ทั่วไป

ข้อ 1 - ความหมายของคำในเงื่อนเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อคุณอ่านเงื่อนไขนี้ โปรดทราบว่าคำว่า:

"เรา", "ของเรา" "ตัวเรา" และ "พวกเรา" นั้น จะหมายถึงสายการบินเอทิฮัด

"คุณ", "ของคุณ" และ "ตัวคุณ” จะหมายถึงบุคคลต่าง ๆ (ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก หรือทารก) ที่เดินทาง หรือจะเดินทางไปกับเครื่องบิน โดยใช้บัตรโดยสาร ยกเว้นลูกเรือ (โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับ "ผู้โดยสาร")

"สถานที่หยุดพักที่ตกลงไว้" หมายถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสาร หรือแสดงไว้ในตารางการบินว่าเป็นสถานที่หยุดพักในเส้นทางของคุณ ยกเว้นสถานที่ต้นทางและปลายทาง

"รหัสสายการบิน" หมายถึงตัวอักษร หรืออักขระสองหรือสามตัว ที่ใช้เพื่อระบุถึงผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

"ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต" หมายถึงตัวแทนขายบัตรสำหรับผู้โดยสาร (ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งอื่น ๆ ด้วย) ที่ได้รับมอบหมายจากเรา ให้เป็นตัวแทนของเราในการจัดจำหน่ายการบริการขนส่งทางอากาศ

"สัมภาระ" หมายถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่คุณนำติดตัวเดินทางไปพร้อมกับคุณ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สัมภาระจะประกอบด้วยสัมภาระที่ตรวจสอบและสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ

"การตรวจสอบสัมภาระ" หมายถึงบริการส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณ

"ป้ายการยืนยันสัมภาระ" หมายถึงเอกสารที่ออกให้แก่คุณเพื่อยืนยันสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณ

"ผู้ให้บริการขนส่ง" หมายถึงผู้ให้บริการการขนส่งทางอากาศรายอื่น ๆ นอกจากเรา ซึ่งจะมีหมายเลขสายการบินแสดงอยู่บนบัตรโดยสารของคุณ หรือบัตรโดยสารร่วม

"สัมภาระที่ตรวจสอบ" หมายถึงสัมภาระที่เราเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบินเพื่อเดินทาง และเราจะออกป้ายตรวจสอบสัมภาระหรือป้ายยืนยันสัมภาระให้คุณ

"กำหนดการเช็คอิน" หมายถึงช่วงเวลาที่เรากำหนดให้คุณต้องดำเนินการเช็คอินให้เรียบร้อย และรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ

"เงื่อนไขของสัญญา" หมายถึงข้อความที่อยู่ในหรือแนบมาพร้อมกับบัตรโดยสาร หรือใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางของคุณ ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการการขนส่ง

"บัตรโดยสารร่วม" หมายถึงบัตรโดยสารที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ออกให้แก่คุณร่วมกับบัตรโดยสารอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาการบริการขนส่งฉบับเดียว"อนุสัญญา" หมายถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้

- อนุสัญญาเพื่อการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ลงนามที่กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอ)
- อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955
- อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขโดยเพิ่มระเบียบการหมายเลข 1 แห่งมอนทรีออล (1975)
- ข้อตกลงวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและเพิ่มระเบียบการหมายเลข 2 แห่งมอนทรีออล (1975)
- อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและเพิ่มระเบียบการหมายเลข 4 แห่งมอนทรีออล (1975)
- อนุสัญญากัวดาลาจาราเพิ่มเติม (1961)
- อนุสัญญาเพื่อการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ ลงนามที่มอนทรีออล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 1999 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าพิธีสารมอนทรีออล)

"คูปอง" หมายถึงเอกสารกระดาษที่ระบุว่า "คูปองเที่ยวบิน" หรือ "คูปองผู้โดยสาร" ที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากเราออกให้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารของคุณ

"ความเสียหาย" หมายถึงการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุบนเครื่องบิน หรือในระหว่างการขึ้นและลงเครื่องบิน และยังหมายความถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลาย หรือความเสียหายหรือสูญเสียต่อสัมภาระบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางอากาศ หรือในระหว่างที่สัมภาระอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการด้วย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าในการเดินทางขนส่งทางอากาศ ของผู้โดยสารหรือสัมภาระด้วย

"วัน" หมายถึงวันตามปฏิทิน รวมถึงวันทั้งเจ็ดวันของสัปดาห์ ในกรณีที่ใช้กับการแจ้งเตือน จะไม่นับวันที่มีการออกคำแจ้งเตือน และในกรณีที่ใช้กับการกำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้บัตรโดยสารได้ จะไม่นับวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือวันที่เที่ยวบินแรกออกเดินทาง

"บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึงรายการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลการจองบัตรโดยสารของเรา ซึ่งบันทึกการจองบัตรโดยสารของคุณเอาไว้ โดยที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ได้ออกเป็นใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางให้คุณ

"ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทาง" หมายถึงใบรับที่มีเครื่องหมายดังกล่าว หรือมีเครื่องหมาย
"ใบรับ/กำหนดการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร" หรือ "ใบรับ/กำหนดการเดินทาง" ซึ่งเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ออกให้แก่คุณทางอีเมล โทรสาร โดยการมอบให้โดยตรง ทางไปรษณีย์ หรือทางการขนส่ง

"คูปองเที่ยวบิน" หมายถึงกระดาษเอกสารที่มีเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราออกให้คุณ ในฐานะส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร และมีการระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางซึ่งคุณมีสิทธิเดินทาง หรือรายการอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลการจองของเราที่บันทึกการจองของคุณในเที่ยวบินนั้น

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ไม่ปกติและไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ทำให้เกิดผลตามมาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้จะดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม

"ผู้โดยสาร" จะหมายถึงบุคคลต่าง ๆ (ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก หรือทารก) ที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินโดยใช้บัตรโดยสาร ยกเว้นลูกเรือ (โปรดดูรายคำอธิบายเกี่ยวกับ "คุณ" "ของคุณ"และ "ตัวคุณ”)
"คูปองผู้โดยสาร" หรือ "ใบรับสำหรับผู้โดยสาร" หมายถึงเอกสารที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายออกให้แก่คุณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร

"สิทธิพิเศษถอนเงิน" หมายถึงบัญชีระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สิทธิประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับค่าของสกุลเงินชั้นนำหลาย ๆ สกุล ค่าสกุลเงินของสิทธิพิเศษถอนเงินนั้นจะไม่คงที่ และจะมีการคำนวณใหม่ทุก ๆ วันทำการของธนาคาร ธนาคารชั้นนำส่วนใหญ่จะทราบค่าเหล่านี้ และจะรายงานในเอกสารทางการเงินชั้นนำอยู่เสมอ

"การหยุดพักค้างคืน" หมายถึงตารางการหยุดพักระหว่างการเดินทางเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป ณ จุดระหว่างสถานที่ออกเดินทางเป็นครั้งแรก และสถานที่สุดท้ายของการเดินทาง

"ค่าพิกัดอัตราภาษีศุลกากร" หมายถึงค่าโดยสาร ค่าบริการที่เราได้ประกาศ ไว้และ/หรือเงื่อนไขการให้บริการขนส่งต่าง ๆ ที่ได้นำส่งให้แก่หน่วยงานทางการที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้

"บัตรโดยสาร" หมายถึงกระดาษเอกสารที่มีเครื่องหมาย"บัตรโดยสารและการตรวจสอบสัมภาระ"ที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายออกให้คุณร่วมกับคูปองต่าง ๆ หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

"สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ" หมายถึงสัมภาระอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัมภาระที่ตรวจสอบซึ่งคุณนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

ข้อ 2 - การใช้บริการ

2.1 ทั่วไป
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 2.2 และ 2.4 เงื่อนไขในการให้บริการของเราจะใช้กับการขนส่งทุกเที่ยวบินหรือเซ็กเมนต์ของเที่ยวบิน ที่เราเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งรหัสสายการบินของเราจะปรากฏอยู่ในช่อง "ผู้ให้บริการขนส่ง" ในบัตรโดยสารของคุณ ซึ่งทำให้เรามีความรับผิดทางกฎหมายต่อคุณ

2.2 การให้บริการแบบเหมาลำ
ถ้าการขนส่งเป็นไปตามข้อตกลงเช่าเหมาลำ เงื่อนไขการบริการขนส่งเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อตกลงหรือบัตรโดยสารเช่าเหมาลำเท่านั้น

2.3 เที่ยวบินร่วม
ในบางบริการ เราอาจจัดการร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ซึ่งจะเรียกว่า "เที่ยวบินร่วม" ซึ่งหมายความว่าแม้คุณจะทำการจองกับเราและได้รับบัตรโดยสารที่มีชื่อหรือรหัสสายการบิน ที่ระบุว่าเราเป็นผู้ให้บริการ แต่ผู้ที่ดำเนินการบินอาจจะเป็นสายการบินอื่นได้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการบังคับใช้ตามเงื่อนไขของสัญญาของผู้ให้บริการขนส่งเหล่านั้น และเราจะแจ้งชื่อสายการบินที่จะเป็นผู้ดำเนินการบินเมื่อคุณทำการจอง (หรือหากคุณจองผ่านตัวแทนของเราที่ได้รับมอบหมาย เราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าตัวแทนได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คุณทราบ) ในกรณีเกิดความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารต้องรออยู่ในเครื่องบิน ณ สนามบินในสหรัฐอเมริกา จะมีการใช้แผนฉุกเฉินของผู้ให้บริการขนส่ง

2.4 กฎหมายที่เหนือกว่า
จะมีการบังคับใช้ตามเงื่อนไขการให้บริการขนส่งเหล่านี้ เว้นแต่จะขัดต่อพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือกฎหมายที่ใช้อยู่ ในกรณีดังกล่าวให้ถือตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือกฎหมายที่ใช้อยู่เป็นหลัก ถ้าข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการขนส่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของเรา ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงใช้ได้

2.5 เงื่อนไขมีผลบังคับใช้เหนือกฎระเบียบ
ในกรณีที่มีการขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และกฎระเบียบอื่น ๆ ให้ถือเอาเงื่อนไขการให้บริการขนส่งเหล่านี้เป็นหลัก เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่กฎระเบียบของเราข้อใดข้อหนึ่ง เป็นโมฆะด้วยเหตุดังกล่าว กฎระเบียบส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้ตามปกติ

