ทั่วไป

ข้อ 1 - ความหมายของคำในเงื่อนเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อคุณอ่านเงื่อนไขนี้ โปรดทราบว่าคำว่า:

"เรา", "ของเรา" "ตัวเรา" และ "พวกเรา" นั้น จะหมายถึงสายการบินเอทิฮัด

"คุณ", "ของคุณ" และ "ตัวคุณ” จะหมายถึงบุคคลต่าง ๆ (ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก หรือทารก) ที่เดินทาง หรือจะเดินทางไปกับเครื่องบิน โดยใช้บัตรโดยสาร ยกเว้นลูกเรือ (โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับ "ผู้โดยสาร")

"สถานที่หยุดพักที่ตกลงไว้" หมายถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสาร หรือแสดงไว้ในตารางการบินว่าเป็นสถานที่หยุดพักในเส้นทางของคุณ ยกเว้นสถานที่ต้นทางและปลายทาง

"รหัสสายการบิน" หมายถึงตัวอักษร หรืออักขระสองหรือสามตัว ที่ใช้เพื่อระบุถึงผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

"ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต" หมายถึงตัวแทนขายบัตรสำหรับผู้โดยสาร (ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งอื่น ๆ ด้วย) ที่ได้รับมอบหมายจากเรา ให้เป็นตัวแทนของเราในการจัดจำหน่ายการบริการขนส่งทางอากาศ

"สัมภาระ" หมายถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่คุณนำติดตัวเดินทางไปพร้อมกับคุณ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สัมภาระจะประกอบด้วยสัมภาระที่ตรวจสอบและสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ

"การตรวจสอบสัมภาระ" หมายถึงบริการส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณ

"ป้ายการยืนยันสัมภาระ" หมายถึงเอกสารที่ออกให้แก่คุณเพื่อยืนยันสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณ

"ผู้ให้บริการขนส่ง" หมายถึงผู้ให้บริการการขนส่งทางอากาศรายอื่น ๆ นอกจากเรา ซึ่งจะมีหมายเลขสายการบินแสดงอยู่บนบัตรโดยสารของคุณ หรือบัตรโดยสารร่วม

"สัมภาระที่ตรวจสอบ" หมายถึงสัมภาระที่เราเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบินเพื่อเดินทาง และเราจะออกป้ายตรวจสอบสัมภาระหรือป้ายยืนยันสัมภาระให้คุณ

"กำหนดการเช็คอิน" หมายถึงช่วงเวลาที่เรากำหนดให้คุณต้องดำเนินการเช็คอินให้เรียบร้อย และรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ

"เงื่อนไขของสัญญา" หมายถึงข้อความที่อยู่ในหรือแนบมาพร้อมกับบัตรโดยสาร หรือใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางของคุณ ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการการขนส่ง

"บัตรโดยสารร่วม" หมายถึงบัตรโดยสารที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ออกให้แก่คุณร่วมกับบัตรโดยสารอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาการบริการขนส่งฉบับเดียว"อนุสัญญา" หมายถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้

- อนุสัญญาเพื่อการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ลงนามที่กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอ)
- อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955
- อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขโดยเพิ่มระเบียบการหมายเลข 1 แห่งมอนทรีออล (1975)
- ข้อตกลงวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและเพิ่มระเบียบการหมายเลข 2 แห่งมอนทรีออล (1975)
- อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและเพิ่มระเบียบการหมายเลข 4 แห่งมอนทรีออล (1975)
- อนุสัญญากัวดาลาจาราเพิ่มเติม (1961)
- อนุสัญญาเพื่อการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ ลงนามที่มอนทรีออล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 1999 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าพิธีสารมอนทรีออล)

"คูปอง" หมายถึงเอกสารกระดาษที่ระบุว่า "คูปองเที่ยวบิน" หรือ "คูปองผู้โดยสาร" ที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากเราออกให้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารของคุณ

"ความเสียหาย" หมายถึงการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุบนเครื่องบิน หรือในระหว่างการขึ้นและลงเครื่องบิน และยังหมายความถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลาย หรือความเสียหายหรือสูญเสียต่อสัมภาระบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางอากาศ หรือในระหว่างที่สัมภาระอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการด้วย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าในการเดินทางขนส่งทางอากาศ ของผู้โดยสารหรือสัมภาระด้วย

"วัน" หมายถึงวันตามปฏิทิน รวมถึงวันทั้งเจ็ดวันของสัปดาห์ ในกรณีที่ใช้กับการแจ้งเตือน จะไม่นับวันที่มีการออกคำแจ้งเตือน และในกรณีที่ใช้กับการกำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้บัตรโดยสารได้ จะไม่นับวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือวันที่เที่ยวบินแรกออกเดินทาง

"บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึงรายการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลการจองบัตรโดยสารของเรา ซึ่งบันทึกการจองบัตรโดยสารของคุณเอาไว้ โดยที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ได้ออกเป็นใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางให้คุณ

"ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทาง" หมายถึงใบรับที่มีเครื่องหมายดังกล่าว หรือมีเครื่องหมาย
"ใบรับ/กำหนดการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร" หรือ "ใบรับ/กำหนดการเดินทาง" ซึ่งเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ออกให้แก่คุณทางอีเมล โทรสาร โดยการมอบให้โดยตรง ทางไปรษณีย์ หรือทางการขนส่ง

"คูปองเที่ยวบิน" หมายถึงกระดาษเอกสารที่มีเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราออกให้คุณ ในฐานะส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร และมีการระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางซึ่งคุณมีสิทธิเดินทาง หรือรายการอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลการจองของเราที่บันทึกการจองของคุณในเที่ยวบินนั้น

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ไม่ปกติและไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ทำให้เกิดผลตามมาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้จะดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม

"ผู้โดยสาร" จะหมายถึงบุคคลต่าง ๆ (ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก หรือทารก) ที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินโดยใช้บัตรโดยสาร ยกเว้นลูกเรือ (โปรดดูรายคำอธิบายเกี่ยวกับ "คุณ" "ของคุณ"และ "ตัวคุณ”)
"คูปองผู้โดยสาร" หรือ "ใบรับสำหรับผู้โดยสาร" หมายถึงเอกสารที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายออกให้แก่คุณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร

"สิทธิพิเศษถอนเงิน" หมายถึงบัญชีระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สิทธิประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับค่าของสกุลเงินชั้นนำหลาย ๆ สกุล ค่าสกุลเงินของสิทธิพิเศษถอนเงินนั้นจะไม่คงที่ และจะมีการคำนวณใหม่ทุก ๆ วันทำการของธนาคาร ธนาคารชั้นนำส่วนใหญ่จะทราบค่าเหล่านี้ และจะรายงานในเอกสารทางการเงินชั้นนำอยู่เสมอ

"การหยุดพักค้างคืน" หมายถึงตารางการหยุดพักระหว่างการเดินทางเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป ณ จุดระหว่างสถานที่ออกเดินทางเป็นครั้งแรก และสถานที่สุดท้ายของการเดินทาง

"ค่าพิกัดอัตราภาษีศุลกากร" หมายถึงค่าโดยสาร ค่าบริการที่เราได้ประกาศ ไว้และ/หรือเงื่อนไขการให้บริการขนส่งต่าง ๆ ที่ได้นำส่งให้แก่หน่วยงานทางการที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้

"บัตรโดยสาร" หมายถึงกระดาษเอกสารที่มีเครื่องหมาย"บัตรโดยสารและการตรวจสอบสัมภาระ"ที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายออกให้คุณร่วมกับคูปองต่าง ๆ หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

"สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ" หมายถึงสัมภาระอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัมภาระที่ตรวจสอบซึ่งคุณนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

ข้อ 2 - การใช้บริการ

2.1 ทั่วไป
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 2.2 และ 2.4 เงื่อนไขในการให้บริการของเราจะใช้กับการขนส่งทุกเที่ยวบินหรือเซ็กเมนต์ของเที่ยวบิน ที่เราเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งรหัสสายการบินของเราจะปรากฏอยู่ในช่อง "ผู้ให้บริการขนส่ง" ในบัตรโดยสารของคุณ ซึ่งทำให้เรามีความรับผิดทางกฎหมายต่อคุณ

2.2 การให้บริการแบบเหมาลำ
ถ้าการขนส่งเป็นไปตามข้อตกลงเช่าเหมาลำ เงื่อนไขการบริการขนส่งเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อตกลงหรือบัตรโดยสารเช่าเหมาลำเท่านั้น

2.3 เที่ยวบินร่วม
ในบางบริการ เราอาจจัดการร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ซึ่งจะเรียกว่า "เที่ยวบินร่วม" ซึ่งหมายความว่าแม้คุณจะทำการจองกับเราและได้รับบัตรโดยสารที่มีชื่อหรือรหัสสายการบิน ที่ระบุว่าเราเป็นผู้ให้บริการ แต่ผู้ที่ดำเนินการบินอาจจะเป็นสายการบินอื่นได้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการบังคับใช้ตามเงื่อนไขของสัญญาของผู้ให้บริการขนส่งเหล่านั้น และเราจะแจ้งชื่อสายการบินที่จะเป็นผู้ดำเนินการบินเมื่อคุณทำการจอง (หรือหากคุณจองผ่านตัวแทนของเราที่ได้รับมอบหมาย เราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าตัวแทนได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คุณทราบ) ในกรณีเกิดความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารต้องรออยู่ในเครื่องบิน ณ สนามบินในสหรัฐอเมริกา จะมีการใช้แผนฉุกเฉินของผู้ให้บริการขนส่ง

2.4 กฎหมายที่เหนือกว่า
จะมีการบังคับใช้ตามเงื่อนไขการให้บริการขนส่งเหล่านี้ เว้นแต่จะขัดต่อพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือกฎหมายที่ใช้อยู่ ในกรณีดังกล่าวให้ถือตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือกฎหมายที่ใช้อยู่เป็นหลัก ถ้าข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการขนส่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของเรา ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงใช้ได้

2.5 เงื่อนไขมีผลบังคับใช้เหนือกฎระเบียบ
ในกรณีที่มีการขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และกฎระเบียบอื่น ๆ ให้ถือเอาเงื่อนไขการให้บริการขนส่งเหล่านี้เป็นหลัก เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่กฎระเบียบของเราข้อใดข้อหนึ่ง เป็นโมฆะด้วยเหตุดังกล่าว กฎระเบียบส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้ตามปกติ

ข้อ 3 - บัตรโดยสาร

3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
3.1.1 เราจะให้บริการขนส่งแก่ ผู้ที่ครอบครองและมีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารที่ถูกต้อง (ซึ่งรวมถึงคูปองเที่ยวบิน คูปองเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับเที่ยวบินต่อไปในบัตรโดยสาร และคูปองผู้โดยสาร) และคุณได้แสดงเอกสารการยืนยันตัวตนตามที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หรือตัวแทนของเราร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและการมอบบัตรโดยสารแก่บุคคล ที่ได้มาซึ่งบัตรโดยสารอย่างผิดกฎหมาย หรือผิดกฎระเบียบ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของเรา หรือบุคคลที่แสดงบัตรโดยสารโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้โดยสารที่มีชื่อตามบัตรโดยสาร
3.1.2 บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ โปรดทราบว่าหากคุณได้รับบัตรโดยสารจากบุคคลอื่น ในฐานะส่วนหนึ่งของแพ็กเกจวันหยุด ซึ่งมีการใช้ข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการยุโรป 90/314 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 1990 ว่าด้วยแพ็กเกจการเดินทางและแพ็กเกจการท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายท้องถิ่น) คุณอาจโอนการจองให้ผู้อื่น หากคุณไม่สามารถเดินทางตามแพ็กเกจได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้โอนการจองได้ เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะออกบัตรโดยสารแทนให้แก่บุคคลอื่นตามที่คุณร้องขอในกรณีที่คุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าบัตรโดยสารของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กล่าวไว้ด้านบนหรือไม่ คุณสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่ายบัตรโดยสารของคุณ
3.1.3 บัตรโดยสารบางชนิดนั้นจำหน่ายในอัตราการลดราคา และไม่สามารถขอคืนได้บางส่วนหรือทั้งหมด หากคุณไม่แน่ใจว่าบัตรโดยสารของคุณนั้นสามารถขอคืนได้หรือไม่ คุณสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่ายบัตรโดยสารของคุณ คุณควรเลือกอัตราค่าโดยสารที่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณอาจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีประกันภัยที่ครอบคลุมในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกบัตรโดยสารหรือไม่
3.1.4 หากคุณมีบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ และคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย และคุณได้แจ้งให้เราทราบ และได้แสดงหลักฐานถึงเหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เราจะมอบเครดิตค่าโดยสารที่ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดให้แก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เดินทางกับเราในครั้งต่อไป แต่อาจจะมีหักค่าดำเนินการอย่างเหมาะสม เครดิตดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานให้คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารสำหรับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ๆ ได้ภายใน 12 เดือน หลังจากการออกเครดิต
3.1.5 บัตรโดยสารถือเป็นทรัพย์สินของเราตลอดเวลา
3.1.6 คุณจะไม่สามารถเดินทางได้ หากบัตรโดยสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรดังกล่าวเสียหาย ถูกทำลาย หรือมีตำหนิ หรือถูกแก้ไขจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะไม่สามารถเดินทางได้ หากคุณไม่มีเอกสารการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม (เช่น หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งต้องมีหมายเลขตรงกับที่ระบุไว้ในใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทาง)
3.1.7 ในกรณีที่คุณมีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เราขอแนะนำให้คุณนำใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางติดตัวคุณในขณะเดินทางด้วย เนื่องจากคุณอาจจะถูกร้องขอให้แสดงสิ่งดังกล่าวต่อเรา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ
3.1.8 ตามข้อกำหนด ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางนั้น จะถือว่าเป็นบัตรโดยสารและเอกสารการตรวจสอบสัมภาระ/เอกสารการเดินทาง
3.1.9 ในกรณีที่คุณทำบัตรโดยสาร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตร) สูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกทำลาย หรือไม่ได้นำบัตรโดยสารที่มีคูปองผู้โดยสาร และคูปองเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้ติดตัวมาด้วย คุณสามารถขอให้เราออกบัตรโดยสาร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตร) ให้คุณได้ หากว่าคุณมีหลักฐานพร้อมแสดงว่าบัตรโดยสารดังกล่าวนั้นได้เคยออกให้แก่คุณ และต้องลงชื่อยินยอมชดใช้ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา หรือผู้ให้บริการรายอื่น จากการใช้บัตรโดยสารอย่างไม่ถูกต้อง สูงสุดไม่เกินมูลค่าของบัตรโดยสารใบเดิม เราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากคุณในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวนั้น เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง เราจะคิดค่าดำเนินการต่อบริการดังกล่าวตามสมควร เว้นแต่การสูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกทำลายนั้น จะเกิดขึ้นจากความผิดของเรา หรือตัวแทนของเรา
3.1.10 ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3.1.9 ด้านบน หากคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยัน หรือคุณไม่ยินยอมลงนามในสัญญา เราอาจขอให้คุณชำระค่าออกบัตรใหม่เต็มจำนวน โดยคุณจะสามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง หากคุณหาบัตรโดยสารที่สูญหายพบ แล้วมาแสดงต่อเรา หรือเราตรวจสอบแล้วว่าบัตรโดยสารนั้นสูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกทำลายก่อนที่จะถูกใช้งานหรือหมดอายุ
3.1.11 บัตรโดยสารเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้นโปรดเก็บรักษาเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกขโมย เช่นเดียวกัน ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทาง ควรจะเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกขโมย เสียหาย หรือเกิดตำหนิจนใช้ไม่ได้

3.2ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้
3.2.1 เว้นแต่จะมีระบุไว้ที่บัตรโดยสาร เงื่อนไขการให้บริการ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้ (ซึ่งอาจจะจำกัดการใช้งานของบัตรโดยสาร ในกรณีดังกล่าวจะมีการแจ้งข้อจำกัดการใช้งานไว้ที่บัตรโดยสาร) บัตรโดยสารจะมีเวลาที่สามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้
3.2.1.1 หนึ่งปีหลังจากวันที่ออกบัตร ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เลย หรือ
3.2.1.2 หากมีการเดินทางครั้งแรกภายในหนึ่งปีหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารดังกล่าวจะมีอายุหนึ่งปีหลังจากวันที่ใช้บัตรโดยสารดังกล่าวเดินทางในครั้งแรก
3.2.2 หากคุณไม่สามารถเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่บัตรโดยสารสามารถใช้ได้เนื่องจากเราไม่สามารถยืนยันการจองให้แก่คุณเมื่อคุณทำการจอง อายุของบัตรจะขยายออกไปตามระยะเวลาที่เราไม่สามารถยืนยันการจองได้ หรือคุณสามารถจะขอรับเงินคืนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 10 นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
3.2.3 ในกรณีที่หลังจากดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางแล้ว คุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากความเจ็บป่วย เราอาจจะขยายอายุบัตรโดยสารของคุณ จนถึงวันที่คุณแข็งแรงพอที่จะเดินทาง (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นของเรา) หรือจนกว่าการเดินทางเที่ยวบินแรกหลังจากวันดังกล่าว และให้เริ่มเดินทางต่อในชั้นโดยสารที่ว่างตามอัตราค่าโดยสารที่ได้ชำระ ความเจ็บป่วยดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน ในกรณีที่มีคูปองเที่ยวบินเหลือในบัตรโดยสาร ซึ่งต้องมีการหยุดพักค้างคืนหนึ่งครั้งขึ้นไป อายุของบัตรจะขยายไปไม่เกินสามเดือน นับตั้งแต่วันที่แสดงในเอกสารดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว เราจะขยายระยะเวลาของบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกรายอื่น ๆ ในครอบครัวโดยตรงของคุณ ที่เดินทางร่วมกับคุณในการเดินทางดังกล่าว
3.2.4 ในกรณีที่ผู้โดยสารเสียชีวิตในระหว่างการเดินทาง เราจะทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของผู้ที่เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่เสียชีวิต โดยการเลื่อนวันที่สามารถอยู่ได้สูงสุดออกไป หรือขยายอายุบัตรโดยสาร ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวของผู้โดยสารที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางแล้ว อายุบัตรโดยสารของผู้โดยสารรายดังกล่าวและผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ร่วมเดินทางกับผู้โดยสารอาจสามารถเปลี่ยนแปลงในได้เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการได้รับใบรับรองการเสียชีวิตที่ถูกต้อง หรือมีหลักฐานอื่นใดที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับเรา และการขยายเวลาดังกล่าวออกไปจะไม่เกินสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่เสียชีวิต

3.3 ลำดับของคูปองเที่ยวบินและการใช้

3.3.1 บัตรโดยสารของคุณจะใช้ได้กับผู้บริการที่แสดงอยู่บนบัตรเท่านั้น และใช้เพื่อการเดินทางจากต้นทางผ่านจุดแวะพักที่ได้ตกลงไว้ไปยังปลายทาง   อัตราค่าโดยสารที่คุณจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของเรา และใช้เพื่อการเดินทางตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร   โดยถือเป็นส่วนสำคัญของสัญญาระหว่างเรากับคุณ  บัตรโดยสารนี้จะกลายเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ใช้งาน หากไม่ได้ใช้คูปองทั้งหมดของเที่ยวบินตามลำดับที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสารนี้อย่างไรก็ตาม

