Algemene voorwaarden

Inleiding

De websites www.etihad.comm.etihad.comwww.etihadholidays.comwww.etihadguest.comwww.etihadcargo.com en de Etihad Mobile-apps (hierna afzonderlijk en gezamenlijk de "websites van Etihad" genoemd), zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Etihad Airways P.J.S.C. ("Etihad"), een beursgenoteerde vennootschap, die is opgericht bij decreet van de Emir en gevestigd is in het Emiraat Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, voordat u gebruikmaakt van de websites van Etihad.

 

Etihad Airways

Overeenkomst tussen u en Etihad

Door de websites van Etihad te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u, zonder aanpassingen, beperkingen of voorbehoud, de voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht en de bevoegdheid heeft om deze overeenkomst af te sluiten en om de Etihad websites te gebruiken overeenkomstig alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

Aanpassing van de voorwaarden

Etihad tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de websites van Etihad zo nauwkeurig mogelijk is. Soms kunnen echter onjuistheden voorkomen. Etihad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie vervat in de websites van Etihad.

De websites van Etihad bevatten onder meer informatie over producten en diensten die door Etihad of door derden worden aangeboden. Deze informatie en al het andere materiaal op de websites van Etihad, worden u te goeder trouw aangeboden. Door gebruik te maken van de websites van Etihad aanvaardt en erkent u dat Etihad te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bijwerkingen, aanpassingen of herzieningen kan aanbrengen aan de algemene voorwaarden en het klantenservicebeleid evenals aan alle andere informatie die aangeboden wordt op de websites van Etihad. 

De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking zodra zij worden gepubliceerd op de websites van Etihad en hebben geen terugwerkende kracht op bestaande contractuele overeenkomsten die zijn aangegaan via de websites van Etihad. U dient deze algemene voorwaarden opnieuw te lezen telkens als u de websites van Etihad raadpleegt, zodat u er zeker van kunt zijn dat u op de hoogte bent van alle relevante voorwaarden. Door na wijzigingen in de algemene voorwaarden gebruik te blijven maken van de websites van Etihad, aanvaardt u deze wijzigingen. 

 

Beschikbaarheid van de websites

Hoewel Etihad alle redelijke inspanningen doet om de websites van Etihad en de bijbehorende diensten beschikbaar te stellen, kan Etihad niet garanderen dat zij continue of zonder onderbreking zullen werken.

 

Afwijzing van garantie en beperking van de aansprakelijkheid

Etihad doet geen uitspraken en levert geen waarborgen, noch expliciet noch impliciet, over de websites van Etihad of de inhoud ervan en wijst zulke uitspraken en waarborgen in de ruimste door de wet toegelaten mate af.

De toegang tot en het gebruik van software en andere materialen op of via de websites van Etihad is geheel op eigen risico. Etihad waarborgt op geen enkele wijze dat deze software betrouwbaar, stabiel of vrij van virussen is.

Met inachtneming van het toepasselijke recht is Etihad in geen enkel geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere, aanvullende, verzwarende of gevolgschade van welke aard ook (waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verloren gegane besparingen of inkomsten, of verlies of beschadiging van gegevens of informatie) die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de websites van Etihad, ongeacht of dit op basis is van contractbreuk, een onrechtmatige daad, verzuim, productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien Etihad over de mogelijkheid van dergelijke schade geïnformeerd is.

Dit omvat alle informatie, producten of diensten die via de websites van Etihad zijn verkregen of contractuele verbintenissen die via de websites van Etihad zijn aangegaan, met uitzondering van het luchtvervoer dat door Etihad wordt uitgevoerd op grond van een ticket dat verkregen is door gebruik van de reserveringsmodule die ter beschikking wordt gesteld op de websites van Etihad, die onderhevig is aan de algemene vervoersvoorwaarden en de toepasselijke internationale verdragen.