ข้อ 3 - บัตรโดยสาร

3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
3.1.1 เราจะให้บริการขนส่งแก่ ผู้ที่ครอบครองและมีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารที่ถูกต้อง (ซึ่งรวมถึงคูปองเที่ยวบิน คูปองเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับเที่ยวบินต่อไปในบัตรโดยสาร และคูปองผู้โดยสาร) และคุณได้แสดงเอกสารการยืนยันตัวตนตามที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หรือตัวแทนของเราร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและการมอบบัตรโดยสารแก่บุคคล ที่ได้มาซึ่งบัตรโดยสารอย่างผิดกฎหมาย หรือผิดกฎระเบียบ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของเรา หรือบุคคลที่แสดงบัตรโดยสารโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้โดยสารที่มีชื่อตามบัตรโดยสาร
3.1.2 บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ โปรดทราบว่าหากคุณได้รับบัตรโดยสารจากบุคคลอื่น ในฐานะส่วนหนึ่งของแพ็กเกจวันหยุด ซึ่งมีการใช้ข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการยุโรป 90/314 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 1990 ว่าด้วยแพ็กเกจการเดินทางและแพ็กเกจการท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายท้องถิ่น) คุณอาจโอนการจองให้ผู้อื่น หากคุณไม่สามารถเดินทางตามแพ็กเกจได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้โอนการจองได้ เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะออกบัตรโดยสารแทนให้แก่บุคคลอื่นตามที่คุณร้องขอในกรณีที่คุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าบัตรโดยสารของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กล่าวไว้ด้านบนหรือไม่ คุณสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่ายบัตรโดยสารของคุณ
3.1.3 บัตรโดยสารบางชนิดนั้นจำหน่ายในอัตราการลดราคา และไม่สามารถขอคืนได้บางส่วนหรือทั้งหมด หากคุณไม่แน่ใจว่าบัตรโดยสารของคุณนั้นสามารถขอคืนได้หรือไม่ คุณสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่ายบัตรโดยสารของคุณ คุณควรเลือกอัตราค่าโดยสารที่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณอาจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีประกันภัยที่ครอบคลุมในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกบัตรโดยสารหรือไม่
3.1.4 หากคุณมีบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ และคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย และคุณได้แจ้งให้เราทราบ และได้แสดงหลักฐานถึงเหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เราจะมอบเครดิตค่าโดยสารที่ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดให้แก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เดินทางกับเราในครั้งต่อไป แต่อาจจะมีหักค่าดำเนินการอย่างเหมาะสม เครดิตดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานให้คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารสำหรับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ๆ ได้ภายใน 12 เดือน หลังจากการออกเครดิต
3.1.5 บัตรโดยสารถือเป็นทรัพย์สินของเราตลอดเวลา
3.1.6 คุณจะไม่สามารถเดินทางได้ หากบัตรโดยสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรดังกล่าวเสียหาย ถูกทำลาย หรือมีตำหนิ หรือถูกแก้ไขจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา ในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะไม่สามารถเดินทางได้ หากคุณไม่มีเอกสารการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม (เช่น หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งต้องมีหมายเลขตรงกับที่ระบุไว้ในใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทาง)
3.1.7 ในกรณีที่คุณมีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เราขอแนะนำให้คุณนำใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางติดตัวคุณในขณะเดินทางด้วย เนื่องจากคุณอาจจะถูกร้องขอให้แสดงสิ่งดังกล่าวต่อเรา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ
3.1.8 ตามข้อกำหนด ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทางนั้น จะถือว่าเป็นบัตรโดยสารและเอกสารการตรวจสอบสัมภาระ/เอกสารการเดินทาง
3.1.9 ในกรณีที่คุณทำบัตรโดยสาร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตร) สูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกทำลาย หรือไม่ได้นำบัตรโดยสารที่มีคูปองผู้โดยสาร และคูปองเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้ติดตัวมาด้วย คุณสามารถขอให้เราออกบัตรโดยสาร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตร) ให้คุณได้ หากว่าคุณมีหลักฐานพร้อมแสดงว่าบัตรโดยสารดังกล่าวนั้นได้เคยออกให้แก่คุณ และต้องลงชื่อยินยอมชดใช้ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา หรือผู้ให้บริการรายอื่น จากการใช้บัตรโดยสารอย่างไม่ถูกต้อง สูงสุดไม่เกินมูลค่าของบัตรโดยสารใบเดิม เราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากคุณในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวนั้น เกิดจากความผิดพลาดของเราเอง เราจะคิดค่าดำเนินการต่อบริการดังกล่าวตามสมควร เว้นแต่การสูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกทำลายนั้น จะเกิดขึ้นจากความผิดของเรา หรือตัวแทนของเรา
3.1.10 ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3.1.9 ด้านบน หากคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยัน หรือคุณไม่ยินยอมลงนามในสัญญา เราอาจขอให้คุณชำระค่าออกบัตรใหม่เต็มจำนวน โดยคุณจะสามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง หากคุณหาบัตรโดยสารที่สูญหายพบ แล้วมาแสดงต่อเรา หรือเราตรวจสอบแล้วว่าบัตรโดยสารนั้นสูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกทำลายก่อนที่จะถูกใช้งานหรือหมดอายุ
3.1.11 บัตรโดยสารเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้นโปรดเก็บรักษาเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย เสียหาย มีตำหนิ หรือถูกขโมย เช่นเดียวกัน ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/กำหนดการเดินทาง ควรจะเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกขโมย เสียหาย หรือเกิดตำหนิจนใช้ไม่ได้

3.2ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้
3.2.1 เว้นแต่จะมีระบุไว้ที่บัตรโดยสาร เงื่อนไขการให้บริการ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้ (ซึ่งอาจจะจำกัดการใช้งานของบัตรโดยสาร ในกรณีดังกล่าวจะมีการแจ้งข้อจำกัดการใช้งานไว้ที่บัตรโดยสาร) บัตรโดยสารจะมีเวลาที่สามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้
3.2.1.1 หนึ่งปีหลังจากวันที่ออกบัตร ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เลย หรือ
3.2.1.2 หากมีการเดินทางครั้งแรกภายในหนึ่งปีหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารดังกล่าวจะมีอายุหนึ่งปีหลังจากวันที่ใช้บัตรโดยสารดังกล่าวเดินทางในครั้งแรก
3.2.2 หากคุณไม่สามารถเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่บัตรโดยสารสามารถใช้ได้เนื่องจากเราไม่สามารถยืนยันการจองให้แก่คุณเมื่อคุณทำการจอง อายุของบัตรจะขยายออกไปตามระยะเวลาที่เราไม่สามารถยืนยันการจองได้ หรือคุณสามารถจะขอรับเงินคืนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 10 นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
3.2.3 ในกรณีที่หลังจากดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางแล้ว คุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากความเจ็บป่วย เราอาจจะขยายอายุบัตรโดยสารของคุณ จนถึงวันที่คุณแข็งแรงพอที่จะเดินทาง (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นของเรา) หรือจนกว่าการเดินทางเที่ยวบินแรกหลังจากวันดังกล่าว และให้เริ่มเดินทางต่อในชั้นโดยสารที่ว่างตามอัตราค่าโดยสารที่ได้ชำระ ความเจ็บป่วยดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน ในกรณีที่มีคูปองเที่ยวบินเหลือในบัตรโดยสาร ซึ่งต้องมีการหยุดพักค้างคืนหนึ่งครั้งขึ้นไป อายุของบัตรจะขยายไปไม่เกินสามเดือน นับตั้งแต่วันที่แสดงในเอกสารดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว เราจะขยายระยะเวลาของบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกรายอื่น ๆ ในครอบครัวโดยตรงของคุณ ที่เดินทางร่วมกับคุณในการเดินทางดังกล่าว
3.2.4 ในกรณีที่ผู้โดยสารเสียชีวิตในระหว่างการเดินทาง เราจะทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของผู้ที่เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่เสียชีวิต โดยการเลื่อนวันที่สามารถอยู่ได้สูงสุดออกไป หรือขยายอายุบัตรโดยสาร ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวของผู้โดยสารที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางแล้ว อายุบัตรโดยสารของผู้โดยสารรายดังกล่าวและผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ร่วมเดินทางกับผู้โดยสารอาจสามารถเปลี่ยนแปลงในได้เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการได้รับใบรับรองการเสียชีวิตที่ถูกต้อง หรือมีหลักฐานอื่นใดที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับเรา และการขยายเวลาดังกล่าวออกไปจะไม่เกินสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่เสียชีวิต

3.3 ลำดับของคูปองเที่ยวบินและการใช้

3.3.1 บัตรโดยสารของคุณจะใช้ได้กับผู้บริการที่แสดงอยู่บนบัตรเท่านั้น และใช้เพื่อการเดินทางจากต้นทางผ่านจุดแวะพักที่ได้ตกลงไว้ไปยังปลายทาง   อัตราค่าโดยสารที่คุณจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของเรา และใช้เพื่อการเดินทางตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร   โดยถือเป็นส่วนสำคัญของสัญญาระหว่างเรากับคุณ  บัตรโดยสารนี้จะกลายเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ใช้งาน หากไม่ได้ใช้คูปองทั้งหมดของเที่ยวบินตามลำดับที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสารนี้อย่างไรก็ตาม

หากคุณซื้อบัตรโดยสารในอิตาลี (ไม่ว่าจะซื้อจากสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์, ตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา www.etihad.com/it) และคุณพลาดเที่ยวบินแรกหรือไม่ได้ใช้เที่ยวบินแรกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แต่ยังคงต้องการใช้บริการเที่ยวบินถัดไปในกำหนดการเดินทาง(ในกรณีที่เที่ยวบินหลังมีกำหนดออกเดินทางหลังจากเที่ยวบินแรกเดินทางถึงที่หมายแล้วมากกว่า 12 ชั่วโมง) หรือเที่ยวบินขากลับที่ได้จองไว้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน โดยคุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร คุณต้องติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินแรกที่คุณไม่ได้โดยสารไปด้วยออกเดินทาง ผ่านทางหมายเลข +39 02 23331300 เพื่อขอให้เราระงับการยกเลิกการจองเที่ยวบินที่เหลือ หากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไปห่างจากเที่ยวบินแรกไม่เกิน 24 ชั่วโมง คุณควรติดต่อเราอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป หากคุณแจ้งความประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราจะออกตั๋วให้คุณใหม่สำหรับการเดินทางที่เหลือ โดยคุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ การจองเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดจะถูกยกเลิก และในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะเดินทางโดยใช้ตั๋วดังกล่าวในภายหลัง เราจะเรียกเก็บเงินคุณ โดยคิดเป็นจำนวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาตั๋วเดิมที่ซื้อกับราคาค่าโดยสารสูงสุดของชั้นโดยสารเดียวกันตามการเดินทางที่ปรับเปลี่ยน ณ เวลาที่ออกตั๋ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ราคาจะเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารเดิมของคุณ

3.3.2 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการบริการต่าง ๆ (รวมถึงการใช้คูปองเที่ยวบินผิดลำดับ) คุณจะต้องติดต่อเราล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางของเที่ยวบินที่มีผลกระทบ เราจะคำนวณอัตราค่าโดยสารของการบริการใหม่ ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารใหม่นั้นสูงกว่าค่าโดยสารที่คุณได้ชำระแล้ว คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับราคาใหม่ หรือใช้บริการตามเดิมของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเนื่องจากเหตุสุดวิสัย คุณจะต้องติดต่อเราโดยเร็วที่สุด และเราจะพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อนำส่งคุณไปยังจุดหยุดพักถัดไป หรือปลายทาง โดยไม่คิดค่าบริการใหม่ (ในกรณีที่คุณมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยท่านั้น) 

3.3.3 หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของเรา เราจะคิดค่าบริการตามการเดินทางจริงของคุณ คุณต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณจ่าย กับอัตราค่าโดยสารที่เราคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณ เราจะคืนส่วนต่างให้แก่คุณในกรณีที่ราคาใหม่นั้นต่ำกว่า (มีการหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามความเหมาะสม) แต่คูปองเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้นั้นจะไม่มีมูลค่า
3.3.4 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางประเภทจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร แต่การเปลี่ยนแปลงบางประเภท อย่างเช่น การเปลี่ยนสถานที่ต้นทาง (เช่น หากคุณไม่เดินทางในส่วนแรกของบัตรโดยสาร) หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางของคุณ อาจส่งผลให้มีการเพิ่มราคาค่าโดยสารได้ มีอัตราค่าโดยสารพิเศษหลายแบบที่ใช้ได้เฉพาะในวันที่และเที่ยวบินที่แสดงไว้ในบัตรโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้แก่เรา หรือตัวแทนที่มอบหมาย
3.3.5 คูปองเที่ยวบินแต่ละใบในบัตรโดยสารของคุณจะใช้เพื่อการเดินทางในชั้นโดยสารในวันที่ และเที่ยวบินที่ได้จองไว้ ในกรณีที่ออกบัตรโดยสารโดยที่ยังไม่ได้ทำการจองที่นั่ง จะสามารถทำการจองที่นั่งได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของเรา และที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ต้องการ
3.3.6 หากคุณไม่มาแสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องภายในระยะเวลาการเช็คอิน หรือคุณเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของการเดินทาง โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการเช็คอิน เราอาจจะยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไป หรือการเดินทางขากลับของคุณ และคิดค่าดำเนินการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราจะไม่ยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไปของคุณแต่อย่างใด

3.4 ชื่อและที่อยู่ของเรา
ชื่อของเราอาจจะเป็นคำย่อ โดยเป็นรหัสสายการบินของเรา (ซึ่งก็คือ EY) หรืออาจระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบัตรโดยสาร ที่อยู่ของเราคือ ตู้ ป.ณ. 35566 อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (P O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates)

ข้อ 4 - อัตราค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และเงินเพิ่มพิเศษ

4.1 อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารจะใช้กับการเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทางผ่านทางจุดหยุดพักที่ตกลง และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสารของคุณเท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อัตราค่าโดยสารนั้นไม่รวมถึงบริการรับส่งภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยาน และอาคารผู้โดยสารในเมือง หรือการรับส่ง หรือการบริการชนิดอื่น ๆ อัตราค่าโดยสารของคุณจะคำนวณตามค่าธรรมเนียมของเราในวันที่คุณชำระค่าบัตรโดยสาร เพื่อการเดินทางในวันที่กำหนด และตามกำหนดการเดินทางที่แสดงไว้ในบัตรโดยสาร หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือวันที่เดินทาง อาจจะทำให้ค่าอัตราค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระอัตราค่าโดยสารทั้งหมดให้ครบถ้วน

