คำแถลงความเป็นส่วนตัวของสายการบินเอทิฮัด PJSC

นิติบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็คือสายการบินเอทิฮัด PJSC

สายการบินเอทิฮัด PJSC คือบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตาม Emiri Decree และรวมกันเป็นบริษัทในเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอทิฮัดจะดำเนินงานผ่านสำนักงานสาขา ฝ่าย และแผนกปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งรวมถึงสายการบินเอทิฮัด เอทิฮัดฮอลิเดย์ และเอทิฮัดคาร์โก  สายการบินเอทิฮัด PJSC จะประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการบินเอทิฮัด  หากคุณต้องการตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวของกลุ่มการบินเอทิฮัด โปรดเข้าไปที่ www.theetihadaviationgroup.com หรือเขียนจดหมายไปที่ Ethics and Compliance Office, Etihad Aviation Group, Head Quarters, Khalifa City A, PO Box 35566, Abu Dhabi, UAE

ที่สายการบินเอทิฮัด PJSC และบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาของเรา (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "สายการบินเอทิฮัด" "เรา") เราจะให้ความสำคัญกับหน้าที่รับผิดชอบของเราในเรื่องการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง คำแถลงนี้จะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งจะครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ที่คุณติดต่อเรา ใช้บริการของเรา หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เช่น www.etihad.com และแอพมือถือของเอทิฮัด (ทั้งหมดนี้คือ "เว็บไซต์ของเอทิฮัด")

เงื่อนไขการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ซึ่งสามารถดูได้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่จัดไว้ให้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายการดูแลลูกค้า และเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของเรา

การปรับปรุง

เราอาจแก้ไขคำแถลงนี้เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยกับข้อกำหนดทางกฎหมายและวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของเรา โปรดตรวจสอบหน้าเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อดูคำแถลงนี้ในฉบับล่าสุด  หากเราทำการเปลี่ยนแปลงคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ในสาระสำคัญ เราก็จะพยายามแจ้งให้คุณทราบด้วยคำบอกกล่าวบนเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา ("คำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลง")

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเอทิฮัดอาจมีลิงก์ที่พาคุณไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดำเนินงานหรือวิธีที่พวกเขาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับพวกเขา เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานนั้นๆ ของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินและการจองบัตรโดยสาร

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อจองเที่ยวบิน หรือจัดการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจอง เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ และจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจัดการการจอง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดพาสปอร์ตของคุณ อาหารที่คุณชอบ หรือการอ้างอิงสมาชิกภาพโครงการบินเป็นประจำ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) สำหรับผู้โดยสาร

หากคุณหรือผู้โดยสารคนใดที่เดินทางมีความต้องการพิเศษด้านสุขภาพ อาหาร และการเข้าถึงที่ต้องการให้เรารับทราบ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ด้วย

เมื่อคุณทำการจองในนามของผู้โดยสารคนอื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ ที่จะเป็นตัวแทนของผู้โดยสารดังกล่าวในขั้นตอนการจอง และแจ้งให้เราทราบว่าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างไร คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากพวกเขาเพื่อทำการจอง และให้ข้อมูลรายละเอียดของพวกเขาแก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะสันนิษฐานว่าคุณได้รับอนุญาตในการกระทำเช่นนี้แล้ว

ข้อมูลขั้นสูงของผู้โดยสาร

ในบางเส้นทางนั้น เราจำเป็นต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง และการจองที่อยู่ในระบบการบันทึกชื่อผู้โดยสารของเราให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดน เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดผ่านเข้า/ออกที่เป็นจุดหมายปลายทางของคุณ ซึ่งรวมถึงทุกเที่ยวบินที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดและอนุญาตไว้ในกฎหมายระดับท้องถิ่น และกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดคลิกที่นี่[Missing text /global/info_messages/new_window_text_pdf for th]

สายการบินเอทิฮ้ดอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาด้วย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการก่อการร้าย และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย

หากคุณอยู่ใน หรือบินออกจาก/ไปยังฝรั่งเศส โปรดทราบว่าตามมาตรา L 237 -7 ของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยภายในประเทศของฝรั่งเศส สายการบินต่างๆ ต้องส่งข้อมูลการสำรองที่นั่งจากผู้โดยสาร (PNR) ให้กับหน่วยงานบริการภาครัฐและเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่ได้อธิบายไว้ในระเบียบข้อบังคับเลขที่ 2014-1095 ลงวันที่ 26 กันยายน 2014

