volgt worden berekend, tenzij tegenstrijdige bepaling in het toepasselijk recht:
10.2.1.1 als geen enkel gedeelte van het Ticket werd gebruikt, zal een bedrag gelijk aan de vluchtprijs worden betaald (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden);
10.2.1.2 als er een gedeelte van het Ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag niet lager dan het verschil tussen de betaalde vluchtprijs (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden) en de toepasselijke vluchtprijs die door ons berekend is (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden) voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt.

10.3 VRIJWILLIGE RESTITUTIES
10.3.1 Als u recht hebt op restitutie van uw Ticket om andere redenen dan deze uiteengezet in Artikel 10.2, wordt het restitutiebedrag als volgt bepaald:
10.3.1.1 als geen enkel gedeelte van het Ticket is gebruikt, wordt er een bedrag gelijk aan de betaalde vluchtprijs (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden), verminderd met redelijke servicekosten of annuleringskosten;
10.3.1.2 als er een gedeelte van het Ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag gelijk aan het verschil tussen de betaalde vluchtprijs (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden), en de toepasselijke vluchtprijs die door ons berekend is (inclusief betaalde belastingen, kosten, vergoedingen en toeslagen wegens uitzonderlijke omstandigheden) voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt en verminderd met redelijke servicekosten of annuleringskosten.

10.4 RECHT OP WEIGERING VAN RESTITUTIE
10.4.1 We kunnen restitutie weigeren als deze wordt aangevraagd nadat de geldigheidsduur van het Ticket is verstreken.
10.4.2 We kunnen een restitutie weigeren voor een Ticket dat aan ons of aan overheidsfunctionarissen is overlegd als bewijs van intentie van vertrek uit dat land, tenzij u naar onze tevredenheid kunt aantonen dat u toestemming hebt om in het land te blijven of dat u met een andere vervoerder of ander vervoersmiddel uit dat land zult vertrekken.
10.4.3 We zullen geen restitutie geven op een Ticket voor enige vlucht waarvoor u het vervoer werd geweigerd of waarvoor u diende uit te stappen gelet op uw gedrag aan boord van het vliegtuig.

10.5 VALUTA
We behouden ons het recht voor om restitutie te verlenen op de wijze waarop en in de valuta waarin het Ticket is betaald.

10.6 GEEN ANDERE RECHTEN
Tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen in deze Vervoersvoorwaarden, vertegenwoordigt het recht op een restitutie vermeld in dit Artikel 10 uw enige rechten die u tegen ons kan doen gelden als uw vervoer niet plaatsvindt om welke reden dan ook en wij hebben geen enkele andere aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of enige uitgave.

ARTIKEL 11 - GEDRAG AAN BOORD VAN HET VLIEGTUIG

11.1 ALGEMEEN
Op geen enkel ogenblik zal u zichzelf aan boord gedragen op een manier die u, het vliegtuig of enige persoon of eigendom aan boord in gevaar brengt of dreigt in gevaar te brengen (hetzij door dreigingen van kapingen of anderszins); de bemanning in de uitvoering van haar taken belemmert, nalaat enige instructies of richtlijnen van de bemanning op te volgen, hetzij mondeling, hetzij bij kennisgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot instructies met betrekking tot roken of het gebruik van alcohol of drugs; of op een manier gedragen die ongemak, onbehagen, schade of letsels aan andere passagiers of de bemanning of eigendommen veroorzaakt of dat het waarschijnlijk is dat dit zal worden veroorzaakt. Als u zich aan boord van het vliegtuig op een van deze manieren gedraagt, kunnen we door ons noodzakelijk geachte maatregelen treffen om het voortduren van dergelijk gedrag te voorkomen, inclusief vrijheidsbeperking. Op elke plaats kunt u uit het vliegtuig worden gezet en kan u verder vervoer worden ontzegd zonder dat wij daarvoor aansprakelijk zijn of kunnen wij u bij de relevante autoriteiten aangeven met het oog op vervolging voor eventuele overtredingen die u aan boord van het vliegtuig hebt begaan.