4.2 ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ
4.2.1 คุณจะต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือท่าอากาศยานกำหนดเต็มจำนวนก่อนเดินทาง เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสาร คุณจะได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในอัตราค่าโดยสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแสดงไว้แยกต่างหากในบัตรโดยสาร  ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้น เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสารแล้วก็ได้ ในกรณีที่มีการขึ้นภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ จากที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสาร คุณจะต้องชำระเงินดังกล่าวก่อนเดินทาง  ในทำนองเดียวกัน หากมีภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ รายการใหม่เกิดขึ้นแม้หลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้ว คุณก็จะต้องชำระเงินดังกล่าวก่อนเดินทาง  เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ ที่คุณได้ชำระให้เราเมื่อออกบัตรโดยสารนั้นมีการยกเลิกหรือลดลง และไม่ได้บังคับใช้กับคุณอีกต่อไป หรือมีการลดจำนวนที่ต้องชำระลง คุณจะสามารถขอเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการต่างๆ เมื่อคุณซื้อหรือรับบัตรโดยสารจากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หรือคุณได้รับการบอกกล่าวที่แตกต่างออกไป จะถือว่าไม่มีผลต่อความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องจ่ายจำนวนเงินดังกล่าวที่ท่าอากาศยานก่อนเดินทางแต่อย่างใด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่คุณ หากคุณไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการดังกล่าว
4.2.2 ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการบางรายการที่ระบุไว้จะสามารถขอคืนได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้บัตรโดยสาร คุณสามารถขอรับเงินคืนได้ทั้งทางออนไลน์ (ไม่เสียค่าบริการ) หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าหรือสำนักงานขายของเรา (มีการคิดค่าบริการ) ส่งคำขอทางออนไลน์ได้ที่ https://www.etihad.com/th/before-you-fly/manage-my-booking และหากเราตรวจสอบสิทธิ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอ

4.3 การเก็บเงินเพิ่มในกรณีพิเศษ
4.3.1 ในสถานการณ์ที่พิเศษ อาจมีการเก็บเงินเพิ่มจากเราโดยบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่เงินเพิ่มตามประเภทและจำนวนที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามปกติของเรา (เช่น ค่าเบี้ยประกัน หรือค่ารักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการรบกวนการบินพลเรือนโดยผิดกฎหมาย) 4.3.2
นอกจากนี้ เราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการให้บริการ (เช่น ค่าภาษีน้ำมัน) ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
4.3.3 ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มทั้งหมดให้แก่เราก่อนเดินทาง (แม้ว่าจะมีการประกาศใช้หลังจากวันที่ออกบัตรโดยสารก็ตาม) เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเงินเพิ่มที่ประกาศบังคับใช้โดยเร็วที่สุด หากเราไม่สามารถจะติดต่อคุณได้ตามรายละเอียดการติดต่อของคุณ เราจะแจ้งเกี่ยวกับเงินเพิ่มที่บังคับใช้ให้คุณทราบเมื่อเช็คอิน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ชำระเงินเพิ่มได้โดยต้องขอคืนบัตรโดยสารของคุณตามข้อกำหนดในข้อ 10.2 ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับคุณอีก
4.3.4 ในกรณีพิเศษที่มีการยกเลิกการเก็บเงินเพิ่มจากคุณ หรือมีการลดจำนวนลง คุณจะสามารถขอคืนเงินจำนวนที่ได้จ่ายไปแล้วได้ โปรดสอบถามเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา เกี่ยวกับวิธีการขอคืนเงินดังกล่าว
4.3.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มพิเศษให้ครบถ้วน

4.4 สกุลเงิน
อัตราค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเพิ่มในกรณีพิเศษนั้น จะต้องชำระเป็นสกุลเงินของประเทศที่ออกบัตรโดยสาร หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายกำหนด เมื่อทำการชำระเงิน หรือก่อนการชำระเงิน (เช่น เนื่องจากการไม่สามารถแลกเปลี่ยนค่าเงินท้องถิ่นได้ เป็นต้น) เราอาจจะไม่รับการชำระเป็นเงินในสกุลอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 5 - การจองบัตรโดยสาร

5.1 ข้อกำหนดในการจองบัตรโดยสาร
5.1.1 เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะบันทึกการจองของคุณเอาไว้ เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะยืนยันการจองของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร
5.1.2 อัตราค่าโดยสารบางประเภทจะจำกัด หรือไม่ให้สิทธิ์คุณในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจอง
5.1.3 หากคุณมีเงื่อนไขทางการแพทย์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ หรือความช่วยเหลือพิเศษในระหว่างการขึ้นหรือลงเครื่องบิน หรือความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบิน (เช่น ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อที่ 7.2 และ 7.3) คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร คุณจะได้สิทธิการจองชั่วคราว จนกว่าเราจะมั่นใจว่าคุณได้รับใบรับรองทางการแพทย์ตามข้อที่ 7.3 และได้ทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แนบในใบรับรองดังกล่าวแล้ว ถ้าหากคุณกำลังจะเดินทางไปยังหรือเดินทางมาจากบางประเทศ กฎหมายของประเทศนั้น อาจจะไม่ได้กำหนดให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 5.1.3 ได้ ซึ่งคุณควรสอบถามเราถึงข้อแตกต่างดังกล่าว

5.2 การจำกัดเวลาสำหรับบัตรโดยสาร
ถ้าคุณไม่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารก่อนเวลาที่ระบุเอาไว้ หรือตามเวลาที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราแนะนำ เราอาจจะยกเลิกการจองของคุณได้

5.3 ข้อมูลส่วนตัว
5.3.1 คุณทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้แก่เรานั้นจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อทำการจอง เพื่อซื้อ บันทึก และออกบัตรโดยสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นต่อการให้บริการคุณ เพื่อให้บริการการเดินทางแก่คุณ และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อตอบข้อสงสัยและคำร้องขอต่าง ๆ ของคุณ จัดการเกี่ยวกับบัญชี การออกใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบ รวมถึงการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อรับบริการที่จำเป็น เพื่อพัฒนาและให้บริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและตรวจหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ และเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายรัฐบาล เพื่อดูแลปัญหาด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณในอนาคต และเพื่อทำการตลาด ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บและใช้ข้อมูล และส่งต่อ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลนั้นกับพน่วยงานต่อไปนี้ สำนักงานของเรา ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา บริษัทและ/หรือแบรนด์อื่น ๆ ของเรา ผู้ที่เรามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ บริษัทภายนอกที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐบาล บริษัทบัตรเครดิตและวิธีการชำระเงินอื่น ๆ สายการบินและผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือผู้ที่ให้บริการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5.3.2 เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อทำการตลาดโดยตรง แต่เราจะขออนุญาตคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าวก่อน
5.3.3 เราอาจต้องทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวของคุณ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือความทุพพลภาพ ศาสนา บันทึกทางอาชญากรรม หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังอาจโอนข้อมูลของคุณ ไปยังประเทศที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับเรา คุณยอมรับว่า ด้วยการมอบข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวให้แก่เรา จะถือเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 5.3 และเราอาจจะโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศอื่น ที่อาจจะมีหรือไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับเราด้วย เราทำการเก็บ ประมวล จัดเก็บ บันทึก และโอนถ่ายข้อมูลของคุณ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง
5.3.4 เราอาจจะทำการตรวจสอบ และ/หรือ บันทึกการสนทนากับคุณทางโทรศัพท์ เพื่อรักษาระดับการบริการ ป้องกัน/ตรวจหาการหลอกลวง และเพื่อการฝึกอบรม
5.3.5 เราอาจจะขอชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่สามนั้นอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือไม่
5.3.6 หากคุณต้องการทราบว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับคุณบ้าง และ/หรือ ต้องการจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามี โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของเรา
5.3.7 คุณตกลงที่จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่เราและตัวแทนที่ได้รับมอบหมายที่นำส่งและเก็บรักษาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากคุณ

5.4 การจัดที่นั่ง
เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องที่นั่งของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าคุณจะได้ที่นั่งตามต้องการได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งเมื่อใดก็ได้ แม้แต่หลังจากการขึ้นเครื่องบินแล้วก็ตาม เพราะว่าอาจมีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เหตุผลด้านการให้บริการ ความปลอดภัย และความมั่นคง

5.5 การยืนยันการจองซ้ำ
5.5.1 การจองการเดินทางต่อหรือการเดินทางเที่ยวกลับอาจต้องมีการขอให้คุณยืนยันการจองซ้ำภายในเวลาที่กำหนด เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องมีการยืนยันซ้ำ และจะแจ้งวิธีการและสถานที่ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย หากต้องมีการยืนยันซ้ำ และคุณไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เราอาจจะยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไป หรือเที่ยวบินขากลับ และโดยปกติแล้วในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นแต่เราจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถขอเงินคืนได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบว่ายังคงต้องการเดินทาง และยังมีที่นั่งเหลือบนเครื่องบิน เราจะคืนสถานภาพการจองให้แก่คุณ เพื่อให้บริการคุณต่อ ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งเหลือบนเครื่องบิน เราจะพยายามอย่างเหมาะสม ในการขนส่งคุณไปยังที่หมายถัดไป หรือปลายทาง แต่จะไม่ถือว่าเรามีภาระผูกพันต้องกระทำการดังกล่าว
5.5.2 คุณควรตรวจสอบว่าต้องมีการยืนยันซ้ำกับสายการบินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณหรือไม่ เมื่อต้องมีการยืนยันซ้ำ คุณจะต้องทำการยืนยันซ้ำกับสายการบิน ที่มีรหัสสายการบินแสดงอยู่บนบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่กล่าวถึง เราจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินอื่นยกเลิกการจองของคุณด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเฉพาะ การที่คุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดในการยืนยันซ้ำ และสิทธิ์ในการเดินทางเที่ยวบินถัดไปหรือการขอเงินคืนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบริการของสายการบินดังกล่าว

5.6 การยกเลิกการจองเที่ยวไปถัดไป
โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่มาแสดงตัวในเที่ยวบินใด ๆ โดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราอาจยกเลิกเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปของคุณ และคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากคุณตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดการเช็คอินหรือขึ้นเครื่อง (ในกรณีที่คุณได้ดำเนินการเช็คอินแล้ว) เราจะไม่ยกเลิกการจองเที่ยวบินถัดไปของคุณ

ข้อ 6 - การเช็คอินและขึ้นเครื่อง

ข้อ 6.1 กำหนดการเช็คอินของท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน และคุณจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเช็คอินเพื่อมาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากคุณไม่มาเช็คอินตามกำหนด เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งให้คุณทราบเวลาเช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรก โดยแสดงไว้ที่บัตรโดยสารของคุณ สำหรับเที่ยวบินถัดไป คุณต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเช็คอิน เนื่องจากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย อาจไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้คุณ ณสามารถดูกำหนดการเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน ได้ที่ตารางเวลาของเรา หรืออาจสอบถามเรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายก็ได้
6.2 คุณต้องมารอที่ประตูขึ้นเครื่องบินไม่เกินเวลาที่เราแจ้งให้ทราบเมื่อเช็คอิน
6.3 เราอาจยกเลิกที่นั่งที่จองไว้ให้คุณ และนำสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณลงจากเครื่องบิน หากคุณไม่มาแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องบินตามเวลา
6.4 เราจะไม่ชดใช้ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ให้แก่คุณ

