חוק הגנת הצרכן

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, בעסקת מכר מרחוק, צרכן (כהגדרתו בחוק) רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטיה, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

במקרים בהם העסקה בוצעה באמצעות מכר מרחוק עם מזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך, לפי המאוחר, וכן לא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן (שיחה - לרבות תקשורת אלקטרונית).

במקרה של ביטול כאמור – הצרכן זכאי, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, לקבל את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה.

עסקה אשר מבוצעת באמצעות אתר אינטרנט, יכול הצרכן להודיע על הביטול באמצעות:

  • באמצעות דואר רשום בכתובת: לב פסח 5, לוד 7129323, ישראל
  • בעל פה באמצעות שירות הלקוחות במספר טלפון: 97223764028+
  • בדואר אלקטרוני בכתובת: TLVsales@etihad.ae

הודעת הביטול נדרשת לכלול את שם הצרכן וכן מספר הזהות שלו.