การคุ้มครองผู้โดยสาร

ของแคนาดา

ประกาศมาตรฐาน

หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหรือสัมภาระของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณจะได้รับการปฏิบัติและการชดเชยบางอย่างตามมาตรฐานภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองผู้เดินทางโดยเครื่องบิน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้โดยสาร โปรดติดต่อสายการบินหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งแคนาดา

 

การปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

หลายครั้งที่ลูกค้าจองที่นั่งบนเที่ยวบินของเรา แต่ตัดสินใจไม่เดินทางโดยไม่แจ้งให้เราทราบ เราตรวจสอบการจองเที่ยวบินอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาจำนวนบัตรโดยสายที่จำหน่ายสำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยว โดยคำนึงถึงจำนวนผู้โดยสารที่ไม่มาแสดงตัวในเที่ยวบิน อาจมีบางโอกาสที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้เกิดการจองเกินจำนวน ซึ่งยังไม่รวมกรณีที่ผู้โดยสายถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือสุขภาพ

ทุกครั้งที่มีการจองเกินจำนวน เราจะสอบถามผู้โดยสารว่าต้องการสละที่นั่งเพื่อรับค่าชดเชยโดยสมัครใจหรือไม่ ก่อนที่จะปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ

หากจำเป็นต้องปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ ผู้โดยสารต่อไปนี้จะไม่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

 • ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว
 • ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ดูแล
 • สมาชิกครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน
 • ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องซึ่งใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน

เราจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสายที่ขึ้นเครื่องแล้ว เว้นแต่จะมีเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือสุขภาพ

 

ค่าชดเชยสำหรับผู้ที่อาสาสละที่นั่ง

เราจะเสนอค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารที่อาสาสละที่นั่งสูงกว่าค่าชดเชยที่ข้อบังคับการคุ้มครองผู้เดินทางโดยเครื่องบินของแคนาดาระบุไว้ เราจะชำระค่าชดเชยการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยสมัครใจในรูปแบบของเครดิต Travel Bank Travel Bank คือแพลตฟอร์มเครดิตเสมือนจริง คุณสามารถแลกใช้เครดิตเหล่านี้ในเที่ยวบินในอนาคตของสายการบินเอทิฮัด เครดิต Travel Bank จะไม่หมดอายุและอาจมีการใช้ยอดเงินคงเหลือกับเที่ยวบินในอนาคต หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริงนานกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ เราจะปรับค่าชดเชยตามความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เราจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและที่พักค้างคืน รวมถึงบริการรับส่งจากที่พักและบริการติดต่อสื่อสารเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและระยะเวลาที่คุณรอเที่ยวบินอื่น

 

ค่าชดเชยสำหรับการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ข้อบังคับการคุ้มครองผู้โดยสารโดยเครื่องบินของแคนาดากำหนดให้เราชำระค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องด้วยความไม่สะดวก และดำเนินการจองเที่ยวบินอื่นให้ โดยกำหนดให้เราจ่ายค่าชดเชยดังนี้

 • 900 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าน้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • 1,800 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงและ
 • 2,400 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าช้า 9 ชั่วโมงขึ้นไป

หากเราไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ก่อนออกเดินทางในเที่ยวบินอื่น เราจะยืนยันจำนวนค่าชดเชยที่เราจะจ่ายให้คุณเป็นลายลักษณ์อักษร

หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริงนานกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ เราจะปรับค่าชดเชยตามความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เราจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและที่พักค้างคืน รวมถึงบริการรับส่งจากที่พักและบริการติดต่อสื่อสารเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและระยะเวลาที่คุณรอเที่ยวบินอื่น

 

เที่ยวบินล่าช้า

เราจะดำเนินการให้ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินที่ต้องต่อเครื่องซึ่งระบุไว้บนบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุด หากคุณจองเที่ยวบินแบบต่อเครื่องกับสายการบินอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัด โปรดติดต่อสายการบินนั้นหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณโดยตรงเพื่อดำเนินการจองเที่ยวบินอื่น