ข้อ 7 - การปฏิเสธและการจำกัดบริการ

7.1 สิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ
7.1.1 โดยการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลของเรา เราอาจปฏิเสธไม่ให้บริการแก่คุณหรือสัมภาระของคุณ หากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเราจะไม่ให้บริการคุณหรือสัมภาระของคุณด้วยเที่ยวบินของเรา หลังจากวันที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ ในกรณีเช่นนี้ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบอื่นใดนอกเหนือจากที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับเงินคืน
7.1.2 เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ หรือสัมภาระของคุณ (โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า) บนเที่ยวบินใด ๆ (แม้ว่าคุณจะถือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้ และมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องก็ตาม) หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้น หรือเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจจะเกิดขึ้น
7.1.2.1 การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือนโยบายของรัฐ
7.1.2.2 การให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัมภาระของคุณ อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีผลต่อความปลอดภัย สุขภาพ หรือผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อความสะดวกของผู้โดยสารท่านอื่น หรือลูกเรือ หรือรบกวน หรือดูเหมือนว่าจะรบกวน ต่อความเป็นระเบียบในการขนส่งทางอากาศ
7.1.2.3 สภาพจิตใจและร่างกายของคุณ รวมถึงความมีสติไม่สมบูรณ์เนื่องจากแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด แสดงหรือปรากฏให้เห็นชัดว่า จะก่อให้เกิดอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตัวคุณ ต่อผู้โดยสารท่านอื่น ต่อลูกเรือ หรือต่อทรัพย์สิน
7.1.2.4 เราเชื่อว่าสภาพจิตใจและร่างกายของคุณ รวมถึงความมีสติไม่สมบูรณ์เนื่องจากแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดนั้น ดูเหมือนว่าจะก่อความรำคาญ และรบกวนต่อผู้โดยสารท่านอื่นบนเครื่อง หากอนุญาตให้คุณเดินทางในชั้นที่คุณจอง หรือในชั้นที่คุณตกลงที่จะเดินทาง
7.1.2.5 คุณปฏิเสธที่จะรับการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวคุณเอง หรือสัมภาระของคุณ หรือเมื่อตรวจสอบแล้วคุณไม่สามารถตอบคำถามด้านความปลอดภัยให้เป็นที่พอใจได้ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติ หรือการประเมินผล หรือคุณดึงหรือเคลื่อนย้ายตราประทับเพื่อความปลอดภัยบนสัมภาระ หรือสติกเกอร์เพื่อความปลอดภัยบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ
7.1.2.6 คุณไม่ได้จ่ายค่าโดยสาร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษให้ครบถ้วน
7.1.2.7 คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็นซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย หรือคุณดูเหมือนว่าจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านวีซ่า คุณหาช่องทางเข้าประเทศหนึ่งประเทศใดผ่านบริเวณจุดต่อเครื่องบิน โดยที่คุณไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง (หรือเป็นไปตามข้อกำหนดด้านวีซ่า) คุณทำลายเอกสารการเดินทางระหว่างเที่ยวบิน หรือระหว่างการเช็คอิน และระหว่างการขึ้นเครื่อง หรือปฏิเสธที่จะมอบเอกสารการเดินทางให้แก่ลูกเรือ ไม่ให้ใบเสร็จหรือยินยอมให้เราถ่ายสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณเมื่อมีการร้องขอ
7.1.2.8 คุณแสดงบัตรโดยสารที่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการซื้อจากสถานที่อื่่นที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา หรือบัตรโดยสารดังกล่าวได้รับการรายงานว่าสูญหาย หรือถูกขโมย หรือเป็นบัตรโดยสารปลอม หรือคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่บนบัตรโดยสารนั้น
7.1.2.9 คุณไม่ผ่านข้อกำหนดตามมาตรา 3.3 เกี่ยวกับลำดับและการใช้คูปองเที่่ยวบิน หรือคุณแสดงบัตรโดยสารที่ออกให้ หรือถูกแก้ไข โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนญาตจากเรา หรือบัตรโดยสารถูกทำลาย มีตำหนิ หรือได้รับความเสียหาย
7.1.2.10 คุณไม่ปฏิบัติตาม หรือขัดขวาง หรือกีดกันคำสั่งของเราเกี่ยวกับความปลอดภัย ไม่ว่าจะก่อนขึ้นเครื่อง ระหว่างขึ้นเครื่อง หรือขณะอยู่บนเครื่องบิน หรือของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน หรือลูกเรือที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ หรือหากคุณสร้างความวุ่นวาย หรือขู่ที่จะสร้างความวุ่นวายกับเครื่องบิน อุปกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องบิน
7.1.2.11 คุณได้กระทำการ หรือละเลยที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะกับเรา หรือกับผู้ให้บริการด้านการบินรายอื่น และเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าคุณอาจกระทำเช่นนั้นอีก
7.1.2.12 คุณก่อคดีอาญาขณะเช็คอิน หรือขณะดำเนินการขึ้นเครื่อง หรือลงเครื่อง ในระหว่างเที่ยวบินของคุณ หรือขณะขึ้นเครื่องจากการต่อเที่ยวบินหรือบนเครื่องบินก่อนเครื่องออก หรือบนเครื่องบิน บนเที่ยวบินที่ต่อ หรือขณะที่คุณกำลังรับบริการจากเรา
7.1.2.13 คุณใช้วาจาข่มขู่ หยาบคาย เหยียดหยาม คุกคาม หรือไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมในเชิงข่มขู่ หยาบคาย หรือมีกิริยาที่ไม่สุภาพต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน หรือลูกเรือ ก่อนหรือระหว่างการขึ้นเครื่อง หรือการขึ้นเครื่องจากหรือบนเที่ยวบินที่ทำการต่อเครื่องหรือบนเครื่องก่อนเครื่องออก
7.1.2.14 คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวกับความปลอดภภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารท่านอื่น (เช่นขณะนั่งในที่นั่ง การเก็บของที่ไม่ได้ตรวจสอบ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ดีวีดี และเครื่องเล่นเอ็มพีสาม เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือทำให้เกิดความวุ่นวายและรบกวนบนเครื่องบิน
7.1.2.15 คุณได้กระทำหรือพยายามกระทำการ (หรือปรากฏว่าได้กระทำการ), หลอกลวงเกี่ยวกับระเบิด ขู่ว่าจะจี้เครื่องบิน หรือคุกคามด้านความปลอดภัยในรูปแบบอื่น
7.1.2.16 เราได้รับการแจ้ง (ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ทางการอื่น ๆ จากประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางไป หรือตั้งใจที่จะผ่าน หรือประเทศที่คุณมีแผนการจะพักค้างคืนว่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศดังกล่าว แม้ว่าคุณจะมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องก็ตาม
7.1.2.17 คุณไม่ยินยอมหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่คุณมีอยู่หรือเข้าถึงเกี่ยวกับคุณให้แก่เรา ตามที่เราได้รับการร้องขอตามกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือปรากฎว่าข้อมูลที่คุณให้ผิดพลาด หรือทำให้เกิดความสับสน
7.1.2.18 หากคุณมีปัญหาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถเดินทางทางอากาศได้
7.1.2.19 คุณมีหรือเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณมีสารเสพติดในครอบครอง

เราไม่มีหน้าที่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด เมื่อมีการพิจารณาว่า เราเชื่อว่าเหตุการณ์ใด ๆ ภายใต้ข้อ 7.1.2.1 ถึง 7.1.2.19 อาจเกิดขึ้นได้

7.2 ความช่วยเหลือพิเศษ
เราขอแนะนำให้เด็กที่เดินทางโดยลำพัง หรือผู้ที่มีความทุพพลภาพด้านการเคลื่อนไหว หญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีอาการป่วย หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น รถเข็น) แจ้งให้เราทราบถึงความช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการเมื่อทำการออกบัตรโดยสาร และปฏิบัติตามกระบวนการของเรา หากความต้องการความช่วยเหลือพิเศษของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จากที่ได้ตกลงกันไว้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทันที เพื่อเราจะได้พิจารณาการให้บริการขนส่งที่เหมาะสมต่อไป ผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ที่แจ้งให้เราทราบความต้องพิเศษเมื่อทำการออกบัตรโดยสาร และเราตอบรับให้บริการดังกล่าว จะไม่ถูกปฏิเสธการให้บริการเนื่องจากความทุพพลภาพ หรือความต้องการพิเศษดังกล่าว ในกรณีที่คุณเดินทางไปยัง หรือออกจากบางประเทศ กฎหมายของประเทศดังกล่าวอาจจะกำหนดให้คุณไม่ต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 7.2 นี้ ซึ่งคุณควรสอบถามเราเกี่ยวกับกฎที่แตกต่างออกไป

7.3 ความพร้อมด้านสุขภาพสำหรับการเดินทาง
7.3.1 คุณจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงดี ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทาง ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจทางการแพทย์ เว้นแต่คุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า คุณมีสภาพร่างกายที่อาจจะแย่ลง หากเดินทางด้วยเครื่องบิน หรืออาจจะเกิดปัญหาได้หากคุณไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทั้งก่อนและหลังเที่ยวบิน เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว คุณจะต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการเดินทางกับเรา และแจ้งให้เราทราบไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของร่างกายคุณสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินทั้งหมดที่คุณได้จองไว้ หากคุณบินไปยังหรือบินออกจากบางประเทศที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตว่าคุณไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 7.3 นี้ คุณควรสอบถามเราถึงความแตกต่างในข้อกำหนดเหล่านั้น
7.3.2 หากคุณป่วยในระหว่างเที่ยวบิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เว้นแต่เป็นเหตุที่เกิดเนื่องจากเรา หรือตัวแทนผู้มีอำนาจของเรา) หรือจากการตั้งครรภ์ของคุณ คุณจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการรักษาพยาบาลบนเครื่องบิน การเคลื่อนย้ายคุณในภาคพื้นดิน หรือการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากฝ่ายที่สาม

ข้อ 8 - สัมภาระ

8.1 การอนุญาตด้านสัมภาระ
คุณอาจถือหรือหิ้วสัมภาระ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเรา ภายใต้การร้องขอจากเรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา

8.2 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่เราอนุญาตตามปกติ คุณสามารถสอบถามอัตราค่าบริการดังกล่าวจากเราได้