หากคุณซื้อบัตรโดยสารในอิตาลี (ไม่ว่าจะซื้อจากสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์, ตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา www.etihad.com/it) และคุณพลาดเที่ยวบินแรกหรือไม่ได้ใช้เที่ยวบินแรกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แต่ยังคงต้องการใช้บริการเที่ยวบินถัดไปในกำหนดการเดินทาง(ในกรณีที่เที่ยวบินหลังมีกำหนดออกเดินทางหลังจากเที่ยวบินแรกเดินทางถึงที่หมายแล้วมากกว่า 12 ชั่วโมง) หรือเที่ยวบินขากลับที่ได้จองไว้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน โดยคุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร คุณต้องติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินแรกที่คุณไม่ได้โดยสารไปด้วยออกเดินทาง ผ่านทางหมายเลข +39 02 23331300 เพื่อขอให้เราระงับการยกเลิกการจองเที่ยวบินที่เหลือ หากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไปห่างจากเที่ยวบินแรกไม่เกิน 24 ชั่วโมง คุณควรติดต่อเราอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป หากคุณแจ้งความประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราจะออกตั๋วให้คุณใหม่สำหรับการเดินทางที่เหลือ โดยคุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ การจองเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดจะถูกยกเลิก และในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะเดินทางโดยใช้ตั๋วดังกล่าวในภายหลัง เราจะเรียกเก็บเงินคุณ โดยคิดเป็นจำนวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาตั๋วเดิมที่ซื้อกับราคาค่าโดยสารสูงสุดของชั้นโดยสารเดียวกันตามการเดินทางที่ปรับเปลี่ยน ณ เวลาที่ออกตั๋ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ราคาจะเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารเดิมของคุณ

3.3.2 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการบริการต่าง ๆ (รวมถึงการใช้คูปองเที่ยวบินผิดลำดับ) คุณจะต้องติดต่อเราล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางของเที่ยวบินที่มีผลกระทบ เราจะคำนวณอัตราค่าโดยสารของการบริการใหม่ ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารใหม่นั้นสูงกว่าค่าโดยสารที่คุณได้ชำระแล้ว คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับราคาใหม่ หรือใช้บริการตามเดิมของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเนื่องจากเหตุสุดวิสัย คุณจะต้องติดต่อเราโดยเร็วที่สุด และเราจะพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อนำส่งคุณไปยังจุดหยุดพักถัดไป หรือปลายทาง โดยไม่คิดค่าบริการใหม่ (ในกรณีที่คุณมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยท่านั้น) 

3.3.3 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของเรา เราจะคิดค่าบริการตามการเดินทางจริงของคุณ คุณต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณจ่าย กับอัตราค่าโดยสารที่เราคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณ เราจะคืนส่วนต่างให้แก่คุณในกรณีที่ราคาใหม่นั้นต่ำกว่า (มีการหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามความเหมาะสม) แต่คูปองเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้นั้นจะไม่มีมูลค่า
3.3.4 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางประเภทจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร แต่การเปลี่ยนแปลงบางประเภท อย่างเช่น การเปลี่ยนสถานที่ต้นทาง (เช่น หากคุณไม่เดินทางในส่วนแรกของบัตรโดยสาร) หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางของคุณ อาจส่งผลให้มีการเพิ่มราคาค่าโดยสารได้ มีอัตราค่าโดยสารพิเศษหลายแบบที่ใช้ได้เฉพาะในวันที่และเที่ยวบินที่แสดงไว้ในบัตรโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้แก่เรา หรือตัวแทนที่มอบหมาย
3.3.5 คูปองเที่ยวบินแต่ละใบในบัตรโดยสารของคุณจะใช้เพื่อการเดินทางในชั้นโดยสารในวันที่ และเที่ยวบินที่ได้จองไว้ ในกรณีที่ออกบัตรโดยสารโดยที่ยังไม่ได้ทำการจองที่นั่ง จะสามารถทำการจองที่นั่งได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของเรา และที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ต้องการ
3.3.6 หากคุณไม่มาแสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องภายในระยะเวลาการเช็คอิน หรือคุณเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของการเดินทาง โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการเช็คอิน เราอาจจะยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไป หรือการเดินทางขากลับของคุณ และคิดค่าดำเนินการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราจะไม่ยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไปของคุณแต่อย่างใด

3.4 ชื่อและที่อยู่ของเรา
ชื่อของเราอาจจะเป็นคำย่อ โดยเป็นรหัสสายการบินของเรา (ซึ่งก็คือ EY) หรืออาจระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบัตรโดยสาร ที่อยู่ของเราคือ ตู้ ป.ณ. 35566 อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (P O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates)

ข้อ 4 - อัตราค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และเงินเพิ่มพิเศษ

4.1 อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารจะใช้กับการเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทางผ่านทางจุดหยุดพักที่ตกลง และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสารของคุณเท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อัตราค่าโดยสารนั้นไม่รวมถึงบริการรับส่งภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยาน และอาคารผู้โดยสารในเมือง หรือการรับส่ง หรือการบริการชนิดอื่น ๆ อัตราค่าโดยสารของคุณจะคำนวณตามค่าธรรมเนียมของเราในวันที่คุณชำระค่าบัตรโดยสาร เพื่อการเดินทางในวันที่กำหนด และตามกำหนดการเดินทางที่แสดงไว้ในบัตรโดยสาร หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือวันที่เดินทาง อาจจะทำให้ค่าอัตราค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระอัตราค่าโดยสารทั้งหมดให้ครบถ้วน

4.2 ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ
4.2.1 คุณจะต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือท่าอากาศยานกำหนดเต็มจำนวนก่อนเดินทาง เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสาร คุณจะได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในอัตราค่าโดยสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแสดงไว้แยกต่างหากในบัตรโดยสาร  ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้น เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสารแล้วก็ได้ ในกรณีที่มีการขึ้นภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ จากที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสาร คุณจะต้องชำระเงินดังกล่าวก่อนเดินทาง  ในทำนองเดียวกัน หากมีภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ รายการใหม่เกิดขึ้นแม้หลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้ว คุณก็จะต้องชำระเงินดังกล่าวก่อนเดินทาง  เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ ที่คุณได้ชำระให้เราเมื่อออกบัตรโดยสารนั้นมีการยกเลิกหรือลดลง และไม่ได้บังคับใช้กับคุณอีกต่อไป หรือมีการลดจำนวนที่ต้องชำระลง คุณจะสามารถขอเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ เมื่อคุณซื้อหรือรับบัตรโดยสารจากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หรือคุณได้รับการบอกกล่าวที่แตกต่างออกไป จะถือว่าไม่มีผลต่อความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องจ่ายจำนวนเงินดังกล่าวที่ท่าอากาศยานก่อนเดินทางแต่อย่างใด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่คุณ หากคุณไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการดังกล่าว
4.2.2 ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการบางรายการที่ระบุไว้จะสามารถขอคืนได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้บัตรโดยสาร คุณสามารถขอรับเงินคืนได้ทั้งทางออนไลน์ (ไม่เสียค่าบริการ) หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าหรือสำนักงานขายของเรา (มีการคิดค่าบริการ) ส่งคำขอทางออนไลน์ได้ที่ https://www.etihad.com/th/before-you-fly/manage-my-booking และหากเราตรวจสอบสิทธิ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอ

4.3 การเก็บเงินเพิ่มในกรณีพิเศษ
4.3.1 ในสถานการณ์ที่พิเศษ อาจมีการเก็บเงินเพิ่มจากเราโดยบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่เงินเพิ่มตามประเภทและจำนวนที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามปกติของเรา (เช่น ค่าเบี้ยประกัน หรือค่ารักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการรบกวนการบินพลเรือนโดยผิดกฎหมาย) 4.3.2
นอกจากนี้ เราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการให้บริการ (เช่น ค่าภาษีน้ำมัน) ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
4.3.3 ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มทั้งหมดให้แก่เราก่อนเดินทาง (แม้ว่าจะมีการประกาศใช้หลังจากวันที่ออกบัตรโดยสารก็ตาม) เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเงินเพิ่มที่ประกาศบังคับใช้โดยเร็วที่สุด หากเราไม่สามารถจะติดต่อคุณได้ตามรายละเอียดการติดต่อของคุณ เราจะแจ้งเกี่ยวกับเงินเพิ่มที่บังคับใช้ให้คุณทราบเมื่อเช็คอิน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ชำระเงินเพิ่มได้โดยต้องขอคืนบัตรโดยสารของคุณตามข้อกำหนดในข้อ 10.2 ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับคุณอีก
4.3.4 ในกรณีพิเศษที่มีการยกเลิกการเก็บเงินเพิ่มจากคุณ หรือมีการลดจำนวนลง คุณจะสามารถขอคืนเงินจำนวนที่ได้จ่ายไปแล้วได้ โปรดสอบถามเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา เกี่ยวกับวิธีการขอคืนเงินดังกล่าว
4.3.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มพิเศษให้ครบถ้วน

4.4 สกุลเงิน
อัตราค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเพิ่มในกรณีพิเศษนั้น จะต้องชำระเป็นสกุลเงินของประเทศที่ออกบัตรโดยสาร หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายกำหนด เมื่อทำการชำระเงิน หรือก่อนการชำระเงิน (เช่น เนื่องจากการไม่สามารถแลกเปลี่ยนค่าเงินท้องถิ่นได้ เป็นต้น) เราอาจจะไม่รับการชำระเป็นเงินในสกุลอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 5 - การจองบัตรโดยสาร

5.1 ข้อกำหนดในการจองบัตรโดยสาร
5.1.1 เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะบันทึกการจองของคุณเอาไว้ เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะยืนยันการจองของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร
5.1.2 อัตราค่าโดยสารบางประเภทจะจำกัด หรือไม่ให้สิทธิ์คุณในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจอง
5.1.3 หากคุณมีเงื่อนไขทางการแพทย์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ หรือความช่วยเหลือพิเศษในระหว่างการขึ้นหรือลงเครื่องบิน หรือความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบิน (เช่น ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อที่ 7.2 และ 7.3) คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร คุณจะได้สิทธิการจองชั่วคราว จนกว่าเราจะมั่นใจว่าคุณได้รับใบรับรองทางการแพทย์ตามข้อที่ 7.3 และได้ทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แนบในใบรับรองดังกล่าวแล้ว ถ้าหากคุณกำลังจะเดินทางไปยังหรือเดินทางมาจากบางประเทศ กฎหมายของประเทศนั้น อาจจะไม่ได้กำหนดให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 5.1.3 ได้ ซึ่งคุณควรสอบถามเราถึงข้อแตกต่างดังกล่าว

5.2 การจำกัดเวลาสำหรับบัตรโดยสาร
ถ้าคุณไม่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารก่อนเวลาที่ระบุเอาไว้ หรือตามเวลาที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราแนะนำ เราอาจจะยกเลิกการจองของคุณได้

5.3 ข้อมูลส่วนตัว
5.3.1 คุณทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้แก่เรานั้นจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อทำการจอง เพื่อซื้อ บันทึก และออกบัตรโดยสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นต่อการให้บริการคุณ เพื่อให้บริการการเดินทางแก่คุณ และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อตอบข้อสงสัยและคำร้องขอต่าง ๆ ของคุณ จัดการเกี่ยวกับบัญชี การออกใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบ รวมถึงการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อรับบริการที่จำเป็น เพื่อพัฒนาและให้บริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและตรวจหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ และเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายรัฐบาล เพื่อดูแลปัญหาด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณในอนาคต และเพื่อทำการตลาด ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บและใช้ข้อมูล และส่งต่อ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลนั้นกับพน่วยงานต่อไปนี้ สำนักงานของเรา ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา บริษัทและ/หรือแบรนด์อื่น ๆ ของเรา ผู้ที่เรามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ บริษัทภายนอกที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐบาล บริษัทบัตรเครดิตและวิธีการชำระเงินอื่น ๆ สายการบินและผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือผู้ที่ให้บริการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5.3.2 เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อทำการตลาดโดยตรง แต่เราจะขออนุญาตคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าวก่อน
5.3.3 เราอาจต้องทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวของคุณ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือความทุพพลภาพ ศาสนา บันทึกทางอาชญากรรม หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังอาจโอนข้อมูลของคุณ ไปยังประเทศที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับเรา คุณยอมรับว่า ด้วยการมอบข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวให้แก่เรา จะถือเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 5.3 และเราอาจจะโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศอื่น ที่อาจจะมีหรือไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับเราด้วย เราทำการเก็บ ประมวล จัดเก็บ บันทึก และโอนถ่ายข้อมูลของคุณ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง
5.3.4 เราอาจจะทำการตรวจสอบ และ/หรือ บันทึกการสนทนากับคุณทางโทรศัพท์ เพื่อรักษาระดับการบริการ ป้องกัน/ตรวจหาการหลอกลวง และเพื่อการฝึกอบรม
5.3.5 เราอาจจะขอชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่สามนั้นอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือไม่
5.3.6 หากคุณต้องการทราบว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับคุณบ้าง และ/หรือ ต้องการจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามี โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของเรา
5.3.7 คุณตกลงที่จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่เราและตัวแทนที่ได้รับมอบหมายที่นำส่งและเก็บรักษาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากคุณ

5.4 การจัดที่นั่ง
เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องที่นั่งของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าคุณจะได้ที่นั่งตามต้องการได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งเมื่อใดก็ได้ แม้แต่หลังจากการขึ้นเครื่องบินแล้วก็ตาม เพราะว่าอาจมีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เหตุผลด้านการให้บริการ ความปลอดภัย และความมั่นคง

5.5 การยืนยันการจองซ้ำ
5.5.1 การจองการเดินทางต่อหรือการเดินทางเที่ยวกลับอาจต้องมีการขอให้คุณยืนยันการจองซ้ำภายในเวลาที่กำหนด เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องมีการยืนยันซ้ำ และจะแจ้งวิธีการและสถานที่ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย หากต้องมีการยืนยันซ้ำ และคุณไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เราอาจจะยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไป หรือเที่ยวบินขากลับ และโดยปกติแล้วในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นแต่เราจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถขอเงินคืนได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบว่ายังคงต้องการเดินทาง และยังมีที่นั่งเหลือบนเครื่องบิน เราจะคืนสถานภาพการจองให้แก่คุณ เพื่อให้บริการคุณต่อ ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งเหลือบนเครื่องบิน เราจะพยายามอย่างเหมาะสม ในการขนส่งคุณไปยังที่หมายถัดไป หรือปลายทาง แต่จะไม่ถือว่าเรามีภาระผูกพันต้องกระทำการดังกล่าว
5.5.2 คุณควรตรวจสอบว่าต้องมีการยืนยันซ้ำกับสายการบินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณหรือไม่ เมื่อต้องมีการยืนยันซ้ำ คุณจะต้องทำการยืนยันซ้ำกับสายการบิน ที่มีรหัสสายการบินแสดงอยู่บนบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่กล่าวถึง เราจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินอื่นยกเลิกการจองของคุณด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเฉพาะ การที่คุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดในการยืนยันซ้ำ และสิทธิ์ในการเดินทางเที่ยวบินถัดไปหรือการขอเงินคืนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบริการของสายการบินดังกล่าว

5.6 การยกเลิกการจองเที่ยวไปถัดไป
โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่มาแสดงตัวในเที่ยวบินใด ๆ โดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราอาจยกเลิกเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปของคุณ และคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากคุณตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดการเช็คอินหรือขึ้นเครื่อง (ในกรณีที่คุณได้ดำเนินการเช็คอินแล้ว) เราจะไม่ยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไปของคุณ

ข้อ 6 - การเช็คอินและขึ้นเครื่อง

ข้อ 6.1 กำหนดการเช็คอินของท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน และคุณจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเช็คอินเพื่อมาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากคุณไม่มาเช็คอินตามกำหนด เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งให้คุณทราบเวลาเช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรก โดยแสดงไว้ที่บัตรโดยสารของคุณ สำหรับเที่ยวบินถัดไป คุณต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเช็คอิน เนื่องจากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย อาจไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้คุณ ณสามารถดูกำหนดการเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน ได้ที่ตารางเวลาของเรา หรืออาจสอบถามเรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายก็ได้
6.2 คุณต้องมารอที่ประตูขึ้นเครื่องบินไม่เกินเวลาที่เราแจ้งให้ทราบเมื่อเช็คอิน
6.3 เราอาจยกเลิกที่นั่งที่จองไว้ให้คุณ และนำสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณลงจากเครื่องบิน หากคุณไม่มาแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องบินตามเวลา
6.4 เราจะไม่ชดใช้ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ให้แก่คุณ

ข้อ 7 - การปฏิเสธและการจำกัดบริการ

7.1 สิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ
7.1.1 โดยการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลของเรา เราอาจปฏิเสธไม่ให้บริการแก่คุณหรือสัมภาระของคุณ หากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเราจะไม่ให้บริการคุณหรือสัมภาระของคุณด้วยเที่ยวบินของเรา หลังจากวันที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ ในกรณีเช่นนี้ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบอื่นใดนอกเหนือจากที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับเงินคืน
7.1.2 เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ หรือสัมภาระของคุณ (โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า) บนเที่ยวบินใด ๆ (แม้ว่าคุณจะถือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้ และมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องก็ตาม) หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้น หรือเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจจะเกิดขึ้น
7.1.2.1 การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือนโยบายของรัฐ
7.1.2.2 การให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัมภาระของคุณ อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีผลต่อความปลอดภัย สุขภาพ หรือผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อความสะดวกของผู้โดยสารท่านอื่น หรือลูกเรือ หรือรบกวน หรือดูเหมือนว่าจะรบกวน ต่อความเป็นระเบียบในการขนส่งทางอากาศ
7.1.2.3 สภาพจิตใจและร่างกายของคุณ รวมถึงความมีสติไม่สมบูรณ์เนื่องจากแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด แสดงหรือปรากฏให้เห็นชัดว่า จะก่อให้เกิดอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตัวคุณ ต่อผู้โดยสารท่านอื่น ต่อลูกเรือ หรือต่อทรัพย์สิน
7.1.2.4 เราเชื่อว่าสภาพจิตใจและร่างกายของคุณ รวมถึงความมีสติไม่สมบูรณ์เนื่องจากแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดนั้น ดูเหมือนว่าจะก่อความรำคาญ และรบกวนต่อผู้โดยสารท่านอื่นบนเครื่อง หากอนุญาตให้คุณเดินทางในชั้นที่คุณจอง หรือในชั้นที่คุณตกลงที่จะเดินทาง
7.1.2.5 คุณปฏิเสธที่จะรับการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวคุณเอง หรือสัมภาระของคุณ หรือเมื่อตรวจสอบแล้วคุณไม่สามารถตอบคำถามด้านความปลอดภัยให้เป็นที่พอใจได้ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ หรือการประเมินผล หรือคุณดึงหรือเคลื่อนย้ายตราประทับเพื่อความปลอดภัยบนสัมภาระ หรือสติกเกอร์เพื่อความปลอดภัยบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ
7.1.2.6 คุณไม่ได้จ่ายค่าโดยสาร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษให้ครบถ้วน
7.1.2.7 คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็นซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย หรือคุณดูเหมือนว่าจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านวีซ่า คุณหาช่องทางเข้าประเทศหนึ่งประเทศใดผ่านบริเวณจุดต่อเครื่องบิน โดยที่คุณไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง (หรือเป็นไปตามข้อกำหนดด้านวีซ่า) คุณทำลายเอกสารการเดินทางระหว่างเที่ยวบิน หรือระหว่างการเช็คอิน และระหว่างการขึ้นเครื่อง หรือปฏิเสธที่จะมอบเอกสารการเดินทางให้แก่ลูกเรือ ไม่ให้ใบเสร็จหรือยินยอมให้เราถ่ายสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณเมื่อมีการร้องขอ
7.1.2.8 คุณแสดงบัตรโดยสารที่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการซื้อจากสถานที่อื่่นที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา หรือบัตรโดยสารดังกล่าวได้รับการรายงานว่าสูญหาย หรือถูกขโมย หรือเป็นบัตรโดยสารปลอม หรือคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่บนบัตรโดยสารนั้น
7.1.2.9 คุณไม่ผ่านข้อกำหนดตามมาตรา 3.3 เกี่ยวกับลำดับและการใช้คูปองเที่่ยวบิน หรือคุณแสดงบัตรโดยสารที่ออกให้ หรือถูกแก้ไข โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนญาตจากเรา หรือบัตรโดยสารถูกทำลาย มีตำหนิ หรือได้รับความเสียหาย
7.1.2.10 คุณไม่ปฏิบัติตาม หรือขัดขวาง หรือกีดกันคำสั่งของเราเกี่ยวกับความปลอดภัย ไม่ว่าจะก่อนขึ้นเครื่อง ระหว่างขึ้นเครื่อง หรือขณะอยู่บนเครื่องบิน หรือของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน หรือลูกเรือที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ หรือหากคุณสร้างความวุ่นวาย หรือขู่ที่จะสร้างความวุ่นวายกับเครื่องบิน อุปกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องบิน
7.1.2.11 คุณได้กระทำการ หรือละเลยที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะกับเรา หรือกับผู้ให้บริการด้านการบินรายอื่น และเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าคุณอาจกระทำเช่นนั้นอีก
7.1.2.12 คุณก่อคดีอาญาขณะเช็คอิน หรือขณะดำเนินการขึ้นเครื่อง หรือลงเครื่อง ในระหว่างเที่ยวบินของคุณ หรือขณะขึ้นเครื่องจากการต่อเที่ยวบินหรือบนเครื่องบินก่อนเครื่องออก หรือบนเครื่องบิน บนเที่ยวบินที่ต่อ หรือขณะที่คุณกำลังรับบริการจากเรา
7.1.2.13 คุณใช้วาจาข่มขู่ หยาบคาย เหยียดหยาม คุกคาม หรือไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมในเชิงข่มขู่ หยาบคาย หรือมีกิริยาที่ไม่สุภาพต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน หรือลูกเรือ ก่อนหรือระหว่างการขึ้นเครื่อง หรือการขึ้นเครื่องจากหรือบนเที่ยวบินที่ทำการต่อเครื่องหรือบนเครื่องก่อนเครื่องออก
7.1.2.14 คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวกับความปลอดภภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารท่านอื่น (เช่นขณะนั่งในที่นั่ง การเก็บของที่ไม่ได้ตรวจสอบ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ดีวีดี และเครื่องเล่นเอ็มพีสาม เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือทำให้เกิดความวุ่นวายและรบกวนบนเครื่องบิน
7.1.2.15 คุณได้กระทำหรือพยายามกระทำการ (หรือปรากฏว่าได้กระทำการ), หลอกลวงเกี่ยวกับระเบิด ขู่ว่าจะจี้เครื่องบิน หรือคุกคามด้านความปลอดภัยในรูปแบบอื่น
7.1.2.16 เราได้รับการแจ้ง (ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ทางการอื่น ๆ จากประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางไป หรือตั้งใจที่จะผ่าน หรือประเทศที่คุณมีแผนการจะพักค้างคืนว่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศดังกล่าว แม้ว่าคุณจะมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องก็ตาม
7.1.2.17 คุณไม่ยินยอมหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่คุณมีอยู่หรือเข้าถึงเกี่ยวกับคุณให้แก่เรา ตามที่เราได้รับการร้องขอตามกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือปรากฎว่าข้อมูลที่คุณให้ผิดพลาด หรือทำให้เกิดความสับสน
7.1.2.18 หากคุณมีปัญหาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถเดินทางทางอากาศได้
7.1.2.19 คุณมีหรือเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณมีสารเสพติดในครอบครอง

เราไม่มีหน้าที่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด เมื่อมีการพิจารณาว่า เราเชื่อว่าเหตุการณ์ใด ๆ ภายใต้ข้อ 7.1.2.1 ถึง 7.1.2.19 อาจเกิดขึ้นได้

7.2 ความช่วยเหลือพิเศษ
เราขอแนะนำให้เด็กที่เดินทางโดยลำพัง หรือผู้ที่มีความทุพพลภาพด้านการเคลื่อนไหว หญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีอาการป่วย หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น รถเข็น) แจ้งให้เราทราบถึงความช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการเมื่อทำการออกบัตรโดยสาร และปฏิบัติตามกระบวนการของเรา หากความต้องการความช่วยเหลือพิเศษของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จากที่ได้ตกลงกันไว้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทันที เพื่อเราจะได้พิจารณาการให้บริการขนส่งที่เหมาะสมต่อไป ผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ที่แจ้งให้เราทราบความต้องพิเศษเมื่อทำการออกบัตรโดยสาร และเราตอบรับให้บริการดังกล่าว จะไม่ถูกปฏิเสธการให้บริการเนื่องจากความทุพพลภาพ หรือความต้องการพิเศษดังกล่าว ในกรณีที่คุณเดินทางไปยัง หรือออกจากบางประเทศ กฎหมายของประเทศดังกล่าวอาจจะกำหนดให้คุณไม่ต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 7.2 นี้ ซึ่งคุณควรสอบถามเราเกี่ยวกับกฎที่แตกต่างออกไป

7.3 ความพร้อมด้านสุขภาพสำหรับการเดินทาง
7.3.1 คุณจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงดี ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทาง ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจทางการแพทย์ เว้นแต่คุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า คุณมีสภาพร่างกายที่อาจจะแย่ลง หากเดินทางด้วยเครื่องบิน หรืออาจจะเกิดปัญหาได้หากคุณไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทั้งก่อนและหลังเที่ยวบิน เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว คุณจะต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการเดินทางกับเรา และแจ้งให้เราทราบไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของร่างกายคุณสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินทั้งหมดที่คุณได้จองไว้ หากคุณบินไปยังหรือบินออกจากบางประเทศที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตว่าคุณไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 7.3 นี้ คุณควรสอบถามเราถึงความแตกต่างในข้อกำหนดเหล่านั้น
7.3.2 หากคุณป่วยในระหว่างเที่ยวบิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เว้นแต่เป็นเหตุที่เกิดเนื่องจากเรา หรือตัวแทนผู้มีอำนาจของเรา) หรือจากการตั้งครรภ์ของคุณ คุณจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการรักษาพยาบาลบนเครื่องบิน การเคลื่อนย้ายคุณในภาคพื้นดิน หรือการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากฝ่ายที่สาม

ข้อ 8 - สัมภาระ

8.1 การอนุญาตด้านสัมภาระ
คุณอาจถือหรือหิ้วสัมภาระ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเรา ภายใต้การร้องขอจากเรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา

8.2 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่เราอนุญาตตามปกติ คุณสามารถสอบถามอัตราค่าบริการดังกล่าวจากเราได้

8.3 สิ่งที่ไม่อนุญาตให้เป็นสัมภาระและสิ่งที่แตกหัก/เสียหายได้ง่าย
8.3.1คุณต้องไม่นำสิ่งของต่อไปนี้เป็นสัมภาระ
8.3.1.1 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน ดังที่กำหนดไว้ในข้อแนะนำทางเทคนิคด้านการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยทางอากาศขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กฎเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) และกฎระเบียบของเรา (สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้)
8.3.1.2 สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งห้ามบินเข้าออกของบางรัฐ
8.3.1.3 สิ่งที่เราพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการนำขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากอาจเกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัย หรือเนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปทรง ลักษณะของสิ่งดังกล่าว หรือสิ่งของเหล่านั้นอาจแตกหักหรือเสียหายได้ง่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินที่ใช้งาน สามารถขอรับทราบข้อมูลสิ่งของต้องห้ามได้
8.3.2 อาวุธปืน (ทั้งของจริง ของเทียม หรือของเล่น) ปืนลม ส่วนประกอบของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการล่าสัตว์หรือการกีฬานั้น เป็นสิ่งต้องห้าม ไม่สามารถขนส่งในฐานะสัมภาระได้ เราอาจจะยอมรับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่ใช้เพื่อการล่าสัตว์หรือการกีฬาให้เป็นสัมภาระแบบตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุน สวมปลอกรักษาความปลอดภัย และมีการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม การขนส่งเครื่องกระสุนนั้นจะเป็นไปตามกฎของ ICAO และ IATA ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 8.3.1.1.
8.3.3 อาวุธต่าง ๆ เช่น ปืนโบราณ ดาบโบราณ มีดโบราณ และสิ่งที่คล้ายกันอาจจะถือว่าเป็นสัมภาระที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว แต่จะไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน
8.3.4 คุณต้องไม่จัดเก็บเงินสด อัญมณี โลหะมีค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อาจต้องใช้ในเที่ยวบินหรือระหว่างเดินทาง หรือไม่สามารถหาทดแทนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดกรณีสูญหายหรือเสียหาย กุญแจรถหรือกุญแจบ้าน เอกสารการต่อรอง เอกสารทางการเงิน หรือสิ่งของหรือเอกสารอันมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการยืนยันตัวตนชนิดอื่น ๆ ไว้ในสัมภาระที่ตรวจสอบ
8.3.5 คุณต้องไม่นำอาวุธของจริง อาวุธของเทียม หรืออาวุธของเล่น (พลาสติกหรือโลหะ) หรือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนอาวุธ หรืออาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธ เครื่องมือช่าง เครื่องระเบิด เครื่องจุดระเบิด ฟิวส์ ระเบิดมือ ก๊าซและภาชนะบรรจุก๊าซ เช่น บลูเทน โพรเพน อะซีทิลีน ออกซิเจน ระเบิด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีระเบิด หนังสติ๊กที่ยิงก้อนหิน ธนู หอก และฉมวก อุปกรณ์การช็อกหรือกระแทก เช่นเครื่องกระตุ้น ขีปนาวุธ ไฟแช็กที่มีลักษณะเหมือนอาวุธปืน ดอกไม้ไฟ พลุแสง และประทัดชนิดอื่น ๆ (รวมถึงป๊อบเปอร์ที่ใช้ในงานเลี้ยง ไฟเย็น และ แก็บของเล่น) ไม้ขีดไฟที่ไม่มีการป้องกัน กระป๋องควัน ของเหลวที่ติดไฟ เช่น น้ำมัน/ก๊าซโซลีน ดีเซล น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ เอธานอล สีสเปรย์ น้ำมันสน ทินเนอร์ผสมสี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีเกินกว่า 70% กรดและด่าง เช่น แบตเตอรี่แบบเปียกที่อาจจะมีการหยด กัดกร่อน หรือสารฟอก เช่น ปรอท คลอรีน สเปรย์ที่ใช้เพื่อทำให้เกิดความพิการหรือไม่สามารถกระทำการได้ชั่วขณะ เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย ก๊าซน้ำตา สารกัมมันตรังสี เช่นไอโซโทปทางการแพทย์หรือการพาณิชย์ พิษ สารชีวพิษที่อาจมีการติดต่อ เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส สารที่อาจจะก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือเผาไหม้ เครื่องดับเพลิง ลูกดอก มีดในครัวเรือน กรรไกร สว่านเปิดจุกขวด ที่ตัดเล็บ มีดที่มีใบมีดทุกขนาด เข็มถักไหมพรม มีดตัดกระดาษ ไม้และกระบองสำหรับเล่นกีฬา ใบมีดโกน (ยกเว้นใบมีดโกนนิรภัยที่อยู่ในตลับ) ไม้คิวบิลเลียด สนุกเกอร์หรือพูล เข็มฉีดยา (เว้นแต่จำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์และมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยัน) ลูกบอลแบบแข็งที่ใช้เพื่อเล่นกีฬา และอุปกรณ์ศิลปะการป้องกันตัว ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยไม่ได้โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง 8.3.6 คุณต้องไม่นำสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ ที่เราประกาศไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเกี่ยวกับผู้โดยสารและสัมภาระ เงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรโดยสาร กฎระเบียบ และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไว้ในสัมภาระทั้งแบบตรวจสอบและสัมภาระที่ไม่ตรวจสอบ 8.3.7 หากมีสิ่งของตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 และ 8.3.5 อยู่ในสัมภาระของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสิ่งดังกล่าวในระหว่างการบริการขนส่งซึ่งไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศตามที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 8.3.8 เราขอแนะนำไม่ให้จัดเก็บสิ่งของที่แตกหักง่ายหรือเสียหายง่ายไว้ในสัมภาระที่ตรวจสอบ

8.4 สิทธิ์ในการปฏิเสธการบริการ
8.4.1 ตามข้อ 8.3.2 และ 8.3.3 นั้น เราจะปฏิเสธที่จะขนสิ่งที่อธิบายเอาไว้ในข้อ 8.3 และเราอาจจะปฏิเสธการให้บริการเพิ่มเติมต่อสิ่งของตามการตรวจพบ เมื่อเราได้รับการแจ้ง หรือค้นพบสิ่งของดังกล่าวเอง
8.4.2 เราอาจจะปฏิเสธที่จะขนสัมภาระใด ๆ เมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วพบว่า มันไม่เหมาะสมที่จะนำขึ้นเครื่อง จะด้วยเพราะขนาด รูปร่าง น้ำหนัก รูปลักษณ์ ส่วนประกอบ หรือคุณสมบัติของมันก็ตาม หรือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือการให้บริการ หรือเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารท่านอื่น ๆ คุณสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามจากเราได้
8.4.3 เราจะปฏิเสธการให้บริการขนส่งสัมภาระ เว้นแต่เราเห็นว่ามีการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมดีแล้ว คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ และภาชนะหีบห่อที่ไม่อนุญาตจากเราได้

8.5 สิทธิ์ในการค้นหา
8.5.1 เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง เราอาจจะขออนุญาตสแกนตัวคุณ และตรวจค้น สแกน หรือเอ็กซ์เรย์สัมภาระของคุณ หากคุณไม่อยู่ใกล้ ๆ สัมภาระของคุณ สัมภาระของคุณอาจถูกค้น สแกน หรือเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีการครอบครอง หรือมีสิ่งของตามข้อที่ 8.3.1, 8.3.4 หรือ 8.3.5 หรืออาวุธปืน เครื่องกระสุน หรืออาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบตามข้อที่ 8.3.2 หรือ 8.3.3. หากคุณไม่ยินยอมดำเนินการตามคำขอดังกล่าว เราอาจปฏิเสธไม่ให้บริการคุณและสัมภาระของคุณ ในกรณีการค้นหรือการสแกนสร้างความเสียหายให้แก่คุณ หรือการเอ็กซ์เรย์ การค้น หรือการสแกนสร้างความเสียหายให้แก่สัมภาระของคุณ เราจะไม่ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่จะเกิดจากความผิดหรือความประมาทของเรา
8.5.2 คุณต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่สนามบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ให้บริการตรวจสอบสัมภาระของคุณ
8.5.3 คุณมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศอื่น ๆ ที่กำหนดให้มีการจัดเก็บสัมภาระที่ตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบที่เปิดได้โดยไม่เสียหาย หากผู้โดยสารไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ สัมภาระ

8.6 สัมภาระที่ตรวจสอบ
8.6.1 ด้วยการส่งมอบสัมภาระของคุณให้กับเรา เราจะดูแลสัมภาระให้คุณ และออกป้ายกำกับสัมภาระในแต่ละชิ้นให้คุณ
8.6.2 สัมภาระที่ตรวจสอบควรมีชื่อของคุณ หรือข้อบ่งชี้ส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง (รวมทั้งโทรศัพท์สำหรับติดต่อด้วย)
8.6.3 สัมภาระที่ตรวจสอบจะขนส่งด้วยเครื่องบินลำเดียวกับคุณหากเป็นไปได้ นอกจากมีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือการบริการ หากสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณขนส่งในเที่ยวบินอื่น เราจะนำสัมภาระไปส่งให้คุณยังที่อยู่ที่คุณได้มอบให้เรา เว้นแต่กฎหมายของสถานที่ดังกล่าวจะบังคับให้คุณต้องไปรับที่สถานศุลกากร หรือหากเหตุผลที่ต้องขนส่งสัมภาระในเที่ยวบิน คนละเที่ยวกับคุณคือขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะของสัมภาระ หรือคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้
8.6.4 เว้นแต่เราจะตัดสินใจว่าจะไม่ขนส่งสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณไปบนเครื่องบินลำเดียวกับคุณ เราจะไม่ขนส่งสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณ หากคุณไม่สามารถขึ้นเครื่องบินลำที่โหลดสัมภาระไปเก็บไว้ หรือคุณออกจากเครื่องบินก่อนการบินขึ้น หรือคุณเปลี่ยนเครื่องบินโดยไม่ได้กลับขึ้นเครื่องใหม่
8.6.5 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณนั้นมีความทนทานและปลอดภัย เพียงพอต่อรูปแบบการขนส่งทางอากาศแบบธรรมดาและปกติโดยไม่มีความเสียหาย (เว้นแต่จะรอยฉีกขาดและริ้วรอยเล็กน้อย)

8.7 สัมภาระที่ไม่ตรวจสอบ
8.7.1 เราอาจระบุขนาดและ/หรือน้ำหนักสำหรับสัมภาระที่ไม่ตรวจสอบที่คุณถือติดตัวขึ้นเครื่องด้วย บ ในทุกกรณี สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ ที่คุณนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน จะต้องสามารถใส่ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือพื้นที่จัดเก็บแบบปิดในห้องโดยสารของเครื่องบินได้ ในกรณีที่สัมภาระของคุณไม่สามารถจัดเก็บในรูปแบบดังกล่าวได้ หรือมีน้ำหนักเกิน หรือเราพิจารณาว่าไม่ปลอดภัยด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม สัมภาระดังกล่าวจะต้องขนส่งโดยเป็นสัมภาระที่ตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 8.2 และ 8.3
8.7.2 สิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดเก็บไว้ในที่เก็บสัมภาระ (เช่น เครื่องดนตรีที่เสียหายง่าย) และสิ่งที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 8.7.1 จะสามารถนำเข้าห้องโดยสารของเครื่องบินได้ หากเราได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมก่อนการเช็คอิน และได้รับอนุญาตจากเราแล้วเท่านั้น คุณอาจต้องชำระค่าบริการในส่วนนี้ต่างหาก และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะต้องอนุญาตให้คุณใช้บริการนี้แต่อย่างใด

8.8 การรับและการนำส่งสัมภาระที่ตรวจสอบ
8.8.1 ตามข้อที่ 8.6.3 คุณต้องรับสัมภาระที่ตรวจสอบโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้เมื่อถึงปลายทางหรือที่จุดแวะพักค้างคืน หากคุณไม่มารับสัมภาระทันที เมื่อสัมภาระมาถึงปลายทางหรือจุดแวะพักค้างคืน เราอาจคิดค่าบริการจัดเก็บอย่างเหมาะสม หากคุณไม่มารับสัมภาระที่ตรวจสอบภายในสาม (3) เดือน หลังจากที่สัมภาระพร้อมให้รับได้ เราจะกำจัดสัมภาระดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หรือไม่ต้องรับผิดใด ๆ
8.8.2 เจ้าของสัมภาระที่ตรวจสอบที่มีป้ายยืนยันสัมภาระเท่านั้น ที่สามารถรับสัมภาระได้ เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการตรวจสอบตัวตน หรือสิทธิ์ในการครอบครองป้ายยืนยันสัมภาระ หรือตรวจสอบว่าผู้ที่มารับสัมภาระนั้นมีสิทธิ์รับหรือไม่
8.8.3 หากผู้ที่มาขอรับสัมภาระที่ตรวจสอบไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของสัมภาระด้วยป้ายยืนยันสัมภาระ เราจะมอบสัมภาระให้แก่ผู้ที่สามารถพิสูจน์ให้เราแน่ใจว่ามีสิทธิ์รับสัมภาระเท่านั้น