11.2 BETALING WEGENS OMLEIDING & ANDERE KOSTEN
Als we naar aanleiding van door u vertoond gedrag dat verboden is overeenkomstig artikel 11.1 naar ons redelijk goeddunken besluiten om het vliegtuig om te leiden met als doel u en/of uw Bagage uit het vliegtuig te verwijderen, dient u alle, uit deze omleiding voortvloeiende kosten te betalen en moet u ons daarnaast vergoeden voor alle kosten die wij oplopen ten gevolge van de vertraging van het vliegtuig omdat wij u en/of uw Bagage hebben moeten verwijderen. U dient ons eveneens te vergoeden voor alle kosten die wij oplopen om: (i) alle door u verloren, beschadigde of vernietigde eigendommen te herstellen of te vervangen.

11.3 ELEKTRONISCHE APPARATEN
Om veiligheidsredenen kunnen we het gebruik van elektronische apparatuur aan boord verbieden of beperken zoals, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, laptops, draagbare recorders, draagbare radio's, CD-spelers, elektronische spelletjes of zendapparaten, met inbegrip van op afstand bestuurbaar speelgoed en walkietalkies. Gehoorapparaten en pacemakers zijn toegestaan.

ARTIKEL 12 - REGELINGEN VOOR AANVULLENDE DIENSTEN

12.1 Als we voor u regelingen met derden treffen om andere services dan luchtvervoer te leveren of als we een ticket of voucher afgeven met betrekking tot door derden verzorgd vervoer of door derden verzorgde services (anders dan luchtvervoer), zoals grondvervoer, hotelreserveringen of autohuur, fungeren we daarbij slechts als uw agent. De algemene voorwaarden van de betreffende onafhankelijke leverancier zijn van toepassing.
12.2 Als we tevens grondvervoer voor u verzorgen, kunnen er andere voorwaarden op dit grondvervoer van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade voortvloeiend uit enig grondvervoer of voor andere diensten die wij voor u regelen ingevolge Artikel 12.1, tenzij deze louter door onze nalatigheid zou zijn veroorzaakt.

ARTIKEL 13 - ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

13.1 ALGEMEEN
13.1.1 You are responsible for obtaining and holding all required travel documents and visas and for complying with all applicable laws, regulations, orders, demands and travel requirements of all countries to be flown from, into or through which you transit.

13.1.2 We shall not be liable for the consequences to any Passenger resulting from his or her failure to obtain such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or instructions.

13.2 TRAVEL DOCUMENTS
Prior to travel, you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We behouden ons het recht voor om van u te eisen dat u ons deze documenten voorlegt op elk moment tijdens uw vervoer en om het vervoer van u en uw Bagage te weigeren als u niet aan deze vereisten hebt voldaan of als uw reisdocumenten niet in orde lijken te zijn, zelfs indien u een deel van uw vervoer hebt aangevat of voltooid vooraleer het voor ons duidelijk wordt dat u het onderhavige Artikel 13.2 niet hebt nageleefd.

13.3 WEIGERING VAN TOEGANG
Als u de toegang tot enig land wordt geweigerd (met inbegrip van een land waar u door reist om uw eindbestemming te bereiken), bent u verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of kosten die ons door de betrokken overheid in rekening worden gebracht en voor de kosten van uw vervoer (en in voorkomend geval een escorte) vanuit dat land. De vluchtprijs die u hebt betaald voor vervoer tot aan de plaats waar u de toegang werd geweigerd, wordt niet door ons gerestitueerd.

13.4 PASSAGIER VERANTWOORDELIJK VOOR BOETES, DETENTIEKOSTEN, ENZ.
Als we genoodzaakt zijn om een boete, sanctie of detentiekosten, verwijderingskosten, escortekosten, kosten van het Ticket dat wij voor u hebben uitgegeven te betalen of kosten oplopen ten gevolge van het feit dat u niet hebt voldaan aan wetten, verordeningen, voorschriften, bevelen, eisen of andere reisverplichtingen van de landen waardoor u heeft gereisd of niet de vereiste documenten hebt overlegd bij de toegang tot een land, dient u ons desgevraagd het betaalde bedrag of de opgelopen kosten te vergoeden. We kunnen deze betalingen of kosten verrekenen met de waarde van eventueel ongebruikt vervoer voor uw Ticket of met geldelijke middelen van u die we in ons bezit hebben.

13.5 DOUANECONTROLE
U dient desgevraagd mee te werken aan controle van uw Bagage door de douane of andere Overheidsfunctionarissen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die u ondervindt tijdens dergelijke controle of vanwege uw weigering om aan deze controle mee te werken.