นอกจากนี้ เราจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและที่พักค้างคืนรวมถึงบริการรับส่งจากที่พักและบริการติดต่อสื่อสารเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและระยะเวลาที่ผู้โดยสารรอเที่ยวบินอื่น

 

เที่ยวบินถูกยกเลิก

เราเข้าใจว่าการยกเลิกเที่ยวบินนี้อาจส่งผลให้แผนการเดินทางของคุณไม่ราบรื่น เราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้คุณถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุด

เราจะดำเนินการให้ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินที่ต้องต่อเครื่องซึ่งระบุไว้บนบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุด หากคุณจองเที่ยวบินแบบต่อเครื่องกับสายการบินอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัด โปรดติดต่อสายการบินนั้นโดยตรงหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณเพื่อดำเนินการจองเที่ยวบินอื่น

นอกจากนี้ เราจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและที่พักค้างคืนรวมถึงบริการรับส่งจากที่พักและบริการติดต่อสื่อสารเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและระยะเวลาที่ผู้โดยสารรอเที่ยวบินอื่น

 

ที่นั่งของเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

เราจะอำนวยความสะดวกในการเลือกที่นั่งสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยจะเลือกให้ใกล้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเวลาเช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง ในกรณีที่เด็กอายุ 4 ปีหรือต่ำกว่า เราจะเลือกที่นั่งติดกัน ส่วนเด็กอายุ 5 ถึง 14 ปี เราจะเลือกที่นั่งในแถวเดียวกันที่คั่นด้วยที่นั่งไม่เกินหนึ่งที่นั่ง หากไม่สามารถเลือกที่นั่งติดกันได้  หากไม่มีที่นั่งว่างในบริเวณใกล้เคียง เราจะขอให้ผู้โดยสายอาสาเปลี่ยนที่นั่ง

 

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่มีขนาดเหมาะสมตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระโดยสาร (เช่น ขลุ่ยขนาดเล็กหรือไวโอลิน) สามารถนำติดตัวไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ

หากเครื่องดนตรี (เช่น เบสหรือเชลโล) มีขนาดไม่พอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะ หรือมีขนาดใหญ่กว่าช่องเก็บของหรือมีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน คุณอาจซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับวางเครื่องดนตรีเพื่อให้นำเข้าห้องโดยสารได้ โดยดำเนินการจองล่วงหน้าผ่านศูนย์การติดต่อทั่วโลก

หรือคุณอาจเช็คอินเครื่องดนตรีของคุณเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต หากเครื่องดนตรีมีน้ำหนักเกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มได้

 

สัมภาระเสียหาย สูญหาย หรือมาถึงล่าช้า

ในกรณีที่สัมภาระเสียหาย สูญหาย หรือมาถึงล่าช้า เราจะยึดตามอนุสัญญาที่มีผลบังคับใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความรับผิดชอบ หากอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้กับการเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสูงสุด 2,100 ดอลลาร์แคนาดาสำหรับสัมภาระที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการเดินทาง หากคุณยื่นคำร้องต่อเราภายในเวลาที่ระบุด้านล่าง

 

สัมภาระเสียหาย

คุณต้องรายงานเรื่องสัมภาระเสียหายทันทีที่สนามบิน หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังจากได้รับสัมภาระ เมื่อผู้โดยสารรายงานว่ามีสัมภาระเสียหาย ให้ดำเนินการดังนี้

ประเภทของความเสียหายหลักที่รับผิดชอบรวมถึง รอยบุบขนาดใหญ่ รอยแตก ที่จับแบบพับเก็บได้เสียหาย ล้อหายหรือแตก หรือซิปชำรุด