 

Aanvaardbaar gebruik

Door gebruik te maken van de websites van Etihad stemt u ermee in:

 • deze enkel te gebruiken om de beschikbaarheid van door Etihad aangeboden producten en diensten na te gaan en om legitieme reserveringen te maken of andere transacties uit te voeren. U stemt ermee in de websites van Etihad alleen te gebruiken voor eigen, niet-commercieel gebruik. 
 • de op de websites van Etihad aangeboden diensten enkel te gebruiken om legitieme reserveringen te maken.  
 • geen valse reserveringen te maken of reserveringen te maken met het oog op verwachte vraag. Etihad kan, zonder voorafgaand bericht, bevestigingen van meerdere reserveringen naar één of meer bestemmingen op of rond dezelfde datum, annuleren.
 • de front-end "look and feel" van de websites van Etihad of de onderliggende softwarecode niet te schenden, te wijzigen of te hinderen.
 • geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig zware belasting voor de websites van Etihad of de daarmee verbonden infrastructuur zou vormen.
 • te voldoen aan al onze aankoopvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot het volledig en tijdig uitvoeren van de nodige betalingen en het naleven van alle regels aangaande de beschikbaarheid van tarieven, producten of diensten. Alle tarieven, lasten, toeslagen, belastingen en heffingen die voortvloeien uit het gebruik van de websites van Etihad vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid.
 • niets te doen wat zou leiden of zou kunnen leiden tot schade, hinder, verstoorde toegang, onderbrekingen of aantastingen aan of van de bruikbaarheid van het materiaal dat beschikbaar is op de websites van Etihad, en geen materiaal te uploaden dat computervirussen of enige andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen met als doel de bruikbaarheid van software of uitrusting te verstoren, vernielen of beperken.
 • geen materiaal of informatie te posten, te verspreiden of op andere wijze te uploaden dat smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, schendend, obsceen, onfatsoenlijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, raciaal of etnisch afkeurenswaardig of anderszins onwettig is, of kettingbrieven, ongewenste e-mail, 'spam' of om het even welk andere vorm van massacommunicatie te verzenden.
 • geen bedreigingen te uiten, lastig te vallen, te achtervolgen, te beledigen, te verstoren of op enige andere wijze inbreuk te maken op de rechten van anderen, met inbegrip van de privacyrechten van anderen.
 • geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen of pogen te verkrijgen tot de websites van Etihad of tot voorbehouden delen van de websites van Etihad, en zich niet voor te doen als een andere persoon of valse verklaringen af te leggen over uw band met een andere persoon.
 • niets te doen, te veroorzaken of toe te laten dat inbreuk zou kunnen maken op of schade zou kunnen toebrengen aan de intellectuele eigendomsrechten van Etihad of van verbonden ondernemingen of van derden, of dat deze rechten zou kunnen hinderen. Verder niets te doen wat op enige andere wijze onwettig is of wat de aansprakelijkheid van Etihad met zich mee kan brengen.
 • op geen enkele andere manier inbreuk te maken op deze overeenkomst of op enige andere toepasselijke wetgeving.

 

Indien Etihad meent dat u deze algemene voorwaarden heeft geschonden of op enige andere manier blijk heeft gegeven van ongepast gedrag bij het gebruik van de websites van Etihad, behoudt Etihad zich het recht voor om:

 • u te waarschuwen dat u deze algemene voorwaarden heeft geschonden en u te vragen uw gedrag te staken;
 • materiaal dat of inhoud die door u werd aangebracht zonder bericht te verwijderen;
 • maatregelen te nemen (met inbegrip van het wegnemen, schorsen of beperken van uw toegangsrechten) om uw gebruik van de websites van Etihad te verhinderen;
 • reserveringen die u mogelijk bij Etihad heeft gemaakt zonder overleg te annuleren;
 • uw handelingen kenbaar te maken aan leveranciers zoals leveranciers van internet, mobiele of vaste telefonie en/of aan de bevoegde autoriteiten;
 • gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.

 

Auteursrecht en handelsmerken

Op al het materiaal opgenomen in de websites van Etihad rust auteursrecht.

De websites van Etihad zijn bedoeld voor uw eigen, niet-commerciële gebruik. Het is u niet toegestaan om informatie, software, producten of diensten die via de websites van Etihad zijn verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te vermenigvuldigen, publiceren, in licentie te geven, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken, over te dragen of te verkopen.

Etihad, Etihad Holidays, Etihad Cargo en andere productnamen of handelsnamen van Etihad waarnaar verwezen wordt op de websites van Etihad, zijn onze handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken. Andere op de websites vermelde productnamen en handelsnamen kunnen het handelsmerk zijn van hun respectievelijke eigenaars.

 

Reserveringen via de website

1. U kunt een vlucht reserveren in de door u gekozen reisklasse - The Residence, First, Business of Economy. Voor uw reservering gelden de relevante tariefvoorwaarden. Ook is uw reservering afhankelijk van beschikbaarheid in de betreffende tariefklasse. U dient op het moment van boeken online te betalen om uw reservering te bevestigen. Dit kan et een bankpas of creditcard of via een andere betaalwijze.