13.6 BEVEILIGINGSCONTROLE
U dient mee te werken aan eventuele beveiligingscontroles, doorzoekingen en scans door Overheden, luchthavenfunctionarissen, Vervoerders van agenten, politie, militaire functionarissen of door ons

13.7 IN BESLAG GENOMEN DOCUMENTEN
We zijn niet aansprakelijk jegens u voor de teruggave van uw reisdocumenten, identificatiedocumenten of Tickets die door enige andere Vervoerder, overheidsinstelling of andere autoriteit in beslag werden genomen.

ARTIKEL 14 - ACHTEREENVOLGENDE VERVOERDERS

Vervoer dat door ons en andere Vervoerders in het kader van één Ticket of een Samenhangend Ticket moet worden verzorgd, wordt in het kader van het Verdrag als één activiteit beschouwd. We vragen echter uw aandacht voor de bepalingen van Artikel 15.5.1.

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

15.1 OVERLIJDEN OF LETSEL AAN PASSAGIERS
15.1.1 In overeenstemming met de bepalingen van Artikelen 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 en 15.5 is onze aansprakelijkheid met betrekking tot bewezen schade in geval van overlijden, verwonding of enig ander lichamelijk letsel van een Passagier bij een ongeval niet onderworpen aan enige financiële limiet, ongeacht of deze is gedefinieerd door wetten, verdragen of contracten.
15.1.2 Voor schade tot een bedrag van 113.000 Bijzondere Trekkingsrechten (SDR's) (of het equivalent ervan in de lokale valuta) wijzen we onze aansprakelijkheid niet af en beperken we onze aansprakelijk niet door te bewijzen dat wij en onze agenten alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te voorkomen of dat het voor ons of onze agenten onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen. Als het Verdrag van Montreal van toepassing is, zijn wij niet aansprakelijk voor schade in de mate dat deze het bedrag van 113.000 SDR's (of het equivalent ervan in de lokale valuta) overschrijdt als we bewijzen dat dergelijke schade niet te wijten is aan nalatigheid of een andere fout of omissie door ons, onze werknemers of agenten, of louter te wijten was aan de nalatigheid of andere fouten of omissies van een derde.
15.1.3 Niettegenstaande de bepalingen van de Artikelen 15.1.1 en 15.1.2, als we bewijzen dat de schade was veroorzaakt door of dat hieraan een bijdrage is geleverd door de nalatigheid van de gewonde of overleden Passagier (of de persoon die de schadevergoeding vordert), kan onze aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden in overeenstemming met het toepasselijk recht.
15.1.4 Als dit vereist is door de wet, gaan wij akkoord met het maken van voorafbetalingen aan u of uw erfgenamen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
15.1.4.1 de persoon die de betaling ontvangt is een natuurlijke persoon (d.w.z. een fysieke persoon in de gewone zin van het woord, in tegenstelling tot rechtspersonen zoals ondernemingen);
15.1.4.2 u, of de persoon die de schadevergoeding vordert, heeft recht op vergoeding ingevolge de toepasselijke wetten;
15.1.4.3 betalingen zullen slechts worden verricht ingeval van onmiddellijke economische behoeften;
15.1.4.4 het bedrag van de betaling zal in verhouding zijn met de economische schade die wordt geleden ten gevolge van het overlijden, de verwonding of enig ander lichamelijk letsel, behalve dat het in het geval van overlijden niet minder zal zijn dan 15.000 SDR's (of het equivalent ervan in de lokale valuta) per Passagier;
15.1.4.5 de betaling zal uiterlijk geschieden vijftien (15) Dagen nadat de identiteit is vastgesteld van de persoon die recht heeft op de schadevergoeding ingevolge het toepasselijk recht, op voorwaarde dat ons voldoende bewijs van dergelijke bevestiging is overhandigd.
15.1.4.6 geen enkele persoon heeft het recht om een betaling te ontvangen als hij of zij of de Passagier op wie de betaling betrekking heeft, de betrokken Schade heeft veroorzaakt of eraan heeft deelgenomen door zijn of haar nalatigheid;
15.1.4.7 De ontvanger van een betaling zal verplicht zijn om alle betalingen terug te betalen als wordt bewezen dat de ontvanger niet meer in staat is om te allen tijde de bepalingen van Artikel 15.1.4.2 na te leven of als hij of zij of de Passagier op wie de betaling betrekking heeft, de betrokken Schade heeft veroorzaakt of eraan heeft deelgenomen;
15.1.4.8 betalingen zullen worden gecompenseerd tegen enige navolgende sommen die betaalbaar zijn uit hoofde van onze aansprakelijkheid ingevolge het toepasselijk recht;
15.1.4.9 behalve voor de betaling van het minimumbedrag vermeld in Artikel 15.1.4.4 in geval van overlijden, zal een bedrag betaald ingevolge deze Paragraaf 15.1.4 de maximumschade waarvoor wij aansprakelijk kunnen zijn tot betaling aan de ontvanger niet overschrijden;
15.1.4.10 de betaling wordt niet gezien als enige erkenning of toegeving van onze aansprakelijkheid;
15.1.4.11 geen betaling zal worden verricht tenzij de persoon die de betaling ontvangt ons een ondertekend ontvangstbewijs overmaakt waarin hij eveneens erkent dat de Artikelen 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 en 15.1.4.10 van toepassing zijn en waarbij hij de gepaste vrijgave en vergoedingsdocumenten die wij hebben voorgeschreven ondertekent.
15.1.4.12 Tenzij tegenstrijdig met enig toepasselijk recht, en onder voorbehoud van betaling van het minimumbedrag vermeld in Artikel 15.1.4.4, in het geval van overlijden, zal onze beslissing betreffende het te betalen bedrag definitief en bindend zijn.
15.1.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor ziekte, verwonding of handicap, inclusief overlijden, die kan worden toegeschreven aan uw lichamelijke gesteldheid, of voor verslechtering van deze gesteldheid.
15.1.6 Gelieve op te merken dat een aantal medische studies aantonen dat er een verband kan bestaan tussen de verlengde immobiliteit bij het reizen en de vorming van bloedklonters in de benen (DVT). Hoewel dit niet vaak voorkomt, zijn er bepaalde erfelijke en levensstijlfactoren die de kans hierop vergroot. Als u bezorgd bent over deze kwestie, raadpleeg uw dokter vooraleer u reist.