8.9 สัตว์ต่าง ๆ
เราขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียว ในการที่จะปฏิเสธการนำสัตว์ขึ้นเครื่องด้วย สัตว์ที่เราตกลงจะทำการขนส่ง จะได้รับการขนส่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
8.9.1 คุณต้องจัดเตรียมอาหารและน้ำให้แก่สุนัข แมว และเหยี่ยว หรือสัตว์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม (หรือใส่ในกรงที่ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้) และมีใบรับรองสุขภาพและการฉีดวัคซีน ใบอนุญาตเข้าประเทศ ใบอนุญาตการขนส่ง และใบอนุญาตการออกจากประเทศ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ประเทศที่คุณจะเดินทางเข้า หรือเปลี่ยนเครื่อง โดยเราต้องตกลงยอมรับการให้บริการก่อน การให้บริการดังกล่าวนั้น จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เรากำหนด ซึ่งคุณสามารถขอรับทราบจากเราได้
8.9.2 หากเรายอมรับการขนส่งสัตว์นั้นในรูปแบบสัมภาระ สัตว์ดังกล่าวรวมทั้งกรง อาหาร และน้ำ จะไม่ถือว่าเป็นสัมภาระที่ตรวจสอบ แต่จะถือว่าเป็นสัมภาระที่เกินจากที่อนุญาต ซึ่งคุณจะต้องชำระค่าบริการขนส่ง ก่อนที่จะสามารถขนส่งสัตว์ดังกล่าวได้
8.9.3 สุนัขนำทางที่เดินทางกับผู้ทุพพลภาพ จะไม่เสียค่าบริการขนส่ง และจะไม่นับรวมน้ำหนักกับสัมภาระที่อนุญาต และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งคุณสามารถขอรับทราบจากเราได้
8.9.4 ในกรณีที่การบริการนั้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎบัตรด้านความรับผิดตามข้อตกลง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย การป่วย หรือการเสียชีวิตของสัตว์ที่เรายอมขนส่งให้
8.9.5 เราไม่รับผิดชอบต่อการที่สัตว์ไม่มีเอกสารออกนอกประเทศ การเดินทางเข้าประเทศ เอกสารด้านสุขภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้เพื่อผ่านเข้าประเทศ รัฐ หรือเขตแดน และผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงเดินทางจะต้องเป็นผู้ชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือความรับผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับสัตว์ที่คุณต้องการนำขึ้นเครื่องบินไปด้วย และรับผิดชอบจัดการเรื่องต่าง ๆ ในกรณีการขนส่งสัตว์ดังกล่าวถูกปฏิเสธแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณ ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางได้ อันเป็นผลมาจากการปฏิเสธการขนสัตว์ที่คุณต้องการนำขึ้นเครื่องไปด้วย

8.10 สิ่งของที่ถูกนำออกไปโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
ไม่จะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดใด ๆ ต่อสิ่งของที่ถูกนำออกจากกระเป๋าสัมภาระ และ/หรือเก็บรักษาไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

ข้อ 9 - ตารางเวลา ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบิน

9.1 ตารางการเดินทาง
9.1.1 เวลาเที่ยวบินที่แสดงไว้ในตารางเวลานั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันที่ประกาศ (หรือออก) และวันที่คุณเดินทางได้ เราไม่รับประกันเวลาการเดินทางและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของเรากับคุณ
9.1.2 ก่อนที่จะยอมรับการจองของคุณ เราและตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้คุณทราบเวลาการเดินทางของเที่ยวบินในเวลาดังกล่าว ซึ่งจะ แสดงอยู่ในบัตรโดยสารของคุณด้วย เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางของเที่ยวบิน หลังจากการออกบัตรโดยสารให้คุณไปแล้ว หากคุณได้ให้รายละเอียดการติดต่อของคุณแก่เรา เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางเที่ยวบินหลังจากที่คุณซื้อบัตรโดยสาร และคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนเวลาดังกล่าว โดยที่เราไม่สามารถจองเที่ยวบินอื่น ๆ ที่คุณยอมรับได้ คุณสามารถขอคืนเงินได้ตามข้อที่ 10.2

9.2 การยกเลิก การเปลี่ยนเส้นทาง ความล่าช้า และอื่น ๆ
9.2.1 เราจะรับผิดชอบตามมาตรการที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการโดยสารคุณ และสัมภาระของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเหล่านี้ และเพื่อป้องกันการยกเลิกเที่ยวบิน ในบางกรณีเราอาจต้องมอบหมายให้สายการบิน และ/หรือ เครื่องบินอื่น ๆ ดำเนินการบินแทนเรา แต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการดังกล่าว
9.2.2 หากเรายกเลิกเที่ยวบินที่เราดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการบินตามเวลาที่กำหนด ไม่สามารถส่งคุณไปยังปลายทางหรือจุดแวะพักค้างคืนของคุณ หรือทำให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อที่เราได้ดำเนินการไว้และคุณทำการยืนยันแล้ว คุณสามารถเลือกให้เราดำเนินการดังต่อไปนี้
9.2.2.1 ขนส่งคุณและสัมภาระของคุณในโอกาสแรกที่มีบริการและที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่คุณจอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และขยายอายุบัตรโดยสารของคุณหากจำเป็น หรือ
9.2.2.2 เปลี่ยนเส้นทางของคุณและสัมภาระไปยังปลายทางตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารของคุณ ด้วยบริการของเรา หรือสายการบินอื่น หรือด้วยวิธีการและชั้นโดยสารที่เห็นชอบร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากอัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในกรณีพิเศษที่ต้องใช้ในเส้นทางใหม่นั้นต่ำกว่าที่คุณจ่ายไป เราจะจ่ายส่วนต่างคืนให้ หรือ
9.2.2.3 คืนเงินตามข้อกำหนดในข้อที่ 10.2
9.2.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อที่ 9.2.2 เกิดขึ้น เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ตามข้อตกลงหรือกฎหมาย กฎและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บังคับใช้ ตัวเลือกที่ระบุไว้ในข้อที่ 9.2.2.1 ถึง 9.2.2.3 เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ชดใช้ให้แก่คุณ และเราจะไม่ชดใช้สิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
9.2.4 ในกรณีที่เราต้องดำเนินการเที่ยวบินของคุณจากท่าอากาศยานภายในสหภาพยุโรป และเที่ยวบินดังกล่าวนั้นต้องยกเลิกหรือล่าช้าอย่างน้อยสี่ (4) ชั่วโมง หรือคุณได้ลดชั้นโดยสารลงด้วยความสมัครใจ คุณจะได้รับสิทธิ์บางประการ โดยเราจะแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวให้คุณทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

9.3 การชดเชยการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง
9.3.1 ถ้าเราไม่สามารถจัดเตรียมที่ว่างที่ยืนยันก่อนหน้านี้ ซึ่งดำเนินการโดยเรา ในชั้นเดียวกับที่คุณจอง โดยที่คุณสามารถมาเช็คอินและขึ้นเครื่องได้ทัน เราจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการชดเชยการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องของเรา คุณสามารถขอรับสำเนานโยบายชดเชยการไม่ได้ขึ้นเครื่องบินของเราได้ นอกจากนี้ เราจะไม่ชดใช้ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด ๆ ก็ตาม
9.3.2 หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินที่เราดำเนินการจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป ในกรณีที่คุณได้ทำการยืนยันการจองไว้แล้ว และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเช็คอิน และการรอขึ้นเครื่องตามเวลาที่กำหนด และไม่ได้ถูกห้ามขึ้นเครื่องบินตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ และไม่ได้เดินทางฟรี หรือด้วยค่าโดยสารอัตราลดราคาที่ไม่ได้เปิดจำหน่ายแก่สาธารณชน คุณอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ข้อ 10 - การขอเงินคืน

10.1 หลักการทั่วไป
เราจะรับคืนบัตรโดยสารหรือส่วนของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดด้านอัตราค่าโดยสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
10.1.1 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อนี้ เราจะรับคืนบัตรโดยสารจากผู้ที่มีชื่อตามบัตรโดยสาร หรือผู้ที่ชำระค่าโดยสารเมื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว
10.1.2 หากผู้ที่ชำระค่าบัตรโดยสารมิใช่ผู้โดยสารที่มีชื่อตามบัตร และบัตรโดยสารมีระบุข้อห้ามเกี่ยวกับการขอคืน เราจะคืนเงินให้แก่ผู้ที่ชำระค่าบัตรโดยสาร หรือตามคำสั่งของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น
10.1.3 เว้นแต่ในกรณีที่บัตรโดยสารหาย การขอคืนเงินจะกระทำได้โดยต้องส่งคืนบัตรโดยสาร และคูปองเที่ยวบินทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น ข้อกำหนดนี้จะไม่ใช้ไม่ได้หากบัตรโดยสารของคุณเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

10.2 การขอเงินคืนด้วยความไม่สมัครใจ
10.2.1 ถ้าเรา(1) ยกเลิกเที่ยวบิน (2) ไม่สามารถให้บริการตามตารางการบินด้วยเหตุอันไม่ควร (3) ไม่สามารถโดยสารคุณไปยังเที่ยวบินที่คุณได้ยืนยัน โดยที่จะคุณสามารถไปเช็คอินและขึ้นเครื่องได้ตรงเวลา และคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธการให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ที่อนุญาตโดยเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว (4) ไม่สามารถลงจอดที่ปลายทางของคุณ หรือจุดแวะพักของคุณได้ หรือ (5) เป็นเหตุให้คุณพลาดจากเที่ยวบินถัดไปที่คุณได้ยืนยันการจองไว้แล้ว และมีเวลาพอในการต่อเครื่องระหว่างตารางเที่ยวบินเดิมของคุณกับเวลาออกของเที่ยวบินที่คุณจะไปเชื่อมต่อ โดยจำนวนเงินที่เราจะคืนให้จะเป็นไปดังต่อไปนี้ นอกเสียจากจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่นด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.2.1.1 ถ้ายังไม่มีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร จำนวนเงินคืนจะเท่ากับอัตราค่าโดยสารที่คุณชำระไป (รวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษด้วย)
10.2.1.2 ถ้ามีการใช้บัตรโดยสารไปแล้วบางส่วน จำนวนเงินคืนจะไม่น้อยกว่าส่วนต่างระหว่างอัตราค่าโดยสาร (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) กับอัตราค่าโดยสารที่ใช้ไป ซึ่งจะคำนวณโดยเรา (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) โดยคิดจากการเดินทางระหว่างจุดที่มีการใช้บัตรโดยสารไปบางส่วน

10.3 การขอเงินคืนโดยสมัครใจ
10.3.1 ถ้าคุณมีสิทธิในการขอเงินคืนจากบัตรโดยสารของคุณด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 แล้ว จำนวนเงินคืนจะเป็นดังนี้
10.3.1.1 ถ้ายังไม่มีการใช้บัตรโดยสารไป จำนวนเงินคืนจะเท่ากับอัตราค่าโดยสาร (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) หักด้วยค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสารตามความเหมาะสม
10.3.1.2 ถ้ามีการใช้บัตรโดยสารไปแล้วบางส่วน จำนวนเงินคืนจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างอัตราค่าโดยสาร (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) กับอัตราค่าโดยสารที่ใช้ไป ซึ่งจะคำนวณโดยเรา (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) สำหรับการเดินทางระหว่างจุดที่บัตรโดยสารถูกใช้ไป หักด้วยค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสารตามความเหมาะสม

10.4 สิทธิในการปฏิเสธ
10.4.1 เราอาจจะปฏิเสธการคืนเงินได้ ถ้าคุณยื่นเรื่องขอเงินคืนหลังจากที่บัตรโดยสารหมดอายุไปแล้ว
10.4.2 เราอาจปฏิเสธการคืนเงินต่อบัตรโดยสารที่นำมาแสดงต่อเรา หรือต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในฐานะหลักฐานยืนยันความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากประเทศนั้น ๆ นอกเสียจากคุณสามารถทำให้เป็นที่พอใจแก่เราได้ว่า คุณมีสิทธิที่จะยังอยู่ในประเทศดังกล่าว หรือคุณจะเดินทางออกจากประเทศดังกล่าวโดยผู้ให้บริการรายอื่น หรือด้วยวิธีการเดินทางแบบอื่น
10.4.3 เราจะไม่คืนเงินให้สำหรับเที่ยวบินใด ๆ ที่คุณถูกปฏิเสธการโดยสาร หรือจากการที่คุณต้องลงจากเครื่อง อันเป็นผลมาจากการกระทำของคุณเองบนเครื่อง

10.5 สกุลเงิน
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินด้วยวิธีการเดิม และด้วยสกุลเงินเดียวกับตอนที่คุณซื้อบัตรโดยสาร

10.6 การไม่มีสิทธิอื่นใด
นอกเสียจากว่าเราจะระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการเดินทางที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น สิทธิในการคืนเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 10 นี้ จะหมายถึงสิทธิเพียงอย่างเดียวของคุณที่จะเรียกร้องต่อเราในกรณีที่การเดินทางไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเราจะไม่รับผิดอื่นใดที่เป็นความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนอกจากนี้

ข้อ 11 - การปฏิบัติตัวของคุณบนเครื่อง

11.1 คำแนะนำทั่วไป
ห้ามมิให้คุณปฏิบัติตัวบนเครื่องบินในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือคุกคาม (ไม่ว่าจะด้วยเป็นการแกล้งทำหรือรูปแบบอื่น ๆ) ต่อตัวเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน ขัดขวาง รุกล้ำ หรือรบกวนลูกเรือ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติด การรบกวนความปลอดภัยหรือความมั่นคง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือปฏิบัติตัวในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ความสกปรก ความอึดอัด ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ ต่อผู้โดยสารคนอื่น ๆ รวมทั้งลูกเรือ และทรัพย์สิน หากเราเห็นว่าคุณปฏิบัติตัวในลักษณะดังกล่าวบนเครื่องบิน เราจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณปฏิบัติตัวแบบเดิมซ้ำอีก รวมถึงการควบคุมตัวด้วย คุณอาจต้องลงจากเครื่อง หรือถูกปฏิเสธการใช้บริการต่อไป ณ จุดใด ๆ ก็ได้ โดยที่เราไม่ต้องรับผิดใด ๆ และคุณอาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย จากการที่คุณกระทำความผิดบนเครื่องบินด้วย

11.2 การชำระค่าลงจอดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในกรณีที่คุณปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 11.1 และเราตัดสินใจที่จะนำเครื่องลงจอดเพื่อนำคุณ และ/หรือ สัมภาระของคุณลงจากเครื่อง คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงจอด นอกจากนี้คุณยังต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องบินต้องล่าช้าเพื่อนำตัวคุณ และ/หรือ สัมภาระของคุณลงจากเครื่องด้วย คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา จากการที่เราต้อง (1) ซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินใด ๆ ที่สูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายโดยคุณ และ (2) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารคนอื่น ๆ หรือลูกเรือ จากการกระทำของคุณ

11.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจห้ามหรือจำกัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับ และวิทยุสื่อสารด้วย อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยฟัง และเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้

ข้อ 12 - การจัดการในส่วนของบริการเพิ่มเติม

12.1 ในกรณีที่เราจัดการให้บุคคลที่สามให้บริการที่นอกเหนือจากการเดินทางทางอากาศให้แก่คุณ หรือหากเราออกบัตรโดยสารหรือบัตรกำนัลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือบริการ (ที่ไม่ใช่การเดินทางทางอากาศ) ซึ่งให้บริการโดยบุคคลอื่น เช่น การขนส่งภาคพื้นดิน การจองโรงแรม หรือการเช่ารถยนต์ ในกรณีดังกล่าว เราจะทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของคุณเท่านั้น โดยจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
12.2 หากเรามีบริการขนส่งภาคพื้นดิน เราจะบังคับใช้เงื่อนไขอื่น ๆ ในการบริการขนส่งภาคพื้นดิน คุณสามารถขอรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวจากเราได้ เราไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อการขนส่งภาคพื้นดินหรือบริการต่าง ๆ ที่เราจัดการให้คุณตามข้อที่ 12.1 เว้นแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากความประมาทของเราเพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 13 - ระเบียบการบริหารจัดการ

13.1 คำแนะนำทั่วไป
13.1.1 คุณมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางและวีซ่าตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ความต้องการ และข้อกำหนดในการเดินทางของทุกประเทศ ที่คุณเดินทางเข้าออกและเปลี่ยนเครื่อง

13.1.2 เราไม่รับผิดชอบต่อการที่ผู้โดยสารไม่มีเอกสาร หรือวีซ่าตามที่กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ ความต้องการ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ หรือคำสั่งต่าง ๆ ระบุไว้

13.2 เอกสารการเดินทาง
ก่อนการเดินทาง คุณต้องแสดงเอกสารการขอออกนอกประเทศ การเข้าประเทศ สุขภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง การร้องขอ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องการและคุณต้องอนุญาตให้เราทำสำเนาเก็บไว้ด้วย เราขอสงวนสิทธิในการกำหนดให้คุณแสดงต่อเราซึ่งเอกสารดังกล่าวในเวลาใด ๆ ระหว่างการเดินทางก็ได้ และขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการคุณ และสัมภาระของคุณ ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หรือกรณีเอกสารเดินทางของคุณไม่เรียบร้อย แม้ว่าคุณจะได้ออกเดินทาง หรือถึงที่หมายไปบางส่วน ก่อนที่จะปรากฏชัดต่อเราว่าคุณไม่ปฏิบัติ หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 13.2 นี้

13.3 การถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศ
ถ้าหากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศใด ๆ (รวมทั้งประเทศที่ต้องเดินทางผ่าน ตามเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ) คุณจะต้องรับผิดชอบในการเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม และจะต้องชดใช้ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่รัฐบาลของประเทศนั้นเรียกเก็บจากเรา รวมทั้งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการโดยสารคุณ (และผู้ดูแลคุณ หากจำเป็น) ออกจากประเทศนั้นด้วย เราจะไม่คืนค่าโดยสารจากจุดที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศให้แก่คุณ

13.4 ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่ากักขังหน่วงเหนี่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หากเราต้องจ่ายค่าปรับ ค่ากักขังหน่วงเหนี่ยว ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าธรรมเนียมการคุ้มกันดูแล และค่าบัตรโดยสารที่ออกให้แก่คุณ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อเรียกร้อง และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางของประเทศที่คุณเดินทางไป หรือคุณไม่สามารถแสดงเอกสารเพื่อเข้าประเทศได้ คุณจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเต็มจำนวนให้แก่เรา เราอาจหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากมูลค่าของบัตรโดยสารในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ของคุณ หรือจากเงินใด ๆ ของคุณที่ยังอยู่กับเราก็ได้

13.5 การตรวจสอบทางศุลกากร
ถ้าจำเป็น คุณอาจได้เข้าร่วมในการตรวจสอบสัมภาระของคุณโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบนี้หรือการที่คุณละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

13.6 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
คุณต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ตัวแทนจัดการด้านการบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร หรือเรา ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจค้น และสแกนเพื่อความปลอดภัย

13.7 เอกสารเดินทางที่ถูกยึด
เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการส่งคืนเอกสารเดินทาง เอกสารระบุตัวตน หรือบัตรโดยสารที่ถูกยึดเอาไว้โดยผู้ให้บริการรายอื่น เจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ข้อ 14 - ผู้ให้บริการร่วม

การเดินทางขนส่งที่ให้บริการโดยเราและสายการบินอื่น ๆ ด้วยบัตรโดยสารใบเดียวกัน หรือบัตรโดยสารร่วมนั้น จะถือเป็นการบริการเดียวตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม โปรดดูข้อกำหนดในข้อที่ 15.5.1