8.3 สิ่งที่ไม่อนุญาตให้เป็นสัมภาระและสิ่งที่แตกหัก/เสียหายได้ง่าย
8.3.1คุณต้องไม่นำสิ่งของต่อไปนี้เป็นสัมภาระ
8.3.1.1 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน ดังที่กำหนดไว้ในข้อแนะนำทางเทคนิคด้านการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยทางอากาศขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กฎเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) และกฎระเบียบของเรา (สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้)
8.3.1.2 สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งห้ามบินเข้าออกของบางรัฐ
8.3.1.3 สิ่งที่เราพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการนำขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากอาจเกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัย หรือเนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปทรง ลักษณะของสิ่งดังกล่าว หรือสิ่งของเหล่านั้นอาจแตกหักหรือเสียหายได้ง่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินที่ใช้งาน สามารถขอรับทราบข้อมูลสิ่งของต้องห้ามได้
8.3.2 อาวุธปืน (ทั้งของจริง ของเทียม หรือของเล่น) ปืนลม ส่วนประกอบของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการล่าสัตว์หรือการกีฬานั้น เป็นสิ่งต้องห้าม ไม่สามารถขนส่งในฐานะสัมภาระได้ เราอาจจะยอมรับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่ใช้เพื่อการล่าสัตว์หรือการกีฬาให้เป็นสัมภาระแบบตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุน สวมปลอกรักษาความปลอดภัย และมีการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม การขนส่งเครื่องกระสุนนั้นจะเป็นไปตามกฎของ ICAO และ IATA ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 8.3.1.1.
8.3.3 อาวุธต่าง ๆ เช่น ปืนโบราณ ดาบโบราณ มีดโบราณ และสิ่งที่คล้ายกันอาจจะถือว่าเป็นสัมภาระที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว แต่จะไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน
8.3.4 คุณต้องไม่จัดเก็บเงินสด อัญมณี โลหะมีค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อาจต้องใช้ในเที่ยวบินหรือระหว่างเดินทาง หรือไม่สามารถหาทดแทนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดกรณีสูญหายหรือเสียหาย กุญแจรถหรือกุญแจบ้าน เอกสารการต่อรอง เอกสารทางการเงิน หรือสิ่งของหรือเอกสารอันมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการยืนยันตัวตนชนิดอื่น ๆ ไว้ในสัมภาระที่ตรวจสอบ
8.3.5 คุณต้องไม่นำอาวุธของจริง อาวุธของเทียม หรืออาวุธของเล่น (พลาสติกหรือโลหะ) หรือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนอาวุธ หรืออาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธ เครื่องมือช่าง เครื่องระเบิด เครื่องจุดระเบิด ฟิวส์ ระเบิดมือ ก๊าซและภาชนะบรรจุก๊าซ เช่น บลูเทน โพรเพน อะซีทิลีน ออกซิเจน ระเบิด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีระเบิด หนังสติ๊กที่ยิงก้อนหิน ธนู หอก และฉมวก อุปกรณ์การช็อกหรือกระแทก เช่นเครื่องกระตุ้น ขีปนาวุธ ไฟแช็กที่มีลักษณะเหมือนอาวุธปืน ดอกไม้ไฟ พลุแสง และประทัดชนิดอื่น ๆ (รวมถึงป๊อบเปอร์ที่ใช้ในงานเลี้ยง ไฟเย็น และ แก็บของเล่น) ไม้ขีดไฟที่ไม่มีการป้องกัน กระป๋องควัน ของเหลวที่ติดไฟ เช่น น้ำมัน/ก๊าซโซลีน ดีเซล น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ เอธานอล สีสเปรย์ น้ำมันสน ทินเนอร์ผสมสี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีเกินกว่า 70% กรดและด่าง เช่น แบตเตอรี่แบบเปียกที่อาจจะมีการหยด กัดกร่อน หรือสารฟอก เช่น ปรอท คลอรีน สเปรย์ที่ใช้เพื่อทำให้เกิดความพิการหรือไม่สามารถกระทำการได้ชั่วขณะ เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย ก๊าซน้ำตา สารกัมมันตรังสี เช่นไอโซโทปทางการแพทย์หรือการพาณิชย์ พิษ สารชีวพิษที่อาจมีการติดต่อ เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส สารที่อาจจะก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือเผาไหม้ เครื่องดับเพลิง ลูกดอก มีดในครัวเรือน กรรไกร สว่านเปิดจุกขวด ที่ตัดเล็บ มีดที่มีใบมีดทุกขนาด เข็มถักไหมพรม มีดตัดกระดาษ ไม้และกระบองสำหรับเล่นกีฬา ใบมีดโกน (ยกเว้นใบมีดโกนนิรภัยที่อยู่ในตลับ) ไม้คิวบิลเลียด สนุกเกอร์หรือพูล เข็มฉีดยา (เว้นแต่จำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์และมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยัน) ลูกบอลแบบแข็งที่ใช้เพื่อเล่นกีฬา และอุปกรณ์ศิลปะการป้องกันตัว ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยไม่ได้โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง 8.3.6 คุณต้องไม่นำสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ ที่เราประกาศไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเกี่ยวกับผู้โดยสารและสัมภาระ เงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรโดยสาร กฎระเบียบ และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไว้ในสัมภาระทั้งแบบตรวจสอบและสัมภาระที่ไม่ตรวจสอบ 8.3.7 หากมีสิ่งของตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 และ 8.3.5 อยู่ในสัมภาระของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสิ่งดังกล่าวในระหว่างการบริการขนส่งซึ่งไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศตามที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 8.3.8 เราขอแนะนำไม่ให้จัดเก็บสิ่งของที่แตกหักง่ายหรือเสียหายง่ายไว้ในสัมภาระที่ตรวจสอบ

8.4 สิทธิ์ในการปฏิเสธการบริการ
8.4.1 ตามข้อ 8.3.2 และ 8.3.3 นั้น เราจะปฏิเสธที่จะขนสิ่งที่อธิบายเอาไว้ในข้อ 8.3 และเราอาจจะปฏิเสธการให้บริการเพิ่มเติมต่อสิ่งของตามการตรวจพบ เมื่อเราได้รับการแจ้ง หรือค้นพบสิ่งของดังกล่าวเอง
8.4.2 เราอาจจะปฏิเสธที่จะขนสัมภาระใด ๆ เมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วพบว่า มันไม่เหมาะสมที่จะนำขึ้นเครื่อง จะด้วยเพราะขนาด รูปร่าง น้ำหนัก รูปลักษณ์ ส่วนประกอบ หรือคุณสมบัติของมันก็ตาม หรือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือการให้บริการ หรือเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารท่านอื่น ๆ คุณสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามจากเราได้
8.4.3 เราจะปฏิเสธการให้บริการขนส่งสัมภาระ เว้นแต่เราเห็นว่ามีการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมดีแล้ว คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ และภาชนะหีบห่อที่ไม่อนุญาตจากเราได้

8.5 สิทธิ์ในการค้นหา
8.5.1 เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง เราอาจจะขออนุญาตสแกนตัวคุณ และตรวจค้น สแกน หรือเอ็กซ์เรย์สัมภาระของคุณ หากคุณไม่อยู่ใกล้ ๆ สัมภาระของคุณ สัมภาระของคุณอาจถูกค้น สแกน หรือเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีการครอบครอง หรือมีสิ่งของตามข้อที่ 8.3.1, 8.3.4 หรือ 8.3.5 หรืออาวุธปืน เครื่องกระสุน หรืออาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบตามข้อที่ 8.3.2 หรือ 8.3.3. หากคุณไม่ยินยอมดำเนินการตามคำขอดังกล่าว เราอาจปฏิเสธไม่ให้บริการคุณและสัมภาระของคุณ ในกรณีการค้นหรือการสแกนสร้างความเสียหายให้แก่คุณ หรือการเอ็กซ์เรย์ การค้น หรือการสแกนสร้างความเสียหายให้แก่สัมภาระของคุณ เราจะไม่ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่จะเกิดจากความผิดหรือความประมาทของเรา
8.5.2 คุณต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่สนามบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ให้บริการตรวจสอบสัมภาระของคุณ
8.5.3 คุณมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศอื่น ๆ ที่กำหนดให้มีการจัดเก็บสัมภาระที่ตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบที่เปิดได้โดยไม่เสียหาย หากผู้โดยสารไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ สัมภาระ

8.6 สัมภาระที่ตรวจสอบ
8.6.1 ด้วยการส่งมอบสัมภาระของคุณให้กับเรา เราจะดูแลสัมภาระให้คุณ และออกป้ายกำกับสัมภาระในแต่ละชิ้นให้คุณ
8.6.2 สัมภาระที่ตรวจสอบควรมีชื่อของคุณ หรือข้อบ่งชี้ส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง (รวมทั้งโทรศัพท์สำหรับติดต่อด้วย)
8.6.3 สัมภาระที่ตรวจสอบจะขนส่งด้วยเครื่องบินลำเดียวกับคุณหากเป็นไปได้ นอกจากมีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือการบริการ หากสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณขนส่งในเที่ยวบินอื่น เราจะนำสัมภาระไปส่งให้คุณยังที่อยู่ที่คุณได้มอบให้เรา เว้นแต่กฎหมายของสถานที่ดังกล่าวจะบังคับให้คุณต้องไปรับที่สถานศุลกากร หรือหากเหตุผลที่ต้องขนส่งสัมภาระในเที่ยวบิน คนละเที่ยวกับคุณคือขนาด น้ำหนัก หรือลักษณะของสัมภาระ หรือคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้
8.6.4 เว้นแต่เราจะตัดสินใจว่าจะไม่ขนส่งสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณไปบนเครื่องบินลำเดียวกับคุณ เราจะไม่ขนส่งสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณ หากคุณไม่สามารถขึ้นเครื่องบินลำที่โหลดสัมภาระไปเก็บไว้ หรือคุณออกจากเครื่องบินก่อนการบินขึ้น หรือคุณเปลี่ยนเครื่องบินโดยไม่ได้กลับขึ้นเครื่องใหม่
8.6.5 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระที่ตรวจสอบของคุณนั้นมีความทนทานและปลอดภัย เพียงพอต่อรูปแบบการขนส่งทางอากาศแบบธรรมดาและปกติโดยไม่มีความเสียหาย (เว้นแต่จะรอยฉีกขาดและริ้วรอยเล็กน้อย)

8.7 สัมภาระที่ไม่ตรวจสอบ
8.7.1 เราอาจระบุขนาดและ/หรือน้ำหนักสำหรับสัมภาระที่ไม่ตรวจสอบที่คุณถือติดตัวขึ้นเครื่องด้วย บ ในทุกกรณี สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ ที่คุณนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน จะต้องสามารถใส่ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือพื้นที่จัดเก็บแบบปิดในห้องโดยสารของเครื่องบินได้ ในกรณีที่สัมภาระของคุณไม่สามารถจัดเก็บในรูปแบบดังกล่าวได้ หรือมีน้ำหนักเกิน หรือเราพิจารณาว่าไม่ปลอดภัยด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม สัมภาระดังกล่าวจะต้องขนส่งโดยเป็นสัมภาระที่ตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 8.2 และ 8.3
8.7.2 สิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดเก็บไว้ในที่เก็บสัมภาระ (เช่น เครื่องดนตรีที่เสียหายง่าย) และสิ่งที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 8.7.1 จะสามารถนำเข้าห้องโดยสารของเครื่องบินได้ หากเราได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมก่อนการเช็คอิน และได้รับอนุญาตจากเราแล้วเท่านั้น คุณอาจต้องชำระค่าบริการในส่วนนี้ต่างหาก และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะต้องอนุญาตให้คุณใช้บริการนี้แต่อย่างใด

8.8 การรับและการนำส่งสัมภาระที่ตรวจสอบ
8.8.1 ตามข้อที่ 8.6.3 คุณต้องรับสัมภาระที่ตรวจสอบโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้เมื่อถึงปลายทางหรือที่จุดแวะพักค้างคืน หากคุณไม่มารับสัมภาระทันที เมื่อสัมภาระมาถึงปลายทางหรือจุดแวะพักค้างคืน เราอาจคิดค่าบริการจัดเก็บอย่างเหมาะสม หากคุณไม่มารับสัมภาระที่ตรวจสอบภายในสาม (3) เดือน หลังจากที่สัมภาระพร้อมให้รับได้ เราจะกำจัดสัมภาระดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หรือไม่ต้องรับผิดใด ๆ
8.8.2 เจ้าของสัมภาระที่ตรวจสอบที่มีป้ายยืนยันสัมภาระเท่านั้น ที่สามารถรับสัมภาระได้ เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการตรวจสอบตัวตน หรือสิทธิ์ในการครอบครองป้ายยืนยันสัมภาระ หรือตรวจสอบว่าผู้ที่มารับสัมภาระนั้นมีสิทธิ์รับหรือไม่
8.8.3 หากผู้ที่มาขอรับสัมภาระที่ตรวจสอบไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของสัมภาระด้วยป้ายยืนยันสัมภาระ เราจะมอบสัมภาระให้แก่ผู้ที่สามารถพิสูจน์ให้เราแน่ใจว่ามีสิทธิ์รับสัมภาระเท่านั้น

8.9 สัตว์ต่าง ๆ
เราขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียว ในการที่จะปฏิเสธการนำสัตว์ขึ้นเครื่องด้วย สัตว์ที่เราตกลงจะทำการขนส่ง จะได้รับการขนส่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
8.9.1 คุณต้องจัดเตรียมอาหารและน้ำให้แก่สุนัข แมว และเหยี่ยว หรือสัตว์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม (หรือใส่ในกรงที่ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้) และมีใบรับรองสุขภาพและการฉีดวัคซีน ใบอนุญาตเข้าประเทศ ใบอนุญาตการขนส่ง และใบอนุญาตการออกจากประเทศ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ประเทศที่คุณจะเดินทางเข้า หรือเปลี่ยนเครื่อง โดยเราต้องตกลงยอมรับการให้บริการก่อน การให้บริการดังกล่าวนั้น จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เรากำหนด ซึ่งคุณสามารถขอรับทราบจากเราได้
8.9.2 หากเรายอมรับการขนส่งสัตว์นั้นในรูปแบบสัมภาระ สัตว์ดังกล่าวรวมทั้งกรง อาหาร และน้ำ จะไม่ถือว่าเป็นสัมภาระที่ตรวจสอบ แต่จะถือว่าเป็นสัมภาระที่เกินจากที่อนุญาต ซึ่งคุณจะต้องชำระค่าบริการขนส่ง ก่อนที่จะสามารถขนส่งสัตว์ดังกล่าวได้
8.9.3 สุนัขนำทางที่เดินทางกับผู้ทุพพลภาพ จะไม่เสียค่าบริการขนส่ง และจะไม่นับรวมน้ำหนักกับสัมภาระที่อนุญาต และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งคุณสามารถขอรับทราบจากเราได้
8.9.4 ในกรณีที่การบริการนั้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎบัตรด้านความรับผิดตามข้อตกลง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย การป่วย หรือการเสียชีวิตของสัตว์ที่เรายอมขนส่งให้
8.9.5 เราไม่รับผิดชอบต่อการที่สัตว์ไม่มีเอกสารออกนอกประเทศ การเดินทางเข้าประเทศ เอกสารด้านสุขภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้เพื่อผ่านเข้าประเทศ รัฐ หรือเขตแดน และผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงเดินทางจะต้องเป็นผู้ชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือความรับผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับสัตว์ที่คุณต้องการนำขึ้นเครื่องบินไปด้วย และรับผิดชอบจัดการเรื่องต่าง ๆ ในกรณีการขนส่งสัตว์ดังกล่าวถูกปฏิเสธแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณ ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางได้ อันเป็นผลมาจากการปฏิเสธการขนสัตว์ที่คุณต้องการนำขึ้นเครื่องไปด้วย