2. Onze prijzen worden automatisch weergegeven in de valuta die op de plaats van vertrek wordt gehanteerd. Houd er rekening mee dat de wisselkoers die uw betalingsinstelling hanteert kan verschillen van het tarief dat op de reserveringspagina wordt getoond. Het is daarom mogelijk dat u extra kosten moet maken, waarvoor Etihad Airways niet aansprakelijk is. De betaalmogelijkheden verschillende per plaats van vertrek. 

3. De vermelde tarieven zijn inclusief alle belastingen, kosten en toeslagen die worden aangerekend door de luchthaven of overheid van de landen die u bezoekt, zoals uitreisbelastingen, administratiekosten en luchthaventoeslagen. Het totale tarief wordt weergegeven in het reserveringsoverzicht

4. U kunt online via websites van Etihad reserveren voor maximaal 9 gasten tegelijk, onder wie een volwassene en een kind (2 - 11 jaar). Het aantal baby's per reservering is maximaal 9, mits elke baby de hele reis vergezeld wordt door één volwassene. 

5. Het is niet mogelijk om online een ticket te reserveren voor een baby alleen of een baby toe te voegen aan een bestaande reservering voor een volwassene. Neem contact op met het Contact Centre als u een baby wilt toevoegen aan een bestaande reservering.

6.  Gasten jonger dan twee jaar vallen in de categorie Baby's; gasten van 2 tot 11 jaar vallen in de categorie kinderen – het gaat om de leeftijd op de reisdatum en niet op de datum van reserveren. 

7.  Vandaar dat een kind dat reist op zijn of haar tweede verjaardag niet als baby maar als kind wordt beschouwd en in het bezit dient te zijn van een ticket dat hoort bij zijn of haar leeftijdscategorie. U kunt een aanvraag doen voor begeleiding van alleenreizende minderjarigen door online een ticket voor volwassenentarief te kopen, waarna u online het formulier voor alleenreizende minderjarigen dient in te vullen. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

8. Wijzigingen en terugbetalingen

U kunt uw reservering online wijzigen of annuleren door te bellen naar ons Contact Centre. Alle reserveringen, met inbegrip van wijzigingen en annuleringen, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden, de algemene vervoersvoorwaarden en de geldende vergoedingen en toeslagen (met inbegrip van maar niet beperkt tot tariefvoorwaarden van het ticket en servicekosten voor gasten).

-  Wijzigingskosten hangen af van uw geselecteerde tariefkeuze. Als u op het moment van boeking meerdere tariefkeuzes heeft geselecteerd, zijn de meest beperkende tariefvoorwaarden van toepassing.

-  Regels voor terugbetaling hangen af van uw geselecteerde tariefkeuze. Als u op het moment van boeking meerdere tariefkeuzes heeft geselecteerd, zijn de meest beperkende tariefvoorwaarden van toepassing. Als u een terugbetaling aanvraagt voor een ticket dat u eerder heeft gewijzigd, zijn de terugbetalingsvoorwaarden van het oorspronkelijke ticket van toepassing.

U kunt uw reservering(en) tot 2 uur voor vertrek wijzigen. U kunt voor in aanmerking komende reserveringen die betaald zijn met creditcard/bankpas tot 5 dagen na verstrekking van het ticket en tot 2 uur vóór vertrek een verzoek tot terugbetaling indienen.

Gasten uit de Verenigde Staten: als u uw reis minstens zeven dagen voorafgaand aan de geplande vertrekdatum en -tijd heeft geboekt, kunt u het volledige reisbedrag terugkrijgen als u uw reis binnen 24 uur na uw boeking annuleert.

 

Gebruik van creditcards en bankpassen

1.  Over het algemeen worden lokale creditcards en bankpassen geaccepteerd, maar het hangt van de acceptatieregels van de uitgevende bank af of ze uiteindelijk worden goedgekeurd. U kunt waar mogelijk ook voor een andere betaalwijze kiezen.

2. De kaarthouder kan ter verificatie worden gevraagd om een kopie van het rekeningoverzicht van de betaalkaart met de debetgegevens voor deze aankoop samen met de boekingsreferentie of het ticketnummer te e-mailen naar PV@etihad.ae, binnen 48 uur voor vertrek. Als de creditcard niet kan worden geverifieerd met een van de bovenstaande methoden, worden de passagiers die met deze reservering reizen geweigerd; u dient een nieuw ticket te boeken en dit volledig te betalen. Terwijl uw betaalkaart wordt geverifieerd, behouden wij ons het recht voor uw reservering op elk gewenst moment te annuleren.

