เงื่อนไขและข้อกำหนด

บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะให้บริการกับผู้โดยสารดังต่อไปนี้

 1. ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารที่ยืนยันการจองแล้วในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจแบบอิสระ
 2. บริการคนขับรถของเอทิฮัด เป็นบริการสำหรับสมาชิกของโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดที่แลกไมล์สะสมในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
 3. ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัด (แม้ว่าจะถือบัตรโดยสารของสายการบินอื่นก็ตาม)จะมีสิทธิ ใช้บริการคนขับรถของเอทิฮัดด้วย

บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะไม่สามารถใช้ได้กับสิ่งต่อไปนี้

 • ไม่มีบริการคนขับรถของเอทิฮัดสำหรับตัวเลือกบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับชั้นธุรกิจและบัตรโดยสารลดราคาอื่นๆ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวของท่านหรือสำนักงานสายการบินเอทิฮัดเมื่อจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ผู้ที่อยู่ในรายชื่อรอเดินทาง อยู่ระหว่างเดินทาง หรือผู้ที่มารับบัตรโดยสารเครื่องบินในวันเดินทางไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
 • บริการคนขับรถของเอทิฮัดสามารถใช้ได้ เฉพาะผู้โดยสาร ที่มาถึงหรือออกเดินทางในวันเดียวกันเท่านั้น บริการนี้ไม่สามารถให้บริการได้ในวันอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น
 • บริการคนขับรถของเอทิฮัดไม่สามารถให้บริการกับผู้เยาว์ เที่เดินทางคนเดียวได้
 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปีไม่สามารถใช้บริการคนขับรถได้
 • บริการคนขับรถของเอทิฮัดต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง สายการบินจะไม่ยืนยันการจองบริการดังกล่าวแก่ผู้โดยสารที่ดำเนินการภายในเวลา 24 ชั่วโมง บริการนี้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มาถึง สนามบินโดยไม่ได้มีการจองล่วงหน้าได้
 • บริการคนขับรถของเอทิฮัดจะจำกัดภายในระยะทางและสถานที่เปิดให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่มีการใช้บริการเกินกว่าระยะทางที่กำหนดไว้ในแต่ละเมือง ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางที่เกินตามอัตราในท้องถิ่นนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางที่เกินกว่ากำหนดให้แก่คนขับรถ
 • หากผู้โดยสารไม่ได้ทำการยกเลิกการจองบริการคนขับรถของเอทิฮัดและคนขับรถมาถึงจุดนัดพบ ณ เวลาที่นัดหมายแล้ว จะถือว่า "ไม่มาแสดงตัวตามนัด" จะไม่สามารถใช้จองบริการนี้ซ้ำได้อีกโดยใช้บัตรโดยสารใบเดิม
 • บริการคนขับรถของเอทิฮัดดำเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอก สายการบินเอทิฮัดไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดังกล่าว เว้นแต่ความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินเอทิฮัดแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • บริการคนขับรถของเอทิฮัดไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารเครื่องบินฟรี หรือการยกระดับบัตรโดยสารเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากชั้นประหยัดมาเป็นชั้นธุรกิจและ/หรือชั้นหนึ่ง
 • ผู้โดยสารจะต้องตรงต่อเวลาที่ได้นัดหมายการใช้บริการ เวลาที่นัดหมายการใช้บริการไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงได้ คนขับรถจะรอไม่เกิน 20 นาที หลังจากนั้นจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบก่อนที่จะรับนัดหมายถัดไป
 • ผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินร่วมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถใช้บริการคนขับรถของเอทิฮัดได้

บริการคนขับรถของเอทิฮัด

บริการคนขับรถของเอทิฮัด

สัมผัสกับความหรูหราของบริการคนขับรถของเราและดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ทั่วโลกที่เรามีบริการ


รับข้อมูลเพิ่มเติม ►