8.10 สิ่งของที่ถูกนำออกไปโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
ไม่จะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดใด ๆ ต่อสิ่งของที่ถูกนำออกจากกระเป๋าสัมภาระ และ/หรือเก็บรักษาไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

ข้อ 9 - ตารางเวลา ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบิน

9.1 ตารางการเดินทาง
9.1.1 เวลาเที่ยวบินที่แสดงไว้ในตารางเวลานั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันที่ประกาศ (หรือออก) และวันที่คุณเดินทางได้ เราไม่รับประกันเวลาการเดินทางและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของเรากับคุณ
9.1.2 ก่อนที่จะยอมรับการจองของคุณ เราและตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้คุณทราบเวลาการเดินทางของเที่ยวบินในเวลาดังกล่าว ซึ่งจะ แสดงอยู่ในบัตรโดยสารของคุณด้วย เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางของเที่ยวบิน หลังจากการออกบัตรโดยสารให้คุณไปแล้ว หากคุณได้ให้รายละเอียดการติดต่อของคุณแก่เรา เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางเที่ยวบินหลังจากที่คุณซื้อบัตรโดยสาร และคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนเวลาดังกล่าว โดยที่เราไม่สามารถจองเที่ยวบินอื่น ๆ ที่คุณยอมรับได้ คุณสามารถขอคืนเงินได้ตามข้อที่ 10.2

9.2 การยกเลิก การเปลี่ยนเส้นทาง ความล่าช้า และอื่น ๆ
9.2.1 เราจะรับผิดชอบตามมาตรการที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการโดยสารคุณ และสัมภาระของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเหล่านี้ และเพื่อป้องกันการยกเลิกเที่ยวบิน ในบางกรณีเราอาจต้องมอบหมายให้สายการบิน และ/หรือ เครื่องบินอื่น ๆ ดำเนินการบินแทนเรา แต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการดังกล่าว
9.2.2 หากเรายกเลิกเที่ยวบินที่เราดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการบินตามเวลาที่กำหนด ไม่สามารถส่งคุณไปยังปลายทางหรือจุดแวะพักค้างคืนของคุณ หรือทำให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อที่เราได้ดำเนินการไว้และคุณทำการยืนยันแล้ว คุณสามารถเลือกให้เราดำเนินการดังต่อไปนี้
9.2.2.1 ขนส่งคุณและสัมภาระของคุณในโอกาสแรกที่มีบริการและที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่คุณจอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และขยายอายุบัตรโดยสารของคุณหากจำเป็น หรือ
9.2.2.2 เปลี่ยนเส้นทางของคุณและสัมภาระไปยังปลายทางตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารของคุณ ด้วยบริการของเรา หรือสายการบินอื่น หรือด้วยวิธีการและชั้นโดยสารที่เห็นชอบร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากอัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในกรณีพิเศษที่ต้องใช้ในเส้นทางใหม่นั้นต่ำกว่าที่คุณจ่ายไป เราจะจ่ายส่วนต่างคืนให้ หรือ
9.2.2.3 คืนเงินตามข้อกำหนดในข้อที่ 10.2
9.2.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อที่ 9.2.2 เกิดขึ้น เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ตามข้อตกลงหรือกฎหมาย กฎและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บังคับใช้ ตัวเลือกที่ระบุไว้ในข้อที่ 9.2.2.1 ถึง 9.2.2.3 เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ชดใช้ให้แก่คุณ และเราจะไม่ชดใช้สิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
9.2.4 ในกรณีที่เราต้องดำเนินการเที่ยวบินของคุณจากท่าอากาศยานภายในสหภาพยุโรป และเที่ยวบินดังกล่าวนั้นต้องยกเลิกหรือล่าช้าอย่างน้อยสี่ (4) ชั่วโมง หรือคุณได้ลดชั้นโดยสารลงด้วยความสมัครใจ คุณจะได้รับสิทธิ์บางประการ โดยเราจะแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวให้คุณทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

9.3 การชดเชยการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง
9.3.1 ถ้าเราไม่สามารถจัดเตรียมที่ว่างที่ยืนยันก่อนหน้านี้ ซึ่งดำเนินการโดยเรา ในชั้นเดียวกับที่คุณจอง โดยที่คุณสามารถมาเช็คอินและขึ้นเครื่องได้ทัน เราจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการชดเชยการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องของเรา คุณสามารถขอรับสำเนานโยบายชดเชยการไม่ได้ขึ้นเครื่องบินของเราได้ นอกจากนี้ เราจะไม่ชดใช้ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด ๆ ก็ตาม
9.3.2 หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินที่เราดำเนินการจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป ในกรณีที่คุณได้ทำการยืนยันการจองไว้แล้ว และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเช็คอิน และการรอขึ้นเครื่องตามเวลาที่กำหนด และไม่ได้ถูกห้ามขึ้นเครื่องบินตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ และไม่ได้เดินทางฟรี หรือด้วยค่าโดยสารอัตราลดราคาที่ไม่ได้เปิดจำหน่ายแก่สาธารณชน คุณอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ข้อ 10 - การขอเงินคืน

10.1 หลักการทั่วไป
เราจะรับคืนบัตรโดยสารหรือส่วนของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดด้านอัตราค่าโดยสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
10.1.1 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อนี้ เราจะรับคืนบัตรโดยสารจากผู้ที่มีชื่อตามบัตรโดยสาร หรือผู้ที่ชำระค่าโดยสารเมื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว
10.1.2 หากผู้ที่ชำระค่าบัตรโดยสารมิใช่ผู้โดยสารที่มีชื่อตามบัตร และบัตรโดยสารมีระบุข้อห้ามเกี่ยวกับการขอคืน เราจะคืนเงินให้แก่ผู้ที่ชำระค่าบัตรโดยสาร หรือตามคำสั่งของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น
10.1.3 เว้นแต่ในกรณีที่บัตรโดยสารหาย การขอคืนเงินจะกระทำได้โดยต้องส่งคืนบัตรโดยสาร และคูปองเที่ยวบินทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น ข้อกำหนดนี้จะไม่ใช้ไม่ได้หากบัตรโดยสารของคุณเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

10.2 การขอเงินคืนด้วยความไม่สมัครใจ
10.2.1 ถ้าเรา(1) ยกเลิกเที่ยวบิน (2) ไม่สามารถให้บริการตามตารางการบินด้วยเหตุอันไม่ควร (3) ไม่สามารถโดยสารคุณไปยังเที่ยวบินที่คุณได้ยืนยัน โดยที่จะคุณสามารถไปเช็คอินและขึ้นเครื่องได้ตรงเวลา และคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธการให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ที่อนุญาตโดยเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว (4) ไม่สามารถลงจอดที่ปลายทางของคุณ หรือจุดแวะพักของคุณได้ หรือ (5) เป็นเหตุให้คุณพลาดจากเที่ยวบินถัดไปที่คุณได้ยืนยันการจองไว้แล้ว และมีเวลาพอในการต่อเครื่องระหว่างตารางเที่ยวบินเดิมของคุณกับเวลาออกของเที่ยวบินที่คุณจะไปเชื่อมต่อ โดยจำนวนเงินที่เราจะคืนให้จะเป็นไปดังต่อไปนี้ นอกเสียจากจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่นด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.2.1.1 ถ้ายังไม่มีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร จำนวนเงินคืนจะเท่ากับอัตราค่าโดยสารที่คุณชำระไป (รวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษด้วย)
10.2.1.2 ถ้ามีการใช้บัตรโดยสารไปแล้วบางส่วน จำนวนเงินคืนจะไม่น้อยกว่าส่วนต่างระหว่างอัตราค่าโดยสาร (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) กับอัตราค่าโดยสารที่ใช้ไป ซึ่งจะคำนวณโดยเรา (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) โดยคิดจากการเดินทางระหว่างจุดที่มีการใช้บัตรโดยสารไปบางส่วน

10.3 การขอเงินคืนโดยสมัครใจ
10.3.1 ถ้าคุณมีสิทธิในการขอเงินคืนจากบัตรโดยสารของคุณด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 แล้ว จำนวนเงินคืนจะเป็นดังนี้
10.3.1.1 ถ้ายังไม่มีการใช้บัตรโดยสารไป จำนวนเงินคืนจะเท่ากับอัตราค่าโดยสาร (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) หักด้วยค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสารตามความเหมาะสม
10.3.1.2 ถ้ามีการใช้บัตรโดยสารไปแล้วบางส่วน จำนวนเงินคืนจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างอัตราค่าโดยสาร (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) กับอัตราค่าโดยสารที่ใช้ไป ซึ่งจะคำนวณโดยเรา (รวมทั้งภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินเรียกเก็บเพิ่มในสถานการณ์พิเศษ) สำหรับการเดินทางระหว่างจุดที่บัตรโดยสารถูกใช้ไป หักด้วยค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสารตามความเหมาะสม

10.4 สิทธิในการปฏิเสธ
10.4.1 เราอาจจะปฏิเสธการคืนเงินได้ ถ้าคุณยื่นเรื่องขอเงินคืนหลังจากที่บัตรโดยสารหมดอายุไปแล้ว
10.4.2 เราอาจปฏิเสธการคืนเงินต่อบัตรโดยสารที่นำมาแสดงต่อเรา หรือต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในฐานะหลักฐานยืนยันความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากประเทศนั้น ๆ นอกเสียจากคุณสามารถทำให้เป็นที่พอใจแก่เราได้ว่า คุณมีสิทธิที่จะยังอยู่ในประเทศดังกล่าว หรือคุณจะเดินทางออกจากประเทศดังกล่าวโดยผู้ให้บริการรายอื่น หรือด้วยวิธีการเดินทางแบบอื่น
10.4.3 เราจะไม่คืนเงินให้สำหรับเที่ยวบินใด ๆ ที่คุณถูกปฏิเสธการโดยสาร หรือจากการที่คุณต้องลงจากเครื่อง อันเป็นผลมาจากการกระทำของคุณเองบนเครื่อง

10.5 สกุลเงิน
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินด้วยวิธีการเดิม และด้วยสกุลเงินเดียวกับตอนที่คุณซื้อบัตรโดยสาร

10.6 การไม่มีสิทธิอื่นใด
นอกเสียจากว่าเราจะระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการเดินทางที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น สิทธิในการคืนเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 10 นี้ จะหมายถึงสิทธิเพียงอย่างเดียวของคุณที่จะเรียกร้องต่อเราในกรณีที่การเดินทางไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเราจะไม่รับผิดอื่นใดที่เป็นความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนอกจากนี้

ข้อ 11 - การปฏิบัติตัวของคุณบนเครื่อง

11.1 คำแนะนำทั่วไป
ห้ามมิให้คุณปฏิบัติตัวบนเครื่องบินในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือคุกคาม (ไม่ว่าจะด้วยเป็นการแกล้งทำหรือรูปแบบอื่น ๆ) ต่อตัวเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน ขัดขวาง รุกล้ำ หรือรบกวนลูกเรือ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติด การรบกวนความปลอดภัยหรือความมั่นคง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือปฏิบัติตัวในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ความสกปรก ความอึดอัด ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ ต่อผู้โดยสารคนอื่น ๆ รวมทั้งลูกเรือ และทรัพย์สิน หากเราเห็นว่าคุณปฏิบัติตัวในลักษณะดังกล่าวบนเครื่องบิน เราจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณปฏิบัติตัวแบบเดิมซ้ำอีก รวมถึงการควบคุมตัวด้วย คุณอาจต้องลงจากเครื่อง หรือถูกปฏิเสธการใช้บริการต่อไป ณ จุดใด ๆ ก็ได้ โดยที่เราไม่ต้องรับผิดใด ๆ และคุณอาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย จากการที่คุณกระทำความผิดบนเครื่องบินด้วย