3.  Voor betalingen met VISA of MasterCard is het, afhankelijk van de bank van uitgifte van uw creditcard, mogelijk dat u een extra beveiligingscontrole moet doorlopen op de “Verified by Visa”- of “MasterCard Secure”-pagina. Als u zich niet heeft geregistreerd voor deze authenticatieservice, neem dan contact op met uw bank om u te registreren. Neem voor meer informatie contact op met de bank die uw creditcard heeft uitgegeven.

4.  Etihad behoudt zich het recht voor passagiers te weigeren die bovengenoemde deze regels voor bankpassen en creditcards niet naleven.

Disclaimer: Etihad Airways accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verliezen, schade, misbruik of ongeautoriseerde toegang die optreden als gevolg van het verstrekken van uw creditcardgegevens. Etihad Airways kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of beslissingen die u uitvoert of neemt op basis van de informatie over het gebruik van creditcards die u op deze website vindt, zelfs indien Etihad Airways over de mogelijkheid van deze schadelijke gevolgen werd geïnformeerd.

 

Vervoersvoorwaarden

Het vervoer van passagiers en hun bagage door de lucht is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden van de betrokken vliegmaatschappij. Met betrekking tot onze vluchten, adviseren we u onze algemene vervoersvoorwaarden te raadplegen.

Raadpleeg onze vervoersvoorwaarden voor tickets die in Duitsland zijn gekocht.

Lees onze Canadese passagiersbeschermingsinformatie.

Het vervoer van passagiers en hun bagage kan ook onderhevig zijn aan het verdrag van Warschau van 1929 of het verdrag van Montreal van 1999, en aan andere toepasselijke wetgeving aangaande de aansprakelijkheid van de vervoerder in bepaalde omstandigheden.

 

Reisvoorschriften

Het is mogelijk dat u een visum nodig heeft om naar of via sommige bestemmingen te reizen. U bent er zelf verantwoordelijk voor zulke reisvisa te verkrijgen. U dient ook een paspoort te hebben dat geldig is voor de hele reisduur en de vervaldatum van uw paspoort moet worden aanvaard door alle landen die worden aangedaan. Meer informatie over de vereisten inzake paspoorten en visa kan worden opgevraagd bij de ambassade van het land of de landen die u bij uw reis zult aandoen.

Voor sommige landen heeft u vaccinaties nodig (en bewijs daarvan) voordat u het aandoet en/of beschikken over een passende reisverzekering. U dient zelf na te gaan wat de voorschriften zijn en eraan te voldoen.

 

Privacybeleid

Klik hier om ons privacybeleid te raadplegen.

 

Cookiebeleid

Klik hier om ons cookiebeleid te raadplegen.

 

Vrijwaring

Als voorwaarde voor het gebruik van de websites van Etihad gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door u van de websites van Etihad, waaronder, maar niet uitsluitend, alle vorderingen op basis van feiten die, indien waar, een inbreuk door u op deze voorwaarden zouden inhouden.

 

Links naar websites en apps van derden

De websites van Etihad kan koppelingen en verwijzingen bevatten naar websites die door derden worden onderhouden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Etihad gestuurd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening en houden op geen enkele wijze een aanbeveling door ons in. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij u.

 

Klachten

Indien u ontevreden bent over enig onderdeel van de websites van Etihad, of indien u klachten heeft over de dienstverlening van Etihad, kunt u contact met ons opnemen.

 

Rechtskeuze en rechtsgebied

Het gebruik van de websites van Etihad en de algemene voorwaarden van Etihad vallen onder het recht van de Verenigde Arabische Emiraten. U stemt er mee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het Emiraat Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Etihad behoudt zich het recht voor een zaak aanhangig te maken in het land waar u gevestigd bent.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, klik dan hier om ze aan ons door te mailen.

 

Informatie over de rechten van passagiers in geval van storingen van vluchten op luchthavens binnen de EU

Informatie voor passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in de Europese Unie met betrekking tot ons beleid en hun rechten in geval van een instapweigering, vluchtvertraging of annulering van een vlucht.