ข้อ 15 - ความรับผิดต่อความเสียหาย

15.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสาร
15.1.1 ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 5.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 และ 15.5 ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายอื่น ๆ จากอุบัติเหตุ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางการเงิน แต่จะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลง สัญญาหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่กำหนดไว้
15.1.2 สำหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงสุด 113,000 สิทธิ์พิเศษถอนเงิน ( SDR) (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) เราจะไม่ปฏิเสธหรือจำกัดความรับผิดของเราเพียงแค่การพิสูจน์ให้เห็นว่าเราและตัวแทนได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว หรือความเสียหายดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถป้องกันได้ ในกรณีที่ข้อตกลงมอนทรีออลมีผลบังคับใช้ เราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายเกิน 113,000 สิทธิการถอนเงินพิเศษ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) หากเราพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาท หรือการดำเนินการผิดพลาด หรือการละเลยของเรา หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน หรือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาท การละเลย หรือการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมขอบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว
15.1.3 แม้ว่าจะกำหนดไว้ในข้อที่ 15.1.1 และ 15.1.2 แต่หากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เกิดจากหรือมีผลมาจากการประมาทของผู้โดยสารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (หรือผู้ที่เรียกร้องค่าชดเชย) เราอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด
15.1.4 ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เรายินยอมจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คุณหรือทายาทในกรณีดังต่อไปนี้
15.1.4.1 บุคคลผู้รับเงินเป็นบุคคลทั่วไป (ซึ่งหมายถึงเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น บริษัท)
15.1.4.2 คุณหรือผู้ที่รับเงินมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
15.1.4.3 จำนวนเงินที่จ่ายเป็นไปตามสภาพความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเท่านั้น
15.1.4.4 จำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาตามสัดส่วนของการประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเสียชีวิต การเกิดบาดแผล หรือการได้รับบาดเจ็บทางกาย โปรดทราบว่าในกรณีของการเสียชีวิต ค่าชดเชยจะไม่น้อยกว่า 15,000 SDR หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
15.1.4.5 การจ่ายเงินจะกระทำภายในสิบห้า (15) วัน หลังจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินได้รับการยืนยันตามกฎหมาย และเรายอมรับหลักฐานการยืนยันดังกล่าวแล้ว
15.1.4.6 จะไม่มีการจ่ายเงินชดเชย หากสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความประมาทของผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือผู้โดยสารรายดังกล่าวเอง
15.1.4.7 ผู้รับเงินจะต้องคืนเงินทั้งหมดในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้รับเงินไม่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 15.1.4.2 หรือบุคคลดังกล่าวหรือผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น
15.1.4.8 การจ่ายเงินจะถือว่าครอบคลุมความรับผิดชอบที่ต้องจ่ายภายใต้กฎหมายที่กำหนด
15.1.4.9 นอกจากการจ่ายเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 15.1.4.4 ในกรณีที่มีการเสียชีวิตแล้ว การจ่ายเงินตามย่อหน้าที่ 15.1.4 จะไม่เกินความเสียหายสูงสุดซึ่งเราต้องจ่ายให้แก่ผู้รับ
15.1.4.10 การจ่ายเงินจะไม่ถือเป็นการยอมรับผิดของเรา
15.1.4.11 จะไม่มีการจ่ายเงินในกรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ที่รับเงินจะออกใบรับที่มีการลงนาม พร้อมด้วยการยอมรับข้อกำหนดตามข้อที่ 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 และ 15.1.4.10 ให้แก่เราและลงนามยินยอมอย่างเหมาะสมในเอกสารรรับค่าสินไหมตามที่เรากำหนดและ
15.1.4.12 เว้นแต่จะขัดกับกฎหมายที่บังคับใช้ และต้องจ่ายเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 15.1.4.4 ในกรณีที่มีการเสียชีวิต การตัดสินใจจ่ายเงินของเราจะถือเป็นการสิ้นสุดและมีผลผูกพัน
15.1.5 เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ รวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพทั่ว ๆ ไป หรือมีอาการกำเริบจากปัญหาดังกล่าว
15.1.6 โปรดทราบว่า มีรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการไม่ได้ขยับเป็นเวลานาน ๆ ระหว่างเดินทางกับอาการเลือดจับตัวเป็นลิ่มที่ขา (DVT) แม้ว่าอาการดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ก็มีปัจจัยอื่นทางพันธุกรรมและแนวทางในการดำรงชีวิตบางอย่าง ที่อาจเพิ่มโอกาสให้เกิดอาการดังกล่าวได้ ถ้าคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนการเดินทาง

15.2 สัมภาระ
15.2.1 เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ เว้นแต่สาเหตุของความเสียหายจะเกิดจากความประมาทของเรา และผู้โดยสารหรือผู้ที่เรียกร้องค่าเสียหายสามารถพิสูจน์ได้ถึงความประมาทดังกล่าว
15.2.2 เราไม่รับผิดสำหรับความเสียหายของสัมภาระที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผลมาจากคุณภาพ ความบกพร่อง หรือการหีบห่อสัมภาระ เช่นเดียวกัน เราจะไม่รับผิดต่อสัมภาระที่เสียหายหรือฉีกขาดเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากแรงกระแทกตามปกติธรรมดาระหว่างการขนส่งทางอากาศ
15.2.3 เราไม่รับผิดต่อความเสียหายระหว่างการขนส่งที่ไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อสิ่งของใด ๆ รวมถึงสิ่งของในสัมภาระของคุณที่ถูกห้ามไม่ให้รวมอยู่ในสัมภาระตามข้อ 8.3
15.2.4 ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระจะไม่เกินมูลค่าสูงสุดตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.4.1 ถึง 15.2.4.5 เว้นแต่คุณจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยของเรา ไม่ว่าจะโดยเจตนาให้เกิดความเสียหาย หรือโดยประมาทด้วยรู้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณอาจต้องทำการประกาศมูลค่าพิเศษ (ดูที่ข้อ 15.2.5) หรือซื้อประกันเพื่อคุ้มครองสัมภาระของคุณในกรณีที่สัมภาระที่ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบของคุณ มีมูลค่าเกินกว่าค่าชดเชยของเรา
15.2.4.1 ในกรณีที่มีการบังคับใช้ข้อตกลงวอร์ซอ เราจะจำกัดจำนวนค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่เกิน 332 สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
15.2.4.2 ในกรณีที่มีการบังคับใช้อนุสัญญาวอร์ซอ เราจะจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระที่ตรวจสอบไม่เกินกิโลกรัมละ 17 สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) หรือจำนวนที่สูงกว่าข้อกำหนดที่เราตกลงในข้อที่ 15.2.5
15.2.4.3 ในกรณีที่มีการบังคับใช้พิธีสารมอนทรีออล เราจะจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระทั้งประเภทที่ตรวจสอบและไม่ตรวจสอบไม่เกิน 1131 สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 1800 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หรือจำนวนที่สูงกว่าที่เราตกลงตามข้อที่ 15.2.5
15.2.4.4 ในกรณีที่บังคับใช้กฎหมายแทนอนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออล การจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระทั้งแบบตรวจสอบและไม่ได้ตรวจสอบ จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15.2.4.5 การจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระทั้งแบบตรวจสอบและไม่ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.4.1 และ 15.2.4.2 นั้น จะใช้กับสัมภาระแบบตรวจสอบและไม่ตรวจสอบตามลำดับ ในกรณีที่บังคับใช้กฎหมายแทนอนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออล การจำกัดค่าชดเชยของเราจะเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
15.2.5 ในกรณีที่คุณนำสัมภาระที่ตรวจสอบมามอบให้เราเมื่อเช็คอินและชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เรากำหนด เราจะเพิ่มมูลค่าความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสัมภาระแบบตรวจสอบตามที่เราและคุณได้ตกลงกันไว้ บริการนี้จะเรียกว่า "การประกาศมูลค่าพิเศษ" โปรดสอบถามเราถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการใช้บริการนี้
15.2.6 ในกรณีที่ไม่ได้ระบุน้ำหนักของสัมภาระแบบตรวจสอบไว้บนป้ายสัมภาระ เราจะถือว่าสัมภาระของคุณมีน้ำหนักไม่เกินที่อนุญาตตามชั้นโดยสารของคุณ
15.2.7 ในกรณีที่การขนส่งสัมภาระของคุณนั้นดำเนินการโดยสายการบินร่วมบริการ และบังคับใช้อนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออล คุณจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเราได้หาก (ก) คุณเป็นผู้โดยสารและเราเป็นผู้ให้บริการรายแรก (ข) คุณเป็นผู้โดยสารและเราเป็นผู้ให้บริการรายที่สอง หรือ (ค) ความเสียหายเกิดขึ้นในขณะที่เราขนส่งสัมภาระ

15.3 ความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสาร
ความรับผิดสำหรับความเสียหายของเราอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการเดินทางของคุณทางอากาศ จะจำกัดตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาวอร์ซอ และพิธีสารมอนทรีออล ถ้าหากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวบังคับใช้อยู่ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น ยกเว้นว่าจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการให้บริการ

15.4 การดำเนินการเรียกร้องเกี่ยวกับสัมภาระ
15.4.1 การเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับสัมภาระทั้งหมดจะต้องมีรายการสิ่งที่เสียหายพร้อมด้วยรายละเอียด ผู้ผลิต และอายุ พร้อมด้วยเอกสารยืนยันการซื้อและแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้น สำหรับสิ่งของที่มีมูลค่าน้อยว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) หรือสิ่งของที่มีอายุเกิน 5 ปี และมีมูลค่าการเรียกร้องค่าเสียหายน้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ไม่ต้องใช้หลักฐานยืนยันการซื้อ
15.4.2 ในกรณีที่การเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเป็นความเสียหายทางกายภาพต่อสัมภาระ คุณต้องอนุญาตให้เราตรวจสอบสัมภาระดังกล่าวเพื่อประเมินลักษณะ คุณสมบัติ และการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว
15.4.3 หากคุณต้องการให้เปลี่ยนรายการสิ่งของบางรายการในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อสัมภาระ คุณต้องติดต่อเรา และเราต้องยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่คุณจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าว มิฉะนั้นเราอาจจะไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในยอดเงินที่ชดใช้ ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้เมื่อการเปลี่ยนรายการสิ่งของที่ต้องการนั้น มีมูลค่าไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) การเรียกร้องขอเปลี่ยนสิ่งของจะต้องยื่นเอกสารยืนยันการซื้อทุกรายการ ไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันการซื้อสำหรับสิ่งที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ดอลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น)
15.4.4 สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระทุกรายการ คุณจะต้องมอบหลักฐานต่าง ๆ ให้เราตามที่ร้องขอ เพื่อประเมินสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายของคุณ และมูลค่าที่เราจะจ่าย
15.4.5 คุณต้องลงนามในรายการยืนยันความจริงเกี่ยวกับการเรียกร้องความเสียหายต่อสัมภาระ และลงนามในเอกสารการชดใช้และปลดปล่อยก่อนที่เราจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณ
15.4.6 การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 15.4 อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าและสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยของคุณ

15.5 คำแนะนำทั่วไป
15.5.1 ถ้าเราออกบัตรโดยสาร หรือถ้าตรวจตรวจสอบสัมภาระการเดินทางในที่ของผู้ให้บริการรายอื่น นั่นแสดงว่าเราดำเนินการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของผู้ให้บริการรายอื่นเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีของสัมภาระที่ตรวจสอบ คุณจะสามารถเรียกร้องกับผู้ให้บริการขนส่งรายแรกหรือรายสุดท้ายก็ได้
15.5.2 เราไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือจากการที่คุณไม่ปฏิบ้ติตามกฎหมาย หรือกฎและระเบียบต่าง ๆ ของรัฐบาล
15.5.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ หรือโดยกฎหมาย เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย และจ่ายค่าชดเชยตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้เท่านั้น
15.5.4 สัญญาการบริการรวมถึงเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และการจำกัดหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบ จะใช้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย บริษัทในเครือ พนักงาน และตัวแทนของเราเหมือนที่บังคับใช้กับเรา จำนวนเงินทั้งหมดที่จะได้คืนจากเรา และจากตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายของเรา รวมทั้งพนักงาน พนักงานที่เป็นตัวแทน และบุคคลต่าง ๆ จะไม่เกินจำนวนที่ถือว่าเป็นความรับผิดของเรา
15.5.5 ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่จะสละสิทธิ์ของเรา หรือสละการจำกัดความรับผิดของเรา หรือสละสิทธิ์ข้อต่อสู้ที่เราพึงมีภายใต้ข้อตกลง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเสียจากจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง
15.5.6 ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่จะสละสิทธิ์ของเรา หรือสละการจำกัดความรับผิดของเรา หรือสละสิทธิ์ข้อต่อสู้ที่เราพึงมีภายใต้ข้อตกลง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เราพึงมีต่อบริษัทประกันภัยทางสังคมสาธารณะ หรือต่อบุคคลใดที่เป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือได้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารไปแล้ว
15.5.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้ในบางโอกาส และการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีนับจากวันที่ได้มีการแก้ไข

15.6 คำแนะนำผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิด
ถ้าการเดินทางของคุณมีปลายทางสุดท้าย หรือหยุดลงในประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณเริ่มออกเดินทางแล้ว อนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออลอาจจะปรับใช้กับคุณได้ตลอดการเดินทาง รวมไปถึงส่วนใด ๆ ภายในประเทศที่ออกเดินทาง หรือประเทศปลายทางด้วย และถ้ามีพิธีสารมอนทรีออลอยู่ สายการบินจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ความเสียหายจากการตาย หรือการบาดเจ็บของบุคคล โดยที่ข้อต่อสู้ในการรับผิดตามที่ระบุไว้โดยข้อตกลงดังกล่าวนั้น จะไม่สามารถใช้ได้กับความเสียหายที่ไม่เกิน 113,000 SDR หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น สำหรับที่ที่ไม่มีพิธีสารมอนทรีออลใช้อยู่นั้น เงื่อนไขการบริการของสายการบินจำนวนมาก (รวมทั้งเอทิฮัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1.1 ด้วย) จะถือว่าความรับผิดชอบต่อการตาย หรือการบาดเจ็บทางร่างกาย ไม่ได้มีข้อจำกัดทางการเงินใด ๆ ที่กำหนดเอาไว้ในอนุสัญญารวอว์ซอ และในความเสียหายเช่นนี้จะไม่เกิน 113,000 SDR หรือเทียบเท่าสกุลเงินในท้องถิ่น โดยที่ข้อต่อสู้กรณีความรับผิดตามข้อพิสูจน์ว่าได้ดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวในเงื่อนไขการบริการของสายการบิน โปรดทราบว่า (ก) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง ออกจากสถานที่หยุดพักที่ตกลงไว้ในสหรัฐอเมริกา อนุสัญญาวอร์ซอและสัญญาการบริการอื่น ๆ ที่บังคับใช้กำหนดว่าความรับผิดชอบของสายการบิน ฝ่ายต่าง ๆ ในสัญญาพิเศษดังกล่าวต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายของผู้โดยสาร สำหรับกรณีที่พิสูจน์แล้วจะสูงสุดไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของสายการบิน และ (ข) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสาย การบินที่ไม่ใช่ฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในสัญญาพิเศษหรือการเดินทางที่บังคับใช้ในอนุสัญญาวอร์ซอซึ่งไม่ได้เดินทางเข้าออก หรือหยุดพักในสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของสายการบินต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อผู้โดยสารแต่ละท่านนั้นจะไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ(ค) ในบางประเทศได้กำหนดการจำกัดค่าชดเชยสูงสุดสูงกว่าที่ได้ระบุไว้ใน (ก) และ (ข) ชื่อของสายการบินหรือฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในความตกลงพิเศษจะระบุไว้ใน (ก) ข้างบน ซึ่งจะมีให้เห็นในสำนักงานขายบัตรโดยสารของสายการบินทุกแห่ง และคุณสามารถขอตรวจสอบได้

สามารถขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ โดยการซื้อประกันภัยจากบริษัทเอกชน ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลต่อการจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรือพิธีสารมอนทรีออล หรือสัญญาการให้บริการพิเศษที่ระบุไว้ข้อ (ก) ข้างบน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสายการบินหรือบริษัทประกันของคุณ หมายเหตุ: การจำกัดความรับผิดชอบที่ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ระบุไว้ใน (ก) ด้านบนในข้อที่ 15.6 นั้นจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเรียกร้องนั้นกำหนดให้แยกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทางกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบจะอยู่ที่ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ข้อ 16 - จำกัดด้านเวลาในการเรียกร้องและดำเนินการ

16.1 คำแจ้งการร้องเรียน
การยอมรับสัมภาระโดยเจ้าของสัมภาระแบบตรวจสอบโดยไม่มีการร้องเรียนเมื่อรับสัมภาระนั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอ ในการยืนยันว่าสัมภาระถูกส่งคืนในสภาพที่ดี และเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ เว้นแต่คุณจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น

หากคุณต้องการจะยื่นเรียกร้องหรือดำเนินการเกี่ยวกับความเสียหายต่อสัมภาระที่ตรวจสอบ คุณต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีที่ตรวจพบความเสียหาย และอย่างน้อยภายในเจ็ด (7) วัน หลังจากการรับสัมภาระแบบตรวจสอบ หรือในกรณีที่สัมภาระสูญหายภายในเจ็ด (7) วัน หลังจากวันที่สัมภาระที่ตรวจสอบควรมาถึง หากคุณต้องการที่จะยื่นเรียกร้อง หรือดำเนินการเกี่ยวกับการล่าช้าของสัมภาระที่ตรวจสอบ คุณต้องแจ้งให้เราทราบภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน หลังจากวันที่สัมภาระที่ตรวจสอบของคุณนั้นอยู่ในการดูแลของคุณ คำแจ้งทุกๆ เรื่องจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

16.2 ข้อจำกัดของการดำเนินการ
สิทธิ์ต่อความเสียหายต่าง ๆ นั้น จะสิ้นสุดลงหากไม่ได้มีการดำเนินการภายในสอง (2) ปี หลังจากที่คุณเดินทางถึงปลายทาง หรือวันที่เครื่องบินมีกำหนดต้องมาถึง หรือวันที่มาถึงจุดพัก วิธีการคำนวณระยะเวลาจะกำหนดไว้ตามกฎหมาย ของเขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดี

ข้อ 17 - เงื่อนไขอื่น ๆ

สัมภาระของคุณนั้นจะได้รับการดำเนินการตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เรายอมรับ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเงื่อนไขตามระยะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเน้นในเรื่อง:
(ก) การให้บริการผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง หญิงมีครรภ์ และผู้โดยสารที่ป่วย
(ข) ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
(ค) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเครื่องบิน

คุณสามารถขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ เหล่านี้ได้

ข้อ 18 - การตีความ

หัวข้อของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ใช้เพื่อการตีความ

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาอื่นๆ นั้นมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น

Germany

ARTICLE 1 - WHAT PARTICULAR EXPRESSIONS MEAN IN THESE CONDITIONS

As you read these conditions, please note that:

"WE", "OUR" "OURSELVES" and "US" means Etihad Airways.

"YOU", "YOUR" and "YOURSELF” means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "Passenger").

"AGREED STOPPING PLACES" means those places, except the place of departure and the place of destination, set out in the Ticket or shown in our timetables as scheduled stopping places on your route.

"AIRLINE DESIGNATOR CODE" means the two or three characters or letters which identify particular air carriers.

"AUTHORISED AGENT" means a passenger sales agent (which can include another carrier) who has been validly appointed by us to represent us in the sale of carriage by air on our services.

"BAGGAGE" means your personal property accompanying you in connection with your carriage. Unless otherwise specified, it consists of both your Checked and Unchecked Baggage.

"BAGGAGE CHECK" means those portions of the Ticket which relate to the carriage of your Checked Baggage.

"BAGGAGE IDENTIFICATION TAG" means a document issued to you solely for identification of your Checked Baggage.

"CARRIER" means an air carrier other than ourselves, whose airline designator code appears on your Ticket or on a Conjunction Ticket.

"CHECKED BAGGAGE" means Baggage of which we take custody for carriage in the aircraft hold, and for which we have issued a Baggage Check or Baggage Identification Tag.

“CHECK-IN DEADLINE” means the time limit specified by us by which you must have completed check-in formalities and received your boarding pass.

"CONDITIONS OF CONTRACT" means those statements contained in or delivered with your Ticket or e-Ticket Receipt/Itinerary, identified as such and which incorporate, by reference, these Conditions of Carriage.

"CONJUNCTION TICKET" means a Ticket issued to you by us or our Authorised Agent in conjunction with another Ticket which together constitute a single contract of carriage.