11.2 การชำระค่าลงจอดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในกรณีที่คุณปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 11.1 และเราตัดสินใจที่จะนำเครื่องลงจอดเพื่อนำคุณ และ/หรือ สัมภาระของคุณลงจากเครื่อง คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงจอด นอกจากนี้คุณยังต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องบินต้องล่าช้าเพื่อนำตัวคุณ และ/หรือ สัมภาระของคุณลงจากเครื่องด้วย คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา จากการที่เราต้อง (1) ซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินใด ๆ ที่สูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายโดยคุณ และ (2) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารคนอื่น ๆ หรือลูกเรือ จากการกระทำของคุณ

11.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจห้ามหรือจำกัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับ และวิทยุสื่อสารด้วย อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยฟัง และเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้

ข้อ 12 - การจัดการในส่วนของบริการเพิ่มเติม

12.1 ในกรณีที่เราจัดการให้บุคคลที่สามให้บริการที่นอกเหนือจากการเดินทางทางอากาศให้แก่คุณ หรือหากเราออกบัตรโดยสารหรือบัตรกำนัลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือบริการ (ที่ไม่ใช่การเดินทางทางอากาศ) ซึ่งให้บริการโดยบุคคลอื่น เช่น การขนส่งภาคพื้นดิน การจองโรงแรม หรือการเช่ารถยนต์ ในกรณีดังกล่าว เราจะทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของคุณเท่านั้น โดยจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
12.2 หากเรามีบริการขนส่งภาคพื้นดิน เราจะบังคับใช้เงื่อนไขอื่น ๆ ในการบริการขนส่งภาคพื้นดิน คุณสามารถขอรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวจากเราได้ เราไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อการขนส่งภาคพื้นดินหรือบริการต่าง ๆ ที่เราจัดการให้คุณตามข้อที่ 12.1 เว้นแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากความประมาทของเราเพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 13 - ระเบียบการบริหารจัดการ

13.1 คำแนะนำทั่วไป
13.1.1 คุณมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางและวีซ่าตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ความต้องการ และข้อกำหนดในการเดินทางของทุกประเทศ ที่คุณเดินทางเข้าออกและเปลี่ยนเครื่อง

13.1.2 เราไม่รับผิดชอบต่อการที่ผู้โดยสารไม่มีเอกสาร หรือวีซ่าตามที่กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ ความต้องการ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ หรือคำสั่งต่าง ๆ ระบุไว้

13.2 เอกสารการเดินทาง
ก่อนการเดินทาง คุณต้องแสดงเอกสารการขอออกนอกประเทศ การเข้าประเทศ สุขภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง การร้องขอ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องการและคุณต้องอนุญาตให้เราทำสำเนาเก็บไว้ด้วย เราขอสงวนสิทธิในการกำหนดให้คุณแสดงต่อเราซึ่งเอกสารดังกล่าวในเวลาใด ๆ ระหว่างการเดินทางก็ได้ และขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการคุณ และสัมภาระของคุณ ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หรือกรณีเอกสารเดินทางของคุณไม่เรียบร้อย แม้ว่าคุณจะได้ออกเดินทาง หรือถึงที่หมายไปบางส่วน ก่อนที่จะปรากฏชัดต่อเราว่าคุณไม่ปฏิบัติ หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 13.2 นี้

13.3 การถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศ
ถ้าหากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศใด ๆ (รวมทั้งประเทศที่ต้องเดินทางผ่าน ตามเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ) คุณจะต้องรับผิดชอบในการเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม และจะต้องชดใช้ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่รัฐบาลของประเทศนั้นเรียกเก็บจากเรา รวมทั้งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการโดยสารคุณ (และผู้ดูแลคุณ หากจำเป็น) ออกจากประเทศนั้นด้วย เราจะไม่คืนค่าโดยสารจากจุดที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศให้แก่คุณ

13.4 ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่ากักขังหน่วงเหนี่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หากเราต้องจ่ายค่าปรับ ค่ากักขังหน่วงเหนี่ยว ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าธรรมเนียมการคุ้มกันดูแล และค่าบัตรโดยสารที่ออกให้แก่คุณ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อเรียกร้อง และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางของประเทศที่คุณเดินทางไป หรือคุณไม่สามารถแสดงเอกสารเพื่อเข้าประเทศได้ คุณจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเต็มจำนวนให้แก่เรา เราอาจหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากมูลค่าของบัตรโดยสารในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ของคุณ หรือจากเงินใด ๆ ของคุณที่ยังอยู่กับเราก็ได้

13.5 การตรวจสอบทางศุลกากร
ถ้าจำเป็น คุณอาจได้เข้าร่วมในการตรวจสอบสัมภาระของคุณโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบนี้หรือการที่คุณละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

13.6 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
คุณต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ตัวแทนจัดการด้านการบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร หรือเรา ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจค้น และสแกนเพื่อความปลอดภัย

13.7 เอกสารเดินทางที่ถูกยึด
เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการส่งคืนเอกสารเดินทาง เอกสารระบุตัวตน หรือบัตรโดยสารที่ถูกยึดเอาไว้โดยผู้ให้บริการรายอื่น เจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ข้อ 14 - ผู้ให้บริการร่วม

การเดินทางขนส่งที่ให้บริการโดยเราและสายการบินอื่น ๆ ด้วยบัตรโดยสารใบเดียวกัน หรือบัตรโดยสารร่วมนั้น จะถือเป็นการบริการเดียวตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม โปรดดูข้อกำหนดในข้อที่ 15.5.1

ข้อ 15 - ความรับผิดต่อความเสียหาย

15.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสาร
15.1.1 ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 5.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 15.1.6 และ 15.5 ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายอื่น ๆ จากอุบัติเหตุ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางการเงิน แต่จะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลง สัญญาหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่กำหนดไว้
15.1.2 สำหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงสุด 113,000 สิทธิ์พิเศษถอนเงิน ( SDR) (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) เราจะไม่ปฏิเสธหรือจำกัดความรับผิดของเราเพียงแค่การพิสูจน์ให้เห็นว่าเราและตัวแทนได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว หรือความเสียหายดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถป้องกันได้ ในกรณีที่ข้อตกลงมอนทรีออลมีผลบังคับใช้ เราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายเกิน 113,000 สิทธิการถอนเงินพิเศษ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) หากเราพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาท หรือการดำเนินการผิดพลาด หรือการละเลยของเรา หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน หรือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาท การละเลย หรือการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมขอบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว
15.1.3 แม้ว่าจะกำหนดไว้ในข้อที่ 15.1.1 และ 15.1.2 แต่หากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เกิดจากหรือมีผลมาจากการประมาทของผู้โดยสารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (หรือผู้ที่เรียกร้องค่าชดเชย) เราอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด
15.1.4 ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เรายินยอมจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คุณหรือทายาทในกรณีดังต่อไปนี้
15.1.4.1 บุคคลผู้รับเงินเป็นบุคคลทั่วไป (ซึ่งหมายถึงเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น บริษัท)
15.1.4.2 คุณหรือผู้ที่รับเงินมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
15.1.4.3 จำนวนเงินที่จ่ายเป็นไปตามสภาพความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเท่านั้น
15.1.4.4 จำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาตามสัดส่วนของการประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเสียชีวิต การเกิดบาดแผล หรือการได้รับบาดเจ็บทางกาย โปรดทราบว่าในกรณีของการเสียชีวิต ค่าชดเชยจะไม่น้อยกว่า 15,000 SDR หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
15.1.4.5 การจ่ายเงินจะกระทำภายในสิบห้า (15) วัน หลังจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินได้รับการยืนยันตามกฎหมาย และเรายอมรับหลักฐานการยืนยันดังกล่าวแล้ว
15.1.4.6 จะไม่มีการจ่ายเงินชดเชย หากสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความประมาทของผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือผู้โดยสารรายดังกล่าวเอง
15.1.4.7 ผู้รับเงินจะต้องคืนเงินทั้งหมดในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้รับเงินไม่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 15.1.4.2 หรือบุคคลดังกล่าวหรือผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น
15.1.4.8 การจ่ายเงินจะถือว่าครอบคลุมความรับผิดชอบที่ต้องจ่ายภายใต้กฎหมายที่กำหนด
15.1.4.9 นอกจากการจ่ายเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 15.1.4.4 ในกรณีที่มีการเสียชีวิตแล้ว การจ่ายเงินตามย่อหน้าที่ 15.1.4 จะไม่เกินความเสียหายสูงสุดซึ่งเราต้องจ่ายให้แก่ผู้รับ
15.1.4.10 การจ่ายเงินจะไม่ถือเป็นการยอมรับผิดของเรา
15.1.4.11 จะไม่มีการจ่ายเงินในกรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ที่รับเงินจะออกใบรับที่มีการลงนาม พร้อมด้วยการยอมรับข้อกำหนดตามข้อที่ 15.1.4.7, 15.1.4.8, 15.1.4.9 และ 15.1.4.10 ให้แก่เราและลงนามยินยอมอย่างเหมาะสมในเอกสารรรับค่าสินไหมตามที่เรากำหนดและ
15.1.4.12 เว้นแต่จะขัดกับกฎหมายที่บังคับใช้ และต้องจ่ายเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 15.1.4.4 ในกรณีที่มีการเสียชีวิต การตัดสินใจจ่ายเงินของเราจะถือเป็นการสิ้นสุดและมีผลผูกพัน
15.1.5 เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ รวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพทั่ว ๆ ไป หรือมีอาการกำเริบจากปัญหาดังกล่าว
15.1.6 โปรดทราบว่า มีรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการไม่ได้ขยับเป็นเวลานาน ๆ ระหว่างเดินทางกับอาการเลือดจับตัวเป็นลิ่มที่ขา (DVT) แม้ว่าอาการดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ก็มีปัจจัยอื่นทางพันธุกรรมและแนวทางในการดำรงชีวิตบางอย่าง ที่อาจเพิ่มโอกาสให้เกิดอาการดังกล่าวได้ ถ้าคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนการเดินทาง

15.2 สัมภาระ
15.2.1 เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ เว้นแต่สาเหตุของความเสียหายจะเกิดจากความประมาทของเรา และผู้โดยสารหรือผู้ที่เรียกร้องค่าเสียหายสามารถพิสูจน์ได้ถึงความประมาทดังกล่าว
15.2.2 เราไม่รับผิดสำหรับความเสียหายของสัมภาระที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผลมาจากคุณภาพ ความบกพร่อง หรือการหีบห่อสัมภาระ เช่นเดียวกัน เราจะไม่รับผิดต่อสัมภาระที่เสียหายหรือฉีกขาดเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากแรงกระแทกตามปกติธรรมดาระหว่างการขนส่งทางอากาศ
15.2.3 เราไม่รับผิดต่อความเสียหายระหว่างการขนส่งที่ไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อสิ่งของใด ๆ รวมถึงสิ่งของในสัมภาระของคุณที่ถูกห้ามไม่ให้รวมอยู่ในสัมภาระตามข้อ 8.3
15.2.4 ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระจะไม่เกินมูลค่าสูงสุดตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.4.1 ถึง 15.2.4.5 เว้นแต่คุณจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยของเรา ไม่ว่าจะโดยเจตนาให้เกิดความเสียหาย หรือโดยประมาทด้วยรู้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณอาจต้องทำการประกาศมูลค่าพิเศษ (ดูที่ข้อ 15.2.5) หรือซื้อประกันเพื่อคุ้มครองสัมภาระของคุณในกรณีที่สัมภาระที่ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบของคุณ มีมูลค่าเกินกว่าค่าชดเชยของเรา
15.2.4.1 ในกรณีที่มีการบังคับใช้ข้อตกลงวอร์ซอ เราจะจำกัดจำนวนค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่เกิน 332 สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
15.2.4.2 ในกรณีที่มีการบังคับใช้อนุสัญญาวอร์ซอ เราจะจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระที่ตรวจสอบไม่เกินกิโลกรัมละ 17 สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) หรือจำนวนที่สูงกว่าข้อกำหนดที่เราตกลงในข้อที่ 15.2.5
15.2.4.3 ในกรณีที่มีการบังคับใช้พิธีสารมอนทรีออล เราจะจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระทั้งประเภทที่ตรวจสอบและไม่ตรวจสอบไม่เกิน 1131 สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 1800 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หรือจำนวนที่สูงกว่าที่เราตกลงตามข้อที่ 15.2.5
15.2.4.4 ในกรณีที่บังคับใช้กฎหมายแทนอนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออล การจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระทั้งแบบตรวจสอบและไม่ได้ตรวจสอบ จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15.2.4.5 การจำกัดค่าชดเชยต่อความเสียหายของสัมภาระทั้งแบบตรวจสอบและไม่ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.4.1 และ 15.2.4.2 นั้น จะใช้กับสัมภาระแบบตรวจสอบและไม่ตรวจสอบตามลำดับ ในกรณีที่บังคับใช้กฎหมายแทนอนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออล การจำกัดค่าชดเชยของเราจะเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
15.2.5 ในกรณีที่คุณนำสัมภาระที่ตรวจสอบมามอบให้เราเมื่อเช็คอินและชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เรากำหนด เราจะเพิ่มมูลค่าความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสัมภาระแบบตรวจสอบตามที่เราและคุณได้ตกลงกันไว้ บริการนี้จะเรียกว่า "การประกาศมูลค่าพิเศษ" โปรดสอบถามเราถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการใช้บริการนี้
15.2.6 ในกรณีที่ไม่ได้ระบุน้ำหนักของสัมภาระแบบตรวจสอบไว้บนป้ายสัมภาระ เราจะถือว่าสัมภาระของคุณมีน้ำหนักไม่เกินที่อนุญาตตามชั้นโดยสารของคุณ
15.2.7 ในกรณีที่การขนส่งสัมภาระของคุณนั้นดำเนินการโดยสายการบินร่วมบริการ และบังคับใช้อนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออล คุณจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเราได้หาก (ก) คุณเป็นผู้โดยสารและเราเป็นผู้ให้บริการรายแรก (ข) คุณเป็นผู้โดยสารและเราเป็นผู้ให้บริการรายที่สอง หรือ (ค) ความเสียหายเกิดขึ้นในขณะที่เราขนส่งสัมภาระ