15.2 BAGAGE
15.2.1 We zijn niet aansprakelijk voor Schade aan Handbagage, tenzij de Schade is veroorzaakt door onze nalatigheid en die nalatigheid is bewezen door de Passagier of de persoon die de schadevergoeding vordert.
15.2.2 We zijn niet aansprakelijk voor Schade aan Bagage voortvloeiend uit de aard, de kwaliteit of het eigen gebrek van de Bagage. We zijn evenmin aansprakelijk voor de redelijke slijtage van Bagage voortvloeiend uit de gewone en normale behandeling bij luchtvervoer.
15.2.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, tijdens het vervoer dat geen internationaal vervoer is waarop een Verdrag van toepassing zou zijn, aan enig artikel in uw Bagage dat verboden wordt door Artikel 8.3.
15.2.4 Onze aansprakelijkheid voor Schade aan Bagage is beperkt tot de maximumbedragen vermeld in de Artikelen 15.2.4.1 tot 15.2.4.5, tenzij u kunt bewijzen dat de Schade voortvloeiend uit onze handelingen of omissie hetzij werd veroorzaakt met de intentie om Schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en wetende dat er waarschijnlijk Schade uit zou voortvloeien. U kunt een speciale waardeverklaring (zie Artikel 15.2.5) afleggen of een verzekering afsluiten om gebeurtenissen te dekken waar de werkelijke waarde of kosten voor de vervanging van uw Ingecheckte Bagage of Handbagage onze aansprakelijkheid overschrijdt.
15.2.4.1 Het maximumbedrag van 332 Bijzondere Trekkingsrechten (ongeveer US $ 400 of het equivalent ervan in de lokale valuta) per Passagier is van toepassing op Schade op Handbagage als het Verdrag van Warschau op uw vervoer van toepassing is;
15.2.4.2 Het maximumbedrag van 17 Bijzondere Trekkingsrechten (ongeveer US $ 20 of het equivalent ervan in de lokale valuta) per kilogram, of een hoger bedrag waarmee wij akkoord gaan overeenkomstig Artikel 15.2.5, is van toepassing op de Ingecheckte Bagage als het Verdrag van Warschau op uw vervoer van toepassing is;
15.2.4.3 Het maximumbedrag van 1.131 Bijzondere Trekkingsrechten (ongeveer US $ 1.800 of het equivalent ervan in de lokale valuta) per Passagier, of een hoger bedrag waarmee wij akkoord gaan overeenkomstig Artikel 15.2.5, is van toepassing zowel op Handbagage als op Ingecheckte Bagage als het Verdrag van Montreal van toepassing is op uw vervoer;
15.2.4.4 De maximumlimiet van aansprakelijkheid voor Schade aan zowel Handbagage als Ingecheckte Bagage voorzien in lokale wetten is van toepassing op uw Bagage als de lokale wetgeving van toepassing is op uw vervoer i.p.v. het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal.
15.2.4.5 De maximumlimiet van aansprakelijkheid voor Schade aan zowel Handbagage als Ingecheckte Bagage voorzien in de Artikelen 15.2.4.1 en 15.2.4.2 is van toepassing op Handbagage en Ingecheckte Bagage als noch het Verdrag van Warschau, noch het Verdrag van Montreal van toepassing is op uw vervoer en geen limiet van onze aansprakelijkheid is voorzien door het toepasselijke lokaal recht.
15.2.5 Wij zullen onze aansprakelijkheid jegens u voor Schade aan Ingecheckte Bagage verhogen tot een bedrag door u gespecificeerd en door ons overeengekomen op het tijdstip dat u uw Ingecheckte Bagage aan ons toevertrouwt bij het inchecken, maar enkel indien u ons een toeslag betaalt die wordt berekend in overeenstemming met onze voorschriften. Dit is bekend als een "speciale waardeverklaring". Als u van deze optie gebruik wilt maken, kunt u de details van de geldende toeslag bij ons navragen.
15.2.6 Als het gewicht van uw Ingecheckte Bagage niet werd geregistreerd bij de Bagagecheck, veronderstellen we dat het niet meer bedraagt dan de bagagelimiet die wordt toegelaten voor de klasse van het vervoer dat u hebt geboekt.
15.2.7 Als het vervoer van uw Bagage wordt uitgevoerd door opeenvolgende luchtvaartmaatschappijen en het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal van toepassing is op uw vervoer, hebt u enkel het recht om tegen ons een claim in te dienen als: (a) u de passagier bent en wij de eerste vervoerder zijn, of (b) als u de passagier bent en wij de laatste vervoerder zijn, of (c) als de Schade plaatsvond tijdens het vervoer van de Bagage dat wij hebben verzorgd.