Deze mededeling bevat belangrijke informatie over uw rechten ingevolge de Europese Verordening (EG) nr. 261/2004 ("de Verordening") en is op u van toepassing indien: 

 • U beschikt over een bevestigde reservering voor een vlucht die vertrekt vanaf een luchthaven in de Europese Unie, uitgevoerd door Etihad Airways, en die werd aangekocht tegen een tarief dat direct of indirect voor het grote publiek beschikbaar is; en 
 • (uitgezonderd in het geval waarin uw vlucht werd geannuleerd) u zichzelf voor de check-in hebt aangemeld vóór de Check-In Deadline zoals gespecificeerd in onze algemene vervoersvoorwaarden  of aanverwante voorschriften; en 
 • uw instap onvrijwillig werd geweigerd en de reden voor deze weigering geen kwestie is die uiteengezet is in onze algemene vervoersvoorwaarden of aanverwante voorschriften; en 
 • of uw vlucht heeft een vertraging opgelopen van meer dan vier uur na de geplande vertrektijd (voor vluchten die vertrekken vanaf Larnaca of Athene, moet deze in aanmerking komende vertraging oplopen tot meer dan drie uur na de geplande vertrektijd); of
 • de vlucht werd geannuleerd door Etihad Airways.
Instappen geweigerd Vlucht vertraagd Vlucht geannuleerd
In het geval dat een stoel niet beschikbaar is voor een passagier met een bevestigde reservering, zullen wij vrijwilligers zoeken die bereid zijn om hun stoel op te geven in ruil voor voordelen waarover wij met de vrijwilliger kunnen overeenkomen, voordat wij de andere passagiers de instap op onvrijwillige basis moeten weigeren. Als er onvoldoende vrijwilligers zijn en wij uw instappen onvrijwillig weigeren, heeft u de hieronder vermelde rechten.  Als wij redelijkerwijze verwachten dat uw vlucht wordt vertraagd met vier uur of meer na de geplande vertrektijd (met drie uur voor vluchten die vertrekken vanaf Larnaca of Athene), heeft u de hieronder vermelde rechten. 

In geval uw vlucht werd geannuleerd, beschikt u over de hieronder vermelde rechten, behalve indien:

 • u hierover minstens twee weken voorafgaand aan de geplande vertrektijd werd ingelicht; of
 • u hierover werd ingelicht tussen twee weken en zeven dagen voorafgaand aan de geplande vertrektijd en in geval u een nieuwe route werd aangeboden die u toelaat om niet meer dan twee uur vóór de geplande vertrektijd te vertrekken en  uw eindbestemming te bereiken in minder dan vier uur na het geplande tijdstip van aankomst; of 
 • u hierover werd ingelicht binnen een termijn van minder dan zeven dagen voorafgaand aan de geplande vertrektijd en in geval u een nieuwe route werd aangeboden die u toelaat om niet meer dan één uur vóór de geplande vertrektijd te vertrekken en uw eindbestemming te bereiken in minder dan twee uur na het geplande tijdstip van aankomst; of 
 • (met betrekking tot enig "Recht op schadevergoeding") wij kunnen bewijzen dat de annulering te wijten is aan buitengewone omstandigheden die niet konden worden vermeden zelfs indien Etihad Airways alle redelijke maatregelen had genomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot politieke instabiliteit, veiligheids- en beveiligingsredenen, slechte weersomstandigheden, arbeidsconflicten of een storing of vertraging van faciliteiten voor de luchtverkeersleiding.

1. RECHT OP SCHADEVERGOEDING

Als uw instap onvrijwillig werd geweigerd of uw vlucht werd geannuleerd (op voorwaarde dat een bovenvermelde uitzondering niet van toepassing is), heeft u recht om van ons het volgende bedrag te ontvangen: 

 • € 400 voor alle vluchten van minder dan 3.500 km, of 
 • € 600 voor alle vluchten van meer dan 3.500 km. 

De bovenvermelde schadevergoeding zal met 50% gekort worden als wij u een nieuwe route op (een) alternatieve vlucht(en) kunnen aanbieden en het tijdstip van aankomst van dergelijke omgeleide vlucht(en) de geplande aankomsttijd van de geboekte vlucht niet overschrijdt: 

 • met drie uur voor alle vluchten van  minder dan 3.500 km, of 
 • met vier uur voor alle vluchten van meer dan 3.500 km. 

De afstanden worden gemeten op basis van de grootcirkelmethode. 