ประเภทของความเสียหายที่ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ตัวล็อคเสียหาย แถบซิปเสียหาย ล้อหลวม ที่จับด้านข้างเสียหาย รอยบุบเล็กน้อย รอยขีดข่วนเล็กน้อย สัมภาระที่กำกับด้วยป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัดหรือสัมภาระที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี

ผู้โดยสารจะได้รับจดหมาย DPR จากสนามบิน ซึ่งจะต้องอัปโหลดพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้ที่ Etihad.com เพื่อยื่นคำร้องเรียน

 • จดหมายแจ้งความเสียหาย (มอบให้ผู้โดยสายเมื่อยื่นคำร้องเรียนสำหรับ DPR)
 • ใบแจ้งหนี้จากบริษัทซ่อม
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร
 • สัดส่วนการเคลมสัมภาระ

สัมภาระที่มาถึงล่าช้าและสัมภาระที่สูญหาย

ผู้โดยสารต้องรายงานเรื่องสัมภาระมาถึงล่าช้าทันทีที่สนามบิน หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลามาถึง ผู้โดยสารที่กระเป๋าสัมภาระมาถึงล่าช้ามีสิทธิ์เรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย (IR) เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลทันที (ควรส่งการเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย (IR) จากแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระออนไลน์บน Etihad.com) สำหรับสัมภาระที่อาจสูญหายได้ จะต้องส่งแบบฟอร์มภายใน 21 วันหลังจากวันที่สัมภาระควรมาถึง

ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายหลังจากผ่านไป 21 วันจะถือว่าสัมภาระสูญหาย สำหรับการจ่ายค่าชดเชยสัมภาระที่มาถึงล่าช้าหรือสูญหาย ผู้โดยสารจะต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้พร้อมกับคำร้องเรียนบน Etihad.com

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
 • ใบเสร็จ
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • หนังสือเดินทาง
 • ป้ายติดกระเป๋า
 • แบบฟอร์มสละสิทธิ์การร้องเรียน

เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมที่คุณจ่าย หากสัมภาระมาถึงล่าช้า สูญหาย หรือเสียหาย

 

ความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบิน

ความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบินหมายถึง ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินอยู่บนลานบินหลังจากประตูเครื่องบินปิดเพื่อนำเครื่องขึ้นหรือหลังจากที่เครื่องบินลงจอด

เอทิฮัดจะแสดงความรับผิดชอบตามมาตรฐาน ในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบินดังนี้

 • เปิดให้เข้าใช้ห้องน้ำ หากเป็นไปได้
 • ให้บริการระบบระบายอากาศและระบบให้ความเย็นหรือความร้อนของเครื่องบินที่เหมาะสม
 • บริการสื่อสารกับผู้คนนอกเครื่องบินหากมีอุปกรณ์พร้อม
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ล่าช้า ช่วงเวลาของวัน และที่ตั้งของสนามบิน

หากเกิดความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบิน คุณมีสิทธิ์ที่จะลงจากเครื่องหลังจาก 3 ชั่วโมงนับจากประตูเครื่องปิดเพื่อนำเครื่องออก เว้นแต่กำหนดการออกจะใกล้เข้ามา เช่น เครื่องจะออกในอีก 45 นาที และเราสามารถให้บริการมาตรฐานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้

อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ลงจากเครื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง หรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจราจรทางอากาศหรือการควบคุมทางศุลกากร

เราจะให้สิทธิ์ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ดูแลลงจากเครื่องก่อน หากเป็นไปได้

เราจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนก่อนเครื่องออกหรือหลังเครื่องลงจอด

 

การเข้าถึงข้อมูล

เจ้าหน้าที่สนามบินของเราจะให้บริการแจ้งเตือนทางเลือกผ่านหน้าจอหรือจดหมายตามคำขอ ซึ่งจะให้บริการเมื่อคุณขอ ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือการส่งสำเนาแจ้งเตือนหรือจดหมายทางอีเมล

อ่าน กฎผู้โดยสารระหว่างประเทศและอัตราค่าโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อในแคนาดา