15.3 VERTRAGING IN HET VERVOER VAN PASSAGIERS
Onze aansprakelijkheid voor Schade veroorzaakt door de vertraging van uw luchtvervoer is beperkt door het Verdrag van Warschau en het Verdrag van Montreal. Als geen van deze Verdragen van toepassing is, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor uw vertraging, behalve zoals voorzien in deze Vervoersvoorwaarden.

15.4 VERWERKING VAN CLAIMS BETREFFENDE BAGAGE
15.4.1 Alle claims voor vergoeding voor Schade aan Bagage moeten vergezeld zijn van een geïnventariseerde lijst waarbij alle beschadigde artikelen moeten worden geïdentificeerd door de omschrijving, producent en leeftijd, samen met een voldoende bewijs van aankoop of eigendom van al deze artikelen. Het bewijs van aankoop zal niet worden vereist voor elk artikel dat minder kost dan US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta), of ouder is dan 5 jaar en waarvoor de waarde van de claim minder bedraagt dan US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta).
15.4.2 In het geval van een claim tot vergoeding van fysieke schade aan de Bagage moet u de betrokken Bagage bewaren en deze door ons laten onderzoeken opdat we de aard, omvang en mogelijkheid tot herstellen van die schade kunnen beoordelen.
15.4.3 Als u de vervangingskosten van een individueel artikel, dat deel uitmaakt van een claim tot vergoeding van Schade aan uw Bagage, wenst terug te vorderen, moet u ons raadplegen en moeten wij schriftelijk akkoord gaan alvorens u dergelijke kosten kunt aangaan, anders kunnen wij de kosten niet in enige betaalbare vergoeding opnemen. Dit zal niet van toepassing zijn als de totale kosten van de vervanging van artikelen het bedrag van US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta) niet overstijgen. Aankoopbewijzen van alle vervangingsartikelen moeten bij uw claim worden gevoegd. Een bewijs van aankoop zal niet vereist zijn voor een artikel dat minder kost dan US $ 50 (of het equivalent ervan in de lokale valuta).
15.4.4 Voor alle claims voor vergoeding in verband met uw Bagage, moet u ons alle informatie verstrekken die wij kunnen vragen om na te gaan of uw claim in aanmerking komt voor vergoeding en om het bedrag van enige betaalbare vergoeding te bepalen.
15.4.5 U moet een verklaring van eerlijkheid afleggen met betrekking tot de feiten van uw claim voor Schade aan Bagage en gepaste vrijgave- en vergoedingsdocumenten ondertekenen vooraleer we enige vergoeding aan u uitbetalen.
15.4.6 Indien u er niet in slaagt om de relevante vereisten van Artikel 15.4 na te leven, kan dit een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid en het bedrag van enige vergoeding waarop u recht zou hebben.