โครงการเอทิฮัดเกสต์สำหรับผู้โดยสารที่บินเป็นประจำ

ถ้าหากคุณเข้าร่วมโครงการผู้โดยสารที่บินเป็นประจำ หรือ เอทิฮัดเกสต์ คุณจะถูกขอให้ลงทะเบียนรายละเอียดส่วนตัวของคุณกับเอทิฮัดเกสต์ ด้วย ซี่งจะช่วยให้เอทิฮัดเกสต์สามารถจัดการบัญชีใช้งานของคุณ และจัดเตรียมของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดให้คุณได้

เมื่อคุณเข้าร่วมกับเอทิฮัดเกสต์ คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณตกลงที่จะแชร์ข้อมูลระหว่างเอทิฮัดกับเอทิฮัดเกสต์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่แชร์กับเอทิฮัดเกสต์ จะเป็นไปตามโยบายความเป็นส่วนตัว[Missing text /global/info_messages/new_window_text for th] และข้อตกลงและเงื่อนไข[Missing text /global/info_messages/new_window_text for th]ของเอทิฮัดเกสต์

การสนับสนุนลูกค้าและบริการออนไลน์

ถ้าคุณติดต่อเราด้วยคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา หรือต้องการให้เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุด และการปรับปรุงใหม่ๆ ของเอทิฮัดแล้ว เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเอาไว้ (รวมถึงรายละเอียดสำหรับการติดต่อด้วย) เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามหรือดำเนินการตามข้อเรียกร้องของคุณได้ โดยเราอาจจะดำเนินการเช่นนี้เมื่อคุณโทรเข้ามาที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าของเรา หรือโต้ตอบกับเราผ่านเครื่องมือใช้งานออนไลน์ของ เรา

อีกทั้งเราอาจจะบันทึกการสื่อสารใดๆ ของเรากับคุณไว้ (รวมถึงการบันทึกการเรียกสายเข้าของคุณด้วย) โดยเราจะดำเนินการเช่นนี้ในกรอบที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น เพื่อติดตาม และปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา เมื่อคุณขอรับข้อมูลใหม่ๆ จากเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความชอบของคุณได้ตามต้องการ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจาก "การอัพเดตแฟ้มประวัติส่วนตัวของคุณ" ที่หัวข้อด้านล่าง)

แฟ้มประวัติออนไลน์

หากคุณได้ลงทะเบียนแฟ้มประวัติส่วนตัวไว้กับหนึ่งในเว็บไซต์ของเอทิฮัดแล้ว เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ความสนใจ และพื้นฐานทางด้านครอบครัวของคุณด้วย ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้เรามอบบริการแบบเฉพาะตัวให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้น

การจัดรายการและการส่งเสริมการขาย

ในบางโอกาส เราจะจัดรายการและการส่งเสริมการขายเป็นพิเศษเพื่อแนะนำเอทิฮัดให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ และหากคุณเข้าร่วมรายการ หรือใช้สิทธิ์จากการส่งเสริมการขายใด เราอาจขอรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อช่วยในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการขายดังกล่าว และติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเรา หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ ที่เราเห็นว่ามีความน่าสนใจ โดยข้อมูลใดๆ ที่คุณให้นั้น จะถูกใช้ตามเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณสามารถยกเลิกการอัพเดตข่าวสารใดๆ จากเราเมื่อใดก็ได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจาก "การอัพเดตแฟ้มประวัติส่วนตัวและความชอบของคุณ" จากหัวข้อด้านล่าง)

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น

เมื่อคุณทำการจองเที่ยวบินกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลเที่ยวบินและการจอง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารในขั้นสูงตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ถ้าหากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนี้กับเรา หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เราจะไม่สามารถดำเนินการจองการเดินทางให้คุณตามคำขอได้