15.3 ความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสาร
ความรับผิดสำหรับความเสียหายของเราอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการเดินทางของคุณทางอากาศ จะจำกัดตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาวอร์ซอ และพิธีสารมอนทรีออล ถ้าหากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวบังคับใช้อยู่ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น ยกเว้นว่าจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการให้บริการ

15.4 การดำเนินการเรียกร้องเกี่ยวกับสัมภาระ
15.4.1 การเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับสัมภาระทั้งหมดจะต้องมีรายการสิ่งที่เสียหายพร้อมด้วยรายละเอียด ผู้ผลิต และอายุ พร้อมด้วยเอกสารยืนยันการซื้อและแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้น สำหรับสิ่งของที่มีมูลค่าน้อยว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) หรือสิ่งของที่มีอายุเกิน 5 ปี และมีมูลค่าการเรียกร้องค่าเสียหายน้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ไม่ต้องใช้หลักฐานยืนยันการซื้อ
15.4.2 ในกรณีที่การเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเป็นความเสียหายทางกายภาพต่อสัมภาระ คุณต้องอนุญาตให้เราตรวจสอบสัมภาระดังกล่าวเพื่อประเมินลักษณะ คุณสมบัติ และการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว
15.4.3 หากคุณต้องการให้เปลี่ยนรายการสิ่งของบางรายการในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อสัมภาระ คุณต้องติดต่อเรา และเราต้องยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่คุณจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าว มิฉะนั้นเราอาจจะไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในยอดเงินที่ชดใช้ ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้เมื่อการเปลี่ยนรายการสิ่งของที่ต้องการนั้น มีมูลค่าไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) การเรียกร้องขอเปลี่ยนสิ่งของจะต้องยื่นเอกสารยืนยันการซื้อทุกรายการ ไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันการซื้อสำหรับสิ่งที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ดอลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น)
15.4.4 สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระทุกรายการ คุณจะต้องมอบหลักฐานต่าง ๆ ให้เราตามที่ร้องขอ เพื่อประเมินสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายของคุณ และมูลค่าที่เราจะจ่าย
15.4.5 คุณต้องลงนามในรายการยืนยันความจริงเกี่ยวกับการเรียกร้องความเสียหายต่อสัมภาระ และลงนามในเอกสารการชดใช้และปลดปล่อยก่อนที่เราจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณ
15.4.6 การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 15.4 อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าและสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยของคุณ

15.5 คำแนะนำทั่วไป
15.5.1 ถ้าเราออกบัตรโดยสาร หรือถ้าตรวจตรวจสอบสัมภาระการเดินทางในที่ของผู้ให้บริการรายอื่น นั่นแสดงว่าเราดำเนินการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของผู้ให้บริการรายอื่นเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีของสัมภาระที่ตรวจสอบ คุณจะสามารถเรียกร้องกับผู้ให้บริการขนส่งรายแรกหรือรายสุดท้ายก็ได้
15.5.2 เราไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือจากการที่คุณไม่ปฏิบ้ติตามกฎหมาย หรือกฎและระเบียบต่าง ๆ ของรัฐบาล
15.5.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ หรือโดยกฎหมาย เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย และจ่ายค่าชดเชยตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้เท่านั้น
15.5.4 สัญญาการบริการรวมถึงเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และการจำกัดหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบ จะใช้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย บริษัทในเครือ พนักงาน และตัวแทนของเราเหมือนที่บังคับใช้กับเรา จำนวนเงินทั้งหมดที่จะได้คืนจากเรา และจากตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายของเรา รวมทั้งพนักงาน พนักงานที่เป็นตัวแทน และบุคคลต่าง ๆ จะไม่เกินจำนวนที่ถือว่าเป็นความรับผิดของเรา
15.5.5 ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่จะสละสิทธิ์ของเรา หรือสละการจำกัดความรับผิดของเรา หรือสละสิทธิ์ข้อต่อสู้ที่เราพึงมีภายใต้ข้อตกลง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเสียจากจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง
15.5.6 ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่จะสละสิทธิ์ของเรา หรือสละการจำกัดความรับผิดของเรา หรือสละสิทธิ์ข้อต่อสู้ที่เราพึงมีภายใต้ข้อตกลง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เราพึงมีต่อบริษัทประกันภัยทางสังคมสาธารณะ หรือต่อบุคคลใดที่เป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือได้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารไปแล้ว
15.5.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้ในบางโอกาส และการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีนับจากวันที่ได้มีการแก้ไข

15.6 คำแนะนำผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิด
ถ้าการเดินทางของคุณมีปลายทางสุดท้าย หรือหยุดลงในประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณเริ่มออกเดินทางแล้ว อนุสัญญาวอร์ซอหรือพิธีสารมอนทรีออลอาจจะปรับใช้กับคุณได้ตลอดการเดินทาง รวมไปถึงส่วนใด ๆ ภายในประเทศที่ออกเดินทาง หรือประเทศปลายทางด้วย และถ้ามีพิธีสารมอนทรีออลอยู่ สายการบินจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ความเสียหายจากการตาย หรือการบาดเจ็บของบุคคล โดยที่ข้อต่อสู้ในการรับผิดตามที่ระบุไว้โดยข้อตกลงดังกล่าวนั้น จะไม่สามารถใช้ได้กับความเสียหายที่ไม่เกิน 113,000 SDR หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น สำหรับที่ที่ไม่มีพิธีสารมอนทรีออลใช้อยู่นั้น เงื่อนไขการบริการของสายการบินจำนวนมาก (รวมทั้งเอทิฮัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1.1 ด้วย) จะถือว่าความรับผิดชอบต่อการตาย หรือการบาดเจ็บทางร่างกาย ไม่ได้มีข้อจำกัดทางการเงินใด ๆ ที่กำหนดเอาไว้ในอนุสัญญารวอว์ซอ และในความเสียหายเช่นนี้จะไม่เกิน 113,000 SDR หรือเทียบเท่าสกุลเงินในท้องถิ่น โดยที่ข้อต่อสู้กรณีความรับผิดตามข้อพิสูจน์ว่าได้ดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวในเงื่อนไขการบริการของสายการบิน โปรดทราบว่า (ก) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง ออกจากสถานที่หยุดพักที่ตกลงไว้ในสหรัฐอเมริกา อนุสัญญาวอร์ซอและสัญญาการบริการอื่น ๆ ที่บังคับใช้กำหนดว่าความรับผิดชอบของสายการบิน ฝ่ายต่าง ๆ ในสัญญาพิเศษดังกล่าวต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายของผู้โดยสาร สำหรับกรณีที่พิสูจน์แล้วจะสูงสุดไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของสายการบิน และ (ข) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสาย การบินที่ไม่ใช่ฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในสัญญาพิเศษหรือการเดินทางที่บังคับใช้ในอนุสัญญาวอร์ซอซึ่งไม่ได้เดินทางเข้าออก หรือหยุดพักในสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของสายการบินต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อผู้โดยสารแต่ละท่านนั้นจะไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ(ค) ในบางประเทศได้กำหนดการจำกัดค่าชดเชยสูงสุดสูงกว่าที่ได้ระบุไว้ใน (ก) และ (ข) ชื่อของสายการบินหรือฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในความตกลงพิเศษจะระบุไว้ใน (ก) ข้างบน ซึ่งจะมีให้เห็นในสำนักงานขายบัตรโดยสารของสายการบินทุกแห่ง และคุณสามารถขอตรวจสอบได้

สามารถขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ โดยการซื้อประกันภัยจากบริษัทเอกชน ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลต่อการจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรือพิธีสารมอนทรีออล หรือสัญญาการให้บริการพิเศษที่ระบุไว้ข้อ (ก) ข้างบน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสายการบินหรือบริษัทประกันของคุณ หมายเหตุ: การจำกัดความรับผิดชอบที่ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ระบุไว้ใน (ก) ด้านบนในข้อที่ 15.6 นั้นจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเรียกร้องนั้นกำหนดให้แยกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทางกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบจะอยู่ที่ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ข้อ 16 - จำกัดด้านเวลาในการเรียกร้องและดำเนินการ

16.1 คำแจ้งการร้องเรียน
การยอมรับสัมภาระโดยเจ้าของสัมภาระแบบตรวจสอบโดยไม่มีการร้องเรียนเมื่อรับสัมภาระนั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอ ในการยืนยันว่าสัมภาระถูกส่งคืนในสภาพที่ดี และเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ เว้นแต่คุณจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น

หากคุณต้องการจะยื่นเรียกร้องหรือดำเนินการเกี่ยวกับความเสียหายต่อสัมภาระที่ตรวจสอบ คุณต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีที่ตรวจพบความเสียหาย และอย่างน้อยภายในเจ็ด (7) วัน หลังจากการรับสัมภาระแบบตรวจสอบ หรือในกรณีที่สัมภาระสูญหายภายในเจ็ด (7) วัน หลังจากวันที่สัมภาระที่ตรวจสอบควรมาถึง หากคุณต้องการที่จะยื่นเรียกร้อง หรือดำเนินการเกี่ยวกับการล่าช้าของสัมภาระที่ตรวจสอบ คุณต้องแจ้งให้เราทราบภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน หลังจากวันที่สัมภาระที่ตรวจสอบของคุณนั้นอยู่ในการดูแลของคุณ คำแจ้งทุกๆ เรื่องจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

16.2 ข้อจำกัดของการดำเนินการ
สิทธิ์ต่อความเสียหายต่าง ๆ นั้น จะสิ้นสุดลงหากไม่ได้มีการดำเนินการภายในสอง (2) ปี หลังจากที่คุณเดินทางถึงปลายทาง หรือวันที่เครื่องบินมีกำหนดต้องมาถึง หรือวันที่มาถึงจุดพัก วิธีการคำนวณระยะเวลาจะกำหนดไว้ตามกฎหมาย ของเขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดี

ข้อ 17 - เงื่อนไขอื่น ๆ

สัมภาระของคุณนั้นจะได้รับการดำเนินการตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เรายอมรับ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเงื่อนไขตามระยะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเน้นในเรื่อง:
(ก) การให้บริการผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง หญิงมีครรภ์ และผู้โดยสารที่ป่วย
(ข) ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
(ค) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเครื่องบิน

คุณสามารถขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ เหล่านี้ได้

ข้อ 18 - การตีความ

หัวข้อของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ใช้เพื่อการตีความ

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาอื่นๆ นั้นมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น