15.5 ALGEMEEN
15.5.1 Als we een Ticket uitgeven of als we Bagage checken voor het vervoer via een andere vervoerder, doen wij dit louter als agent voor de andere Vervoerder. Desalniettemin, met betrekking tot Ingecheckte Bagage kunt u een claim indienen tegen de eerste of de laatste Vervoerder.
15.5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onze naleving van of uw falen om de toepasselijke wetten of Overheidsregels en voorschriften na te leven.
15.5.3 Behalve zoals specifiek anders voorzien in deze Vervoersvoorwaarden of in het toepasselijk recht, zullen wij slechts jegens u aansprakelijk zijn voor terugvorderbare schadevergoeding voor bewezen verliezen.
15.5.4 De vervoersovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Vervoersvoorwaarden en uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, is van toepassing op onze erkende agenten, dienstverleners, werknemers en vertegenwoordigers, in dezelfde mate als deze op ons van toepassing is. Het totale bedrag dat van ons en van onze erkende agenten, werknemers, vertegenwoordigers en onze personen kan worden teruggevorderd, kan het bedrag van onze eventuele eigen aansprakelijkheid niet overschrijden.
15.5.5 Niets in deze Algemene Vervoersvoorwaarden omvat een afstand van enige uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid of enige verdediging die beschikbaar is voor ons ingevolge het Verdrag of het toepasselijk recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
15.5.6 Niets in deze Algemene Vervoersvoorwaarden omvat een afstand van enige uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid of enige verdediging die beschikbaar is voor ons ingevolge het Verdrag of toepasselijk recht zoals tegen enige publieke sociale verzekeringsinstelling of enige persoon die aansprakelijk is om vergoeding te betalen of vergoeding heeft betaald in het kader van het overlijden, de verwonding of andere lichamelijke letsels van een Passagier.
15.5.7 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Vervoersvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en dergelijke aangepaste Algemene Vervoersvoorwaarden zullen van kracht worden en geldig zijn vanaf de datum van de aanpassing.

15.6 ADVIES AAN INTERNATIONALE PASSAGIERS OVER DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
Als uw reis betrekking heeft op een eindbestemming of tussenstop in een land anders dan het land van oorsprong, maken wij er u op attent dat het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal van toepassing kan zijn op uw gehele reis, met inbegrip van elke sectie die volledig in het land van oorsprong of de bestemming valt. Als het Verdrag van Montreal van toepassing is, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor bewezen schade voor het overlijden of de persoonlijke verwonding, en bepaalde verweermiddelen van de aansprakelijkheid vermeld in dat Verdrag zullen niet van toepassing zijn op schade die het bedrag van 113.000 SDR's of het equivalent ervan in de lokale valuta niet overschrijdt. Als het Verdrag van Montreal niet van toepassing is, voorzien de vervoersvoorwaarden van vele luchtvaartmaatschappijen (zoals Etihad, zie Artikel 15.1.1) dat de aansprakelijkheid voor het overlijden of lichamelijke letsels niet zal onderworpen zijn aan enige financiële beperking gedefinieerd door het Verdrag van Warschau en dat, met betrekking tot dergelijke schade tot een maximumbedrag van 113.000 SDR's of het equivalent ervan in de lokale valuta, enig verweer van aansprakelijkheid op basis van het bewijs dat ze alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen, niet van toepassing zijn. Bij gebrek aan dergelijke bepalingen in de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, merk op dat; (i) voor deze Passagiers op een reis naar, vanuit of met een overeengekomen tussenstop in de VS, voorzien het Verdrag van Warschau en speciale vervoersovereenkomsten opgenomen in toepasselijke Tarieven dat de aansprakelijkheid van bepaalde luchtvaartmaatschappijen die partij zijn bij dergelijke speciale contracten, voor het overlijden of persoonlijke verwonding aan Passagiers in de meeste gevallen beperkt is tot de bewezen schade die het bedrag van US $ 75.000 per Passagier niet overschrijdt, en dat deze aansprakelijkheid tot dergelijke limiet niet zal afhangen van nalatigheid vanwege de luchtvaartmaatschappij; en (ii) voor deze Passagiers die reizen met een luchtvaartmaatschappij die geen partij is bij dergelijke speciale contracten of op een reis waarop het Verdrag van Warschau van toepassing is die geen reis is naar, vanuit of met een overeengekomen tussenstop in de VS, wordt de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij voor overlijden of persoonlijke verwonding aan Passagiers in de meeste gevallen beperkt tot US $ 10.000 of US $ 20.000; en (iii) sommige landen leggen hogere limieten op dan deze voorzien in de punten (i) en (ii). De namen van de luchtvaartmaatschappijen of partijen bij dergelijke speciale contracten van het type vermeld in het bovenvermelde punt (i), zijn beschikbaar bij alle ticketkantoren van die luchtvaartmaatschappijen en kunnen op aanvraag worden onderzocht.