โครงการผู้โดยสารที่บินเป็นประจำ เอทิฮัดเกสต์ การช่วยเหลือลูกค้าและการบริการออนไลน์แฟ้มประวัติออนไลน์ และการจัดรายการกับการส่งเสริมการขาย นั้น เป็นทางเลือกในบริการของเรา และเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว ก็ต่อเมื่อคุณเข้าร่วมกับข้อเสนอดังกล่าวอย่างจริงจังเท่านั้น โดยที่คุณมีอิสระที่จะจำกัดข้อมูลส่วนตัว ที่จะให้กับเราตามส่วนที่เกี่ยวกับบริการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องทราบด้วยว่า คุณสมบัติดังกล่าวในบางอย่างหรือบางเรื่อง ก็อาจจะถูกสงวนหรือจำกัดเอาไว้ หรืออาจถูกยกเลิกได้ ถ้าหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์กับเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เราจะรักษา จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัว (ซึ่งจะได้รับการประมวลผลด้วย/โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์) ตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • เพื่อการบรรลุข้อตกลงใดๆ ที่เรามีกับคุณ รวมถึงเพื่อประมวลผลเที่ยวบินของคุณ ส่งกำหนดการเดินทางของคุณ หรือติดต่อกับคุณถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับการจองของคุณ
 • เพื่ออนุญาตให้คุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์เอทิฮัด รวมทั้งบริหารจัดการ และดำเนินการเพื่อความเป็นส่วนตัวกับบริการออนไลน์ใดๆ ของเรา ที่คุณได้ร้องขอเราให้จัดเตรียมให้กับคุณ
 • เพื่อคงไว้ซึ่งการแจ้ง (ภายใต้การอนุญาตของคุณ) ให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงหุ้นส่วนของเรา ที่เราเห็นว่ามีคุณค่าสำหรับคุณ
 • เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าร่วมในการแข่งขันใดๆ หรือการนำเสนอในเชิงส่งเสริมการขายใดๆ ที่คุณขอที่จะเข้าร่วม
 • เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานเข้าถึง สำรวจบริการต่างๆ ที่เรามี และใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง
 • เพื่อรับความคิดเห็นจากลูกค้า เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเรา โดยเราอาจจะเชิญคุณเข้าร่วมใการสำรวจและตอบแบบสอบถามต่างๆ
 • เพื่อช่วยตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรม และ
 • เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ที่มีการแจ้งเอาไว้ให้ทราบในเว็บไซต์ของเอทิฮัด หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เราจะแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร

เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเราจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวเพื่อช่วยจัดเตรียมบริการให้กับเรา พันธมิตรดังกล่าวรวมถึง

 • บริษัทในเครือเดียวกับเราที่มีอยู่ทั่วโลก รวมไปถึงแบรนด์อื่นๆ ของเอทิฮัดด้วย เช่น เอทิฮัดคาร์โก้ เอทิฮัดฮอลิเดย์ และเอทิฮัดเกสต์
 • สายการบินพันธมิตร ซึ่งคุณได้เดินทางตามการจอง ซึ่งได้ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน
 • โครงการผู้บินเป็นประจำ และโครงการมอบรางวัลอื่นๆ ร่วมกับคู่ค้าที่ขอให้เราแชร์รายละเอียดของคุณ
 • ธนาคารและผู้ให้บริการการชำระเงิน เพื่อให้อนุญาตและดำเนินการด้านการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
 • ผู้ให้บริการที่ทำงานกับเรา เพื่อช่วยจัดเตรียมบริการ รวมถึงตัวแทนในท้องถิ่น ที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ณ ท่าอากาศยาน หรือให้บริการรถลิมูซีนของเรา รวมไปถึงผู้รับเหมาที่ช่วยจัดการสำนักงานของเราด้วย
 • บริษัทต่างๆ ที่เราโอน หรืออาจจะโอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราไปให้ ภายใต้ข้อตกลงของเราที่มีกับคุณ
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากร และ/หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ด้านกฎระเบียบอื่นๆ
 • สำนักงานตัวแทน องค์กรบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เราต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • ผู้รับเหมาของเรา และตัวแทนจากฝ่ายที่สาม ที่อยู่ภายนอกเครือของสายการบินเอทิฮัด ภายใต้เหตุผลใดๆ ตามที่กล่าวไปแล้ว หรือเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดของคุณในนามของเรา

โปรดทราบว่าผู้รับข้อมูลเหล่านี้บางส่วน อาจจะอยู่ในเขตแดนอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งในความเป็นของคณะกรรมการยุโรป หรือผู้อำนวยการของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลแห่งสเปนนั้น ถือว่าเป็นที่ที่กฎหมายไม่มีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้

ถ้าหากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใครบ้าง โปรดคลิกที่นี่ หรือส่งจดหมายไปที่ Ethics and Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates ก็ได้

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เรามีการลงทุนในทรัพยากรเป็นจำนวนมาก เพื่อปกป้องความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของคุณ

