การจองรถโค้ช

*ช่องที่ต้องใส่ข้อมูล

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เอทิฮัดเอ็กซ์เพรส

 • บริการรถโค้ชเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการฟรีสำหรับผู้โดยสารที่ยืนยันการจองรถโค้ชโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมายกำหนดการเดินทางของสายการบินเอทิฮัด บริการนี้เป็นบริการไปกลับระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีไปยังดูไบและอัลอิน
 • บริการเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสต้องจองก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารที่ไม่ได้ยืนยันการจองรถโค้ชจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ
 • การจองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางจะไม่ได้รับการยืนยันรถโค้ช
 • ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM) จะไม่สามารถใช้บริการเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสได้
 • ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือทุพพลภาพไม่สามารถจองบริการรถโค้ชเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสได้
 • ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นสามารถใช้บริการเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสได้โดยเสียค่าบริการ 80 AED ต่อคนต่อเที่ยว สามารถจองบริการได้โดยผ่านทางสำนักงานของสายการบินเอทิฮัดเท่านั้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • บริการรถโค้ชเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามผู้รับผิดชอบต่อการเดินทางทั้งหมดในรูปแบบของการประกันภัยและความรับผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
 • บริการรถโค้ชเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสเป็นบริการสำหรับผู้เดินทางที่มาถึงหรือเดินทางโดยเที่ยวบินสู่หรือจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีในวันเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการในวันอื่นๆ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • บริการเอทิฮัดเอ็กซ์เพรสจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารส่วนลด (ID, AD ฯลฯ)
 • ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัด (EY) เวอร์จินออสเตรเลีย (VA) แอร์ซีเชลส์ (HM) แอร์เบอร์ลิน (AB) และการูด้า (GA) มีสิทธิ์ใช้บริการรถโค้ชเอทิฮัดได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอทิฮัดหรือตัวแทนการท่องเที่ยวใกล้ๆ คุณ

บริการรถโค้ชหรูขอบเอทิฮัด

บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก สถานที่ ตาราง และข้อมูลท่าอากาศยานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับข้อมูลเพิ่มเติม