Bijkomende bescherming kan gewoonlijk worden verkregen door het afsluiten van een verzekering bij een private maatschappij. Dergelijke verzekering wordt niet aangetast door enige beperking van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij ingevolge het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal of dergelijke speciale vervoersovereenkomsten van het type vermeld in het bovenvermelde punt (i). Neem voor meer informatie contact op met de vertegenwoordigers van uw luchtvaart- of verzekeringsmaatschappij. De beperking van de aansprakelijkheid van US $ 75.000 voorzien in het bovenvermelde punt (i) van dit Artikel 15.6 is inclusief de juridische vergoedingen en kosten, behalve in geval een claim wordt ingediend in een staat waar een bepaling wordt voorzien voor de afzonderlijke toekenning van juridische vergoedingen en kosten. Dan zal deze beperkt worden tot het bedrag van US $ 58.000 exclusief juridische vergoedingen en kosten.

ARTIKEL 16 - TIME LIMITATION ON CLAIMS AND ACTIONS

16.1 KENNISGEVING VAN CLAIMS
Als de drager van de Bagagecheck de Bagage zonder klachten ten tijde van aflevering aanvaardt, vormt dit voldoende bewijs dat de Bagage in goede staat is en in overeenstemming met het vervoerscontract is afgeleverd, tenzij u het tegengestelde kunt bewijzen.

Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot Schade aan Ingecheckte Bagage, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen zodra u de schade hebt opgemerkt, maar uiterlijk binnen zeven (7) Dagen na ontvangst van de Ingecheckte Bagage of in het geval van verloren Bagage, binnen zeven (7) Dagen na de datum waarop u de Ingecheckte Bagage zou moeten ontvangen hebben. Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot vertraging van Ingecheckte Bagage, dient u ons binnen eenentwintig (21) Dagen nadat de Ingecheckte Bagage aan u ter beschikking is gesteld hiervan op de hoogte te stellen. Elke dergelijke kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan.

16.2 BEPERKING VAN STAPPEN
Enig recht op schadevergoeding vervalt als de kwestie niet binnen twee (2) jaar na aankomst op de plaats van bestemming, de datum waarop het vliegtuig volgens planning had moeten arriveren of de datum waarop het vervoer is stopgezet, aanhangig is gemaakt. De methode voor de berekening van de beperkingsperiode wordt bepaald door het recht van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.

ARTIKEL 17 - OVERIGE VOORWAARDEN

Het vervoer van u en uw bagage wordt tevens verzorgd overeenkomstig bepaalde andere voorschriften en voorwaarden die op ons van toepassing zijn of door ons zijn aangenomen. Deze voorschriften en voorwaarden die van tijd tot tijd wijzigen zijn belangrijk. Ze hebben onder meer betrekking op:
(i) het vervoer van alleenreizende minderjarigen, zwangere vrouwen en zieke passagiers,
(ii) beperkingen op het gebruik van elektronische apparaten en artikelen;
(iii) het alcoholgebruik aan boord.

Dergelijke voorschriften betreffende deze zaken zijn bij ons beschikbaar op verzoek.

ARTIKEL 18 - INTERPRETATIE

De titel van elk Artikel van deze Vervoersvoorwaarden is louter voor het leesgemak bedoeld en dient niet te worden gebruikt om de tekst te interpreteren.

De authentieke tekst van deze Vervoersvoorwaarden is opgesteld in het Engels; vertalingen in enige andere taal of talen worden louter voor het gemak of voor verwijzing verstrekt.