"CONVENTION" means whichever of the following instruments is or are applicable:
- the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929 (hereinafter referred to as the Warsaw Convention); 
- the Warsaw Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;
- the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal (1975):
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 2 of Montreal (1975);
- the Warsaw Convention as amended at The Hague and by Additional Protocol No. 4 of Montreal (1975);
- the Guadalajara Supplementary Convention (1961);
- the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal, 28 May 1999 (referred to as the Montreal Convention)

"COUPON" means a paper document marked "Flight Coupon" or
"Passenger Coupon" issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

"DAMAGE" means death, or bodily injury to a Passenger, caused by an accident on board an aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.  It also means damage sustained in the event of the destruction or the total or partial loss of or damage to Baggage which occurs during carriage by air or during any period within which the baggage is the charge of the carrier. Additionally, it means damage occasioned by delay in the carriage by air of Passengers or Baggage.

"DAYS" mean calendar days, including all seven days of the week; provided that, for the purpose of notification, the day upon which notice is dispatched shall not be counted; and provided further that for purposes of determining duration of validity of a Ticket, the day upon which the Ticket is issued, or the first flight commenced shall not be counted.

"ELECTRONIC TICKET" means the electronic entries within our reservations database recording the carriage you have booked for which we or our Authorized Agent have issued an e-Ticket Receipt/Itinerary.  

"e-TICKET RECEIPT/ITINERARY" means a receipt marked as such or marked "Passenger Receipt/Itinerary" or "Itinerary/Receipt" validly issued by us or our Authorized Agent and delivered to you by email, by fax, by hand, by mail, or by courier.

"FLIGHT COUPON" means a paper document, marked as such, validly issued by our Authorized Agent as part of your Ticket showing the places of departure and destination between which you are entitled to be carried or, alternatively, an electronic entry within our reservations database recording your booking for carriage on a particular flight.

“FORCE MAJEURE” means unusual and unforeseeable circumstances beyond your control, the consequences of which could not have been avoided even if reasonable care had been exercised.

"PASSENGER" means any person (whether adult, child or infant), except members of the crew, carried or to be carried in an aircraft pursuant to a Ticket. (See also definition of "you", "your" and "yourself”).

"PASSENGER COUPON" or "PASSENGER RECEIPT" mean a document marked as such issued by us or our Authorized Agent as part of your Ticket.

“SPECIAL DRAWING RIGHTS” means the international unit of account, defined by the International Monetary Fund, based upon the values of several leading currencies.  The currency values of the Special Drawing Right fluctuate and are re-calculated each banking day.  These values are known to most commercial bankers and are reported regularly in leading financial journals.

"STOPOVER" means a scheduled stop on your journey for 24 hours or more  at a point between the first place of departure and the last place of destination.

"TARIFFS" means our published fares, charges and/or related conditions of carriage filed, where required, with the appropriate authorities.

"TICKET" means either a paper document marked "Passenger Ticket and Baggage Check" issued by us or our Authorised Agent with all accompanying Coupons or, alternatively, an Electronic Ticket.

"UNCHECKED BAGGAGE" means your Baggage other than Checked Baggage carried by you onboard the aircraft.

ARTICLE 2 - APPLICABILITY

2.1 GENERAL
Except as otherwise provided in Articles 2.2 and 2.4, our Conditions of Carriage apply to all flights or flight segments operated by us where our Airline Designator Code appears in the "Carrier" box of your Ticket or in respect of which we have a legal liability to you.

2.2 CHARTER OPERATIONS
If carriage is performed pursuant to a charter agreement, these Conditions of Carriage apply only to the extent they are incorporated, by reference or otherwise, in the charter agreement or the Ticket.

2.3 CODE SHARES
On some services we may have arrangements with other carriers known as "Code Shares". This means that even if you have a reservation with us and hold a ticket where our name or airline designator code is indicated as the carrier, another carrier may operate the aircraft. If such arrangements exist, their Conditions of Contract will apply and we will advise you of the name of the carrier operating the aircraft at the time you make a reservation (or if you make your reservation with our Authorised Agent, we will endeavour to ensure that the Authorised Agent gives you that information). In the event of a tarmac delay at a U.S. airport, the operating carrier's tarmac delay contingency plan governs.

2.4 OVERRIDING LAW
These Conditions of Carriage are applicable unless they are inconsistent with our Tariffs or applicable law in which event such Tariffs or laws shall prevail. If any provision of these Conditions of Carriage is invalid under any applicable law or where our Tariffs prevail, the other provisions shall nevertheless remain valid.

2.5 CONDITIONS PREVAIL OVER REGULATIONS
Except as provided in these Conditions of Carriage, in the event of inconsistency between these Conditions of Carriage and any other regulations we may have, dealing with particular subjects, these Conditions of Carriage shall prevail. If part of one of our regulations becomes invalid in this way, the other parts of our regulations will still apply.

ARTICLE 3 - TICKETS

3.1 GENERAL PROVISIONS
3.1.1 We will provide carriage only to  persons who possess, and are named in a valid Ticket (which includes the Flight Coupon for that flight, unused Flight Coupons for subsequent flights recorded in the Ticket, and the Passenger Coupon), provided that you produce appropriate identification, where required by us or our Authorized Agents or agents. We reserve the right to refuse carriage to, and to retain the ticket of any person who has acquired a ticket in violation of applicable law or our tariffs, conditions, rules or regulations, or to any person presenting a ticket without being able to prove that he or she is the person named as passenger in the ticket.
3.1.2 A Ticket is not transferable, save that if your Ticket has been provided to you by a third party as part of a package holiday to which European Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on Package Travel and Package Tours (as specified in local law) applies, you may be permitted to transfer your booking to another person if you are prevented due to Force Majeure from proceeding with the package. Where such a transfer is permitted by applicable law, we or our Authorised Agent will, at your request, replace your Ticket by issuing a new Ticket to another person, but only if you have satisfied all applicable legal requirements.  If you are in doubt whether your Ticket forms part of a package to which the above Directive applies, you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.
3.1.3 Some Tickets are sold at discounted fares which may be partially or completely non-refundable. If you are in doubt whether your Ticket is non – refundable you should ask for advice from the person who sold you the Ticket.  You should choose the fare best suited to your needs. You may also wish to ensure that you have appropriate insurance to cover instances where you have to cancel your Ticket.
3.1.4 If you have a Ticket which is completely unused, and you are prevented from traveling due to Force Majeure, provided that you promptly advise us and furnish evidence such Force Majeure, we will provide you with a credit of any non-refundable amount of the fare, for future travel on us, subject to deduction of a reasonable administration fee. That credit will be valid for use by you for purchase of a Ticket for yourself or another person within 12 months after the credit is issued.
3.1.5 The Ticket is and remains at all times our property.
3.1.6 You shall not be entitled to be carried if the paper Ticket or part of it presented is mutilated, damaged, defaced  or if it has been altered otherwise than by us or an Authorised Agent. In the case of an Electronic Ticket, you shall not be entitled to be carried on a flight unless you provide positive identification (for example your valid passport, which must bear the serial number that matches the number specified in the e-Ticket Receipt/Itinerary).
3.1.7 Where you have an Electronic Ticket, it is advisable that you bring the e-Ticket Receipt/Itinerary with you to the airport as you may be asked to present this to us and/or to airport immigration and security personnel or other relevant authorities.
3.1.8 For the purposes of the Convention, an e-Ticket Receipt/Itinerary is deemed to serve as a passenger ticket and baggage check/document of carriage.
3.1.9 In case of loss, damage, defacing or mutilation of a Ticket (or part of it) by you or non-presentation of a paper Ticket containing the Passenger Coupon and all unused Flight Coupons, upon your request we may replace such Ticket (or part of it) by issuing a new Ticket, provided there is evidence, readily ascertainable at the time, that a Ticket valid for the flight(s) in question was duly issued and you sign an agreement to reimburse us for any costs and losses, up to the value of the original ticket, which are necessarily and reasonably incurred by us or another carrier for misuse of the Ticket.  We will not claim reimbursement from you for any such losses which result from our own negligence.  We shall charge a reasonable administration fee for this service, unless the loss, damage, defacing or mutilation was due to our negligence or that of our agent.
3.1.10 Where as provided in Paragraph 3.1.9 above satisfactory evidence is not available or you do not sign such an agreement, we may require you to pay up to the full Ticket price for a replacement Ticket, subject to refund if you later find the original Ticket and present that original to us unused or if and when we are satisfied that the lost, damaged, defaced or mutilated Ticket has not been used before the expiry of its validity.
3.1.11 A ticket is valuable so you should take appropriate measure to safeguard it and ensure that it is not lost, stolen, damaged or defaced. Similarly, e-ticket Receipt/Itinerary should be kept safely so that it is not lost, stolen, damaged or defaced. 

3.2 PERIOD OF VALIDITY
3.2.1 Except as otherwise provided in the Ticket, in these Conditions, or in applicable Tariffs (which may limit the validity of a ticket, in which case the limitation will be shown on the Ticket), a Ticket is valid for:
3.2.1.1 One year from the date of issue, if completely unused; or
3.2.1.2 Subject to the first travel occurring within one year from the date of issue, one year from the date of first travel under the Ticket
3.2.2 When you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket because at the time you request reservations we are unable to confirm a reservation, the validity of such Ticket will be extended solely by the period during which such confirmation of reservation could not be given, or you may be entitled to a refund in accordance with Article 10.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
3.2.3 If after having commenced your carriage, you are prevented from travelling within the period of validity of the Ticket by reason of illness, we may extend the period of validity of your Ticket until the date when (in our reasonable opinion) you become fit to travel or until our first flight after such date from the point where the journey is resumed, on which space is available in the class of service for which the fare has been paid.  Such illness must be attested to by a medical certificate.  When the Flight Coupons remaining in the Ticket  involve one or more Stopovers, the validity of such Ticket may be extended for not more than three months from the date shown on such certificate. In such circumstances, we will similarly extend the period of validity of Tickets of other members of your immediate family accompanying you on the carriage you were prevented from completing.
3.2.4 In the event of death of a Passenger en route, the Tickets of persons accompanying the Passenger may be modified by us either by waiving the minimum stay or extending the validity. In the event of a death in the immediate family of a Passenger who has commenced carriage, the validity of that Passenger's Ticket and those of his or her immediate family who are accompanying the Passenger may likewise be modified. Any such modification shall be made upon receipt of a valid death certificate or other evidence satisfactory to us and any such extension of validity shall not be for a period longer than forty-five (45) Days from the date of the death.

3.3 FLIGHT COUPON SEQUENCE AND USE
3.3.1 Your Ticket is valid only for the carriage shown on the Ticket, from the place of departure via any Agreed Stopping Places to the final place of destination.  The fare you have paid is based upon our Tariffs and is for the carriage shown on the Ticket.  It forms an essential part of our contract with you.  The Ticket will not be honored and will lose its validity if all the Flight Coupons are not used in the sequence provided in the Ticket.
3.3.2 Should you wish to change any aspect of your carriage (including use of Flight Coupons out of sequence) you must contact us well in advance and before the day of  departure of any affected flight.  The fare for your new carriage will be calculated by us and, if higher than the fare paid, you will be given the option of accepting the new price or maintaining your original carriage as ticketed.  Should you be required to change any aspect of your carriage due to Force Majeure, you must contact us as soon as practicable and we will use reasonable efforts to transport you to your next Stopover or final destination, without recalculation of the fare (but only if you have provided us with satisfactory evidence of the Force Majeure. 
3.3.3 Should you change your carriage without our agreement, we will assess the correct price for your actual travel.  You will have to pay any difference between the price you have paid and the total fare we calculate for your revised carriage.  We will refund you the difference if the new price is lower (subject to deduction of a reasonable administration fee), but otherwise your unused Flight Coupons have no value. 
3.3.4 While some types of changes will not result in a change of fare, others, such as changing the place of departure (for example, if you do not fly the first segment) or reversing the direction you travel, can result in an increase in price. Many special fares are valid only on the dates and for the flights shown on the Ticket and may not be changed at all, or may be changed only upon payment of an additional fee to us or our Authorised Agent.
3.3.5 Each Flight Coupon contained in your Ticket will be accepted for carriage in the class of service on the date and flight for which space has been reserved. When a Ticket is originally issued without a reservation being specified, space may be later reserved subject to our Tariff and the availability of space on the flight requested.
3.3.6 If you do not show up for any flight prior to the Check-In -Deadline or you change any part of your carriage without advising us at least 24 hours earlier in advance of that Deadline, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fee.  However, if you do advise us in advance, we will not cancel your subsequent flight reservations.

3.4 OUR NAME AND ADDRESS 
Our name may be abbreviated to our Airline Designator Code (which is EY), or otherwise, in the Ticket. Our address is P O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

ARTICLE 4 - FARES, TAXES, FEES AND CHARGES SURCHARGES

4.1 FARES
Fares apply only for carriage from the airport at the point of origin to the airport at the last point of destination via any agreed Stopovers at the times and on the dates specified in your Ticket, unless otherwise expressly stated.  Fares do not include ground transport service between airports and between airports and town terminals or any other transport or services.  Your fare will be calculated in accordance with our Tariffs in effect on the date of payment of your Ticket for travel on the specific dates and itinerary shown on it.  Should you change your itinerary or dates of travel, this may change the fare to be paid. We reserve the right to refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

4.2 TAXES, FEES AND CHARGESApplicable taxes, fees and charges imposed by government or other authority, or by the operator of an airport, shall be payable by you in full before carriage. At the time you purchase your Ticket, you will be advised of taxes, fees and charges not included in the fare, most of which will normally be shown separately on the Ticket.  The taxes, fees and charges imposed on air travel are outside our control and are constantly changing and can be imposed or increased after the date of Ticket issuance. If you do not use your Ticket or use only a portion thereof, you may claim a refund of any taxes, fees or charges you have paid as appropriate but we will deduct any applicable administration fees where your Ticket is subject to restrictions.  We reserve the right to refuse transportation if the applicable taxes, fees and charges are not paid.

4.3 SURCHARGES IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES
4.3.1 In exceptional circumstances, charges may be imposed on us by third parties which are of a type or amount not normally applicable to our operations (for example, insurance premium supplements or additional security costs triggered by unlawful interference with civil aviation).  
4.3.2 In addition, we may be subjected to significant increases in operational costs (for example, fuel charges) caused by exceptional circumstances beyond our control.  
4.3.3 In such cases, you will be required to pay to us, as fare surcharges, all such charges attributed by us to your carriage (even if imposed after the date of issue of your Ticket).  We will contact you with details of any applicable fare surcharges as soon as possible.  If we are unable to establish contact using your contact details, we will advise you of any applicable fare surcharge at check-in.  You are free to choose not to pay a fare surcharge and receive an involuntary refund of your Ticket in accordance with the provisions of Article 10.2, in which case we will have no other liability to you. 
4.3.4 If any exceptional circumstances surcharge ceases to apply to all or part of your carriage, or a lesser amount is due, a refund can be claimed in respect of any such surcharge which has been paid.  Please ask us or our Authorized Agent for details of how to claim such refund. 
4.3.5 We reserve the right to refuse transportation if the applicable surcharges have not been paid.

4.4 CURRENCY
Fares, taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges are payable in the currency of the country in which the Ticket is issued, unless another currency is indicated by us or our Authorised Agent at or before the time payment is made (for example, because of the non-convertibility of the local currency). We may, at our discretion, accept payment in another currency.

ARTICLE 5 - RESERVATIONS

5.1 RESERVATION REQUIREMENTS
5.1.1 We or our Authorised Agent will record your reservation(s).  Upon request we will provide you with written confirmation of your reservation(s).
5.1.2 Certain fares have conditions which limit or exclude your right to change or cancel reservations.
5.1.3 If you have a medical condition or other condition for which you may require medical assistance or special assistance during embarkation, disembarkation or assistance during the flight (for example, in the circumstances set out at Articles 7.2 and 7.3), you must advise us at the time you make your booking.  You will be given a provisional booking until such time as we are satisfied that you have received medical clearance required by Article 7.3 and satisfied all conditions attached to such clearance.  If you are flying to or from certain countries , local laws may mean that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 5.1.3 and you should ask us how the requirements differ.

5.2 TICKETING TIME LIMITS
If you have not paid for the Ticket prior to the specified ticketing time limit, as advised by us or our Authorised Agent, we may cancel your reservation.

5.3 PERSONAL DATA
5.3.1 You recognize that personal data has been given to us for the purposes of: making a reservation; purchasing, recording and issuing a Ticket and all ancillary documents associated with your carriage; providing you with your carriage and all ancillary services to your carriage; responding to your queries and requests; administration of accounting, billing and auditing procedures and other administrative purposes; obtaining ancillary services; developing and providing services; facilitating immigration and entry procedures; facilitating security checks, procedures and requirements; prevention and detection of crime and making available such data to government agencies, in connection with your travel; customer relations issues; assisting us in future transactions with you; and marketing.  For these purposes, you authorise us to retain and use such data and to transmit it and/or share it with: our own offices, our Authorized Agents, our other companies and/or brands, anyone to whom we transfer our rights and duties, third party companies offering related services, governments and government agencies, credit card and other payment card companies, other airlines and other Carriers or the providers of the above-mentioned services.
5.3.2 We may also retain your personal data for direct marketing, but we will obtain your authority to do this first.
5.3.3 Sensitive personal data, for example data relating to your health or disabilities, religion, criminal record or otherwise may be processed by us. In addition we may transfer your data to countries which may not afford the same level of data protection. You recognize that, by providing us with sensitive personal data you give your explicit consent for us to process it and disclose it to third parties for the purposes mentioned in this paragraph 5.3 and also that we may transfer your personal data to other countries whether or not they afford the same level of data protection. We undertake to collect, process, store, save and transfer your data in compliance with relevant data protection legislation in force from time to time.
5.3.4 We may also monitor and/or record your telephone conversations with us to ensure consistent service levels, prevent/detect fraud and for training purposes.
5.3.5 We may require the name and contact details of a third party whom we may contact in an emergency.  It is your responsibility to ensure that the third party consents to the disclosure of the information provided for that purpose.
5.3.6 If you would like to know what personal data we are holding about your and/or correct the personal data that we hold about you, please contact our local office.
5.3.7 You agree to hold us and our Authorized Agents harmless for transmitting or retaining inaccurate data provided by you.

5.4 SEATING
We will endeavour to honour advance seating requests.  However, we cannot guarantee any particular seat. We reserve the right to assign or reassign seats at any time, even after boarding of the aircraft. This may be necessary for legitimate reasons including but not limited to operational, safety or security reasons.

5.5 RECONFIRMATION OF RESERVATIONS
5.5.1 Onward or return reservations may be subject to the requirement on you to reconfirm the reservations within specified time limits.  We or our Authorised Agent will advise you when we require reconfirmation, and how and where it should be done.  If it is required and you fail to reconfirm, we may cancel your onward or return reservations and you will not normally be entitled to a refund except where expressly stated by us.  However, if you advise us you still wish to travel, and there is space on the flight, we will reinstate your reservations and transport you.  If there is no space on the flight we will use reasonable efforts to transport you to your next or final destination but we are not obliged to do so.
5.5.2 You should check the reconfirmation requirements of any other Carriers involved in your journey with them. Where it is required, you must reconfirm with the Carrier whose Airline Designator Code appears for the flight in question on the Ticket.  We will have no liability to you if another Carrier cancels one or more reservations for any reason including but not limited to your failure to meet the reconfirmation requirements and your right to onward travel or refund will be governed by that Carrier's conditions of carriage.

5.6 CANCELLATION OF ONWARD RESERVATIONS
Please be advised that if you do not show up for any flight without advising us in advance, we may cancel your return or onward reservations and charge reasonable administrative fees. However, if you do advise us in advance of Check-in Deadlines or boarding (where you have completed all check-in formalities), we will not cancel your subsequent flight reservations.

ARTICLE 6 - CHECK-IN AND BOARDING

6.1 Check-in Deadlines are different at every airport and you are required to inform yourself about these Check-in Deadlines and honour them. We reserve the right to cancel your reservation if you do not comply with the Check-in Deadlines indicated. We or our Authorised Agents will advise you of the Check-in Deadline for your first flight with us shown on your Ticket. For any subsequent flights in your journey, you should inform yourself of the Check-in Deadlines as we and our Authorised Agent may not do so. Check-in Deadlines for our flights can be found in our timetable, or may be obtained from us or our Authorised Agents.
6.2 You must be present at the boarding gate not later than the time specified by us when you check-in.
6.3 We may cancel the space reserved for you and offload your Checked Baggage if you fail to arrive at the boarding gate in time.
6.4 We will not be liable to you for any loss or expense whatsoever incurred due to your failure to comply with the provisions of this Article.