 • เราใช้ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารที่มีความปลอดภัย (รู้จักกันในชื่อ "Secure Sockets Layer" หรือ "SSL") ที่ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่คุณจะป้อนเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมาให้เรา SSL เป็นโพรโตคอลเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นๆ จะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม และไม่ถูกดักจับระหว่างทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เรายังได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บ และปกปิดข้อมูลที่คุณให้กับเราอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
 • เราใช้ขั้นตอนต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ดี เรายังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยแก่เราผ่านทางอีเมล หรือทางออนไลน์ได้
 • เมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลให้เราทราบโดยการใช้โมบายแอป โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณยังคงปลอดภัยอยู่ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

Collecting data from your mobile device

 • โมบายแอปของเรา อาจจะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ผ่านอุปกรณ์โมบายของคุณได้ จะมีการเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการจัดเตรียมบริการที่คุณเลือกจากเราเท่านั้น
 • ถ้าคุณต้องการจำกัดการเก็บข้อมูลของคุณ โปรดปรับการตั้งค่าที่อุปกรณ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงสถานที่ทางกายภาพของคุณ โปรดปิดฟังก์ชันการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทางกายภาพของคุณได้ที่ส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจที่จะปิดข้อมูลตำแหน่งทางกายภาพของคุณ โปรดทราบว่าบริการบางอย่าง เช่น แผนที่สนามบิน การค้นหารหัสเมือง และการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่อิงอยู่กับตำแหน่งทางกายภาพในวันที่คุณเดินทาง ก็จะไม่สามารถทำงานได้
 • โปรดทราบว่าแอปของเราจะเปิดใช้งานกล้องในอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ฟังก์ชันสแกนบัตรเครดิตหรือพาสปอร์ต คุณสามารถป้องกันกรณีดังกล่าวได้ โดยการไม่ใช้คุณสมบัตินี้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดโดยตรง

เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตามความชอบส่วนตัวของคุณอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราจะขออนุญาตคุณทุกครั้งก่อนที่จะส่งสื่อการตลาดใดๆ ให้คุณ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือของพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเราก็ตาม

โดยปกติแล้วเราจะส่งสื่อการตลาดดังกล่าวทางอีเมล แต่เราอาจเลือกติดต่อคุณด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางโทรศัพท์ ประกาศ ข้อความสั้น และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่ความเหมาะสม คุณสามารถขอให้เราหยุดส่งสื่อการตลาดให้คุณได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเรา หรือเปลี่ยนค่าความชอบทางการตลาดที่อยู่ในแฟ้มประวัติส่วนตัวของคุณ (ดูข้างล่าง)

การอัพเดตแฟ้มประวัติและความชอบส่วนตัว

คุณสามารถอัพเดตหรือแก้ไขแฟ้มประวัติส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา หรือเปลี่ยนค่าความชอบตามที่คุณต้องการให้เราสื่อสารกับคุณ รวมถึงวิธีการรับข่าวสารหรือรายละเอียดใหม่ๆ จากเราด้วย

หากคุณมีบัญชีออนไลน์อยู่แล้ว วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี แล้วเปลี่ยนรายละเอียดส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในจดหมายข่าวออนไลน์ที่คุณได้รับ หรือจะติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเราทางอีเมล (โดยคลิกที่นี่)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ในบางประเทศ คุณมีสิทธิที่จะดูหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บเอาไว้ได้ เราอาจคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเป็นค่าประมวลผลคำขอดังกล่าว (ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) สำหรับการขอสำเนา โปรดส่งจดหมายไปที่ Ethics and Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates หรือ คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำขอของคุณผ่านทางเว็บไซต์

หากคุณกังวลว่าข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณ ที่เราเก็บเอาไว้จะไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย หรืออาจถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โปรดคลิกที่นี่ หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ข้างบน เพื่อแจ้งข้อกังวลของคุณให้เราทราบ  จากนั้นเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขระเบียนของเราต่อไป การจัดการในเรื่องเหล่านี้จะไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่คุณพึงมีทางกฎหมายในประเทศของคุณ ที่กำหนดให้เราต้องแก้ไข หรือระงับการประมวลผล และ/หรือลบข้อมูลที่สำคัญ หรือบังคับใช้สิทธิส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านการปกป้องข้อมูลระดับท้องถิ่น

ถ้าหากคุณอยู่ในสเปน โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้สิทธิในการขอยกเลิกการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเราได้ และสามารถขอคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวจากบริษัทใดๆ ในเครือกลุ่มเอทิฮัดได้ฟรี