2. RECHT OP TERUGBETALING OF EEN NIEUWE ROUTE

Als uw instap (hetzij vrijwillig hetzij onvrijwillig) is geweigerd of in geval uw vlucht werd geannuleerd, beschikt u bovendien op het recht om te kiezen tussen: 

(a) de terugbetaling van de kosten van het ticket tegen de prijs waarvoor het werd gekocht, voor het deel of de delen van de reis die niet werd(en) gemaakt; of 

(b) een nieuwe route, onder gelijkaardige vervoersvoorwaarden, naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of

(c) een nieuwe route, onder gelijkaardige vervoersvoorwaarden, naar uw eindbestemming op een latere datum naar uw keuze, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van stoelen. 

Als uw vlucht vertraging heeft opgelopen van minstens vijf uur en u verkiest om niet te reizen, heeft u recht op de ontvangst van een terugbetaling zoals vermeld in punt (a) hierboven. 

3. RECHT OP VERZORGING

Als uw instap onvrijwillig werd geweigerd of in geval uw vlucht werd geannuleerd of vertraging heeft opgelopen van meer dan 4 uur (ingeval van vluchten die vertrekken vanuit Larnaca of Athene, bedraagt de in aanmerking komende vertraging minstens 3 uur), zullen wij u kosteloos de volgende voordelen aanbieden: 

 1. maaltijd- en frisdrankvouchers in een redelijke verhouding tot de wachttijd, zolang dit het vertrek van het vliegtuig niet nog meer zal vertragen; 
 2. twee telefoonoproepen, telex- of faxberichten of e-mails; 
 3. hotelaccommodatie in de gevallen waarin een verblijf van één of meerdere nachten noodzakelijk wordt, of in geval een verblijf in aanvulling op het door u beoogde verblijf noodzakelijk wordt; 
 4. vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of een andere accommodatie). 

Als uw vlucht vertraging heeft opgelopen zoals gespecificeerd onder "Vlucht vertraagd" of ingeval uw vlucht werd geannuleerd zonder dat u hierover, voorafgaand aan uw aankomst op de luchthaven van vertrek, werd ingelicht, zal Etihad Airways u de bovenvermelde punten (a) en (b) aanbieden. 

Indien van uw nieuwe vertrektijd, ten gevolge van de vertraging of nieuwe route na een annulering, redelijkerwijze wordt verwacht  dat deze minstens zal vallen op de dag na de oorspronkelijke vertrekdatum, zullen wij u eveneens de bovenvermelde punten (c) en (d) aanbieden.

Als het voor Etihad Airways niet haalbaar is om bovenvermelde regelingen uit te voeren, zullen wij u de door u redelijke aangegane kosten terugbetalen. Een verzoek hiertoe dient gericht te zijn aan: etihad.com/feedback Guest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Als uw reis is begonnen in Spanje, moet u een claimformulier invullen en uploaden via etihad.com/feedback. Na het invullen kunt u uw claim ook indienen bij het Spaans Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA) :

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD AEREA (AESA)

Paseo de la Castellana 112.

28046 Madrid,

Spanje

(+34) 91 396 82 10

siru.aesa@fomento.es

U moet uw claim indienen bij Etihad Airways voordat u contact opneemt met AESA.

Wanneer u dit document naar AESA verzendt, moet u het volgende bijvoegen:

 • Kopie van paspoort, DNI of NIE
 • Kopie van de bij de luchtvaartmaatschappij of luchthavenexploitant ingediende klacht en de eventueel ontvangen reactie
 • Kopie van uw boekingsreferentie, ticketnummer of instapkaart
 • Volmacht wanneer een wettelijk vertegenwoordiger is geselecteerd door de passagier

Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende nationale handhavingsinstanties die door elke lidstaat van de Europese Unie zijn opgericht.

Gasten stemmen in met het volgende:

 • Raadpleging van de bemiddelingsplatforms of -systemen die hiervoor zijn ingeschakeld
 • Overdracht van de klacht naar AESA of naar de verantwoordelijke instantie indien de bevoegdheid om de klacht in behandeling te nemen bij een andere lidstaat ligt

 

Noodplan voor langdurige vertraging op het tarmac

Het noodplan van Etihad voor langdurig oponthoud op het luchthaventerrein beschrijft de maatregelen die door Etihad zullen worden genomen in geval van een langdurig oponthoud, in overeenstemming met de voorschriften van het Department of Transportation (DoT) van de Verenigde Staten. Dit plan is beschikbaar op onze Amerikaanse website, door hier te klikken

 

Stoelen met extra beenruimte

 Klik hier om ons beleid met betrekking tot extra beenruimte te raadplegen.

Handige koppelingen