ARTICLE 7 - REFUSAL AND LIMITATION OF CARRIAGE

7.1 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
7.1.1 In the reasonable exercise of our discretion, we may refuse to carry you or your Baggage if we have notified you in writing that we would not at any time after the date of such notice carry you or your Baggage on our flights. In this circumstance we have no liability except that you will be entitled to a refund.  
7.1.2 We may also refuse to carry you or your Baggage (without any obligation to give you prior notice) on any flight (even if you hold a valid Ticket and have a boarding pass) if one or more of the following have occurred or we reasonably believe may occur:
7.1.2.1 such action is necessary in order to comply with any applicable government laws, regulations, orders or policy;
7.1.2.2 the carriage of you and/or your Baggage may endanger or affect the safety, health, or materially affect the comfort of other Passengers or crew or disturb or appear to disturb the orderly conduct of air transport;
7.1.2.3 your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, presents or appears to present a hazard or risk to yourself, to Passengers, to crew, or the aircraft, or to property;
7.1.2.4 we believe that your mental or physical state, including your impairment from alcohol or drugs, is likely to present a source of material annoyance or discomfort to other Passengers on board the aircraft if you were allowed to proceed to travel in the class in which you are booked or in which you have agreed to travel;
7.1.2.5 you have refused to submit to a security check of yourself or your Baggage or having submitted to such a check, you fail to provide satisfactory answers to security questions asked or you fail a security profiling assessment or analysis or you tamper with or remove any security seals on your Baggage or security stickers on your boarding pass;
7.1.2.6 you have not paid in full the applicable fare, taxes, fees, charges or surcharges.
7.1.2.7 you do not appear to have valid or lawfully acquired travel documents or you appear in our opinion not to meet requisite visa requirements, you seek to enter a country through which you may be in transit for which you do not have valid travel documents (or meet the visa requirements), you destroy your travel documents during flight or between check-in and boarding or refuse to surrender your travel documents to the flight crew, against receipt, or allow us to copy your travel documents when so requested;
7.1.2.8 you present a Ticket that has been or appears to have been acquired unlawfully, has been purchased from an entity other than us or our Authorised Agent, has been reported as being lost or stolen, or is a counterfeit, or you cannot prove that you are the person named in the Ticket;
7.1.2.9 you have failed to comply with the requirements set forth in Article 3.3 above concerning Flight Coupon sequence and use, or you present a Ticket which has been issued or altered in any way, other than by us or our Authorised Agent, or the Ticket is mutilated, defaced or damaged;
7.1.2.10 you fail to observe, or obstruct or hinder, our instructions with respect to safety or security, whether prior to boarding or on board the aircraft or those of any ground staff or crew member in the performance of their duties or if you tamper or threaten to tamper with the aircraft, its equipment or any part thereof;
7.1.2.11 you have previously committed one of the acts or omissions referred to above either with us or another Carrier, and we have reason to believe that you may do so again; 
7.1.2.12 you commit a criminal offence during check-in or any of the other operations of embarkation on, or disembarkation from, your flight or disembarkation from a connecting flight or on board the aircraft before take-off or on board the aircraft on any connecting flight or while you are taking any service from us;
7.1.2.13 you use threatening, abusive, insulting, harassing  or indecent words or behave in a threatening, abusive or insulting manner to ground staff or members of the crew prior to or during boarding the aircraft or disembarkation from or on a connecting flight or on board the aircraft before take-off;
7.1.2.14 you fail to observe our instructions relating to safety or security and comfort of other Passengers (for example, amongst other things, on seating; storage of Unchecked Baggage; smoking; consumption of alcohol; use of drugs; use of electronic equipment, including mobile cellular phones, laptop computers, PDAs, portable recorders, portable radio, CD, DVD and MP3 players, electronic games or transmitting devices or cause chaos and disturbance on board the aircraft; 
7.1.2.15 you have made, or attempted to make (or appear to have made), a bomb hoax, hijack threat or any other security threat;
7.1.2.16 we have been informed (orally or in writing) by immigration or other authorities of the country to which you are traveling to or through which you may intend to transit, or of a country in which you have a Stopover planned, that you will not be permitted entry to such country even if you have valid travel documents; 
7.1.2.17 you fail, or refuse, to give us information in your possession or available to you which a governmental authority has lawfully asked us to give about you, or it appears to us that any such information you have given is false or misleading; 
7.1.2.18 if you are medically unfit to fly; 
7.1.2.19 you are, or we reasonably suspect you are, in unlawful possession of drugs.

We have no duty to make any enquiries when determining whether we believe any event under Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.19 might happen.

7.2 SPECIAL ASSISTANCE
It is recommended that unaccompanied children, or persons with reduced mobility pregnant women persons with illness or other people which we consider requiring special assistance (for example a wheelchair) arrange with us at the time of ticketing any required special assistance and comply with our applicable procedures . If your special assistance requirements change adversely subsequent to you receiving our agreement to carry you, you must advise us immediately of your change in circumstances and seek our further acceptance for carriage.  Passengers with reduced mobility who have advised us of any special requirements they may have at the time of ticketing, and been accepted by us, shall not subsequently be refused carriage on the basis of such disability or special requirements.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.2 and you should ask us how the requirements differ. 

7.3 FITNESS TO FLY
7.3.1 You must be medically fit prior to boarding the aircraft for carriage.  No medical examination is necessary unless you have any reason to suspect, or ought reasonably to know, that you have a condition which might be exacerbated by the normal operation of an aircraft or could cause you difficulty if you are unable to gain access before the end of your flight to professional medical assistance.  Where that is the case, you are obliged to seek professional medical advice before flying with us and produce to us, no later than 48 hours before the flight, a medical report form an appropriately qualified doctor which confirms your fitness to travel on all flights on which you are booked.  If you are flying to or from certain countries , local laws may stipulate that you do not need to comply with the requirements set out in this Article 7.3 and you should ask us how the requirements differ.
7.3.2 If you are taken ill during the flight for any reason (except due to reasons attributable to us or our Authorized Agent), or due to your pregnancy, you will reimburse to us any expenses incurred as a result of treatment on board the aircraft, transporting you on the ground, or treatment provided by third parties.

ARTICLE 8 - BAGGAGE

8.1 BAGGAGE ALLOWANCE
You may carry Baggage, subject to our conditions and limitations, which are available upon request from us or our Authorised Agents.

8.2 EXCESS BAGGAGE
You will be required to pay a charge for carriage of Baggage in excess of the allocated Baggage allowance. These rates are available from us upon request.

8.3 ITEMS UNACCEPTABLE AS BAGGAGE AND FRAGILE/PERISHABLE ITEMS
8.3.1 You must not include in your Baggage:
8.3.1.1 items which are likely to endanger the aircraft or persons or property on board the aircraft, such as those specified in the International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air and the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, and in our regulations (further information is available from us on request);
8.3.1.2 items the carriage of which is prohibited by the applicable laws, regulations or orders of any state to be flown from or to;
8.3.1.3 items which are reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because they are dangerous or unsafe, or because of their weight, size, shape or character, or because they are fragile or perishable having regard to, among other things, the type of aircraft being used. Information about unacceptable items is available upon request.
8.3.2 Firearms (whether real, replica or toy), pellet guns, components of fire arms, and ammunition other than for hunting and sporting purposes are prohibited from carriage as Baggage. Firearms and ammunition for hunting and sporting purposes may be accepted at our sole discretion as Checked Baggage. Firearms must be unloaded, with the safety catch on, and suitably packed. Carriage of ammunition is subject to ICAO and IATA regulations as specified in Article 8.3.1.1.
8.3.3 Weapons such as antique firearms, swords, knives and similar items may be accepted as Checked Baggage, at our sole discretion, but will not be permitted in the cabin of the aircraft.
8.3.4 You must not include in Checked Baggage money, jewellery, precious metals, computers, personal electronic devices, stored data, any medication or medical equipment which may be required in-flight or during your trip or which cannot be quickly replaced if lost or damaged, house or car keys, negotiable papers, securities or other valuable items or documents, business documents, passports and other identification documents or samples.
8.3.5 You must not include in Unchecked Baggage real, replica or toy weapons (plastic or metal), or any object which looks like a weapon or could reasonably be mistaken for a weapon, tradesman's tools, ammunition, detonators, fuses, grenades, gas and gas containers such as butane, propane, acetylene, oxygen, explosives or anything which contains explosives, catapults, cross bows, harpoon and spear guns, stun or chocking devices such as prods, ballistic conducted energy weapons, lighters shaped like fire arms, fire works, flares and other pyrotechnics (including party poppers, festive crackers and toy caps), non-safety matches, smoke generating canisters or cartridges, flammable liquid fuel such as petrol/gasoline, diesel, lighter fuel, alcohol, ethanol, aerosol spray paint, turpentine and paint thinner, alcoholic beverages exceeding 70% by volume, acids and alkalis such as wet batteries that may spill, corrosive or bleaching substances such as mercury, chlorine, disabling or incapacitating sprays such as mace, pepper, tear gas, radioactive material such as medicinal or commercial isotopes, poisons, infections or hazardous biological material such as infected blood, bacteria and viruses, material capable of spontaneous ignition or combustion, fire extinguishers,  darts, household cutlery, scissors, corkscrews, nail files, knives with blades of any length, knitting needles, paper knives, sporting bats and clubs, razor blades (except safety razors and accompanying cartridges), billiard, snooker or pool cues, hypodermic needles (except those required for medical reasons and accompanied by a medical certificate confirming the medical condition), hard sporting balls or martial arts devices.
8.3.6 You must not include in your Checked and Unchecked Baggage any other item which we specify from time to time in our Conditions of Carriage of Passengers and Baggage, Conditions of Ticket, regulations or notices. 
8.3.7 If, despite being prohibited, any items referred to in Articles 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 and 8.3.5 are included in your Baggage, we shall not be responsible for any loss or damage to such items during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply.
8.3.8 It is recommended that fragile or perishables should not be included in your checked Baggage.

8.4 RIGHT TO REFUSE CARRIAGE
8.4.1 Subject to Articles 8.3.2 and 8.3.3, we will refuse to carry as Baggage the items described in Article 8.3, and we may refuse further carriage of any such items upon discovery, regardless of whether and when we are told, or discover, the presence of such items.
8.4.2 We may refuse to carry as Baggage any item reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because of its size, shape, weight, appearance, content or character, or for safety or operational reasons, or in the interests of the comfort of other passengers. Information about unacceptable items is available upon request.
8.4.3 We may refuse to accept Baggage for carriage unless it is in our reasonable opinion properly and securely packed in suitable containers. Information about packing and containers unacceptable to us is available upon request.

8.5 RIGHT OF SEARCH
8.5.1 For reasons of safety and security we may request that you permit a search and scan of your person and a search, scan or x-ray of your Baggage. If you are not available, your Baggage may be searched, scanned or x-rayed in your absence for the purpose of determining whether you are in possession of or whether your Baggage contains any item described in Articles 8.3.1, 8.3.4 or 8.3.5 or any firearms, ammunition or weapons which have not been presented to us in accordance with Articles 8.3.2 or 8.3.3. If you are unwilling to comply with such request we may refuse to carry you and your Baggage. In the event a search or scan causes Damage to you, or an x-ray search or scan causes damage to your Baggage, we shall not be liable for such Damage unless due to our fault or negligence.
8.5.2 You must allow security checks of your Baggage by government officials, airport officials, police or military officials and Carriers involved in your carriage.
8.5.3 It is your responsibility to make yourself aware of and comply with any requirement of security authorities in other countries that require Checked Baggage to be secured in such a manner that it can be opened without the possibility of causing damage in the absence of the Passenger.  

8.6 CHECKED BAGGAGE
8.6.1 Upon delivery to us of your Baggage which you wish to check, we will take custody of, and issue a Baggage Identification Tag for, each piece of your Checked Baggage.
8.6.2 Checked Baggage should have your name or other personal identification (including a contact telephone number) affixed to it.
8.6.3 Checked Baggage will, whenever possible, be carried on the same aircraft as you, unless we decide for safety, security or operational reasons to carry it on an alternative flight. If your Checked Baggage is carried on an alternative flight we will deliver it to you at the address you have provided to us, unless applicable law at the place of collection requires you to be present for customs clearance, or the reason for carriage of the Checked Baggage on an alternative aircraft related to the size, weight or character of the Checked Baggage or your failure to comply with these Conditions of Carriage.
8.6.4 Unless we decide that your Checked Baggage will not be carried on the same aircraft as you, we will not carry your Checked Baggage if you fail to board the aircraft on which it is loaded or, having boarded, you leave the aircraft before take-off or at a point of transit, without re-boarding.
8.6.5 You must ensure that your Checked Baggage is sufficiently robust and well secured to withstand the usual and normal rigours of carriage by air without sustaining damage (except for fair wear and tear).

8.7 UNCHECKED BAGGAGE
8.7.1 We may specify maximum dimensions and/or weight for Unchecked Baggage which you carry on to the aircraft.  In any case, Unchecked Baggage which you carry onto the aircraft must fit under the seat in front of you or in an enclosed storage compartment in the cabin of the aircraft. If your Baggage cannot be stored in this manner, or is of excessive weight, or is considered unsafe for any reason, it must be carried as Checked Baggage, subject to Articles 8.2 and 8.3.
8.7.2 Objects not suitable for carriage in the cargo compartment (such as delicate musical instruments), and which do not meet the requirements in Article 8.7.1 above, will only be accepted for carriage in the cabin of the aircraft if you have given us notice sufficiently  in advance of check-in and permission has been granted by us. You may be required to pay a separate charge for this service and we have no obligation to allow you to use this service.

8.8 COLLECTION AND DELIVERY OF CHECKED BAGGAGE
8.8.1 Subject to Article 8.6.3, you are required to collect your Checked Baggage as soon as it is made available at your destination or Stopover. Should you not collect it promptly upon its  availability at your destination or Stopover, we may charge you a reasonable storage fee which shall be determined by us. Should your Checked Baggage not be claimed within three (3) months of the time it is made available, we may dispose of it  without notice or any liability to you.
8.8.2 Only the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag is entitled to delivery of the Checked Baggage. We accept no responsibility for checking the identity or authority of the bearer of the Baggage Check and Baggage Identification Tag or for checking that such person has any right to collection.  
8.8.3 If a person claiming Checked Baggage is unable to produce the Baggage Check and identify the Baggage by means of a Baggage Identification Tag, we will deliver the Baggage to such person only on condition that he or she establishes to our satisfaction his or her right to the Baggage.

8.9 ANIMALS
We reserve the right, at our absolute discretion, to refuse to carry any animals.  If we agree to carry any animals they will be carried subject to the following conditions:
8.9.1 You must ensure that animals such as dogs, cats and falcons and other pets, are properly crated with necessary supplies of food and water (or carried in a container complying with any applicable legal requirements) and accompanied by valid health and vaccination certificates, entry permits, transit and exit permits and other documents required by countries of entry or transit, failing which they will not be accepted for carriage. Such carriage may be subject to additional conditions specified by us, which are available on request.
8.9.2 If accepted as Baggage, the animal, together with its container and food, shall not be included in your free Baggage allowance, but shall constitute excess baggage, for which you will be obliged to pay the applicable rate prior to your animal being accepted for carriage.
8.9.3 Guide dogs accompanying Passengers with disabilities will be carried free of charge in addition to the normal free baggage allowance, subject to conditions specified by us, which are available on request.
8.9.4 Where carriage is not subject to the liability rules of the Convention, we are not responsible for injury to or loss, sickness or death of an animal which we have agreed to carry.
8.9.5 We will have no liability in respect of any such animal not having all the necessary exit, entry, health and other documents with respect to the animal's entry into or passage through any country, state or territory and the person carrying the animal must reimburse us for any fines, costs, losses or liabilities reasonably imposed or incurred by us as a result.  You will be solely responsible for making the necessary arrangements for any animal you attempt to carry on the aircraft and to which carriage has been refused.  Furthermore, we will have no liability to you if you are unable to travel as a result of the refusal of carriage to any animal you attempt you carry on the aircraft

8.10 ITEMS REMOVED BY AIRPORT SECURITY PERSONNEL
We will not be responsible for, or have any liability in respect of, articles removed from your Baggage, and/or retained, by airport security personnel.

ARTICLE 9 - SCHEDULES, DELAYS, CANCELLATION OF FLIGHTS

9.1 SCHEDULES
9.1.1 The flight times shown in timetables may change between the date of publication (or issue) and the date you actually travel.  We do not guarantee them to you and they do not form part of your contract with us.
9.1.2 Before we accept your booking, we or our Authorised Agent will notify you of the scheduled flight time in effect as of that time, and it will  be shown on your Ticket.  It is possible we may need to change the scheduled flight time subsequent to issuance of your Ticket.  If you provide us with your contact information, we or our Authorised Agent will endeavour to notify you of any such changes.  If, after you purchase your Ticket, we make a significant change to the scheduled flight time, which is not acceptable to you, and we are unable to book you on an alternate flight which is acceptable to you, you will be entitled to a refund in accordance with Article 10.2.

9.2 CANCELLATION, REROUTING, DELAYS, ETC.
9.2.1 We will take all reasonable necessary measures to avoid delay in carrying you and your Baggage.  In the exercise of these measures and in order to prevent a flight cancellation, in exceptional circumstances we may arrange for a flight to be operated on our behalf by an alternative carrier and/or aircraft without however accepting the obligation to make such arrangement.
9.2.2 If we cancel a flight due to be operated by us, fail to operate a flight reasonably according to the schedule, fail to stop at your destination or Stopover destination, or cause you to miss a connecting flight operated by us on which you hold a confirmed reservation, we shall, at your option, either:
9.2.2.1 carry you and your Baggage at the earliest opportunity on another of our scheduled services on which space is available in the class in which you were originally booked without additional charge and, where necessary, extend the validity of your Ticket; or
9.2.2.2 within a reasonable period of time re-route you and your Baggage to the destination shown on your Ticket by our own services or those of another carrier, or by other mutually agreed means and class of transportation without additional charge. If the fare, charges and exceptional circumstances surcharges for the revised routing are lower than what you have paid, we shall refund the difference; or
9.2.2.3 make a refund in accordance with the provisions of Article 10.2.
9.2.3 Upon the occurrence of any of the matters set out in Article 9.2.2, except as otherwise provided by the Convention or other applicable laws, rules or regulations, the options outlined in Article 9.2.2.1 to 9.2.2.3 are the sole and exclusive remedies available to you and we shall have no further liability to you.
9.2.4 Where your flight is due to be operated by us from an airport within the EU and has been cancelled or delayed for at least four (4) hours or you have been downgraded on an involuntary basis you may be entitled to certain rights and we will inform you about those rights when they arise. 

9.3 DENIED BOARDING COMPENSATION
9.3.1 If we are unable to provide previously confirmed space on a flight operated by us in the class in which you are booked and for which you have met all applicable Check-in Deadlines and boarding deadlines, we shall provide compensation to those Passengers denied boarding in accordance with applicable law and our denied boarding compensation policy. A copy of our denied boarding compensation policy is available upon request.  Apart from this, we will have no liability to you for any loss or expense whatsoever.
9.3.2 Where you are denied boarding from a flight operated by us from an airport within the EU, in circumstances where you hold a Confirmed Reservation, have met the applicable Check-in Deadline and are not precluded from boarding by reason of application of these Conditions of Carriage or for other reasonable grounds, and are not traveling free of charge or on a reduced fare not generally available to the public, you may be entitled to benefits and we will inform you about those rights when they arise.

ARTICLE 10 - REFUNDS

10.1 GENERAL
We will refund a Ticket or any unused portion, in accordance with the applicable fare rules or Tariffs, as follows:
10.1.1 Except as otherwise provided in this Article, we shall be entitled to make a refund either to the person named in the Ticket or to the person who has paid for the Ticket, upon presentation of proof of such payment.
10.1.2 If a Ticket has been paid for by a person other than the Passenger named in the Ticket, and the Ticket indicates that there is a restriction on refund, we shall make a refund only to the person who paid for the Ticket, or to that person's order.
10.1.3 Except in the case of a lost Ticket, refunds will only be made on surrender to us of the Ticket and all unused Flight Coupons.  This requirement will not apply where your Ticket is an Electronic Ticket.