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตามที่อ้างถึงในนโยบายนี้ไปยังกลุ่มบริษัทของเอทิฮัดเพื่อช่วยให้การดำเนินการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรายังอนุญาตให้ผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ หากจำเป็นต่อการให้บริการแก่เรา การจัดการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยปกติ ประเทศที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณก็คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ที่เป็นต้นทางและปลายทางของคุณด้วย โดยประเทศเหล่านี้บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาจจะไม่มีกฎหมายปกป้องข้อมูล ที่เป็นส่วนตัวเทียบเท่ากับกฎหมายของประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณก็ได้

เมื่ออยู่ในประเทศเหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจได้รับการเปิดเผยโดยถูกกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ ได้ ซึ่งรวมถึง การให้ข้อมูลแก่ศาลต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล แต่เราจะดำเนินการดังกล่าวก็เฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

เราพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดตลอดเวลา ไม่ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม และเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม (ที่สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น) เพื่อคงไว้ซึ่งการปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับที่เหมาะสม  

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเอาไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการจัดการการจอง และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไปแล้ว เราจะทำลายข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

การอัพเดต

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ และอัพเดต เว็บไซต์เอทิฮัดของเราเป็นระยะๆ โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ด้วย การที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราต่อ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นโยบายของเราเกี่ยวกับ "คุกกี้"

คุกกี้คือองค์ประกอบหนึ่งของข้อมูล ที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อเก็บเอาไว้ในระบบของคุณได้ คุกกี้ดังกล่าวอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าใครดูเว็บเพจหน้าใด หรือโฆษณาชิ้นใดบ้าง เพื่อจะได้ทราบว่ามีการเข้าดูหน้าเว็บเพจบ่อยแค่ไหน และพื้นที่ใดในเว็บไซต์ของเราได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น เช่น ช่วยให้เราพาคุณไปยังเว็บไซต์ภาษาที่คุณใช้งานครั้งสุดท้าย เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ เมื่อกลับมาใช้เว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป

อุปกรณ์ของคุณจะใช้คุ้กกี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเอทิฮัด เว้นแต่คุณจะระบุว่า ไม่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น หรือหากคุณ "ปิด" คุณสมบัติดังกล่าวในการตั้งค่าเบราว์เซอร์เว็บของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของคุกกี้ และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ โปรดเยี่ยมชมที่นโยบายคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเอทิฮัดอาจจะลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆ ได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการด้านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้แก่พวกเขา เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขการใช้งานของพวกเขาให้ดี

ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

โปรดคลิกที่นี่ หรือส่งจดหมายไปที่ Ethics and Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates หากคุณมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะพยายามตอบข้อกังวลใจของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด และเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เพื่อให้ได้คำตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับในบางประเทศนั้น คุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะยกประเด็นดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูล หรือผู้ตรวจการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องรับทราบได้

Recruitment Fraud

เราทราบว่ามีคนบางคน หรือองค์กรบางแห่ง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในทางใดกับกลุ่มบริษัทสายการบินเอทิฮัดแต่อย่างใด ได้ส่งอีเมล์หรือใช้การต่อต่อด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อเสนอการจ้างงานที่หลอกลวง บุคคลหรือองค์กรดังกล่าวอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวหรือเงินจากคุณ เพื่อดำเนินการวิ่งเต้นเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ เราจึงขอแนะนำคุณ ว่าอย่าได้ให้หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครงานโดยเด็ดขาด

ในกระบวนการรับคนเข้าทำงานนั้น คุณจะถูกขอให้พบกับตัวแทนของกลุ่มบริษัทของสายการบินเอทิฮัดแบบตัวต่อตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน ก่อนที่จะมีการเสนอการจ้างงานอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการรับคนเข้าทำงาน สามารถดูได้จากที่นี่

จะไม่มีสมาชิกในกลุ่มบริษัทของสายการบินเอทิฮัดเรียกรับเงินเพื่อการใด หรือขอให้ผู้สมัครงานโอนเงินให้โดยเด็ดขาด เราจะไม่มีการขอให้มีการชำระเงินล่วงหน้าจากคุณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าวีซ่า/ใบอนุญาตในการทำงาน ถ้าหากคุณยังไม่ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน 

ถ้าหากคุณถูกขอเงิน เพื่อการดำเนินเกี่ยวกับโอกาสในการได้งานทำจากเรา โปรดทราบว่านั่นคือการหลอกลวง และโปรดติดต่อเราในทันที