วิธีการเพิ่มที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษไปยังการจองที่มีอยู่

 • Step 1, enter your details to retrieve your booking. Click on "buy baggage & select seats".

 • Step 2, go through the extra baggage page and click "continue" to proceed to the seat map.

 • Step 3, choose your preferred extra legroom seat and complete the payment process.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาพิเศษจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง เงื่อนไขและข้อกำหนด และความจำเป็นอื่นๆ โปรดตรวจสอบเสียก่อนว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะจองที่นั่งของคุณ

หากคุณมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สามารถจองที่นั่งแถวทางออกได้ เราขอแนะนำให้จองที่นั่งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากที่นั่งดังกล่าวให้บริการในแบบจองก่อนได้ก่อน

ราคาของที่นั่งเป็นราคาต่อคนต่อต่อเส้นทางบิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่องบิน เอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่นั่งเช่นเดียวกันให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษเต็ม เอทิฮัดจะคืนเงินที่ชำระไว้แล้วต่อคนต่อเส้นทางการบินที่ไม่สามารถจัดหาที่นั่งให้ได้

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะจัดให้ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบพิเศษนี้ และค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น การชำระเงินสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษนี้ จะไม่นับรวมเข้ากับโปรแกรมไมล์สะสมของเอทิฮัด

เดินทางไปกับเที่ยวบินพันธมิตรของเรา

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษมีให้บริการในเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการบิน และไม่มีให้บริการเที่ยวบินที่ สายการบินพันธมิตรของเราเป็นผู้ดำเนินการบิน

การคืนเงินและการโอน

หากคุณจองที่นั่งต่อไปนี้ไว้ และไม่ได้รับที่นั่งตามนั้นบนเครื่อง คุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

 • ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 • ที่นั่งยอดนิยม
 • ที่นั่งมาตรฐาน
 • หากคุณจองที่นั่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (เช่น ริมหน้าต่าง ตรงกลาง หรือริมทางเดิน) แล้วไม่ได้รับที่นั่งตามตำแหน่งนั้น

คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้

 • หากคุณได้รับจัดสรรที่นั่งประเภทเดียวกัน แต่อยู่ในแถวอื่น (เช่น คุณจองที่นั่งยอดนิยมริมหน้าต่างในแถวหนึ่ง เช่น 12A แต่คุณได้ที่นั่งยอดนิยมริมหน้าต่างในอีกแถวหนึ่ง เช่น 14A)
 • หากคุณอัพเกรดที่นั่งเป็นอีกระดับหนึ่ง (เช่น หากก่อนหน้านี้คุณชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่ง แต่จากนั้นคุณเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งด้วยตนเองหรือยอมรับการอัพเกรด)
 • หากคุณเลือกที่นั่งประเภทหนึ่งแล้วอัพเกรดเป็นที่นั่งว่างด้านข้าง ค่าธรรมเนียมที่ชำระไปก่อนหน้าจะไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากคุณเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง หลังจากที่ซื้อที่นั่งไปแล้ว หรือหากแผนการเดินทางของคุณถูกเปลี่ยนโดยสายการบินอื่น

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

สำหรับการที่จะนั่งในแถวทางออกด้วยที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ผู้โดยสารต้อง:
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่จะไปถึง ระบุตำแหน่ง และใช้ประตูหรือหน้าต่างทางออกฉุกเฉิน และสามารถผ่านทางออกฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถเข้าใจ และรับทราบคำแนะนำต่างๆ จากลูกเรือ ถึงสิ่งที่คุณจะถูกคาดหวังให้ทำ เมื่อต้องมีการอพยพแบบฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถอ่านการ์ดความปลอดภัยที่ได้รับจากลูกเรือ เพื่อดำเนินการตามนั้นได้
 • มีความสามารถและเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกเรือ และผู้โดยสารคนอื่นๆ ในการอพยพออกจากเครื่องบิน
 • สามารถตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่องบิน และตอบสนองต่อคำร้องของลูกเรือก่อนเปิดประตูทางออก
 • ไม่อยู่ในภาวะการตั้งครรภ์
 • ต้องไม่อยู่ในสภาพใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากอายุ ความอ่อนแอ การบาดเจ็บ สภาพทางร่างกายหรือทางจิตใจบกพร่อง การเคลื่อนไหว การมองเห็น หรือการได้ยินบกพร่อง เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจจะขัดขวางไม่ให้คุณปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ด้านบนได้
 • ต้องไม่เดินทางร่วมกับเด็กหรือทารก
 • ต้องไม่เดินทางร่วมกับผู้ดูแล สุนัขนำทาง หรือสัตว์ให้ความช่วยเหลือ

เงื่อนไข

 • บัตรโดยสารสำหรับที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ จะออกให้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานดูแลผู้โดยสารของเอทิฮัด ว่าคุณสมบัติของคุณครบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วของเรา
 • หากพนักงานดูแลผู้โดยสารยืนยันว่า ผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ เราจะทำการเลือกที่นั่งปกติในชั้นประหยัดให้คุณก่อนหรือขณะเดินทาง โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้
 • ข้อกำหนดความปลอดภัยเหล่านี้ หมายความว่าคุณจะต้องสามารถใช้การเช็คอินผ่านทางเว็บ หรือจุดให้บริการนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างโดยสารเครื่องบิน คุณจะต้องย้ายที่นั่งหากว่าคุณไม่เข้าคุณสมบัติที่จะนั่่งในที่นั่งแถวทางออกได้