10.2 INVOLUNTARY REFUNDS
10.2.1  If we: (i) cancel a flight; (ii) fail to operate a flight reasonably according to schedule; (iii) fail to carry you on a flight for which you have a confirmed reservation and have met the Check-in Deadline and applicable boarding deadline and you have not been refused carriage for reasons permitted by these Conditions of Carriage; (iv) fail to stop at your destination or Stopover; or (v) cause you to miss a connecting flight on which you hold a confirmed reservation and adequate time existed to make the connection between the original scheduled time of arrival of your flight and the departure time of the connecting flight, the amount of the refund shall be, unless otherwise specified by appropriate law:
10.2.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid);
10.2.1.2 if a portion of the Ticket has been used, not less than the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used.

10.3 VOLUNTARY REFUNDS
10.3.1 If you are entitled to a refund of your Ticket for reasons other than those set out in Article 10.2, the amount of the refund shall be:
10.3.1.1 if no portion of the Ticket has been used, an amount equal to the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid), less any reasonable service charges or cancellation fees;
10.3.1.2 if a portion of the Ticket has been used, an amount equal to the difference between the fare paid (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) and the applicable fare calculated by us (including taxes, fees, charges and exceptional circumstances surcharges paid) for travel between the points for which the Ticket has been used, less any reasonable service charges or cancellation fees.

10.4 RIGHT TO REFUSE REFUND
10.4.1 We may refuse a refund where application is made after the expiry of the validity of the Ticket.
10.4.2 We may refuse a refund on a Ticket which has been presented to us, or to Government officials, as evidence of intention to depart from that country, unless you establish to our satisfaction that you have permission to remain in the country or that you will depart from that country by another carrier or another means of transport.
10.4.3 We will not give a refund on a Ticket for any flight on which you have been refused carriage or from which you have been disembarked due to your conduct on board the aircraft.

10.5 CURRENCY
We reserve the right to make a refund in the same manner and the same currency used to pay for the Ticket.

10.6 NO OTHER RIGHTS
Unless we expressly state otherwise in these Conditions of Carriage, the rights to a refund set out in this Article 10 represent your only rights against us if your carriage does not take place for any reason whatsoever and we will have no other liability to you for any loss or expense whatsoever.

ARTICLE 11 - CONDUCT ABOARD AIRCRAFT

11.1 GENERAL
You will not at any time, conduct yourself aboard the aircraft in any manner likely to endanger or threaten (whether by hoax threats or otherwise) the aircraft or any person or property on board; obstruct, hinder or interfere with the crew in the performance of their duties; fail to comply with or contravene any instructions or direction of the crew, whether oral or by notice, including but not limited to those with respect to smoking, alcohol or drug consumption, security and safety or use of electronic equipment; or behave in a manner which causes or is likely to cause discomfort, distress, inconvenience, damage or injury to other passengers, the crew or property. If, in our reasonable opinion, you conduct yourself on board the aircraft in any of these ways, we may take such measures as we deem reasonably necessary to prevent continuation of such conduct, including restraint. You may be disembarked and refused onward carriage at any point with no liability to us, and may be prosecuted for offences committed on board the aircraft.

11.2 PAYMENT OF DIVERSION & OTHER COSTSIf, as a result of conduct by you of the sort mentioned in Article 11.1 we decide, in the exercise of our reasonable discretion, to divert the aircraft for the purpose of offloading you and/or your Baggage, you must pay all costs resulting from that diversion and, in addition, you must reimburse us for any costs we incur as a result of delaying the aircraft for the purpose of removing you and/or your Baggage.  You must also reimburse to us any costs we incur in order to: (i) repair or replace any property lost, damaged or destroyed by you; and (ii) compensate any passenger or crew member affected by your actions. 

11.3 ELECTRONIC DEVICESFor safety reasons, we may forbid or limit operation aboard the aircraft of electronic equipment, including, but not limited to, cellular telephones, laptop computers, portable recorders, portable radios, CD players, electronic games or transmitting devices, including radio controlled toys and walkie-talkies. Operation of hearing aids and heart pacemakers is permitted.

ARTICLE 12 - ARRANGEMENTS FOR ADDITIONAL SERVICES

12.1 If we make arrangements for you with any third party to provide any services other than carriage by air, or if we issue a ticket or voucher relating to transport or services (other than carriage by air) provided by a third party such as surface transportation, hotel reservations or car rental, in doing so we act only as your agent. The terms and conditions of the third party service provider will apply.
12.2 If we are also providing surface transport to you, other conditions may apply to such surface transport. Such conditions are available from us upon request.  We will have no liability to you for any surface transportation or other services we arrange for you under Article 12.1, unless caused solely by our negligence.

ARTICLE 13 - ADMINISTRATIVE FORMALITIES

13.1 GENERAL
13.1.1 You are responsible for obtaining and holding all required travel documents and visas and for complying with all applicable laws, regulations, orders, demands and travel requirements of all countries to be flown from, into or through which you transit.
13.1.2 We shall not be liable for the consequences to any Passenger resulting from his or her failure to obtain such documents or visas or to comply with such laws, regulations, orders, demands, requirements, rules or instructions.

13.2 TRAVEL DOCUMENTS
Prior to travel, you must present all exit, entry, health and other documents required by law, regulation, order, demand or other requirement of the countries concerned, and permit us to take and retain copies thereof. We reserve the right to require you to present to us any of these documents at any time during your carriage and to refuse carriage of you and your Baggage if you do not comply with these requirements, or your travel documents do not appear to be in order, even if you have started or completed part of your carriage before it becomes clear to us that you have not complied with this Article 13.2.

13.3 REFUSAL OF ENTRY
If you are denied entry into any country (including a country through which you are transiting en route to your final destination), you will be responsible to pay any fine or charge, and to reimburse any fine or charge assessed against us by the Government concerned, and for reimbursing us for the cost of transporting you (and an escort, if required) from that country. The fare collected for carriage to the point of refusal or denied entry will not be refunded by us.

13.4 PASSENGER RESPONSIBLE FOR FINES, DETENTION COSTS, ETC.
If we are required to pay any fine, penalty detention costs, removal expenses, escorting charges, costs of tickets issued for you or to incur any other expenditure by reason of your failure to comply with laws, regulations, orders, demands or other travel requirements of the countries you have traveled to or because you have failed or to produce the required documents on seeking entry to a country, you shall reimburse us in full on demand any amount so paid or expenditure so incurred. We may apply towards such payment or expenditure the value of any unused carriage on your ticket, or any of your funds in our possession

13.5 CUSTOMS INSPECTION
If required, you shall attend inspection of your Baggage, by customs or other Government officials. We are not liable to you for any loss or damage suffered by you in the course of such inspection or through your failure to comply with this requirement.

13.6 SECURITY INSPECTION
You shall submit to any security checks, searches and scans by Governments, airport officials, Carriers handling agents, police or military officials or by us. 

13.7 CONFISCATED TRAVEL DOCUMENTS
We will not be liable to you for the return of any of your travel documents, identification documents or Tickets confiscated by any other Carrier or any governmental or other authority.

ARTICLE 14 - SUCCESSIVE CARRIERS

Carriage to be performed by us and other Carriers under one Ticket or a Conjunction Ticket is regarded as a single operation for the purposes of the Convention. However, your attention is drawn to Article 15.5.1.

ARTICLE 15 - LIABILITY FOR DAMAGE

15.1 DEATH OF OR INJURY TO PASSENGERS
15.1.1 Subject as provided in Articles 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 and 15.5, our liability for proven damages sustained in the event of death, or any other bodily injury suffered by a Passenger in the event of an accident shall not be subject to any financial limit, be it defined by law, the Convention, other convention or contract. 
15.1.2 For any damages up to 113,000 Special Drawing Rights (SDRs) (or the equivalent in local currency), we shall not exclude or limit our liability by proving that we and our agents have taken all necessary measures to avoid the damage or that it was impossible for us or our agents to take such measures.  Where the Montreal Convention applies, we shall not be liable for damages to the extent they exceed 113,000 Special Drawing Rights (or the equivalent in local currency) if we prove that such damage was not due to negligence or other wrongful act or omission by us or our servants or agents, or was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.
15.1.3 Notwithstanding the provisions of Article 15.1.1 and 15.1.2, if we prove that the damage was caused by, or contributed to by, the negligence of the injured or deceased Passenger (or the person claiming compensation), we may be exonerated wholly or partly from our liability in accordance with applicable law. 
15.1.4 Where required by law, we agree to make advance payments to you or your heirs subject to the following terms and conditions:
15.1.4.1 the person receiving payment is a natural person (that is to say physical person in the ordinary sense of the word as opposed to legal persons such as corporations);
15.1.4.2 you are, or the person receiving payment is, entitled to compensation under applicable laws;
15.1.4.3 payments will be made only in respect of immediate economic needs;
15.1.4.4 the amount of a payment will be proportional to the economic hardship being suffered as a result of the death, wounding or bodily injury, save that, in the case of death, it will not be less than 15,000 SDRs or equivalent in local currency per Passenger;
15.1.4.5 payment will not be made later than fifteen (15) Days after the identity of the person entitled to compensation has been confirmed under applicable laws provided satisfactory proof of such confirmation has been presented to us.
15.1.4.6 no person will be entitled to receive a payment if he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates by his or her negligence;
15.1.4.7 the recipient of any payment will be obliged to return all payments received if proof is produced that the recipient has ceased to be able to comply at all times with Article 15.1.4.2 or he or she or the Passenger to whom the payment relates, caused or contributed to the Damage to which the payment relates;
15.1.4.8 payments will be off-set against any subsequent sums payable in respect of our liability under applicable laws;
15.1.4.9 except for payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in respect of death, a payment made under this Paragraph 15.1.4 will not exceed the maximum damages for which we may be liable to pay the recipient;
15.1.4.10 the making of a payment will not constitute recognition or admission of liability by us;
15.1.4.11 no payment will be made unless the person receiving payment gives us a signed receipt which also acknowledges the applicability of Articles 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 and 15.1.4.10 and signs appropriate release and indemnity documents prescribed by us; and
15.1.4.12 unless in conflict with any applicable law, and subject to payment of the minimum sum specified in Article 15.1.4.4 in the case of death, our decision in relation to the payment amount will be final and binding.
15.1.5 We are not responsible for any illness, injury or disability, including death, attributable to your physical or general health condition or for the aggravation of such condition.
15.1.6 Please take notice that a number of medical studies indicate that there may be an association between prolonged immobility when traveling and the formation of blood clots in the legs (DVT). Although this is not a frequent occurrence, there are certain inherited and lifestyle factors which may increase the chance of this happening. If you have any concern about this issue you should consult your doctor before traveling.

15.2 BAGGAGE
15.2.1 We will not be liable for Damage to Unchecked Baggage unless we caused the Damage by our negligence and such negligence is proved by the Passenger or the person claiming compensation.
15.2.2 We will not be liable for Damage to Baggage resulting from the inherent defect, quality or vice of the Baggage.  Likewise, we will not be liable for fair wear and tear of Baggage resulting from the usual and normal rigors of transportation by air.
15.2.3 We are not liable for damage during carriage that is not international carriage to which a Convention would apply to any item included in your Baggage which you are prohibited from including in your Baggage by Article 8.3.
15.2.4 Our liability for Damage to Baggage is limited to the maximum amounts stated in Articles 15.2.4.1 to 15.2.4.5 unless you prove that the Damage resulted from our act or omission either done with the intention of causing Damage or recklessly and with knowledge that Damage would probably result.  You may wish to make a special declaration of value (see Article 15.2.5) or buy yourself insurance to cover instances where the actual value or replacement cost of your Checked Baggage or Unchecked Baggage exceeds our liability.
15.2.4.1 The maximum amount of 332 Special Drawing Rights (approximately US$400 or equivalent in local currency) per Passenger applies to Damage to Unchecked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage; 
15.2.4.2 The maximum amount of 17 Special Drawing Rights (approximately US$20 or equivalent in local currency) per kilogram, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to Checked Baggage where the Warsaw Convention applies to your carriage;
15.2.4.3 The maximum amount of 1131 Special Drawing Rights (approximately US$ 1800 or equivalent in local currency) per Passenger, or any higher sum agreed by us pursuant to Article 15.2.5, applies to Damage to both Unchecked and Checked Baggage where the Montreal Convention applies to your carriage;
15.2.4.4 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage laid down by local law applies to your Baggage where local law applies to your carriage instead of the Warsaw Convention or the Montreal Convention. 
15.2.4.5 The maximum limit of liability for Damage to both Unchecked and Checked Baggage specified in Articles 15.2.4.1 and 15.2.4.2 apply to Damage to Unchecked Baggage and Checked Baggage respectively where neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies to your carriage and no limit of our liability is laid down by applicable local law.
15.2.5 We will increase our liability to you for Damage to Checked Baggage to an amount specified by you and agreed by us at the time you hand your Checked Baggage to us at check-in, but only if you pay to us an additional charge calculated in accordance with our regulations.  This is known as a “special declaration of value”.  Please ask us for details of the applicable charges if you want to use this option.
15.2.6 If the weight of your Checked Baggage is not recorded on the Baggage Check, we will presume that it is not more than the free baggage allowance for the class of carriage for which you were booked.
15.2.7 Where carriage of your Baggage is performed by successive airlines and either the Warsaw Convention or the Montreal Convention applies to that carriage, you are entitled to make a claim against us only if (a) you are the passenger and we are the first carrier or (b) you are the passenger and we are the last carrier or (c) the Damage occurred during the carriage of Baggage by us.

15.3 DELAY IN THE CARRIAGE OF PASSENGERS
Our liability for Damage caused by delay in your carriage by air is limited by the Warsaw Convention and the Montreal Convention.  Where neither of those Conventions applies, we will have no liability to you for delay, except as provided in these Conditions of Carriage.

15.4 PROCESSING OF BAGGAGE CLAIMS
15.4.1 All claims for compensation for Damage to Baggage must be accompanied by an itemised list identifying each affected item by description, manufacturer and age, together with satisfactory proof of purchase or ownership for all such items.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency), or is more than 5 years old and has a claim value of less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.2 In the case of a compensation claim concerning physical damage to Baggage, you must retain and, allows us examine the affected Baggage so that we may assess the nature, extent and repairability of that damage.
15.4.3 If you wish to claim the cost of replacement of an individual item which forms part of a claim for compensation for Damage to Baggage, you must consult us and we must agree in writing before you incur such cost otherwise we may not include the cost in any compensation payable.  This requirement will not apply where the total cost of replacement items does not exceed US$50 (or equivalent in local currency).  Proof of purchase of all replacement items must accompany your claim.  Proof of purchase will not be required in relation to any item which costs less than US$50 (or equivalent in local currency).
15.4.4 For all claims for compensation concerning Baggage, you must provide us with any information we may request to assess the eligibility of your claim for compensation and the amount of any compensation payable.
15.4.5 You must sign a statement of truth regarding the facts of your claim for Damage to Baggage and an appropriate release and indemnity document before we pay any compensation to you.
15.4.6 Failure by you to fully comply with the relevant requirements of Article 15.4 may adversely affect the availability and the amount of any compensation to which you may be entitled.

15.5 GENERAL
15.5.1 If we issue a ticket or if we check Baggage for carriage on another carrier, we do so only as agent for the other Carrier.  Nevertheless, with respect to Checked Baggage, you may make a claim against the first or last Carrier.
15.5.2 We are not liable for any damage arising from our compliance with or your failure to comply with applicable laws or Government rules and regulations.
15.5.3 Except as may be specifically provided otherwise in these Conditions of Carriage or by applicable law, we shall be liable to you only for recoverable compensatory damages for proven losses.
15.5.4 The contract of carriage, including these Conditions of Carriage and exclusions or limits of liability, applies to our authorised agents, servants, employees and representatives to the same extent as it and they apply to us.  The total amount recoverable from us and from such authorised agents, employees, representatives and persons shall not exceed the amount of our own liability, if any.
15.5.5 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws unless otherwise expressly stated.
15.5.6 Nothing in these Conditions of Carriage shall waive any exclusion or limitation of our liability or any defence available to us under the Convention or applicable laws as against any public social insurance body or any person who is liable to pay compensation or has paid compensation in respect of the death, wounding or other bodily injury of a Passenger.
15.5.7 We reserve the right to amend these Conditions of Carriage from time to time and such amended Conditions of Carriage shall be effective and valid from the date of amendment.

15.6 ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY
Where your journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of origin, you are advised that the Warsaw Convention or the Montreal Convention may be applicable to your entire journey, including any section entirely within the country of origin or destination.Where the Montreal Convention is applicable, the airline is liable for proven damages for death or personal injury, and certain defences to liability specified by that Convention will be inapplicable for damages not exceeding 113,000 SDRs or equivalent in local currency.Where the Montreal Convention is not applicable, the conditions of carriage of many airlines (including Etihad, as specified in Article 15.1.1) provide that the liability for death or bodily injury will not be subject to any financial limit defined by the Warsaw Convention and that, in respect of such damage up to a maximum of 113,000 SDRs or equivalent in local currency, any defence to liability based on proof that they have taken all necessary measures will not apply.  Where no such provisions are included in the airline's conditions of carriage, please note that; (i) for such Passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the USA, the Warsaw Convention and special contracts of carriage embodied in applicable Tariffs provide that the liability of certain airlines, parties to such special contracts, for death of or personal injury to Passengers is limited in most cases to proven damages not to exceed US$75,000 per Passenger, and that this liability up to such limit will not depend on negligence on the part of the airline; and (ii) for such Passengers travelling by an airline not a party to such special contracts or on a journey to which the Warsaw Convention applies which is not to, from or having an agreed stopping place in the USA, the liability of the airline for death or personal injury to Passengers is limited in most cases to US$10,000 or US$20,000; and (iii) some countries impose higher limits than those stated in (i) and (ii).The names of airlines or parties to such special contracts of the type mentioned in (i) above, are available at all ticket offices of such airlines and may be examined on request.

Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the airline's liability under the Warsaw Convention or the Montreal Convention or such special contracts of carriage of the type mentioned in (i) above. For further information, please consult your airline or insurance company representatives.

Note: The limit of liability of US$75,000 specified in (i) above of this Article 15.6 is inclusive of legal fees and costs except that, in case of a claim brought in a state where a provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit will be the sum of US$58,000 exclusive of legal fees and costs.

ARTICLE 16 - TIME LIMITATION ON CLAIMS AND ACTIONS

16.1 NOTICE OF CLAIMS
Acceptance of Baggage by the bearer of the Baggage Check without complaint at the time of delivery is sufficient evidence that the Baggage has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage, unless you prove otherwise.If you wish to file a claim or an action regarding Damage to Checked Baggage, you must notify us forthwith after you discover the Damage, and at the latest, within seven (7) Days of receipt of the Checked Baggage or in the case of lost baggage within seven (7) days of the date the Checked Baggage should have arrived.  If you wish to file a claim or an action regarding delay of Checked Baggage, you must notify us within twenty-one (21) Days from the date the Checked Baggage has been placed at your disposal. Every such notification must be made in writing.

16.2 LIMITATION OF ACTIONSAny right to damages shall be extinguished if an action is not brought within two (2) years of the date of your arrival at destination, or the date on which the aircraft was scheduled to arrive, or the date on which the carriage stopped. The method of calculating the period of limitation shall be determined by the law of the court where the case is heard.

ARTICLE 17 - OTHER CONDITIONS

Carriage of you and your Baggage is also provided in accordance with certain other regulations and conditions applying to or adopted by us. These regulations and conditions as varied from time to time are important. They concern among other things:

(i) the carriage of unaccompanied minors, pregnant women, and sick passengers,
(ii) restrictions on use of electronic devices and items;
(iii) the on board consumption of alcoholic beverages.

Regulations concerning these matters are available from us upon request. 

ARTICLE 18 - INTERPRETATION

The title of each Article of these Conditions of Carriage is for convenience only, and is not to be used for interpretation of the text.

The authentic text of these Conditions of Carriage is the English language; translations into any other language or languages is provided only for convenience of reference.