แก้ไขการจอง

แก้ไขการจอง
  • เปลี่ยนวันเดินทาง
  • การขออาหารพิเศษ
  • เลือกที่นั่งที่ต้องการ
  • ซื้อพื้นที่วางขาพิเศษ
  • แก้ไขข้อมูลการติดต่อ
  • แก้ไขวันเกิดและ รายละเอียดหนังสือเดินทาง
  • ชำระค่าสัมภาระเกินล่วงหน้า
  • เพิ่มหมายเลขผู้โดยสารของเอทิฮัด
  • อัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารของเอทิฮัด